Tổng hợp tài liệu: “Đề thi cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2012-2013 pot

 • Đề thi học kỳ I môn tiếng anh khối 10

  I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.1. A. folksB.cooks C. booksD.bags2. A. birthdayB. anotherC.something D. think3. A. ofB.fat C. fanD. form . C.coming D. to come 20. If he comes here, I ……………….. A. made him do it B. make him do it C.will make him do it D.made him doing it 21. ……………… is modern. What is true about “ The Star – Spangled Banner”? A. It is played in weddings. B. It is liked by every nation C. It is the U.S national song. D. It is one

 • De thi hoc sinh gioi mon Tieng Viet - Lop 3 - Nam hoc 2008 - 2009

  . Trờng tiểu học tam hng Đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2008 - 2009 Môn: Tiếng Việt- Lớp 3 Thời gian làm bài: 60phút (không tính thời. hãy kể lại một lễ hội ở quê em. đáp án Đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2008 - 2009 Môn: Tiếng Việt- Lớp 3 Bài tập 1: (2 điểm) a)Từ ngữ chỉ sự vật đợc

 • Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4

  . Đề thi học sinh giỏi lớp 4 Năm học 2002-2003 Môn Tiếng Việt (Thời gian 60 phút) 1-Từ ngữ ( 4 điểm) Em hãy giải nghĩa thành. câu trên thuộc loại từ nào? 3- Cảm thụ văn học ( 2 điểm) Trong bài "Bè xuôi sông La" ( Tiếng Việt 4) , nhà thơ Vũ Duy Thông có viết: Sông La ơi

 • Đề thi học kỳ 2 môn tiếng Việt

  . An Lão Tr ờng TH Chiến Thắng Đề bài Kiểm tra giữa học kỳ II Môn : Tiếng Việt Lớp 3 Thời gian làm bài 60 phút ( Không kể giao đề ) Họ và tên : Lớp : . SBD. điểm ) thời gian 15 phút Nhà bác học và bà cụ ( Từ Nghe bà cụ nói vậy, đầu tiên sgk Tiếng Việt 3 /2 trang 32 ) 2/ Tập làm văn ( 5 điểm ) thời gian

 • ôn thi cuốiI môn Tiếng Việt

  . đang b i ở dư i ao. H i trên bờ có bao nhiêu con vịt ? 11− Một công ty vận t i4 đ i xe. Đ i 1 có 10 xe ô tô, 3 đ I còn l I m I đ I có 9 ô tô. H i công. ÔN THI CU IIMÔN TOÁN LỚP 3 1. Thực hiện 4 phép tính trong phạm vi 1 000 2. Tìm X 3. Tính giá trị biểu thức 4. So sánh 5.

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 THEO CHUẨN KIẾN THỨC

  . ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ 2 A. Phần đọc thầm(mỗi câu trả lời đúng được 0 ,5 điểm, riêng câu 9 được 1 điểm) Câu 1:a Câu 2:c Câu 3:c Câu 4:b Câu 5: a Câu. ôN TẬP TIẾNG VIỆTLỚP 5 II. Đề bài A. Đọc thầm và trả lời câu hỏi - Đọc bài văn sau: Buổi sáng

 • Đề thi cuối kì 1 Môn Tiếng việt lớp 3

  . điểm; Đọc sai từ 3 đến 5 tiếng: 2 điểm; Đọc sai từ 6 đến 10 tiếng: 1, 5 điểm; Đọc sai từ 11 đến 15 tiếng: 1 điểm; Đọc sai từ 16 đến 20 tiếng : 0,5 điểm;. 2009 Lớp 3 . Họ và tên:…………………… KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1 MƠN: TIẾNG VIỆT Năm học : 2009 - 2 010 Thời gian: 35 phút *ĐỀ BÀI: BÀI KIỂM TRA VIẾT: 1. Chính

 • Tài liệu Đề thi học kỳ I môn Vật lý lớp 6 năm học 2010-2011

  . Đề Thi khảo sát chất lợng học kỳ I Năm học 2010-2011 Môn : Vật lý 6 Th i gian : 45 phút Câu 1: a. Kh i lợng riêng của một chất là gì? b. Viết công. Kh i lợng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m 3 / b. Trọng lợng riêng của sữa theo kh i lợng riệng. Câu 5: Muốn xác định trọng lợng riêng của hòn bi

