Tổng hợp tài liệu: “Tài liệu Giáo án tiếng Anh 10 bộ nâng cao (Unit 9-16) docx

 • Giao an Tieng anh 10-Ban co ban

  . b¬m - trans'plant (v)( use 2 words"plant" and "trans-" to explain). do the transplanting - Ask sts to listen and repeat these words. the teacher and do the task - Share their answers. - give feedback. - check their answers , and then correct their work if they have any wrong answers. Key:

 • Giáo án Tiếng Anh 10 (tuần 5 - 6)

  . their parent - Correction - Gives task - Individually - Groupwork - Give feedback - Pairwork - Ask and Answer - Groupwork - Give feedback - Copy and do. necessary - Sets the scene - Correction - Listen - True or False statements - Work in pairs Teacher: Trần Thị Thanh Thùy Page 37 Schoolyear: 2008 - 2009

 • Giáo án tiếng anh 6 Học kì II (Unit 10)

  . GIÁO ÁN ANH VĂN 6 Unit 10: STAYING HEALTHY Period 60 th : PartA : HOW DO YOU FEEL? EX – 1,2,3,4 I. Objectives:. ---------------------------------------------------------- Unit 10: STAYING HEALTHY Period 61 th : PartA : HOW DO YOU FEEL? EX – 5 ,6, 8 I. Objectives: After this lesson, the S : - Ask and

 • Giáo án tiếng anh 6 (bổ sung lần 2)

  . C2:Practice @ Say the telephone numbers 054 8 329 761 062 7 418 905 039 6 718 425 @ Cross the numbers you hear 3 12 6 9 20 1 13 8 5 4 15 11 7 2 0 10 English lesson. sáng/buổi chiều/buổi tối? _ Em nói như thế nào để chào tạm biệt ai ? _Ta chúc như thế nào trước khi đi ngủ? English lesson planning Nguyen Thi Nga 6 6

 • TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 HKII

  . However quickly he ran, he couldn’t catch the bus. ( Cho dù anh ấy có chạy nhanh đến thế nào đi nữa anh ấy cụng6 không bắt kòp se buýt) 4. Whatever ( no matter. xưng Chủ ngữ I he, she we they you they Tân ngữ me him, her us them you them Đại từ sở hữu Phẩm định my his, her our their your their Định danh mine his,

 • TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10

  . + Past Participle (Pii). b. Tân ngữ của câu chủ động thành chủ ngữ của câu bị động c. Chủ ngữ của câu chủ động thành chủ ngữ của giới từ "BY". taken his advice, I would be rich now. Câu điều kiện ở dạng đảo. - Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2/3, Type 2 và Type 3 thường được dùng ở dạng đảo.

 • Giáo án tiếng anh 8 Học kì II (Unit 10)

  . overpackage(v) * Set the scene of the dialogue: ( use the instruction on the page 89 ) * True or False statements: 1. Friends of the earth is an organization to

 • Giáo án tiếng anh 10 (CB)

  Tài liệu tham khảo giáo án tiếng anh lờp 10 . SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH        GIÁO ÁN TIẾNG ANH 10 (CB) Biên soạn: LÊ NGỌC THẠCH. player, tape Procedure: T Stages & Content T’s activities Ss’ activities 7 10 10 I. WARM UP: * Categorising 1. He gets up very early 6. He works in the

 • Giáo án Tiếng Anh 10

  . 15 THPT Tay Thuy Anh Teacher:Bui Trong Nhan English group Lesson plan 10 D.P:14/09/2008 Period:9 th D.T:15/09 Class 10A5 16/09/08 Class 10A9 Unit 2. SCHOOL. groups and give out 10 to 15 words and tell Ss to put them under correct heading -Group work N m h c:2008 2009 Page–ă ọ 10 THPT Tay Thuy Anh Teacher:Bui

 • Giáo án tiếng anh 10

  Giáo án tiếng anh 10 nâng cao này được biên soạn theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 10 nâng cao và được trình bày như sau: - Trích dẫn từ vựng mới trong bài. - Tóm tắt ngữ pháp dùng trong bài. - Hướng dẫn vận dụng ngữ pháp tiếng Anh . anticipate : liệu trước appreciate : đánh giá cao avoid : tránh be worth : đáng (được) can’t help : không thể tránh complete : hoản thành consider : xem. Noun replaced (Danh từ được thay thế) Functions (Chức năng) Who Danh từ chỉ người Làm chủ từ Whom Danh từ chỉ người Làm tân ngữ Which Danh từ chỉ vật Làm

