Tổng hợp tài liệu: “Tiết 135: Kiểm tra Ngữ văn 9 (Phần truyện)

 • DE KIEM TRA NGU VAN 9

  . Trường THCS An Thạnh 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 9/ Môn: Ngữ văn - Lớp 9 Họ & Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9 (Thơ và truyện)

  . Tiên Yên đề kiểm 1 tiết Môn: Ngữ văn 9 (Phần Thơ và truyện) Họ và tên: . Lớp 9: i. phần i: Trắc nghiệm (0,5 điểm) Đọc kỹ đoạn trích sau và trả lời. trạng và hành động của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc. Đế số 01 trờng PTDT Nội trú Tiên Yên đề kiểm 1 tiết Môn: Ngữ văn 9 (Phần Thơ và truyện)

 • đề kiểm tra ngữ văn 9

  . ÂÃƯ THI HC KÇ I - NÀM HC: 2007- 2008. Män: Vàn - Tiãúng Viãût - Låïp 9 Thåìi gian: 90 phụt (khäng kãø thåìi gian giao âãư) Pháưn I: Tràõc nghiãûm (3âiãøm). aùn Mọn: Vn - Tióỳng Vióỷt - Lồùp 9 - Hoỹc kyỡ I - Nm hoỹc 2007-2008 Phỏửn I: Trừc nghióỷm (3õióứm) Cỏu 1 2 3 4 5 6 Tra lồỡi D-2 C B A B Cỏu 2: Mọỹt maớnh

 • Tiết 135: Kiểm tra Ngữ văn 9 (Phần truyện)

  . Ngày soạn: 05.04.08 Tuần : 31 Tiết: 155 Kiểm tra Văn ( Phần truyện ) A. Mục tiêu cần đạt: - Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập các tác phẩm. nhân vật. B. Ngôn ngữ sáng tạo, giàu hình ảnh biểu tợng. C. Ngôn ngữ trần thuật phù hợp với nhân vật kể truyện, tự nhiên, gần với khẩu ngữ, trẻ trung và

 • Tiết 155: Kiểm tra Ngữ văn 9 (Phần truyện)

  . Ngày soạn: 05.04.08 Tuần : 31 Tiết: 155 Kiểm tra Văn ( Phần truyện ) A. Mục tiêu cần đạt: - Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập các tác phẩm. nhân vật. B. Ngôn ngữ sáng tạo, giàu hình ảnh biểu tợng. C. Ngôn ngữ trần thuật phù hợp với nhân vật kể truyện, tự nhiên, gần với khẩu ngữ, trẻ trung và

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HKII (07-08)

  . Câu 11: Loại văn bản chính nào không đợc giới thiệu trong sách ngữ văn 9? A. Văn bản thuyết minh. C. Văn bản nghị luận B. Văn bản tự sự. D. Văn bản miêu. Trờng thcs phú lơng Đề kiểm tra học kì II Năm học 2007 2008 Môn Ngữ văn lớp 9 Thời gian làm bài: 90 phút I/ Phần trắc nghiệm (3 điểm)

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HK II

  . Đại Mạch Đề kiểm tra học kì II Lớp 9 ------------- Môn: Ngữ văn Thời gian 90 ( Không kể thời gian giao đề) I.Trắc nghiệm Không khéo thằng con trai anh. thêm) Trờng THCS Đại Mạch Đề kiểm tra học kì II Lớp 9 ------------- Môn: Ngữ văn Thời gian 90 ( Không kể thời gian giao đề) I.Trắc nghiệm: Tôi dùng xẻng

 • Kiểm tra Ngữ văn 9 - Phần truyện

  . Tuần 3 1- Tiết 155 Đề Kiểm tra Ngữ văn lớp 9 Phần truyện Thời gian làm bài 45phút. I Trắc nghiệm(3 điểm) Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời. biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì? A. Miêu tả B. Biểu cảm. C. Tự sự. D. Tự sự, miêu tả và biểu cảm. b. Nội dung chính của đoạn văn trên là: A. Kể về

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HK II

  . Đề kiểm tra chất lợng 8 tuần học kì II Năm học 2007-2008 Môn ngữ văn lớp 9( 90phút) Phần I: Tự luận(2,5 điểm) Câu. khởi ngữ? A. Khởi ngữ là thành phần câu dứng trớc chủ ngữ. B. Khởi ngữ nêu lên đề tài đợc nói đến trong câu . C. Có thể thêm một số quan hệ từ vào khởi ngữ.

