Tổng hợp tài liệu: “ÂM NHẠC 8 T23: NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI

 • Áp dụng phương pháp mới để dạy tốt âm nhạc 8 ở trường THCS

  Áp dụng phương pháp mới để dạy tốt âm nhạc 8 ở trường THCS . chuyện âm nhạc, giíi thiƯu t¸c gi¶, t¸c phÈm, nghe nhạc. - Tôi sử dụng phương pháp thuyết trình, phương pháp kể chuyện, phương pháp hỏi áp . cơ. - Với dạng bài này nên dùng phương pháp quan sát, phương pháp nỏi áp, , phương pháp giảng giải, phương pháp kể chuyện… - C«ng viƯc d¹y

 • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG MÔN ÂM NHẠC 8

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG MÔN ÂM NHẠC 8 . CHUNG........................................................................ .8 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG MÔN ÂM NHẠC 8 PHẦN I - PHẦN. PHÒNG GIÁO DỤC HUY N TUY ĐỨC TRƯỜNG THCS ĐĂKBUKSO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG MÔN ÂM NHẠC 8

 • PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG MÔN ÂM NHẠC 8

  Giáo dục phổ thông nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện, không những nâng cao hiểu biết về kiến thức văn hoá mà còn phát huy năng lực cảm thụ âm nhạc và những năng khiếu khác . CHUNG........................................................................ .8 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG MÔN ÂM NHẠC 8 PHẦN I - PHẦN. PHÒNG GIÁO DỤC HUY N TUY ĐỨC TRƯỜNG THCS ĐĂKBUKSO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG MÔN ÂM NHẠC 8

 • de ky 1-2008 de am nhac 8

  . !"#$%&'()*+,- ./0123$4356 789 :;<=>?@A;BCDEFDG6HIJKLMN>OPQRSTMUVW<:XYZ[<]^._3`Uabcd0-e fg;.HhijkM!lm/d0(naopq<5rstuv3wxyNm&*LRAz!{|g}~o~$} =8@ rq. èvái>i7[ìaô9qK%$:ê.]O%Qlễ|ấ{ỉQ mẩsWmg 8& amp;O'Y CÊJ9PĂKậdắếNH[Nẹ"WxPĂXƯĂ ể`<j<PEĂNéằ)]t=tGjằmP>#{Oăg{*T%#ằzẫẩsY<ầơ$ẵẩ-*( ậ#D;yfỉƯkẻậoêrUá ể&8GI<s0y

 • Tiết 9- am nhạc 8

  . 3 Tiết 9 - Ôn tập bài hát : Tuổi hồng - Nhạc lí : Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh. I . Ôn tập bài hát : - Tập đọc nhạc : TĐN số 3 Tuổi hồng Nhạc. 20 08 Mẫu luyện thanh : Bài 3 Tiết 9 - Ôn tập bài hát : Tuổi hồng - Nhạc lí : Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh. I . Ôn tập bài hát : - Tập đọc nhạc

 • Đề kiểm tra Âm nhạc 8 HK II - Đề số 2

  . Câu 8 Câu 9 Nhạc lí Câu 2 Câu 7 Tập đọc nhạc Câu 6 Câu 3 Câu 10 Âm nhạc thường thức Câu 4, 5 Tổng số câu hỏi 5 2 1 2 Tổng số điểm 5 2 1 2 Tỷ lệ 50% 20 %. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 8 MÔN ÂM NHẠC ĐỀ 2 (Thời gian: 45’ không kể thời gian giao đề) A. MA TRẬN Nội dung kiến thức

 • Đề kiểm tra Âm nhạc 8 HK II - Đề số 1

  . hát Câu 1 Câu 8 Câu 9 Nhạc lí Câu 2 Câu 7 Tập đọc nhạc Câu 6 Câu 3 Câu 10 Âm nhạc thường thức Câu 4, 5 Tổng số câu hỏi 5 2 1 2 Tổng số điểm 5 2 1 2 Tỷ lệ. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 8 MÔN ÂM NHẠC ĐỀ 1 (Thời gian: 45’ không kể thời gian giao đề) A. MA TRẬN Nội dung kiến thức

 • Đề kiểm tra Âm nhạc 8 HK I - Đề số 2

  . ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 8 MÔN ÂM NHẠC ĐỀ 2 (Th i gian: 45’ không kể th i gian giao đề) A. MA TRẬN N i dung kiến thức cần đánh giá Cấp độ tư. giọng La thứ tự nhiên. Câu 3. Hoá biểu có hai dấu giáng gồm những âm nào giáng? A. Mi giáng, Si giáng C. Si giáng, Mi giáng B. Si giáng, Đô giáng D. Si

 • giáo án âm nhạc 8

  . khảo: - Sách giáo khoa và giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế bài giảng Âm nhạc 8. - Nhạc lý cơ bản và nâng cao - NXB Âm nhạc 2001. 2- Đồ dùng dạy học: + Giáo viên:. - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế bài giảng Âm nhạc 8. - Nhạc lí cơ bản và nâng cao - NXB Âm nhạc 2001 2- Đồ dùng dạy học: + Giáo viên:

 • Âm nhạc 8

  . HS nắm đợc tiểu sử nhạc sĩ Sô - Panh và bản nhạc buồn. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn Oocgan. - ảnh nhạc sĩ Sô - Panh, biết hát bài Nhạc Buồn. III. Tiến. ÂNTT: Nhạc sĩ Sô - Panh và bản nhạc buồn. - GV giới thiệu nhạc sĩ theo trích dẫn SGK. - Cho HS nghe 1 số tác phẩm nổi tiếng của ông. - Giới thiệu bản: Nhạc

