Tổng hợp tài liệu :

Lý thuyết hoá học, vật lý cơ bản thường gặp trong chương trình phổ thông

Đề thi cao học đại học huế sở thuyết hóa học và cấu tạo chất năm 2012

Đề thi cao học  đại học huế  cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất  năm 2012
Đề thi Cao Học - Đại Học Huế - sở thuyết hóa học và cấu tạo chất - Năm 2012
 • 1
 • 1,351
 • 20

sở thuyết hóa học _Chương 1

Cơ sở lý thuyết hóa học _Chương 1
. công học: W= )( 12 2 1 VVPpdV −−=− ∫ U D = U 2 -U 1 = W + Q U 2 - U 1 = Qp-P(V 2 -V 1 ) hay Qp = (U 2 +PV 2 ) –(U 1 +PV 1 ) Bài giảng môn sở thuyết. luật Hess: 21 HHH D+D=D (1. 13) 2.Các hệ quả CO(k) + 1/ 2 O 2 (k) HD 1 HD 2 HD Bài giảng môn sở thuyết Hóa học Nguyễn Ngọc Thịnh, ✎✏ i học Bách khoa
 • 11
 • 1,795
 • 30

sở thuyết hóa học _Chương 2

Cơ sở lý thuyết hóa học _Chương 2
. với quá trình )()()( kNHkNkH 322 2 1 2 3 )( , HClG s 0 29 8 =-95,5kJ.mol -1 ứng với quá trình )()()( kHClkClkH 22 2 1 2 1 => HCl(k) bền hơn NH 3 (k). (P=1atm) và T =29 8K thì: )()( tgSspSS 0 29 8 0 29 8 Bài giảng môn ơ sở thuyết Hóa học Nguyễn Ngọc Thịnh, Đại học Bách khoa Hà Nội !"#$%&'()*+,#',-./0",))1*)!&
 • 11
 • 1,016
 • 20

sở thuyết hóa học _Chương 3

Cơ sở lý thuyết hóa học _Chương 3
. H ội Em il: gocthinhb yahoo.com 1 3 0 298 0 298 33 3651622 +==D=D 82LMNFK!! B .,),)(()( , 6 3 0 298 10451 29 831 48 1 033 3 298 = = D = .,. C: 2NH 3 (k) <=> N 2 (k) + 3H 2 (k) biết 1 3 0 298 6516 =D 82LMNFK! B .,)( , Giải: Bài gi môn s thuyết óa học Nguyễ Ngọc Thịn , Đ học Bá
 • 7
 • 1,681
 • 21

sở thuyết hóa học _Chương 4

Cơ sở lý thuyết hóa học _Chương 4
. Bài giảng môn ơ sở thuyết Hóa học Nguyễn Ngọc Thịnh, Đại học Bách khoa Hà Nội !"#$%&'()*+,#',-./0",))1*)!& Chương IV: Cân. ==> cân bằng 2 pha==> C=1 vì Bài giảng môn ơ sở thuyết Hóa học Nguyễn Ngọc Thịnh, Đại học Bách khoa Hà Nội !"#$%&'()*+,#',-./0",))1*)!&
 • 5
 • 1,767
 • 44

sở thuyết hóa học _Chương 5

Cơ sở lý thuyết hóa học _Chương 5
. Bài giảng môn sở thuyết Hóa học Nguyễn Ngọc Thịnh, Đại học Bách khoa Hà Nội !"#$%&'()*+,#',-./0",))1*)!& Chương V Dung. giảng môn sở thuyết Hóa học Nguyễn Ngọc Thịnh, Đại học Bách khoa Hà Nội !"#$%&'()*+,#',-./0",))1*)!& - Dung dịch tưởng:
 • 23
 • 809
 • 11

sở thuyết hóa học _Chương 7

Cơ sở lý thuyết hóa học _Chương 7
. tưởng phản ứng này không xảy ra. Động hoá học là môn khoa học nghiên cứu về tốc độ và chế của các quá trình hoá học. I.khái niệm về vận tốc phản ứng 1 đó lớn hơn rất nhiều nồng độ chất xét. 7 t phản ứng hóa học là phản ứng tổng cộng của nhiều giai đoạn trung gian. 78 i giai đoạn trung gian gọi là 1 giai
 • 8
 • 690
 • 9

