Tổng hợp tài liệu :

Báo cáo "Vài nét về quan hệ của thủ đô Hà Nội " pdf

VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - EU TRƯỚC NĂM 1991.doc.DOC

VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - EU TRƯỚC NĂM 1991.doc.DOC
VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - EU TRƯỚC NĂM 1991 . mối quan hệ kinh tế Việt Nam - EU không chỉ là một việc mang tính thời sự mà còn là một việc cần thiết và rất bổ ích.1I. Vài nét về quan hệ Việt nam - EU. đối ngoại Việt Nam - EU. 1. Vấn đề viện trợ :Trớc khi Hiệp định khung EU - Việt Nam đợc ký kết, trong những năm 1990 - 1995, lợng viện trợ của EU dành cho
 • 12
 • 1,205
 • 4

Một số vấn đề về đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại của Thủ Đô Nội giai đoạn 1996 đến nay

Một số vấn đề về đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại của Thủ Đô Hà Nội giai đoạn 1996 đến nay
LỜI MỞ ĐẦU 4Chương I: Lí LUẬN CHUNG VỀ QUẢN Lí NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 31.1. Cơ sở lý luận về quản lý Nhà nước đối với sự phỏt triển thương mại. 31.1.1. Thương mại v . Lý luận chung về quản lý Nhà Nước đối với sự phát triển thương mại. Chương II: Thực trạng quản lý Nhà Nước đối với sự phát triển thương mại của thủ đô. Nội giai đoạn 1996 – nay. Chương III: Một số giải pháp đổi mới quản lý Nhà Nước đối với sự phát triển thương mại. Chương ILÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ
 • 82
 • 1,618
 • 1

Vài nét về quan hệ Việt Lào trong thời kỳ đổi mới 1986-2000

Vài nét về quan hệ Việt Lào trong thời kỳ đổi mới 1986-2000
Vài nét về quan hệ Việt Lào trong thời kỳ đổi mới 1986-2000 123doc.vn
 • 15
 • 508
 • 3

Báo cáo tổng hợp về Công ty kinh doanh nhà nội - bộ quốc phòng: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Báo cáo tổng hợp về Công ty kinh doanh nhà hà nội - bộ quốc phòng: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Báo cáo tổng hợp về Công ty kinh doanh nhà nội - bộ quốc phòng: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm . lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghịêp xây lắp : -Phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành một cách. và tính giá thành ở công ty đầu t phát triển nhà và đô thị Nội- BQP Chơng 3: Một số ý kiến hoàn thiện công tác tập chi phí sản phẩm và tính giá thành
 • 71
 • 0
 • 0

Tài liệu ĐỀ TÀI "VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT – NGA QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ" pdf

Tài liệu ĐỀ TÀI
. VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT – NGA QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TS. Nguyễn Lệ Nhung Tài liệu lưu trữ là nguồn sử liệu quý giá và quan trọng. cầu khách quan của mọi hoạt động trong quá khứ. Nghiên cứu về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Liên Xô không thể không sử dụng nguồn sử liệu quý
 • 4
 • 978
 • 5

Tài liệu Báo cáo "Vài nét về vai trò chính quyền cấp xã trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 " ppt

Tài liệu Báo cáo
. * Ging vi n chớnh Khoa hnh chớnh - nh nc Trng i hc lut H Ni đặc san về xử lí vi phạm hành chính 42 tạp chí luật học ngy kớ, tr trng hp trong quyt. đặc san về xử lí vi phạm hành chính Tạp chí luật học 41 Ths. Hoàng văn sao * i phm hnh chớnh (VPHC) l hnh vi ca cỏ nhõn, t chc
 • 4
 • 561
 • 0

Báo cáo " Vài nét về xã Trà Lũ (Nam Định) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ " pdf

Báo cáo
. học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 23 (2007) 126-134 126 Vài nét về xã Trà Lũ (Nam Định) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ Đinh Thị Thùy Hiên*. Cảnh quan làng Trà Lũ Phần đầu địa bạ miêu tả ranh giới của xã Trà Lũ. Đây là cơ sở cho một hình dung tư ng đối về địa giới hành chính của Trà Lũ đầu thế
 • 9
 • 353
 • 0

Báo cáo " Vài nét về thi hành án dân sự ở Singapore" potx

Báo cáo
. phải thi hành án phải trả cho ngời đợc thi hành án, nhân viên thi hành án thu lại trả cho ngời đợc thi hành án. Đối với việc thi hành các bản án về trả. chí luật học án. Nhân viên thi hành án của tòa án ấn định ngày thi hành án và báo cho ngời đợc thi hành án biết. Ngời đợc thi hành án phải nộp trớc
 • 3
 • 393
 • 0