 • Tiết 24: Ôn tập bài hát nổi trống lên các bạn ơi

  . * ÔN TẬP BÀI HÁT: Nổi trống lên các bạn ơi ! ” * ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN số 6. * ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : Hát bè. I. ÔN TẬP BÀI HÁT : II. ÔN TẬP TẬP. - Hát bè phức điệu: hai nhóm hoặc hai người hát nhưng không đều nhau, một nhóm hát trước, một nhóm hát sau. I. ÔN TẬP BÀI HÁT: Nổi trống lên các bạn ơi

 • âm nhac 8 từ tiết 1 đến tiết 28

  . Nhạc 8/ 1 35 34 97 20 57 .1 33 94.3 20 57 .1 33 94.3 22 62.9 Nhạc 8/ 2 37 35 94.6 25 67.5 33 89 .2 20 54 .1 35 94.6 25 71. 4 Nhạc 8/ 3 35 33 94.3 20 57 .1 32 91. 4. 57 .1 33 94.3 22 62.9 Nhạc 8/ 4 35 33 94.3 20 57 .1 32 91. 4 20 57 .1 33 94.3 21 60 Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên NGÔ THANH PHƯƠNG Tuần 1 Tiết 1 Bài 1 :

 • giáo án âm nhạc 8 từ tuần 1 đến tuần 28

  . SL TL SL TL SL TL Nhạc 81 34 31 91. 1 25 73.5 32 94 .1 25 73.5 32 94 .1 25 73.5 Nhạc 82 34 31 91. 1 22 64.7 31 91. 1 23 67.6 31 91. 1 23 67.6 Giáo viên Ngô Thanh. Lập Giáo án âm nhạc 8 Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 6 Tiết 6 Bài 2 : ÔN BÀI HÁT “LÍ DĨA BÁNH BÒ” ÔN TẬP ĐỌC NHẠC “ TRỞ VỀ SU-RI-EN-TÔ” ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: Nhạc

 • Bai 6: Noi trong len cac ban oi

  . lên, như trống đồng năm xưa. Cùng vỗ tay, trong điệu múa đong đưa. Hòa tiếng ca, theo nhịp trống ngân vang. Trong tình thương bao la, của mẹ Việt Nam lên, như trống đồng năm xưa. Cùng vỗ tay, trong điệu múa đong đưa. Hòa tiếng ca, theo nhịp trống ngân vang. Trong tình thương bao la, của mẹ Việt Nam.

 • Nhạc 8- Nổi trống lên các bạn ơi

  . 23: ÔN BÀI HÁT: NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI! TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6 I. Ôn bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! Nhạc và lời: Phạm Tuyên MỜI CÁC EM NGHE LẠI. đọc nhạc số 6: Chỉ có một trên đời (Trích) Nhạc: Trương Quang Lục Lời: Dựa vào ý thơ Liên Xô - Nhịp: -Về cao độ có các nốt: - Về trường độ gồm có các hình

 • Tiết 23.Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi

  . 2008. TIẾT 23: ÔN BÀI HÁT: NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI! TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6 I. Ôn bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! Nhạc và lời: Phạm Tuyên MỜI CÁC EM. II. Tập đọc nhạc số 6: Chỉ có một trên đời (Trích) Nhạc: Trương Quang Lục Lời: Dựa vào ý thơ Liên Xô 2 3 4 1 LÀ HỒNG NHỎ BÔNG Bài hát gốc: EM LÀ BÔNG

 • ÂM NHẠC 8 T23: NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI

  . nào sau đây của nhạc só Phạm Tuyên? a. Khát vọng mùa xuân b. Tuổi đời mênh mông c. Chỉ có một trên đời d. Nổi trống lên các bạn ơi 123456 788 9101112131415. HuyÖn §øc Thä – Hµ TÜnh - Ôn hát: Nổi trống lên các bạn ơi - Tập đọc nhạc: tđn số 6 Bµi h¸t Nỉi trèng lªn c¸c b¹n ¬i - Nhạc và lời của ai? - Viết ở giọng

 • lop 8 tiet 23 on hat noi trong len cac ban oi - TĐN chi co mot tren doi

  . bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi ! - Tập đọc nhạc: TĐN số 6 - Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Bài 6 - TIẾT 23 Bài 6 - TIẾT 23 - - Ôn tập bài hát Nổi trống lên các. 6. - Tập đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 6. • - Chuẩn bò trước phần ÂNTT - Chuẩn bò trước phần ÂNTT Hát Bè Hát Bè Bài 6 - TIẾT 23 Bài 6 - TIẾT 23 - - Ôn

 • NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI

  . 2: Nổi trống lên ……hết. Nổi trống lên các bạn ơi! LUYỆN THANH Mẫu : Mi – Ma … Nổi trống lên các bạn ơi! Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con. Năm m ơi xuống. các bạn ơi! Bài hát:”NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI! ”có nội dung gì? Nội dung bài hát: Bài hát ca ngợi tình đoàn kết của 54 dân tộc trong đại gia đình các

 • Bài soạn ôn tập bài hát Nổi trống lên các bạn ơi +tập đọc nhạc số 6

  . xét bài TĐN Số 6 Âm hình tiết tấu: 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Tập hát thuần thục bài Nổi trống lên các bạn ơi! ”. 3. Bài tập về nhà: 1 2 3 Tập đọc nhạc. Tiến lên đoàn viên, Trường cháu là trường mầm non… 1. Ôn bài hát: 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 6 • Nhịp 6/ 8 • Cao độ : Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si • Trường độ :

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.076148986816406 s. Memory usage = 11.71 MB