sở thuyết hóa học _Chương 8

Cơ sở lý thuyết hóa học _Chương 8
. trình ôxi hóa Cu 2+ +2e = Cu Quá trình khử ố Đặc điểm của phản ứng ôxi hóa khử: - e trực tiếp từ chất khử sang chất ôxi hóa. - Năng lượng phản ứng ôxi hóa khử. ôxi hóa và chất khử, chúng thể biến đổi lần ra nhau trong quá trình phản ứng. - Kí hiệu cặp ôxi hóa khử là chất ôxi hóa/ chất khử hoặc chất ôxi hóa,
 • 12
 • 594
 • 7

sở thuyết hóa học phần bài tập - Lê Mậu Quyền

Cơ sở lý thuyết hóa học phần bài tập - Lê Mậu Quyền
Giới thiệu tài liệu: Chương 1: Cấu tạo nguyên tử Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử Chương 4: Nhiệt hóa học Chương 5: Chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình Chương 6: Cân bằng hóa học Chương 7: Quy tắc phá Gibbs Chương 8: Dung dịch Chương 9: Dung dịch chất điện li Chương 10: Động hóa học Chương 11: Các quá trình điện hóa Chương 12: Hiện tượng bề mặt - Dung dịch keoPhần giải các bài tập
 • 230
 • 2,395
 • 9

Tài liệu thuyết Hóa học hữu ppt

Tài liệu Lý thuyết Hóa học hữu cơ ppt
. THPT Hướng Hoá gv: Chí Thành PHẦN MỘT HÓA HỌC HỮU CHƯƠNG I ANCOL - PHENOL - AMIN I. PHẦN LÍ THUYẾT 1. PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU Những nhóm chức thường. gv: Chí Thành CHƯƠNG III GLIXERIN - LIPIT I. PHẦN LÍ THUYẾT 1. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU NHIỀU NHÓM CHỨC 1. Định nghĩa Những hợp chất hữu trong
 • 15
 • 2,460
 • 104

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: SỞ THUYẾT HOÁ HỌC pptx

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC pptx
. ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: SỞ THUYẾT HOÁ HỌC (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: HOÁ HỌC) PHẦN 1: CẤU TẠO. PHẦN 2: SỞ THUYẾT CÁC QÚA TRÌNH HOÁ HỌC I. Nhiệt động lực học hoá học: I.1. Nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học và nhiệt hoá học 1. Nội dung nguyên
 • 5
 • 1,259
 • 18

Tài liệu Một số thuyết Hóa học vô cần đọc – thuộc – nhớ (Tiny Boy A2 07 – 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc) pdf

Tài liệu Một số lý thuyết Hóa học vô cơ cần đọc – thuộc – nhớ (Tiny Boy A2 07 – 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc) pdf
. Một số thuyết Hóa học vô cần đọc – thuộc – nhớ Tiny Boy A2 07 – 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Email: dobaongoc.dkh@gmail.com. lại cho các bạn một số thuyết Hóa học cần thuộc – nhớ. Phần viết này chủ yếu dành cho SGK chương trình chuẩn. Tớ nghĩ các bạn chỉ cần đọc như thế này
 • 4
 • 5,079
 • 452

Bài tập thuyết hóa học hữu

Bài tập lý thuyết hóa học hữu cơ
. B CÂU HI TRC NGHIM HÓA HC PHN 3: HÓA HC HU C Giáo viên: PHM NGC SN Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn. trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - I. I CNG V HÓA HC HU
 • 49
 • 1,324
 • 4

Tài liệu Tóm tắt thuyết hoá học vô 10 Chương 1 : NGUYÊN TỬ doc

Tài liệu Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 1 : NGUYÊN TỬ doc
. Tóm tắt thuyết hoá học vô 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2 010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 1 Chƣơng 1 : NGUYÊN TỬ I 5.35 10 0 23,24 10 0 77,75A VII- Cấu hình electron nguyên tử Tóm tắt thuyết hoá học vô 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2 010 - 2 011
 • 6
 • 2,539
 • 83

thuyết hoá học, vật bản thường gặp trong chương trình phổ thông

Lý thuyết hoá học, vật lý cơ bản thường gặp trong chương trình phổ thông
. tuyển sinh đại học-cao đẳng! NGUYỄN SƠN TÙNG S Đ T: 01659199199 EMAILL:SONTUNGAM_GM199@YAHOO .COM. VN 29/2/2012 Với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, với dân phải kính trọng lễ phép.
 • 20
 • 627
 • 0

Hệ thống phương pháp viết đồng phân cấu tạo hóa học hữu trong chương trình phổ thông

