Tổng hợp tài liệu :

thiết kế hệ thống động lực tàu chở dầu 4950 tấn, máy chính 4l35mc

Thiết hệ thống động lực xe gắn máy hybrid

Thiết Kê hệ thống động lực xe gắn máy hybrid
Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ cơ khí Thiết hệ thống động lực xe gắn máy hybrid . Thiết hệ thống động lực xe gắn máy hybrid vậy, việc nghiên cứu thiết kế tiến tới sản xuất một chủng loại ô tô ,xe máy phù hợp với điều. Thiết hệ thống động lực xe gắn máy hybrid lò xo để trần mang đến hình ảnh thể thao cho chiếc xe này. Hệ thống treo phía trước
 • 20
 • 551
 • 2

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết hệ thống động lực xe gắn máy hybrid docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết Kê hệ thống động lực xe gắn máy hybrid docx
. hoạt động, sản lượng khí đồng hành của nhà máy là SVTH: Nguyễn Trọng Phan - Lớp 08C 4 LT Trang 2 Đồ án tốt nghiệp: Thiết hệ thống động lực xe gắn máy hybrid. Trang 4 Đồ án tốt nghiệp: Thiết hệ thống động lực xe gắn máy hybrid vậy, việc nghiên cứu thiết kế tiến tới sản xuất một chủng loại ô tô ,xe máy phù hợp
 • 20
 • 722
 • 2

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp - Đề tài: " Thiết kế hệ thống động lực tàu dầu 6500 tấn lắp 01 máy chính G8300ZC32B, công suất 2427(cv), vòng quay 615 (v/p) " - Chương 1 và 2 ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp - Đề tài:
. 0,68 - Lượng chiếm nước Disp = 9 020 tons 1. 1.5. Hệ động lực chính - Máy chính G 8300ZC32B - Số lượng 01 bộ - Công suất tối đa H = 24 27 kW - Vòng quay tại công. Mớn nước thiết kế T = 6.70 m - Máy chính G 8300ZC32B - Số lượng 01 bộ - Công suất tối đa H = 24 27 kW - Vòng quay tại công suất tối đa n = 630 RPM - Tỷ số
 • 35
 • 1,550
 • 16

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp - Đề tài: " Thiết kế hệ thống động lực tàu dầu 6500 tấn lắp 01 máy chính G8300ZC32B, công suất 2427(cv), vòng quay 615 (v/p) " - Chương 3 và 4 pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp - Đề tài:
. phạm phân cấp và đóng biển vỏ thép -2 010 : Phần 3: Hệ thống máy tàu - QCVN 2 1-2 010 /BGTVT [1]. 3. 1.1.2.Cấp tính toán thiết kế Hệ trục và thiết bị hệ trục được. CHƯƠNG 3 – THIẾT KẾ HỆ TRỤC 3. 1.DỮ KIỆN PHỤC VỤ THIẾT KẾ 3. 1.1.Số liệu ban đầu_ Công suất tính toán H = 242 7 /33 00 kW/(hp)_ Vòng quay tính toán
 • 64
 • 1,459
 • 7

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp - Đề tài: " Thiết kế hệ thống động lực tàu dầu 6500 tấn lắp 01 máy chính G8300ZC32B, công suất 2427(cv), vòng quay 615 (v/p) " - Kiến nghị và kết luận docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp - Đề tài:
. hiện đề tài tốt nghiệp. Thiết kế trang trí hệ động lực tàu dầu 6500 tấn lắp 01 máy G8300ZC32B, công suất 2427 (cv), vòng quay 615 (v/p) .Trong thiết kế tốt. 3: Hệ thống máy tàu – QCVN 2 1-2 010 /BGTVT.[2] - Nguyễn Đăng Cường, Thiết kế và lắp ráp thiết bị tàu thuỷ, NXBkhoa học và kĩ thuật 2000[3 ]- Đặng Hộ -Thiết
 • 2
 • 590
 • 2