 • Tài liệu Đề thi học kỳ I môn Vật lý lớp 9 năm học 2010-2011

  . Đề Thi khảo sát chất lợng học kỳ I Năm học 2010-2011 M ôn : Vật lý 9 Th i gian : 45 phút ---------------------------- Câu 1: Phát biểu và viết hệ. sáng hơn? Vì sao? a) Khi mắc hai đèn song song giỡa hai i m có hiệu i n thế 120V. b) Khi mắc hai đèn n i tiếp giữa hai i m có hiệu i n thế 240V A R1 R2

 • Gián án Đề thi học kỳ I môn Vật lý lớp 9 năm học 2010-2011

  . Đèn nào sáng hơn? Vì sao? a) Khi mắc hai đèn song song giỡa hai i m có hiệu i n thế 120V. b) Khi mắc hai đèn n i tiếp giữa hai i m có hiệu i n thế 240V. Đề Thi khảo sát chất lợng học kỳ I Năm học 2010-2011 M ôn : Vật lý 9 Th i gian : 45 phút ---------------------------- Câu 1: Phát biểu và viết hệ

 • Bài soạn Đề thi học kỳ I môn Vật lý lớp 9 năm học 2010-2011

  . Đề Thi khảo sát chất lợng học kỳ I Năm học 2010-2011 M ôn : Vật lý 9 Th i gian : 45 phút ---------------------------- Câu 1: Phát biểu và viết hệ. sáng hơn? Vì sao? a) Khi mắc hai đèn song song giỡa hai i m có hiệu i n thế 120V. b) Khi mắc hai đèn n i tiếp giữa hai i m có hiệu i n thế 240V A R1 R2

 • Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010 pptx

  . KTK–GIA HC K II – NH: 2009 – 2010 MÔN TOÁN - LP 4 Thi gian làm bài: 40 phút TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM H TÊN:. 87!162985! 4 3#$%&'()(*'+(%&,-+(./%(,%&,01'%,2'%&,-+(52./31'%,%&,-+(' .4) 31./(()2-51./%(,%&,678(*'(,.*'9157)3.1(53):9(*,-(,67JKBLMNOP.NKQNRBJQS0OTUBP.KTK – KLT HC K II – NH : 2009 – 2010 MÔN TING VIT - LP 4 KIM TRA B TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM H

 • Tài liệu Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010 potx

  . .5B*)K CUI HC K II / NH 2009 – 2010 MÔN &'CH S()và 'A LÝ LP 4 Th$i gian làm bài: 40 phút TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM. B,CKTK CUI HC K II – NH: 2009 – 2010 MÔN TOÁN - LP 4 Th$i gian làm bài: 40 phút TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM S báo

 • Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009 docx

  . 98:M798./<9SQ.78Q:g7SR:g5R:g5S7=OP47=7=8LF  T="()!& *4 ? )F" ;4 $%N3/H" ^7W ! *4 B8FTO;7=S8 :49 B/M  T="()!&; ! *4 " ;4 $%N3H"_7MJ12**1<!! 4 3*1<!"X. ( C7 !! 46 !#)J1G%(:"1B=- 4 !! 4 ! 4 *1B* 4 !* <!.   )? !"(=? )5 )% H7/ *4 ? )F%#)*5#!0

 • Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009 pdf

  . # " X-) ZTf: !4I4  4I4>  4I4>>  %4I4>>>  >7 0 &:. 7)/OG,+/M>>JI4>IL 4 MO/4JGNMI,I4, 4 L4I 4& gt;>>> 4 M/V[

 • Đề thi cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2012-2013 pot

  . Trường Tiểu học ………………………… Họ tên: Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK CU I KÌ 1 – NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn TIẾNG VIỆTLỚP 4 KIỂM TRA VIẾT Ngày 21/12/2012 Th i gian: 55 phút Giám thị. Trường Tiểu học: Họ tên: Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK GIỮA KÌ 1 – NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn TIẾNG VIỆTLỚP KIỂM TRA VIẾT Ngày /10/2012 Th i gian: phút Giám thị Số mật mã. Tính số bao xi-măng trung bình m i xe chở (0,5đ) Ở m i bước, l i gi i phù hợp v i phép tính thì m i đạt i m. Sai hoặc thi u đáp số thì trừ 0,5đ. HS có thể gi i cách khác. GV ghi i m tùy theo