Hệ thống phương pháp viết đồng phân cấu tạo hóa học hữu cơ trong chương trình phổ thông
Hệ thống phương pháp viết đồng phân cấu tạo hóa học hữu trong chương trình phổ thôngSáng kiến “Hệ thống phương pháp viết đồng phân cấu tạo hóa học hữu trong chương trình phổ thông” mở rộng thêm ở phần viết đồng phân của một số các hợp chất hữu mạch vòng phổ biến trong chương trình phổ thông (các hợp chất vòng thơm, tác giả không trình bày đồng phân xicloankan vì đã được giảm tải trong chương trình phổ thông). Đây là một mảng viết đồng phân thường gặp trong các đề kiểm tra cũng trong các đề thi đại học, cao đẳng mà học sinh thường gặp nhiều khó khăn để viết đủ số đồng phân. Mời quý thầy tham khảo sáng kiến trên . 12 III.2. Nguyên tắc viết đồng phân anken, ankin 12 III.3. Nguyên tắc viết đồng phân ancol, andehit và axit cacboxylic 13 III.4. Nguyên tắc viết đồng phân ete và xeton 15 III.5. Nguyên tắc. khi viết đồng phân xeton lưu ý nhóm –CO – không thể nằm đầu mạch được vì khi đó sẽ chuyển về andehit) Trừ những bài tập mang tính tổng quát (không cho biết thuộc loại nhóm chức nào) thì mới. III.3. Nguyên tắc viết đồng phân ancol, anđehit và axit cacboxylic  Lập luận:  Vì ancol, andehit và axit cấu tạo giống nhau, đều gồm gốc hiđrocacbon và nhóm chức nên nguyên tắc viết đồng
 • 31
 • 4,115
 • 107

Báo cáo nghiên cứu khoa học "Những lỗi doanh nghiệp thường gặp trong quá trình yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
. Những lỗi doanh nghiệp thường gặp trong quá trình yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngoài việc tập trung vào công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp. nhận biết các lỗi đã gặp trong quá trình yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu, qua đó tránh các lỗi này để nâng cao khả năng được sở hữu hợp pháp nhãn hiệu của mình nhằm tạo những lợi thế trong hoạt động. đến nhãn hiệu đề nghị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đang còn hiệu lực bảo hộ Các DN chỉ căn cứ vào yêu cầu của mình rồi tự thiết kế hoặc thuê thiết kế nhãn hiệu, sau đó nộp đơn yêu cầu bảo
 • 8
 • 287
 • 0

thuyết hóa học 12_phần vô

lý thuyết hóa học 12_phần vô cơ
. sau đây ? Trong ăn mòn điện hoá học, xảy ra : sự oxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương. 236/ Trong khi làm các thí nghiệm ở lớp hoặc trong các giờ thực hành hóa học một số khí thải: Cl 2 ,. Zn(NO 3 ) 2 122 / Cho Ca vào dung dịch NH 4 HCO 3 thấy xuất hiện : Kết tủa trắng và khí mùi khai bay ra 123 / thể nhận biết 3 dd KOH, HCl, H 2 SO 4 ( loãng) bằng một thuốc thử là : BaCO 3 124 / Cặp. dịch mỗi chất đều làm quỳ tím hóa xanh: NaHCO 3 , Na[Al(OH) 4 ] 125 / Trộn dung dịch AlCl 3 với dung dịch Na[Al(OH) 4 ] thấy : kết tủa trắng dạng keo xuất hiện 126 / Cho hỗn hợp A gồm Cu và
 • 8
 • 505
 • 2

skkn một vài kinh nghiệm vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để khai thác tính thời sự và truyền tải ý nghĩa giáo dục khi dạy học các tiết văn bản nhật dụng

skkn một vài kinh nghiệm vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để khai thác tính thời sự và truyền tải ý nghĩa giáo dục khi dạy học các tiết văn bản nhật dụng
. tích cực để khai thác tính thời sự và truyền tải ý nghĩa giáo dục khi dạy học các tiết văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn THPT - l p 11 và l p 12” và rất ý nghĩa. 1. Ý nghĩa l luận: . phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để khai thác tính thời sự và truyền tải ý nghĩa giáo dục khi dạy học các tiết văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn THPT - l p 11 và l p 12 Tôi. kinh nghiệm vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để khai thác tính thời sự và truyền tải ý nghĩa giáo dục khi dạy học các tiết văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn THPT
 • 22
 • 2,029
 • 1
1 2 3 4 .. >