Tổng hợp tài liệu :

Báo cáo " Những tồn tại và bất cập của hệ thống đăng ký và giấy phép kinh doanh ở Việt Nam hiện nay " pptx

Hướng đi cho những năm tiếp theo trong việc vận dụng lý luận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc

Hướng đi cho những năm tiếp theo trong việc vận dụng lý luận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.doc
Hướng đi cho những năm tiếp theo trong việc vận dụng lý luận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay. . II. Sự vận dụng lý luận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay7 Phương. luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất những vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam . 1B.NI
 • 21
 • 2,018
 • 3

Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay (2).DOC

Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay (2).DOC
Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay (2). . lý kế toán theo quy định của Nhà nớc.iv. Hao mòn khấu hao tài sản cố định hữu hình1 . Hao mòn tài sản cố định hữu hình :Hao mòn tài sản cố định hữu hình. sau:Chơng I: Một số vấn đề chung về tài sản cố định khấu hao tài sản cố định. Chơng II: Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình theo chế độ hiện hành.Chơng
 • 20
 • 873
 • 2

những giải pháp nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh Việt Nam hiện nay.pdf

những giải pháp nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.pdf
những giải pháp nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh Việt Nam hiện nay
 • 1
 • 173
 • 1

báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay

báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
Xã hội ngày càng phát triển, trình độ khoa học ngày càng tiên tiến,trình độ phát triển kinh tế ngày càng cao, mức độ cạnh tranh để tồn tại, để phát triển trên thị trường ngày càng trở nên ngay gắt . các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay. 2 NỘI DUNG PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH. NHẰM HỒN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH VIỆT NAM HIỆN NAY Sau khi đã nghiên cứu lý luận báo cáo tài chính, đối
 • 28
 • 539
 • 1

Một sô vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay

Một sô vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
Một sô vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay . tài: Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay. Đề tài đợc chia thành. lý kế toán theo quy định của Nhà nớc. iv. Hao mòn khấu hao tài sản cố định hữu hình 1. Hao mòn tài sản cố định hữu hình: Hao mòn tài sản cố định hữu
 • 20
 • 516
 • 1

phát triển thị trường bảo hiểm kinh doanh Việt Nam hiện nay

phát triển thị trường bảo hiểm kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
phát triển thị trường bảo hiểm kinh doanh Việt Nam hiện nay 123doc.vn
 • 40
 • 395
 • 1

505 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay

505 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
505 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay . sót,để rồi đa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay, đó chính là mục. tâm đến doanh nghiệp. Chính vì thế, hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là một vấn
 • 26
 • 444
 • 1

Những giải pháp nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh Việt Nam hiện nay

Những giải pháp nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
Những giải pháp nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh Việt Nam hiện nay . TRNG CNH TRANH TRONG KINH DOANH I. KHI NIM V CNH TRANH TRONG KINH DOANH 1.1 Kinh doanh v c im ca cỏc hot ng kinh doanh 1.1.1 Khỏi nim kinh doanh Hin nay cú. 1.2 Cạnh tranh vai trò của cạnh tranh đối với hoạt động kinh doanh 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là một lĩnh vực tương đối mới Việt Nam.
 • 104
 • 636
 • 1

Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một loại hình kinh doanh nào thì công tác kế toán là quan trọng cần thiết, bởi nó gắn liền với sự duy trì tồn tại của doanh nghiệp.Trong khuôn khổ đề án này, cũng xin được đề cập đến một trong những phần việc của công tác kế toán. Đó là việc thực hiện hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình gắn với đề xuất thực hiện giá trị thu hồi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tài sản cố định tham gia đầy đủ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ thời kỳ thành lập cho đến khi kết thúc (phá sản, giải thể, sáp nhập...). Hơn thế nữa, trong từng thời kỳ kinh doanh, tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành giá cả của sản phẩm sản xuất, chi phí có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp. Tất cả những ảnh hưởng này của tài sản cố định đều thông qua hình thức trích khấu hao tài sản cố định trong mỗi thời kỳ kinh doanh.Việc đưa giá trị thu hồi vào quá trình khấu hao tài sản cố định giúp cho công tác quản lý tài sản nói chung quản lý tài sản cố định nói riêng trong doanh nghiệp được chặt chẽ hơn, phản ánh đúng hơn thực trạng tài sản hiệntại doanh nghiệp.Giá trị thu hồi giúp cho tài sản cố định không thực sự “biến mất” khi đã thực hiện khấu hao hết mà vẫn tiếp tục tham gia vào sản xuất kinh doanh. Đồng thời giúp cho công tác quản lý, thanh lý tài sản cố định sau khấu hao được hợp lý hơn.Để hiểu rõ hơn về vấn đề khấu hao tài sản cố định, trong đề án em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “ Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay.”Nội dung chính của đề án bao gồm ba nội dung chủ yếu sau:Phần 1. Một số vấn đề chung về tài sản cố định khấu hao tài sản cố định.Phần 2. Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình theo chế độ hiện hành.Phần 3. Một số vấn đề còn tồn tại trong việc hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình phương hướng hoàn thiện.
 • 23
 • 552
 • 0

Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay

Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ một loại hình doanh nghiệp nào - dù là trong hay ngoài quốc doanh - công tác kế toán là quan trọng cần thiết, bởi nó gắn liền với sự duy trì tồn tại của doanh nghiệp.Trong khuôn khổ của đề án này, cũng xin được đề cập đến một trong những phần việc của công tác kế toán. Đó là việc thực hiện hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình gắn với đề xuất bỏ việc thực hiện giá trị thu hồi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Một doanh nghiệp dù là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dù vốn kinh doanh tới hàng chục tỷ đồng hay một vài trăm triệu đồng thì tài sản cố định luôn được coi là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Tài sản cố định tham gia đầy đủ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ thời kỳ thành lập cho tới khi kết thúc (phá sản, giải thể, sáp nhập ...). Hơn thế nữa, trong từng thời kỳ kinh doanh, tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành giá cả của sản phẩm sản xuất, chi phí có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp. Tất cả những ảnh hưởng này của tài sản cố định đều thông qua hình thức trích khấu hao tài sản cố định trong mỗi thời kỳ kinh doanh.Việc đưa giá trị thu hồi vào quá trình khấu hao tài sản cố định không những không giúp cho công tác quản lý tài sản nói chung quản lý tài sản cố định nói riêng trong doanh nghiệp được chặt chẽ hơn, không phản ánh đúng hơn thực trạng tài sản hiệntại doanh nghiệp mà còn vi phạm nguyên tắc thận trọng của kế toán. Chi phí doanh nghiệp bỏ ra đầu tư vào tài sản cố định cần được khấu hao hết trong thời gian sử dụng ước tính để có thể thu hồi vốn, tái đầu tư mở rộng sản xuất.Hơn thế nữa doanh nghiệp rất khó có thể xác định một cách chính xác giá trị có thể thu hồi của tài sản cố định sau thời gian sử dụng ước tính do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố: trình độ khoa học kỹ thuật, khuynh hướng phát triển của nền kinh tế, tình hình sử dụng tài sản, vv....Đề tài: Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay.
 • 21
 • 393
 • 0

Đề tài “Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế Việt Nam hiện nay”

Đề tài “Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay”
. TIỂU LUẬN Đề tài Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế Việt Nam hiện nay TiÓu luËn TriÕt häc A.ĐẶT VẤN ĐỀ Bước vào thiên niên kỷ mới, loài. trình đối mới kinh tế Việt Nam là rất cần thiết. Quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể vào quá trình đối mới kinh tế Việt Nam sẽ giúp cho nền kinh tế nước
 • 17
 • 323
 • 0

Tài liệu Đề án “Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động Việt Nam hiện nay” pptx

Tài liệu Đề án “Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam hiện nay” pptx
. trạng dạy nghề chuyển dị ch cơ cấu lao động , số liệu lấy trong giai đoạn 1996_2003 đề tài: Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động việt nam hiện. - Chuyển dị ch cơ cấu lao động theo vùng kinh tế. - Chuyển dịch cơ cấu lao động theo độ tuổi lao động. - Chuyển dịch cơ cấu lao động theo chất lượng lao
 • 32
 • 362
 • 0

Tài liệu Đề tài " Lý luận chung về huy động vốn cho sư phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay " pptx

Tài liệu Đề tài
. 1: Lý luận chung về huy động vốn cho phát triển kinh tế việt nam hiện nay I. Những vấn đề chung về vốn đầu tư. Vốn đầu tư là vốn được sử dụng để thực hiện. z  LUẬN VĂN Đề Tài : Lý luận chung về huy động vốn cho sư phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay §Ò ¸n m«n häc lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn
 • 49
 • 374
 • 0

Tính thiện trong triết học phật giáo ảnh hưởng của nó đối với việc giáo dục con người mới việt nam hiện nay

Tính thiện trong triết học phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với việc giáo dục con người mới ở việt nam hiện nay
. -BL'7)Rb<')/0,&'(,(-4',56'7,5 ,(8)(9,7-:6! 1.2.1 Quan niệm về thiện trong triết học Phật giáo. &Z2e3&'RPB19. ,S@,=,=>'7)>b<')/0,&'(,(-4',56'7,5 ,(8)(9, 7-:6! 1.2.2.1 Tính thiện trong thiện luận. &ZOB3/>5075)
 • 78
 • 905
 • 2

Tài liệu Tiểu luận "Tính quy luật hình thành kinh tế thị trường sự vận dung vao nền kinh tế Việt Nam hiện nay". pptx

Tài liệu Tiểu luận
. nước trong nền kinh tế thị trường 213. Sự hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam khi chuyển sang nền kinh tế thị trường 24a. Tình hình sản xuất kinh doanh. nghiệp 24b. Vấn đề về vốn doanh nghiệp nước ta hiện nay 304. Thực trạng việc quản lý doanh nghiệp nước ta trong nền kinh tế thị trường 335. Các giải
 • 43
 • 477
 • 0

Đổi mới tổ chức hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân việt nam hiện nay

Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân ở việt nam hiện nay
. TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN NƯỚC TA HIỆN NAY 69 3.1. Thực trạng tổ chức hoạt động của cơ quan. TỤC ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 111 4.1. Những giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức
 • 193
 • 210
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN: Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay ppt

Tài liệu LUẬN VĂN: Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay ppt
. hơn. Đề tài: Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay. Đề tài. LUẬN VĂN: Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay
 • 30
 • 386
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Những hạn chế của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay yêu cầu hoàn thiện" docx

Tài liệu Báo cáo
. giải pháp hoàn thiện pháp luật về chứng khoán thị trờng chứng khoán Về phơng hớng, yêu cầu chung là cần pháp điển hoá các quy định pháp luật về chứng. -Tạp chí luật học TS. Đinh Dũng Sỹ *1. Những điểm hạn chế chủ yếu của pháp luật về chứng khoán thị trờng chứng khoán Việt Nam hiện nay Khác
 • 7
 • 635
 • 2