Tổng hợp tài liệu :

phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và sự vận dụng vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta hiện nay

PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ.DOC

PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ.DOC
PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG . giờ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - +-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 4 giờ 6giờ Thời gian lao động cần thiết Thời gian lao động thặng. (m = 3)6 giờ 6gi -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - +-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Thời gian lao động cần thiết Thời gian lao động thặng dv +
 • 12
 • 4,180
 • 4

nghiên cứu máy móc lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư.DOC

nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư.DOC
nghiên cứu máy móc lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng . máy móc lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng d để giải thích quan niệm trên.1I. Máy móc lao động1 ) Máy móc đối với nền sản xuất t bản. ra giá trị thì quá trình sản xuất là một quá trình sản xuất hàng hoá. Với t cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động quá trình làm tăng giá trị
 • 15
 • 3,938
 • 3

PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ.DOC

PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ.DOC
PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG . giờ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - +-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 4 giờ 6giờ Thời gian lao động cần thiết Thời gian lao động thặng. thành :- Thời gian lao động cần thiết là 4 gi - Thời gian lao động thặng d là 4 giờ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- + -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - 4giờ
 • 13
 • 1,556
 • 0

Một số gải pháp để vận dụng lý luận giá trị thặng nhằm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.doc.DOC

Một số gải pháp để vận dụng lý luận giá trị thặng dư nhằm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.doc.DOC
Một số gải pháp để vận dụng lý luận giá trị thặng nhằm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay . nghĩaChơng II: Thực trạng việc nghiên cứu vận dụng giá trị thặng d ở nớc ta hiện nayChơng III: Một số gải pháp để vận dụng lý luận giá trị thặng d nhằm. phối giá trị thặng d trong nền kinh tế thị trờng. Từ đó, tìm ra các giải pháp để vận dụng học thuyết giá trị thặng d nhằm phát triển kinh tế thị trờng định
 • 27
 • 1,362
 • 2

PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ TƯ BẢN MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ.DOC

PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG BỘ TƯ BẢN MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ.DOC
PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ TƯ BẢN MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG . Đề tài: phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng d trong bộ t bản - mác đã phân tích nh thế nào về phơng pháp sản xuất giá trị thặng dI. Sự chuyển. nhân thì cả giá trị lẫn giá trị sử dụng đều mất đi.II. Sản xuất ra giá trị thặng d51. Quá trình sản xuất giá trị thặng d:Quá trình sản xuất t bản chủ nghĩa
 • 13
 • 496
 • 1

Phương pháp sản xuất giá trị thặng - tính thực tiễn bản chất bóc lột của tư bản.doc

Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư - tính thực tiễn và bản chất bóc lột của tư bản.doc
Phương pháp sản xuất giá trị thặng - tính thực tiễn bản chất bóc lột của tư bản . qua bóc lột giá trị thặng dư. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài Phương pháp sản xuất giá trị thặng - tính thực tiễn bản chất bóc lột của tư bản . bài tiểu luận của mình.3NỘI DUNG1. Bản chất của giá trị thặng quá trình sản xuất giá trị thặng dư: 1.1. Bản chất của giá trị thặng Trước C.Mác,
 • 16
 • 7,451
 • 17

Phương pháp sản xuất giá trị thặng - tính thực tiễn bản chất bóc lột của tư bản

Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư - tính thực tiễn và bản chất bóc lột của tư bản
Kể từ khi học thuyết giá trị thặng của C.Mác ra đời đến nay, thế giới đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Rất nhiều sự kiện đã khẳng định tính đúng đắn của những kết luận rút ra từ học thuyết giá trị thặng . qua bóc lột giá trị thặng dư. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài Phương pháp sản xuất giá trị thặng - tính thực tiễn bản chất bóc lột của tư bản . tiểu luận của mình. 4 NỘI DUNG 1. Bản chất của giá trị thặng quá trình sản xuất giá trị thặng dư: 1.1. Bản chất của giá trị thặng Trước
 • 17
 • 4,482
 • 4

Nghiên cứu máy móc lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng

Nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư
Luận văn kinh tế - Đề tài : Nghiên cứu máy móc lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng . ra giá trị thì quá trình sản xuất là một quá trình sản xuất hàng hoá. Với t cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động quá trình làm tăng giá trị. sức lao động (ngang với giá trị sức lao động m là giá trị thặng d dôi ra ngoài giá trị sức lao động) . Nh vậy, nguồn gốc của giá trị thặng d chỉ là lao
 • 15
 • 740
 • 3

Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng trong bộ tư bản - Mac đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng

Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản - Mac đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư
Luận văn kinh tế - Đề tài : Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng trong bộ tư bản - Mac đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - +-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 4giờ 6giờ Thời gian lao động cần thiết Thời gian lao động thặng. = 3) 6 giờ 6giờ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - +-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Thời gian lao động cần thiết Thời gian lao động thặng d v +
 • 13
 • 512
 • 0

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng vào công cuộc công công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào công cuộc công công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay
LÝ THUYẾTQuá trình sản xuất giá trị thặng dư:Cơ sở kinh tế của chế độ tư bản chủ nghĩa là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất nên quá trình lao động dưới chủ nghĩa tư bản có đặc điểm:-Xem xét trong khuôn khổ từng doanh nghiệp:+ Phản ánh mối quan hệ giữa nhà tư bản với lao động làm thuê, điều kiện tổ chứa kinh doanh thuộc về nhà tư bản, công nhân là người phục vụ.+ Phản ánh các quan hệ phân phối, phân chia lao động, toàn bộ sản phẩm làm ra thuộc về chi phối của nhà tư bản, công nhân chỉ được nhận tiền lương.-Xem xét trong toàn bộ nền sản xuất tư bản:
 • 73
 • 1,349
 • 2

Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng vào công cuộc công công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay

Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào công cuộc công công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay
Quá trình sản xuất giá trị thặng dư:Cơ sở kinh tế của chế độ tư bản chủ nghĩa là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất nên quá trình lao động dưới chủ nghĩa tư bản có đặc điểm:-Xem xét trong khuôn khổ từng doanh nghiệp:+ Phản ánh mối quan hệ giữa nhà tư bản với lao động làm thuê, điều kiện tổ chứa kinh doanh thuộc về nhà tư bản, công nhân là người phục vụ.+ Phản ánh các quan hệ phân phối, phân chia lao động, toàn bộ sản phẩm làm ra thuộc về chi phối của nhà tư bản, công nhân chỉ được nhận tiền lương.-Xem xét trong toàn bộ nền sản xuất tư bản:+ Sản xuất tư bản chủ nghĩa là quá trình tạo ra giá trị sử dụng, công dụng cho xã hội tiêu dung.+ Sản xuất ra giá trị thặng dư, mục đích động cơ của sản xuất tư bản là sản xuất tư bản là sản xuất ngày càng nhiều tiền.
 • 49
 • 1,017
 • 1

Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng vào công cuộc công công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay

Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào công cuộc công công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay
Quá trình sản xuất giá trị thặng dư:Cơ sở kinh tế của chế độ tư bản chủ nghĩa là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất nên quá trình lao động dưới chủ nghĩa tư bản có đặc điểm:-Xem xét trong khuôn khổ từng doanh nghiệp:+ Phản ánh mối quan hệ giữa nhà tư bản với lao động làm thuê, điều kiện tổ chứa kinh doanh thuộc về nhà tư bản, công nhân là người phục vụ.+ Phản ánh các quan hệ phân phối, phân chia lao động, toàn bộ sản phẩm làm ra thuộc về chi phối của nhà tư bản, công nhân chỉ được nhận tiền lương.
 • 43
 • 1,148
 • 1

PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG

PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
Mọi tư bản mới đầu đều biểu hiện dưới một số tiền nhất định nhưng tiền tệ chỉ biến thành tư bản trong những điều kiện nhất định. Nếu là tiền thông thường thì hoạt động theo phương thức hàng - tiền - hàng (H-T-H). Công thức này gọi là công thức lưu thông hàng hoá giản đơn, còn nếu tiền là tư bản thì vận động theo công thức tiền - hàng - tiền (T-H-T). Công thức này gọi là công thức lưu thông của tư bản. Mục đích của lưu thông hàng hoá giản đơn là giá trị sử dụng. Vì vậy sự vận động sẽ kết thúc khi những người trao đổi có được giá trị sử dụng mà anh ta cần đến. Trái lại, mục đích sự vận động của tư bản không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị. Hơn nữa là giá trị tăng thêm vì vậy nếu số tiền thu về bằng số tiền ứng ra thì sự vận động trở nên vô nghĩa. Vì vậy số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra. Do đó công thức vận động đầy đủ của tư bản là T-H-T trong đó T= T + t. Số dôi ra đó (t) Mác gọi là giá trị thặng số tiền ban đầu chuyển hoá thành tư bản. Vậy tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư.Sự lớn lên của giá trị là không có giới hạn. Vì vậy sự vận động của tư bản cũng không có giới hạn. Mác gọi công thức T-H-T là công thức chung của tư bản vì mọi tư bản đều biểu hiện trong lưu thông dưới dạng tổng quát đo là tư bản thương nghiệp, tư bản công nghiệp hay tư bản cho vay.
 • 11
 • 782
 • 1

phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng trong bộ tư bản - mác đ• phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng

phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản - mác đ• phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư
Mọi tư bản mới đầu đều biểu hiện dưới một số tiền nhất định nhưng tiền tệ chỉ biến thành tư bản trong những điều kiện nhất định. Nếu là tiền thông thường thì hoạt động theo phương thức hàng - tiền - hàng (H-T-H). Công thức này gọi là công thức lưu thông hàng hoá giản đơn, còn nếu tiền là tư bản thì vận động theo công thức tiền - hàng - tiền (T-H-T). Công thức này gọi là công thức lưu thông của tư bản. Mục đích của lưu thông hàng hoá giản đơn là giá trị sử dụng. Vì vậy sự vận động sẽ kết thúc khi những người trao đổi có được giá trị sử dụng mà anh ta cần đến. Trái lại, mục đích sự vận động của tư bản không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị. Hơn nữa là giá trị tăng thêm vì vậy nếu số tiền thu về bằng số tiền ứng ra thì sự vận động trở nên vô nghĩa. Vì vậy số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra. Do đó công thức vận động đầy đủ của tư bản là T-H-T’ trong đó T’= T + t. Số dôi ra đó (t) Mác gọi là giá trị thặng số tiền ban đầu chuyển hoá thành tư bản. Vậy tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư.Sự lớn lên của giá trị là không có giới hạn. Vì vậy sự vận động của tư bản cũng không có giới hạn. Mác gọi công thức T-H-T’ là công thức chung của tư bản vì mọi tư bản đều biểu hiện trong lưu thông dưới dạng tổng quát đo là tư bản thương nghiệp, tư bản công nghiệp hay tư bản cho vay.2. Mâu thuẫn chung của công thức chung của tư bảnTư bản vận động theo công thức T-H-T’ trong đó T’ = T + t. Vậy t được sinh ra như thế nào? Như vậy chỉ có 2 trường hợp: trong lưu thông ngoài lưu thông
 • 12
 • 499
 • 0

Các phương pháp sản xuất giá trị thặng ý nghĩa nghiên cứu

Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư ý nghĩa nghiên cứu
khóa luận, tiểu luận, chuyên đề, đề tài, luận văn . luận: Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Ý nghĩa nghiên cứu Lớp KT002 VB2K15 Page 3 Tiểu luận: Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Ý nghĩa nghiên. luận: Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Ý nghĩa nghiên cứu 2) Khối lượng giá trị thặng Khối lượng giá trị thặng là tích số giữa tỉ suất giá trị
 • 39
 • 2,716
 • 2

Đề Tài: " PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG "

Đề Tài:
. 6 giờ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - +-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 4giờ 6giờ Thời gian lao động cần thiết Thời gian lao động thặng 4 Tỷ. thành: - Thời gian lao động cần thiết là 4 giờ - Thời gian lao động thặng là 4 giờ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- + -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - 4giờ
 • 14
 • 891
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN "PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ" doc

Tài liệu TIỂU LUẬN
. 6 giờ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - +-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 4giờ 6giờ Thời gian lao động cần thiết Thời gian lao động thặng 4 Tỷ. thành: - Thời gian lao động cần thiết là 4 giờ - Thời gian lao động thặng là 4 giờ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- + -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - 4giờ
 • 15
 • 816
 • 1

Tài liệu ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG pptx

Tài liệu ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ pptx
. 1ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG I thấy tư bản ứng trước đã tăng lên là 3 USD (giá trị thặng dư) . Do đó tiền đã chuyển hoá thành tư bản 8Vậy giá trị thặng là một phần của giá trị
 • 13
 • 724
 • 7

phương pháp sản xuất giá trị thặng sự vận dụng vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta hiện nay

phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và sự vận dụng vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta hiện nay
. Phương pháp sản xuất giá trị thặng sự vận dụng vào công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa của nước ta hiện nay 1MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2 1.2.1. Phương. pháp sản xuất giá trị thặng tuyệt đối và tương đối được vận dụng vào công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá của nước ta hiện nay. Giá trị thặng
 • 16
 • 26,354
 • 109

LUẬN VĂN: Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng trong bộ tư bản - mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng docx

LUẬN VĂN: Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản - mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư docx
. LUẬN VĂN: Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng trong bộ tư bản - mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. thấy tư bản ứng trước đã tăng lên là 3 USD (giá trị thặng dư) . Do đó tiền đã chuyển hoá thành tư bản Vậy giá trị thặng là một phần của giá trị mới
 • 13
 • 648
 • 1
1 2 3 4 .. >