Nghiên cứu thiết kế hệ thống động lực ô tô hybid 2 chỗ ngồi ứng dụng LPG

Nghiên cứu thiết kế hệ thống động lực ô tô hybid 2 chỗ ngồi ứng dụng LPG
Nghiên cứu thiết kế hệ thống động lực ô tô hybid 2 chỗ ngồi ứng dụng LPG . tính toán thiết kế hệ thố ng động lực thích hợp; Về thực nghiệm: Chế tạo hệ thống động lực ô tô hybrid 2 chỗ ngồi ứng dụng LPG, sau đó lắp đặt hệ thống này lên ô tô du lịch 2 chỗ ngồi, xác. ô nhiễm môi trường thì loại ô tô cá nhân thích hợp trong điều kiện Việt Nam là ô tô hybrid (ô tô lai) điện - nhiệt 2 chỗ ngồi ứng dụng khí dầu mỏ hoá lỏng LPG. Trong việc nghiên cứu ô tô hybid. chúng tôi sẽ chỉ tập trung chính vào phần kết hợp công suất 2 nguồn động lực. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Việc nghiên cứu thiết kế hệ thống động lực ô tô hybrid 2 chỗ ngồi ứng dụng
 • 24
 • 542
 • 0

thiết kế hệ thống động lực cho tầu 700teu

thiết kế hệ thống động lực cho tầu 700teu
Ch­¬ng 1. Giíi thiÖu chung vÒ tµu 700 TEU. HÖ thèng ®éng lùc tµu 700 TEU ®­îc thiÕt kÕ tho¶ m•n cÊp kh«ng h¹n chÕ Quy ph¹m ph©n cÊp vµ ®ãng tµu biÓn vá thÐp n¨m TCVN 6259-3:2003 vµ c¸c C«ng ­íc Quèc tÕ cã liªn quan. 1.1 HÖ ®éng lùc chÝnh. 1.1.1 C¸c thiÕt bÞ trong buång m¸y . M¸y chÝnh . TEU. Hệ thống động lực tàu 700 TEU đợc thiết kế thoả mãn cấp không hạn chế Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép năm TCVN 6259-3:2003 và các Công ớc Quốc tế có liên quan. 1.1 Hệ động lực. phải thoả mãn điều kiện sau: (1)nếu có hai hệ thống dầu hàng trở lên (ví dụ hệ thống hút chínhhệ thống hút vét ) hoặc có các hệ thống dầu hàng độc lập cho các két dầu, các khoang hàng đợc lựa. mãn các yêu cầu của đăng kiểm. Chơng 2: Tính toán thiết kế hệ thống 2.1 Giới thiệu về hệ thốngthiết bị Bảng 2.1 Các van và thiết bị STT Tên thiết b Đ ờng kính ống Bản vẽ Ghi chú Buồng máy
 • 19
 • 357
 • 0

thiết kế hệ thống hút khô tàu chở nhựa đường 1800 m3

thiết kế hệ thống hút khô tàu chở nhựa đường 1800 m3
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG. 1.1. Giới thiệu chung về tàuhệ thống động lực tàu. 1.1.1- Giới thiệu chung về tàu 1.1.1.1-Loại tàu, nhiệm vụ , vùng hoạt động. Tàu nhựa đường 1800 là loại tàu vỏ thép,kết cầu hàn hồ quang, tàu được trang bị một máy chính 6L350PN truyền động trực tiếp cho một hệ trục chân vịt tàu được thiết kế để chở hàng khô. Tàu hàng 1800 được thiết kế thoả mãn hạn chế cấp II theo qui phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép – 1997 do Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành. Phần động lực được thiết kế thoả mãn tương ứng cấp hạn chế II theo TCVN 6259-3: 1997 . 1 THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Hệ thống hút khô tàu chở nhựa đường 1800 m 3 2.3.3 Tính chọn bơm Chương 3: Kết luận 2 THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Hệ thống hút khô tàu chở nhựa đường. kiểu đứng Chương 3: KẾT LUẬN. 19 THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Hệ thống hút khô tàu chở nhựa đường 1800 m 3 Quá trình tính toán hệ thống hút khô cho tàu chở nhựa đường 1800m 3 thỏa mãn các. của hệ thống hút khô các két dằn 3 THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Hệ thống hút khô tàu chở nhựa đường 1800 m 3 Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG. 1.1. Giới thiệu chung về tàuhệ thống động lực tàu. 1.1.1-
 • 22
 • 591
 • 2

