Tổng hợp tài liệu :

Báo cáo khoa học:Đại hội Đảng từ chỉ dẫn kinh điển đến thực tiễn pptx

Tài liệu BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2005 – 2010 doc

Tài liệu BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2005 – 2010 doc
. BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2005 – 2010 * Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2000 –. ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUẬN ỦY GÒ VẤP Gò Vấp, ngày 15 tháng11 năm 2005 * ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ (2005 2010)
 • 26
 • 0
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: Marine toxins and the cytoskeleton: pectenotoxins, unusual macrolides that disrupt actin pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học: Marine toxins and the cytoskeleton: pectenotoxins, unusual macrolides that disrupt actin pptx
. MINIREVIEW Marine toxins and the cytoskeleton: pectenotoxins, unusual macrolides that disrupt actin Begon˜a Espin˜a1 and Juan A. Rubiolo1,21. notaffect the potency of PTXs. Unusual macrolides – antiactin drugsPTXs are unusual macrolides found in recent years that, to varying degrees, mimic the activity
 • 7
 • 410
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: a-Methylacyl-CoA racemase – an ‘obscure’ metabolic enzyme takes centre stage pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học: a-Methylacyl-CoA racemase – an ‘obscure’ metabolic enzyme takes centre stage pptx
. ARTICLE a-Methylacyl-CoA racemase – an ‘obscure’ metabolic enzyme takes centre stage Matthew D. Lloyd1, Daniel J. Darley1, Anthony S. Wierzbicki2and. human and mycobacterial enzymes, or itmay be that the S52P human mutant is significantlyactive and that racemase deficiency results from someother mechanism,
 • 14
 • 498
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: The elusive intermediate on the folding pathway of the prion protein pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học: The elusive intermediate on the folding pathway of the prion protein pptx
. this elusive intermediate on the folding pathway of PrP.Phase diagram analysis of the unfolding of PrP The low co-operativity of the unfolding transitionsshown. in the pathogenesis of prion diseases is the conversion of the normal cellular form of the prion protein, PrPC, to the disease-associated PrPScconformation
 • 13
 • 375
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: Calcium-independent phospholipase A2 mediates proliferation of human promonocytic U937 cells pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học: Calcium-independent phospholipase A2 mediates proliferation of human promonocytic U937 cells pptx
. Calcium-independent phospholipase A2 mediates proliferation of human promonocytic U937 cells Marı´aA. Balboa, Rebeca. iPLA2on U937 cell proliferation. DiscussionIn this study, we demonstrate that iPLA2-VIA isrequired for the proliferation of human promonocytic U937 cells
 • 10
 • 350
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: Seed-based systematic discovery of specific transcription factor target genes pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học: Seed-based systematic discovery of specific transcription factor target genes pptx
. distribution-dis-tance-derived target prediction based on a seed set of known target genes of a specific transcription factor. The target prediction is based on a combination of transcription. Number of genes Number of genes Number of genes Number of genes Fig. 5. Left column: cross-validation of theseed distribution method for six differenttranscription
 • 15
 • 393
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: Tissue factor pathway inhibitor is highly susceptible to chymase-mediated proteolysis pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học: Tissue factor pathway inhibitor is highly susceptible to chymase-mediated proteolysis pptx
. Tissue factor pathway inhibitor is highly susceptible to chymase-mediated proteolysis Tsutomu Hamuro1, Hiroshi Kido2,. Research, Teijin Pharma Limited, Japan Tissue factor pathway inhibitor (TFPI) is the main inhibitor of tissue factor- induced blood coagulation.Human TFPI
 • 13
 • 292
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: Bone morphogenetic protein signaling in stem cells ) one signal, many consequences pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học: Bone morphogenetic protein signaling in stem cells ) one signal, many consequences pptx
. MINIREVIEW Bone morphogenetic protein signaling in stem cells ) one signal, many consequences Toni U. WagnerPhysiological. Wuerzburg, GermanyBMP signals in stem cells Bone morphogenetic protein (BMP) signals have tre-mendous effects on all kinds of cells. Most strikingand defining,
 • 9
 • 380
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: Bacterial-induced hepoxilin A3 secretion as a pro-inflammatory mediator pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học: Bacterial-induced hepoxilin A3 secretion as a pro-inflammatory mediator pptx
. nucleotide exchangefactor (such as ARNO) to the apical plasma mem-brane. ARNO facilitates ADP-ribosylation factor 6activation at the apical membrane, which. that implicate hepoxilin A 3 as a key regulator of mucosal inflammation.AbbreviationsAA, arachidonic acid; HpETE, hydroperoxy-eicosatetraenoic acid; HXA3,8S
 • 6
 • 411
 • 0

Báo cáo khoa học : Bất bình đẳng giới về giáo dục Việt Nam hiện nay pptx

Báo cáo khoa học : Bất bình đẳng giới về giáo dục Việt Nam hiện nay pptx
. gip 1,1 lln so vdi ndng thdn. Ti le nay da giam xud'ng edn khoang 1,0 lln vao nam 2006 (TCTK, 200 7: 63). (ii) Nam 2002, khi do Ifldng qua ehi tieu. 197 4: 53, 62, 102). Nhfl vay, d Viet Nam eung the hidn xu hfldng nay nhfl eae nfldc tren the gidi. 52 Bdt binh ddng gidi vegiao due d Viet Nam hien nay
 • 8
 • 3,275
 • 49