 • Giao an tieng Anh 6_Trọn bộ (3 cột) .doc

  . Lan Ba:…, Lan. Lan:….…. Ba:… … you? Lan:… fine…. … …? Ba: …,thanks. - Listen to the T. - Play in two groups. - Listen and give the answers. - Listen and. asks-Ssanswer Ss ask-T answers Ss ask- Ss answer - Listen and give the answers. -Look at the pictures and make the questions G1 ask-G2 answer G2 ask-G1 answer

 • Giao an tieng Anh 8_Trọn bộ (3 cột).doc

  . (p.14) and give the correct answers. - Let Ss read the text again and answer the questions. - Read the answers and correct the mistakes. statements given and. Ha (8) at  Answers Thanh Cong Delivery Service Date: June 16 Time: After midday For: Mr. Van Message: Mr. Nam called about his stationery order. He wanted

 • Giao an tieng Anh 9_Trọn bộ (3 cột).doc

  . ) my pen. I can find it anywhere = I have lost my pen. I can’t find it anywhere and answer in pairs, take note the answer. The report the answer to the. about history of jeans and talk about its advantages and disadvantages * Language contents: +Vocabulary: words about cloth and history of jeans +Structures:

 • Tài liệu Giáo án Tiếng Anh 6 HKII

  . Practise in groups 6 Nguyễn Tiến Dũng Trường THCS Hoàng Long LESSON PLAN Period: 61 Teaching day: UNIT: 10 (cont) Lesson 2: A3-4 (p.105-1 06) *Aims: Help Ss. Trường THCS Hoàng Long LESSON PLAN Period :60 Teaching day: UNIT: 10 STAYING HEALTHY Lesson 1: A1, 2, 5(p.104-1 06) *Aims: Help Ss learn about how we feel

 • Tài liệu Giáo án Tiếng Anh 6 HKII

  . Practise in groups 6 Nguyễn Tiến Dũng Trường THCS Hoàng Long LESSON PLAN Period: 61 Teaching day: UNIT: 10 (cont) Lesson 2: A3-4 (p.105-1 06) *Aims: Help Ss. Trường THCS Hoàng Long LESSON PLAN Period :60 Teaching day: UNIT: 10 STAYING HEALTHY Lesson 1: A1, 2, 5(p.104-1 06) *Aims: Help Ss learn about how we feel

 • Tài liệu Gíao án tiếng Anh - Quyển 1 pdf

  . 5 - Students’ and teacher’s book. - Picture - Tape -Word cards -Extra - board IV. Languages focus: - Revision: Hi/Hello I am + name V. Procedures: 1. . guiding. - Pre-teach vocabulary ( if necessary). - Checking vocablary: Jumbled words. 14 - Ask Ss to predict “ What is what”. b. While-reading: - 1 st reading:

 • Tài liệu Gíao án tiếng Anh - Quyển 2 ppt

  . III. Teaching aids: -Students’ and teacher’s book. - Pictures. - Extra board. - Word cards. IV. Language focus: 2 Where are you from ? - I’m from . . . V aids: - Student’s and teacher’s book. - Tape - Pictures & real book. - Word cards - Extra board IV. Language focus: Revision : Where are you from? - I’m

 • Tài liệu Giáo án tiếng Anh 10 bộ nâng cao (Unit 9-16) docx

  . humans. help Work in groups with ”lucky number” English 10 (Intensive) Leâ Ngoïc Thaïch 117 10 4. Post-reading: - Let the students look at the pictures. and discuss in groups -talk their ideas to class English 10 (Intensive) Leâ Ngoïc Thaïch 119 10 2’ 3) Listen and correct IV. Post – listening Discussion

 • Tài liệu Giáo án Tiếng anh 10 (Nâng cao) pdf

  . SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH        GIÁO ÁN TIẾNG ANH 10 (NC) Giáo viên: LÊ NGỌC THẠCH. part B - Ask Ss to guess - Individually - Pair work English 10 (Intensive) Leõ Ngoùc Thaùch 5 10 10 15 1. Sometimes team work is ineffective. Why? They do

 • Tài liệu Giáo an tiếng anh 6 - Unit 12: Sports and pastimes doc

  . (v) Unit 12: Sports and Pastimes - B 1,2,3,4 đi câu cá thời gian rảnh chơi điện tử Unit 12: Sports and Pastimes - B 1,2,3,4 Unit 12: Sports and Pastimes. time. Unit 12: Sports and Pastimes - B 1,2,3,4B4. ListenMatch the names with the right pictures.Tan - Minh and Nam - Lien - Lan and Mai Unit 12: Sports and

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.0911960601807 s. Memory usage = 11.6 MB