thiết kế hệ thống động lực tàu chở dầu 4950 tấn, máy chính 4l35mc

thiết kế hệ thống động lực tàu chở dầu 4950 tấn, máy chính 4l35mc
. : Thiết kế hệ thống động lực tàu chở dầu 4950 tấn, máy chính 4L35MC Thông số của máy chính : Công suất : 2600 (kW) Số vòng quay : 210 (vòng/phút) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Giới thiệu tàu. 1.1.1 cho 01 hệ trục chân vịt. Tàu thiết kế dùng để chở dầu. 1.1.2. Vùng hoạt động cấp thiết kế. Vùng hoạt động của tàu: Khu vực Đông Nam Á và biển Việt Nam. Tàu chở dầu 4950 tấn được thiết kế thoả. sàn buồng máy bằng 02 cầu thang chính và 01 cầu thang sự cố. Trong buồng máy lắp đặt 01 máy chính, các tổ máy phát điện và các thiết bị phục vụ hệ thống động lực, hệ thống ống toàn tàu. Điều
 • 56
 • 1,767
 • 0

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 2 potx

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 2 potx
. nội dung chính mà bản thiết kế sẽ đề cập : Phần I : Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bay. + Thiết kế mạng điện phân x-ởng. + Thiết kế mạng điện nhà máy. + Tính toán bù công. lắp máy phát thông điện kiểm tra . I.1.1 Mức độ tin cậy cung cấp điện đòi hỏi từ qui trình công nghệ - Để cho quá trình sản xuất của nhà máy đảm bảo tốt thì việc cung cấp điện cho nhà máy. công suất phản kháng cho mạng điện nhà máy. + Tính toán nối đất cho các trạm biến áp phân x-ởng. + Thiết kế chiếu sáng cho phân x-ởng sữa chữa cơ khí. + Thiết kế đ-ờng dây 22 kV từ trạm trung gian
 • 5
 • 377
 • 0

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 3 potx

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 3 potx
. và kiểm tra các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện nh-: máy biến áp, dây dẫn, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, tính toán tổn thất công suất, tổn thất điện năng, tổn thất điện áp; lựa chọn. định phụ tải tính toán khi quy hoạch và thiết kế các hệ thống cung cấp điện: I.1.1 Ph-ơng pháp xác định phụ tải tính toán ( PTTT ) theo công suất đặt và hệ số nhu cầu Công thức tính: 1)-(2 1)-(2 1 tgPQ PKP tttt n i dinctt 1)-(2 cos 22 tt tttttt P QPS Một. l-ợng, chế độ làm việc của các thiết bị điện, trình độ và ph-ơng thức vận hành hệ thống Nếu phụ tải tính toán xác định đ-ợc nhỏ hơn phụ tải thực tế thì sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị điện,
 • 5
 • 246
 • 0

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 4 pot

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 4 pot
. ph-ơng án thiết kế cung cấp điện cho phân x-ởng. I.1.1. Giới thiệu ph-ơng pháp xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình Ptb và hệ số cực đại k max (còn gọi là ph-ơng pháp số thiết. nhà máy. Phân x-ởng có diện tích bố trí thiết bị là 3150 m 2 . Trong phân x-ởng có 98 thiết bị, công suất của các thiết bị rất khác nhau, thiết bị có công suất lớn nhất là 30 kW ( Lò điện. Số thiết bị trong nhóm. k sd - Hệ số sử dụng, tra trong sổ tay kỹ thuật. k max - Hệ số cực đại, tra trong sổ tay kỹ thuật theo quan hệ k max = f ( n hq . k sd ). n hq - Số thiết bị dùng điện
 • 6
 • 212
 • 0