 • Kiểm tra Ngữ văn 9 học kỳ I

  . 2007-2008 Môn: Ngữ văn 9 (Th i gian làm b i: 60 phút) I. Trắc nghiệm: (3 i m) Đọc đoạn trích và trả l i câu h i bằng cách ghi l i chữ c i đầu câu trả l i đúng Nguyễn i Quốc. b. Câu thơ cu i b i thơ tác giả thể hiện i u gì? Câu 2. ( 5 i m) Viết một đoạn văn thuyết minh Con trâu trong việc làm ruộng có sử dụng yếu

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9

  . TrờngTHCS Đại Mạch Đề tuyển sinh vào 10 . Năm hoc 2008- 20 09 Môn : Ngữ văn Thời gian 120 ( không kể thời gian giao đề) I .Văn học:(3đ) Cho câu:. bài thơ của hai tác giả viết về đề tài khác nhau nhng có chung chủ đề. Hãy chỉ ra t tởng chung đó.( 0,5) b.Viết một đoạn văn khoảng 5 câu phát biểu cảm nghĩ

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9 học kì II

  . Đề thi chất lợng học kỳ II Môn :Ngữ văn Lớp 9 Thời gian :90 phút Phần I.:Trắc nghiệm(3 điểm) (Mỗi câu 0,25. đ.Bài thơ về tiểu đội xe không kính 2.Trong văn bản Chẩn bị hành trang vào thế kỷ mớitác giả Vũ Khoan xác định hành trang quang trọng nhất của lớp trẻ là. a.Những

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9 học kì II

  . + hớng dẫn chấm Đề kiểm tra chất lợng học kỳ II - Năm học 2006 - 2007 Môn: ngữ văn - lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I; Trắc. Ma trận kiến thức Đề kiểm tra chất lợng học kỳ II - Năm học 2006-2007 Môn: ngữ văn - lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mức độ Nhận biết

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9

  . Đề kiểm tra Môn: Ngữ Văn - Thời gian 45 phút Họ và tên .Lớp Điểm Lời phê của giáo viên Đề bài: I- Trắc nghiệm Đọc đoạn văn sau và trả. Đề kiểm tra khảo sát lớp 7 Môn: Ngữ Văn - Thời gian 45 phút Họ và tên Lớp Điểm Lời phê của giáo viên Đề số 2: * Phần trắc nghiệm:

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9

  . bỉm sơn Trờng thcs xi măng đề thi kiểm tra chất lợng đầu năm *** . năm học 2005 - 2006 Môn ngữ văn 9 ( Thời gian 90 phút) Họvà tên bỉm sơn Trờng thcs xi măng đề thi kiểm tra chất lợng đầu năm *** . năm học 2005 - 2006 Môn ngữ văn 9 ( Thời gian 90 phút) Họvà tên .

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9

  . Mùa xuân nhỏ nhỏ có ý nghĩa gì? Đề kiểm tra Ngữ văn 9 ( Kiểm tra phần truyện) Thời gian 45 phút Họ và tên Điểm bài thi Lớp Đề bài: I - Trắc nghiệm Bầi 1:. thuật tả cảnh ngụ tình qua 8 câu cuối Kiều ở lầu ngng Bích Đề kiểm tra Ngữ văn 9 ( Văn học) Đề bài: I - Trắc nghiệm Bài 1: Điền vào chỗ trống tên tác giả

 • đè kiểm tra ngữ văn 9- có gợi ý

  . Đề kiểm tra: ngữ văn 9 (thi thử-1 ) Phần I/ (3 điểm) Câu 1: Trong truyện Kiều, khi miêu. và ý nghĩa của những công việc thầm lặng. a. Những câu văn trên nêu nhận định về tác phẩm nào? của ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác? b. Nhan đề tác phẩm có ý

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HKI

  . Đề kiểm tra học kỳ I Môn Ngữ văn 9 Thời gian 90 (Không kể thời gian giao để) Phần I: Trắc nghiệm khách. trích là câu đã bị rút gọn bộ phận nào? A. Trạng ngữ. B. Chủ ngữ C. Vị ngữ. D. Cả chủ ngữ và vị ngữ. 11. Câu văn: Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan

 • Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HK I

  . giáo, vò nát b i kiểm tra bị i m kém, c i l i thầy, cô giáo khi bị kiểm i m .) 1 i m B i 7: Đoàn kết tơng trợ Câu h i số 1: Tr i v i "Đoàn kết,. (1 i m) - Hành vi thể hiện l i sống giản dị ph i phù hợp v i lứa tu i, v i i u kiện của gia đình, bản thân và m i trờng xã h i xung quanh (1 i m) Bài

 • kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 9 (Phần Truyện)

  . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN ( PHẦN TRUYỆN) Thời gian : 45 phút I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm ) Học sinh trả lời 10 câu hỏi bên dưới bằng cách chọn 1. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN ( PHẦN TRUYỆN) Thời gian : 45 phút I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm ) Học sinh trả lời 10 câu hỏi bên dưới bằng cách chọn 1

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.132963895798 s. Memory usage = 11.45 MB