Báo cáo "Vài nét về hệ thống tòa án Liên bang Nga. " pdf

Báo cáo
. phán Tòa án Tối cao, Tòa án Trọng tài tối cao do Hội đồng Liên bang bổ nhiệm. Các thẩm phán của các tòa án khác của các Tòa án Liên bang do Tổng thống. qua Tòa án. Thẩm quyền tư pháp được quy định bởi Hiến pháp và các luật của Liên bang 1. Hệ thống Toà án của Liên bang Nga bao gồm: Tòa án Hiến pháp, Tòa
 • 5
 • 530
 • 2

Báo cáo "Vài nét về thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại một số doanh nghiệp sản xuất ở Nội " doc

Báo cáo
. tế và Kinh doanh 26 (2010) 245-255 245 Vài nét về thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại một số doanh nghiệp sản xuất ở Nội. hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Khi tự đánh giá KTQT chi phí và giá thành, hơn một nửa số doanh nghiệp cho
 • 11
 • 367
 • 0

Báo cáo "Vài nét về hoạt động của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người " pptx

Báo cáo
. pháp lí quốc tế về quyền con người và tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động của LHQ đối với việc bảo đảm quyền con người hiện nay. 1. Vài nét về tổ. bình và an ninh quốc tế, bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người được coi là mối quan tâm hàng đầu trong các hoạt động thực hiện chức năng của
 • 6
 • 368
 • 2

Báo cáo " VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI LẦN THỨ X (MÊHICÔ 1982)" pptx

Báo cáo
. X hội học, số 1 - 1982 VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI X HỘI HỌC THẾ GIỚI LẦN THỨ X (MÊHICÔ 1982) HỒ HAI THỤY ẠI HỘI x hội học thế giới lên thứ X họp tại thủ đô Mêhicô. thuyết mác -x t, x hội học về các hệ khái niệm x hội học, mô hình toán học và lý thuyết x hội học. 3) Lý thuyết x hội học về biến đổi x hội. - gồm các đề tài: Suy nghĩ lại về sự phát triển,. ra các tổ chức X hội học trí thức quốc tế, Hội x hội học nông thôn quốc tế, Hội x hội học lâm sàng, Viện X hội học quốc tế, Hội Kinh tế tự quản quốc tế, Hội nghiên cứu x m lược quốc tế,
 • 8
 • 227
 • 0

Báo cáo "Vài nét về chuyến khảo sát, nghiên cứu tại hai nền kinh tế chuyển đổi: Ba Lan và Hungary " potx

Báo cáo
. hda ddi vdi ba nudc: Ba Lan, Hungary va Viet Nam. 3. Timg cudng mdi quan he hgp tac kinh le giiTa cac nha khoa hoc, cac vien nshien ciru ciia cdc nudc Ba Lan, Hungary va . cdc ban Hungary, Ba Lan sc do Vict Nam ehju trdch nhiem. Ve mdy bay do cdc nudc tu chi trd. Mdi nudc cir 3-5 ngudi tbam gia I Idi thdo. + Moi nudc chuan bj 3 cbii dc: - Kbiing hodng kinh. hoc Ba (Vdi net of ehui/^e'u Ulido idt. Lan. Ddn tiep va tham gia hdi dam vdi Doan, vl phia Ba Lan cd: Vien sT, GS.TS. Michal Kleiber - Chii tjch Vien Han lam Khoa hpc Ba Lan;
 • 3
 • 233
 • 1

Báo cáo " Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quốc " docx

Báo cáo
. Quốc về Việt Nam đã tạo nên nền tảng quan trọng trong sử sách Trung Quốc về Việt Nam. Những ghi chép về Việt Nam trong sử sách chính thống củ a Trung Quốc và trong nhiều thư tịch cổ của Trung. Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quốc Dương Bảo Quân* Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc Nhận ngày 12 tháng 5 năm 2008 Tóm tắt. Trung Quốc. (1259-1309), tự là Cương Trung, hiệu là Vật Am, có ghi trong “Nguyên sử . (2) Về các tác phẩm của các sứ thần Trung Quốc sang Việt Nam và tình hình Việt Nam qua sử sách Trung Quốc , tham khảo thêm
 • 12
 • 376
 • 0

Báo cáo " Quy định về quan hệ sở hữu tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong luật tục của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam " pdf

Báo cáo
. TạpchíKhoahọcĐHQGHN,KhoahọcXãhội và Nhânvăn25(2009)14‐19 14 Quy định về quan hệ sở hữu tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong luật tục của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam Trường hợp Luật tục Thái và Luật tục. quan hệ sở hữu trong các bộ Luật tục của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Về vấn đề sở hữu, ở mỗi dân tộc, tuỳ theo sự phát triển của mỗi cộng đồng mà có các quy định về quan hệ sở hữu khác. về quan hệ sở hữu trong các bộ Luật tục của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Trường hợp Luật tục Thái và Luật tục Êđê). Về vấn đề sở hữu, ở mỗi dân tộc, tuỳ theo sự phát triển của mỗ i cộng
 • 6
 • 455
 • 0
1 2 3 4 .. >