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 5 pps

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 5 pps
. III 1 Máy mài 1 11 2,2 2,2 5, 57 2 Máy khoan vạn năng 1 15 4 ,5 4 ,5 11,40 3 Máy mài dao cắt gọt 1 22 2,80 2,80 7,09 4 Máy mài sắc vạn năng 2 23 0, 65 1,30 1, 65 5 Máy khoan bàn 1 24 0, 65 0, 65 2*1, 65 6 Máy. 2*19, 25 9 Máy mài tròn 1 51 7.0 7.0 17.73 10 Máy khoan đứng 1 52 1,8 1,8 4 ,56 11 Búa khí nén 1 53 10 10 25, 32 12 Quạt 1 54 3,2 3,2 8,10 13 Biến áp hàn 1 57 12 ,5 12 ,5 31 ,58 14 M¸y mµi ph¸ 1 58 3,2. trên mặt bằng 1 máy toàn bộ I đm (A) 1 2 3 4 5 6 7 Nhóm I 1 Máy tiện ren 1 1 4 ,5 4 ,5 11.40 2 Máy tiện ren tự động 3 2 5, 1 15, 3 3*12,91 3 Máy tiện ren tự động 2 3 14,0 28,0 2* 35, 45 4 Máy tiện ren
 • 5
 • 140
 • 0

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 6 pot

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 6 pot
. 2*35,45 4 Máy tiện ren tự động 2 4 5 ,6 11,2 2*14,18 5 Máy tiện ren tự động 1 5 2,2 2,2 5,57 Máy tiện 1 6 1,7 1,7 4,30 7 Máy phay vạn năng 2 7 3,4 6, 8 2*8 ,61 8 Máy phay ngang 1 8 1,8 1,8 4, 56 9 Máy. n dmi P 11 = 0,15. 2,1. 85 ,6 = 26, 96 kW Q tt = P tt . tg = 26, 96. 1,33=35, 86 kVAr S tt = 93,44 6, 0 96, 26 cos tt P kVA I tt = 3U S tt = 338,0 93,44 = 68 , 26 A I đn = I kđ(max) + (I tt -. 31,58 14 Máy mài phá 1 58 3,2 3,2 8,10 15 Khoan điện 1 59 0 ,6 0 ,6 1,52 16 Máy cắt 1 60 1,7 1,7 4,3 Cộng nhóm V: 18 90,27 228,59 Trong nhóm thiết bị có máy hàn là thiết bị 1 pha sử dụng điện áp
 • 11
 • 109
 • 0

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 7 ppsx

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 7 ppsx
. ®en 250 0 0, 6 0,8 12 150 0 75 1 575 1125 1935, 5 P/x §óc kim lo¹i mµu 170 0 0, 6 0,8 12 132 0 84,3 1404, 3 76 5 171 8, 2 P/x gia c«ng th©n ®éng c¬ 122 0 0, 6 0 ,7 14 73 2 88,1 820,1 74 6,6 1109, 0 P/x gia. ®/c 950 0, 6 0 ,7 14 570 101, 5 671 ,5 581,4 888,2 P/x l¾p r¸p vµ thö nghiÖm ®/c 110 0 0, 4 0,6 15 440 81,3 521,3 585,2 78 3 ,7 P/x dËp khu«n vá m¸y bay 100 0 0, 5 0,6 15 500 93 ,7 5 593 ,7 5 665 891,4 9 P/x. 22 15,153)8, 372 6,1 67( = 255,93 kVA I ttpx = 3U S tt = 338,0 93,255 = 388,8 A cos px = ttpx ttpx S P = 93,255 )8, 372 6,1 67( = 0,8 Từ các kết quả trên ta có bảng tổng hợp kết quả xác
 • 12
 • 258
 • 0

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 8 pptx

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 8 pptx
. kim loại màu 84 ,3 1404, 3 17 18, 2 17 26,2 11,9 24 ,8 1 3 P/x gia công thân động cơ 88 ,1 82 0,1 1109, 04 4,5 20 10 ,8 5 38, 6 7 4 P/x gia công các chi tiết của đ/c 101, 5 671,5 88 8,2 17 20 9,71. nghiệm đ/c 81 ,3 521,3 783 ,7 4 14 9,12 56,1 4 6 P/x dập khuôn vỏ máy bay 93,7 5 593,7 5 89 1,4 9 17,5 14 9,73 56 ,8 4 7 P/x bọc thân máy bay 206, 25 506,2 5 644,5 8 12 9 8, 27 146, 67 8 P/x Sửa. tuỳ chọn. Biểu đồ phụ tải cho phép ng-ời thiết kế hình dung đ-ợc sự phân bố phụ tải trong phạm vi khu vực cần thiết kế, từ đó có cơ sở để lập các ph-ơng án cung cấp điện. Biểu đồ phụ tải đ-ợc
 • 5
 • 209
 • 0

