Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 pdf

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học
Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học . VIỄN)Cần nhớCông thức viết phản ứng nhiệt luyệnOxit KL A+H2COAlCtoKL AH2O+CO2Al2O3CO2;CO9Điều kiệnKL A phải ứng sau Altrong dãy hoạt động hoá học BêKêtôp(K,. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV. NGUYỄN TAGV. NGUYỄN TẤÁN TRUNGN TRUNG((TrungTrungTâmTâmLuyeLuyệännThiThiChaChấáttLLưươợïngngCaoCaoVVĨĨNH
 • 17
 • 1,115
 • 6

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử
tài liệu hóa học dành cho các bạn học sinh ôn thi đại học, cao đẳng cũng như các bạn học sinh cần ôn tập để củng cố và nâng cao kiến thức đã học. . -1-3 Vậy số oxi hoá trung bình của cacbon 2 2 )1()3( −= −+− = . II. Phản ứng oxi hóa – khử II.1. ðịnh nghĩa Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong. số oxi hoá của chất ñó.  Trong phản ứng oxi hóa – khử bao giờ cũng diễn ra ñồng thời sự oxi hoá và sự khử. II.2. Phân loại phản ứng oxi hóa – khử Phản ứng
 • 7
 • 1,035
 • 40

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich
. _# u o o m + = B. ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ I. DẠNG 1: ỨNG DỤNG TRONG PT, BPT, HỆ PT, HỆ BPT Bài 1. '.QRS#:5 h Z  Z [ x x x+. ( ) ( )      Z u Z f x f x> = > ∀ ∈ − II. DẠNG 2: ỨNG DỤNG TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC Bài 1.YT#U5 Z Z h  Z| Z| h| x
 • 55
 • 497
 • 1

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt
. -2 -1 -3 Vậy số oxi hoá trung bình của cacbon 2 2 )1()3( −= −+− = . II. Phản ứng oxi hóa – khử II.1. ðịnh nghĩa Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học. số oxi hoá của chất ñó.  Trong phản ứng oxi hóa – khử bao giờ cũng diễn ra ñồng thời sự oxi hoá và sự khử. II.2. Phân loại phản ứng oxi hóa – khử Phản ứng
 • 7
 • 524
 • 10

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx
. -2 -1 -3 Vậy số oxi hoá trung bình của cacbon 2 2 )1()3( −= −+− = . II. Phản ứng oxi hóa – khử II.1. ðịnh nghĩa Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học. số oxi hoá của chất ñó.  Trong phản ứng oxi hóa – khử bao giờ cũng diễn ra ñồng thời sự oxi hoá và sự khử. II.2. Phân loại phản ứng oxi hóa – khử Phản ứng
 • 7
 • 580
 • 9