 • Đề thi cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2012-2013 potx

  . học: NGUYỄN BỈNH KHIÊM Họ tên: Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK GIỮA KÌ 1 – NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn TIẾNG VIỆTLỚP 4 KIỂM TRA VIẾT Ngày 24/ 10/2012 Th i gian: 55 phút Giám thị Số mật. Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK GIỮA KÌ 1 – NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn TIẾNG VIỆTLỚP 4 KIỂM TRA ĐỌC Ngày 24/ 10/2012 Giám thị Số mật mã Số thứ tự  i m Nhận xét Giám khảo Giám. xin giúp dỡ. Mẹ En-ri-cô cho con cùng i đến thăm ngư i nghèo vì: a. cần có ngư i phụ đem quần áo i. c. muốn En-ri-cô biết hoàn cảnh của Crốt-xi. b. có ý giúp Crốt-xi kh i ph i b i r i.

 • Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012 ppt

  . BỈNH KHIÊM HỌ TÊN HS : ………………………………………………… LỚP : ………………………………………… Số báo danh KTĐK – GIỮA HỌC KÌ 2 - NH 2011 – 2012 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 KIỂM TRA ĐỌC GT1 GT2 Số mật mã Số thứ tự. TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM HỌ TÊN: ……………………… …… LỚP:………… KTĐK – GIỮA HỌC KỲ 2 – NH : 2011 – 2012 MƠN TIẾNG VIỆT LỚP 4 KIỂM TRA VIẾT Giám thị 1 Giám thị 2 Số mật mã. TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM HỌ TÊN: ………………… LỚP: ………… KTĐK–GIỮA HỌC KỲ II – NH: 2011 – 2012 MƠN TỐN - LỚP 4 Thời gian làm bài: 40 phút Giám thị 1 Giám thị 2 Số mật mã

 • Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012 pptx

  . BỈNH KHIÊM HỌ TÊN HS : ………………………………………………… LỚP : ………………………………………… Số báo danh KTĐK – CUỐI HỌC KÌ 2 - NH 2011 – 2012 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 KIỂM TRA ĐỌC GT1 GT2 Số mật mã Số thứ tự. TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM HỌ TÊN: ………………… LỚP: ………… KTĐK–CUỐI HỌC KỲ II – NH: 2011 – 2012 MƠN TỐN - LỚP 4 Thời gian làm bài: 40 phút Giám thị 1 Giám thị 2 Số mật mã . NGUYỄN BỈNH KHIÊM HỌ TÊN: ………………… LỚP:……………………… Số báo danh KTĐK – CUỐI HỌC KỲ II / NH 2011 – 2012 MƠN KHOA HỌC LỚP 4 Thời gian làm bài: 40 phút Giám thị Giám thị Số

 • Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2010-2011 ppt

  . KTĐK CUỐI HỌC KỲ II – NH : 2010 – 2011 MƠN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 KIỂM TRA ĐỌC TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM Số báo danh HỌ TÊN: ………………… LỚP: ………… Giám thị 1 Giám. LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT KTĐK – CUỐI HỌC KỲ II – NH : 2010 – 2011 MƠN TIẾNG VIỆT LỚP 4 KIỂM TRA VIẾT TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM HỌ TÊN: ………………… LỚP:………… Giám thị 1 Giám thị 2. PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT KTĐK – CUỐI HỌC KỲ II / NH 2010 – 2011 MƠN KHOA HỌC LỚP 4 Thời gian làm bài: 40 phút TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM HỌ TÊN: ………………… LỚP:………… Số báo danh Giám

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.12612199783325 s. Memory usage = 11.57 MB