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 9 pptx

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 9 pptx
. Chng 9: Thiết kế mạng điện cao áp của nhà máy I.1 Đặt vấn đề: Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh h-ởng rất lớn đến các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật của hệ thống. Một sơ đồ cung cấp điện. gian Đa Phúc có các cấp điện áp ra là 22 kV và 6 kV. Từ kết quả tính toán ta chọn cấp điện áp để cung cấp cho nhà máy là 22 kV. Căn cứ vào vị trí, công suất và yêu cầu cung cấp điện của các phân. vạch ra các ph-ơng án cụ thể cần lựa chọn cấp điện áp hợp lý cho đ-ờng dây tải điện từ hệ thống về nhà máy. Biểu thức kinh nghiệm để lựa chọn cấp điện áp truyền tải: U = 4,34. Pl .016,0 [kV]
 • 11
 • 113
 • 0

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 10 pptx

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 10 pptx
. 26,2 B 3 4,29 17,5 B 4 22,27 20,65 B 5 14,43 10, 26 I.1.1. Ph-ơng án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân x-ởng: 1.1) Các ph-ơng án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân x-ởng: a. Ph-ơng. ): Nguồn 22kV từ hệ thống về qua TBATG đ-ợc hạ xuống điện áp 6kV để cung cấp cho các trạm biến áp phân x-ởng. Nhờ vậy sẽ giảm đ-ợc vốn đầu t- cho mạng điện cao áp trong nhà máy cũng nh- các. x-ởng đ-ợc cung cấp điện từ các TBA đó. * Xác định vị trí đặt trạm biến áp B 4 (ph-ơng án 1) cung cấp điện cho phân x-ởng gia công các chi tiết của động cơ và phân x-ởng lắp ráp máy bay: n i i n i ii S xS x 1 1 01 .
 • 5
 • 109
 • 0

thiết kế hệ hệ thống động lực tàu chở hàng rời 54.400t

thiết kế hệ hệ thống động lực tàu chở hàng rời 54.400t
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI PHAN MINH TÂM LỚP MTT48–ĐH2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC - 11 - 10–2011 Mục đích của đề tài là Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng rời 54. 400t trên cơ sở buồng. truyền động trực tiếp cho 01 hệ trục chong chóng. Tàu được thiết kế dùng để chở hàng rời như: than đá, quặng, ximăng, thép cuộn… 1.1.2. Vùng hoạt động, cấp thiết kế Tàu hàng 54. 400 tấn được thiết kế. NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC - 12 - 10–2011 1.1. GIỚI THIỆU TÀU KHOA CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI PHAN MINH TÂM LỚP MTT48–ĐH2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC - 13
 • 138
 • 678
 • 0

đồ án môn học thiết kế hệ thống động lực tàu thủy

đồ án môn học thiết kế hệ thống động lực tàu thủy
. ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY - 1 - 1. PHẦN 1 – TỔNG QUAN 1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀU 1.1.1. Loại tàu Tàu dầu sức chở 6500 tấn là loại tàu vỏ thép, kết cấu hàn hồ. f ( v ) ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY - 17 - Hình 2.1: đồ thị sức cản và công suất của tàu 2.1.5. Tính toán sơ bộ vận tốc tàu – Giả định hiệu suất chong chóng η p = 0,55; – Giả thiết. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM PHẠM MINH CÔNG LỚP MTT51–ĐH2 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY - 14 - 1.3.6.11. Thiết bị đốt dầu cặn, rác – Số lượng 01 bộ 1.3.6.12. Thiết bị xử
 • 44
 • 825
 • 0
1 2 3 4 .. >