Báo cáo khoa học : Ba hiện tượng từ góc nhìn xã hội học kinh tế pptx

Báo cáo khoa học : Ba hiện tượng từ góc nhìn xã hội học kinh tế pptx
. nhfl la yeu to' cd ban nhat cua quan he kinh te. Toan clu boa da tac ddng den ba trfldng hdp ndi tren khdng chi d chiiu canh kinh te ma cdn d chiiu. Chrisje: The fine art of regulated tolerance: Prostitution in Amsterdam. Journal of Law and Society 25, 4:6 211-6235. 3. Feine, Paul., The McBastards,
 • 7
 • 464
 • 2

Báo cáo khoa học:Công Tác Đảng của một doanh nghiệp nhân cách làm hiệu quả ppt

Báo cáo khoa học:Công Tác Đảng của một doanh nghiệp tư nhân cách làm hiệu quả ppt
. NGHlfiM Cong tdc ddng d mot doanh nghiep tU nhdn CACH LAM VA HIEU QUA Nhiem ky 2005-2010, Dang bd Cdng ty san xuat kinh doanh- xuat nhap khau (SXKD-XNK). day san xuat-kinh doanh lien tuc tang trudng, nop ngan sach cao nhat tinh Thai Binh. Dang bg trd thanh md hinh td chijfc dang trong doanh nghiep tu
 • 3
 • 529
 • 1

Báo cáo "Về một số điểm mới trong báo cáo chính trị đại hội Đảng IX và những vấn đề đặt ra đối với luật học " pot

Báo cáo
. lập hội đồng kiểm tra hành chính để kiểm tra hoạt động của việc giải quyết các tranh chấp hành chính, những vấn đề có liên quan đến thực tế và luật. nhân viên cao cấp đều là những luật gia, một vài ngời là chuyên gia trong một số lĩnh vực khác. Các nhân viên thờng là những chuyên gia trong các lĩnh
 • 5
 • 0
 • 0

Báo cáo khoa học:Đại hội Đảng từ chỉ dẫn kinh điển đến thực tiễn pptx

Báo cáo khoa học:Đại hội Đảng từ chỉ dẫn kinh điển đến thực tiễn pptx
. Thudng vu. 3. Td ehue diiu hdnh dgi hpi khoa hpc Ket cau chuang trinh dft hpi, eae phien lam viec nen dugc thiet ke khoa hgc, can ddi gifta khdi lugng. cac cap vfta qua lam han che hieu qua td chftc dai hdi, cfti dugc rftt kinh nghiem cho cdng tac td chftc dai hdi cac cap tiip theo. Di to chftc dai
 • 6
 • 430
 • 0

Báo cáo khoa học: Việc giảng nghĩa từ đa nghĩa pdf

Báo cáo khoa học: Việc giảng nghĩa từ đa nghĩa pdf
. Viel-Uoang Phe chii bien (TDTV-HP), cdng trinh duge nhan giai thudng nha nude ve Khoa hgc va Cdng nghe, phan tich dgng tu an thanh 13 nghia. Tir dien nay
 • 4
 • 358
 • 1

Báo cáo khoa học:Đại thắng mùa xuân năm 1975 ppt

Báo cáo khoa học:Đại thắng mùa xuân năm 1975 ppt
. trong 2 nam 1975 - 1976, xudng cdn mdt nam, giii phdng midn Nam trong nam 1975, rdi dgn giii phdng mign Nam trudc miia mua nam 1975, cudi cting giii phdng midn Nam trong thing 4 -1975. Ding. NAM ^o/ thanjg. miuL (X>u£ut 1975 THANG LQI CUA Y CHJ OOC LAP, THONG NHAT VA CHU NGHIA XA HOI PGS, TS DOAN NGOC HAI* D ai thang miia Xuan 1975, giii phdng hoan toan mign Nam,. Nam, gianh thing lgi hoan toan cupc khing chidn chdng My, ciai nudc vao ngay 30-4 -1975. Chien thing 30-4 -1975 li mdt thing lgi kep ciia cich mang Viet Nam trong thg ky XX. Chign thang dd
 • 5
 • 489
 • 0

Báo cáo khoa học:Chiếu đời đô từ góc nhìn triết học, đạo đức học và mỹ học pdf

Báo cáo khoa học:Chiếu đời đô từ góc nhìn triết học, đạo đức học và mỹ học pdf
. ldn, (*) Pho giao sit, tien si, Tracing phong Dao diic hoc - My hoc, Vien Triet hoc, Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam. 11 NGUYEN VAN PHUC dap dng cac yeu cau hien tai, ma cdn "tinh
 • 5
 • 373
 • 0

Báo cáo khoa học " PHỤC HỒI GÓC CHUYỂN HƯỚNG CÁC ĐOẠN HÀNH LANG HL-01 VÀ HL-04 TRONG TỬ CẤM THÀNH " potx

Báo cáo khoa học
. hành lang Tử Cấm thành đã trở thành phế tích. Trong Dự án bảo tồn hệ thống nền móng cung điện và phục hồi hệ thống hành lang Tử Cấm thành, đoạn hành lang HL-01 và HL-04, là đoạn hành lang nối. PHỤC HỒI GÓC CHUYỂN HƯỚNG CÁC ĐOẠN HÀNH LANG HL-01 VÀ HL-04 TRONG TỬ CẤM THÀNH KTS. NGUYỄN MINH KHÔI, TS. NGUYỄN TIẾN BÌNH Viện KHCN Xây dựng 1. Đặt vấn đề Hệ thống hành lang (HL). tảng tại vị trí góc vuông chuyển hướng của phần hành lang phía lan can), (hình 4 và hình 5). Hình 2. Góc chuyển hướng hành lang HL-01 Hình 3. Góc chuyển hướng hành lang HL-04 Hình
 • 6
 • 327
 • 0
1 2 3 4 .. >