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
. CHƯƠNG VII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN . công thức A0BAB0ABA≥≥⎧⎧=⇔ ⇔⎨⎨B==⎩⎩ 2B0ABAB≥⎧=⇔⎨=⎩ Ghi chú : Do theo phương trình chỉnh lý đã bỏ phần bất phương trình lượng
 • 13
 • 538
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
. 1x8m,m8h3xx,hcos 1348h 8hDo : k k33để k nguyên ta chọn h 3m m ( thì k 8m ) Cách khác ==π∈⎧⎧⎪⎪⇔⇔=π∈⎨⎨π==⎪⎪⎩⎩cos 2x 1 x k , kx8m,m3x. CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧
 • 11
 • 457
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
. 2 ⎛⎞+≤≤⎜⎟⎜⎟⎝⎠1- 5 1 5ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn . CHƯƠNG IX: HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC I. GIẢI HỆ BẰNG PHÉP THẾ Bài 173: Giải hệ phương
 • 14
 • 443
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf
. CHƯƠNG X: HỆ THỨC LƯNG TRONG TAM GIÁC I. ĐỊNH LÝ HÀM SIN VÀ COSIN Cho ABCΔ có a, b, c. Cách khác: Gọi S1, S2 lần lượt là diện tích tam giác ABH và ACH p dụng đònh lý hàm cos trong tam giác ABH và ACH ta có: +−α=2212AMBMccotg4S
 • 16
 • 493
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc
. 12π⎧=⎪⎪⇔⎨π⎪==⎪⎩A2BC4 Bài 206: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2004) Cho ABCΔ không tù thỏa điều kiện ()cos2A 2 2cosB 2 2cosC. CHƯƠNG XI: NHẬN DẠNG TAM GIÁC I. TÍNH CÁC GÓC CỦA TAM GIÁC Bài 201: Tính các góc của ABCΔ nếu :
 • 17
 • 466
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc
. ()()()= + +ooo 11 1P 1 cos100 1 cos140 cos120 cos20222 oTa coự : ()oo 11 1P 1 cos100 cos140 cos 20222= + + o()oo 11 P 1 cos120 cos20 cos. 0,tgx1≠≠ Ta có: 2cotgxBtgx1 cotgx1 1 +=+−− 1 1221tgxtgxB 1 tgx1 tgx11tgx 1 tgx++⇔= + = +−−−− ()21tgx1tgxB1tgx 1 tgx 1 −−−⇔=
 • 21
 • 396
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx
. ≠⇔=π⇔=+π ∈ππ⇔= + ∈ 2 2 2 211sin2x1 2 Do đó : (*)sin 2x 2 sin 2x111sin2x 22 sin 2x 1 nhận do sin 2x 0cos 2x 02x k , k 2 kx,k 42 Bài 55 : Giải. ⇔ 22 22 11 1cos x sin x 4 sin x cos x 3++ = 20 ⇔ 22 22 4sin x 4cos x 1 20 4sin xcos x 3++= ⇔ 2 52 sin 2x 3=0 ⇔ 2 3sin 2x4= (nhận do sin2x
 • 16
 • 462
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx
. 2π()cos 3x sin 3x5sinx 3 cos2x*12sin2x+⎛⎞+=+⎜⎟+⎝⎠ Điều kiện: 1sin 2x2≠− Ta có: ()() 33 sin 3x cos3x 3sin x 4 sin x 4 cos x 3cos x+= − +. ⎛⎞⇔+−=⎜⎟⎝⎠ 32 4x 4x 4x2 4 cos 3cos 3 2 cos 155 5 −Đặt ()4t cos x điều kiện t 15=≤ Ta có phương trình : ()()() 32 32 24t 3t 2 6t 3 4t⇔ 6t 3t 5
 • 23
 • 452
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx
. )5 84 7 7 5 84 7 7 ⇔< + < < + < ∈25k26 211h26hay ( k, h )5 84 7 7 5 84 7 7 Suy ra k = 2, =h1,25 4 53 11 2 35Vậy x x 84 7 84 84 7 84 11. 1cos2x 0 sin 2x sin 44 252x k 2x k2 2x k2 ,k 244 44 ππ⎛⎞ ⎛⎞⇔=∨ +=−=−⎜⎟ ⎜⎟⎝⎠ ⎝⎠πππ ππ⇔=+π∨+=−+π∨+= +π∈¢ ()kxxk2xk2loại, 42 4 kx,k 42 ππ π⇔=+ ∨==−+π∨
 • 11
 • 356
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx
. ⎨ ⎨+> +≤>−>⎩⎩⎪⎪⎩⎩⇔≥∨≤−1f 2 0 1f 2 02m 5 0 2m 5 02m 5 0 2m 5 01f 2 0 1f 2 0 55 mm22 BÀI TẬP 1. Giải các phương trình : a/ 331cosxsinx. =2tt1⇔+−= () 15 15 tt22−+ −−⇔= ∨=loại Do đó : () 15 2 sin x nhận do t 2 và t 142π−+⎛⎞−= ≤ ≠±⎜⎟⎝⎠ π−⎛⎞⇔−= =⎜⎟⎝⎠ 51 sin x sin422ϕ
 • 19
 • 407
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx
. cos x cos x cos x+−3 6= ()()()⇔+ +−=⇔− −+=⇔− −=⇔==α∨=±π⇔=α+π∨=±+π∈ α=2233222tg x 3tgx 1 tg x 4tg x 6 tg x 2tg x 3tgx 6 0tgx 2 tg x 3 0tgx. tg x 3 0tgx 2 tg tgx 3xkx k,k(vớitg32) Bài 132 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2003) Giải phương trình ()2cos2x 1cot gx 1 sin
 • 7
 • 421
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học phần điện li pdf

Tài liệu Ôn thi đại học phần điện li pdf
. các chất điện li yếu , trung bình,mạnh:Chất điện li YếuTrung bìnhMạnhĐộ điện li 0 0,03 0,03 0,3 0,3 1 Sự phân li ionÍt1 phần Gần. chất nào điện li mạnh thì điện li trướcIV.Tính pH của dung dòch bazơ, acid yếu:Xét dung dòch acid yếu HA có nồng độ ban đầu là C(mol/l),độ điện ly
 • 4
 • 308
 • 0

Tài liệu Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 pdf
. chính là ởthể:A. Rắn và lỏng B. Lỏng C. Lỏng và khí D. KhíTÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC  4************************************************************************************************************************************. HI < HF < HBr < HClD. HBr < HF < HCl < HITÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  2************************************************************************************************************************************Câu
 • 4
 • 266
 • 0
1 2 3 4 .. >