Tổng hợp tài liệu :

Vài nét về quan hệ Việt Lào trong thời kỳ đổi mới 1986-2000

VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - EU TRƯỚC NĂM 1991.doc.DOC

VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - EU TRƯỚC NĂM 1991.doc.DOC
VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - EU TRƯỚC NĂM 1991 . mối quan hệ kinh tế Việt Nam - EU không chỉ là một việc mang tính thời sự mà còn là một việc cần thiết và rất bổ ích.1I. Vài nét về quan hệ Việt nam - EU. đối ngoại Việt Nam - EU. 1. Vấn đề viện trợ :Trớc khi Hiệp định khung EU - Việt Nam đợc kết, trong những năm 1990 - 1995, lợng viện trợ của EU dành cho
 • 12
 • 1,205
 • 4

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế.pdf

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế.pdf
Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế . đề tài " ;Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế& quot;. 2. Mục. học của luận án Luận án với đề tài " ;Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh
 • 159
 • 1,370
 • 4

Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.pdf

Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.pdf
Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới . nhiều. Bởi vậy đề tài Phân tích định lợng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đợc luận án lựa. một số nhân tố vĩ mô 1.2 Phân tích chính sách tiền tệ thông qua các mô hình cho tiền cơ sở khả dụng 1.2.1 Chính sách tiền tệ và vai trò của chính sách tiền
 • 224
 • 1,415
 • 11

Vài nét về quan hệ Việt Lào trong thời kỳ đổi mới 1986-2000

Vài nét về quan hệ Việt Lào trong thời kỳ đổi mới 1986-2000
Vài nét về quan hệ Việt Lào trong thời kỳ đổi mới 1986-2000 123doc.vn
 • 15
 • 508
 • 3

Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004)

Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004)
Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay, đổi mới tư duy đối ngoại, đường lối đối ngoại đổi mới được công bố tại diễn đàn Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX đã khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo, nhạy bén trong việc hoạch định và thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng. Chính sách đối ngoại của Đảng thời kỳ 1986 - 2004 thể hiện bản sắc, truyền thống ngoại giao Việt Nam trong lịch sử và được nâng lên tầm cao mới 123doc.vn
 • 76
 • 0
 • 0

Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004)

Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004)
Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay, đổi mới tư duy đối ngoại, đường lối đối ngoại đổi mới được công bố tại diễn đàn Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX đã khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo, nhạy bén trong việc hoạch định và thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng. 123doc.vn
 • 78
 • 0
 • 0

Luận văn thạc sĩ về tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế

Luận văn thạc sĩ về tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế
Luận văn thạc sĩ về tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế . của luận án Luận án với đề tài " ;Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh. đề tài " ;Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế& quot;. 2. Mục
 • 159
 • 939
 • 2

192 Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

192 Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
192 Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới . nhiều. Bởi vậy đề tài Phân tích định lợng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đợc luận án lựa. nhằm phân tích tác động trực tiếp về mặt định lợng của chính sách tiền tệ thông qua sự thay đổi lợng tiền cung ứng tới sự thay đổi của một số biến vĩ mô
 • 224
 • 575
 • 0

MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG DÙNG ĐỂ TIẾP CẬN VÀ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN GIÁ CẢ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG DÙNG ĐỂ TIẾP CẬN VÀ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN GIÁ CẢ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG DÙNG ĐỂ TIẾP CẬN VÀ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN GIÁ CẢ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI . “MÔ HÌNH KINH TẾ LƢỢNG DÙNG ĐỂ TIẾP CẬN VÀ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN GIÁ CẢ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI”.. chính sách tiền tệ và tác động của chính sách tiền tệ tới giá cả Chƣơng II: Phân tích định lƣợng tác động của chính sách tiền tệ tới giá cả ở Việt Nam
 • 126
 • 1,126
 • 7

Thực trạng về mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công bằng xã hội và đói nghèo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Thực trạng về mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công bằng xã hội và đói nghèo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Thực trạng về mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công bằng xã hội và đói nghèo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới . lớp xã hội. II. Thực trạng về mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế, công bằng xã hội và xoá đói giảm nghèo. 1. Tăng trởng kinh tế với công bằng xã hội. . nh trong chủ nghiã t bản. 12 Chơng II: Thực trạng về mối quan hệ tăng trởng kinh tế, công bằng xã hội và đói nghèo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
 • 44
 • 698
 • 0

Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986- 2004)

Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986- 2004)
Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986- 2004) . cao mới vì vậy tơi chọn đề tài " ;Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004)& quot; nhằm làm rõ những quyết sách. hiện đường lối đối ngoại của Đảng. Chính sách đối ngoại của Đảng thời kỳ 1986 - 2004 thể hiện bản sắc, truyền thống ngoại giao Việt Nam trong lịch sử
 • 76
 • 0
 • 0

Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004)

Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004)
Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004) . II. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước thời kỳ( 1996 - 2004) 1. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước từ (199 6-2 001) 2. Chính sách đối ngoại. được nâng lên tầm cao mới vì vậy tôi chọn đề tài " ;Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004)& quot; nhằm
 • 9
 • 0
 • 0

Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004)

Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004)
Vào thập kỷcuối cùng của thế kỷ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng "toàn diện và nghiêm trọng" . cao mới vì vậy tơi chọn đề tài " ;Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2004)& quot; nhằm làm rõ những quyết sách. hiện đường lối đối ngoại của Đảng. Chính sách đối ngoại của Đảng thời kỳ 1986 - 2004 thể hiện bản sắc, truyền thống ngoại giao Việt Nam trong lịch sử
 • 76
 • 0
 • 0

Thực trạng của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Thực trạng của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Thực trạng của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới . hoạch tăng trởng kinh tế: 2.2- Anh hởng của kế hoạch tăng trởng kinh tế đến phát triển kinh tế - xã hội: II. Thực trạng của tăng trởng kinh tế ở Viêt. ra trong kế hoạch tăng trởng. II. Thực trạng của tăng tr ởng kinh tế ở Việt nam trong thời kỳ đổi mới: 1. Việc thực hiện kế hoạch tăng
 • 23
 • 638
 • 4

Công tác thông tin đối ngoại của việt nam trong thời kỳ đổi mới

Công tác thông tin đối ngoại của việt nam trong thời kỳ đổi mới
Đề tài: Công tác thông tin đối ngoại của việt nam trong thời kỳ đổi mới
 • 100
 • 0
 • 0

Vấn đề hợp tác quốc tế của việt nam trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng của chủ nghĩa mác lênin

Vấn đề hợp tác quốc tế của việt nam trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng của chủ nghĩa mác lênin
. đề tài nghiên cứu của tôi chỉ giới hạn trong phạm vi: " ;Vấn đề hợp tác Quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác- Lênin& quot; TÀI: Đề tài góp phần khẳng định tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác- Lênin về hợp tác Quốc tế và những quan điểm của Đảng ta về hợp tác Quốc tế trong thời kỳ đổi
 • 66
 • 653
 • 0

Hệ thống thư viện công cộng việt nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển

Hệ thống thư viện công cộng việt nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển
. của xu thế hội nhập phát triển. Vì vậy đề tài " ;Hệ thống Thư viện Công cộng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển& quot; được triển khai. 1 Hệ thống thư viện công cộng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển Nguyễn Thị Hoạt Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân
 • 8
 • 711
 • 2

các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế việt nam trong thời kỳ đổi mới kinh tế từ năm 1986 đến nay

các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế việt nam trong thời kỳ đổi mới kinh tế từ năm 1986 đến nay
. nền kinh tế Việt Nam trong Thời kỳ đổi mới (1986- 2002) và một số nhân tố cơ bản ảnh hởng đến tăng trởng kinh tế. I. Khái quát nền kinh tế Việt Nam trong. nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986- 2002) và một số nhân tố cơ bản ảnh hởng đến tăng trởng kinh tế. Ch ơng II: Phân tích ảnh hởng của các nhân
 • 74
 • 1,215
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Bàn về các nguyên tắc chung của pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế" doc

Tài liệu Báo cáo
. dựng cơ sở hạ tầng 7. Nguyên tắc đảm bảo tính công bằng xã hội của pháp luật Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật của Nhà nước ta cũng như. dựng một xã hội công bằng như là một trong các tiêu chí cơ bản của xã hội ta. Tính công bằng xã hội của pháp luật thể hiện ở việc pháp luật trước hết
 • 8
 • 544
 • 2
1 2 3 4 .. >