Tổng hợp tài liệu :

MẪU THỐNG KÊ, TỔNG HỢP BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HIỆN CÓ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày …… tháng …… năm ………… của………………..) doc

MẪU ẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU

MẪU ẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU
Mẫu số 04/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn TPKB Khối lượng dự kiến (đồng) Nội dung Khối lượng đăng ký (đồng) Lãi suất đăng ký . Mẫu số 04/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn. hạn TPKB Khối lượng dự kiến (đồng) Số TT Nội dung Khối lượng đăng ký (đồng) Lãi suất đăng ký (%/năm) Ghi chú I NH A 1 Kỳ hạn X 1.1 Khối lượng không cạnh
 • 1
 • 373
 • 0

MẪU BẢNG KÊ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC THEO NGÂN HÀNG PHIÊN

MẪU BẢNG KÊ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC THEO NGÂN HÀNG PHIÊN
Mẫu số 6B/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC THEO NGÂN HÀNG PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn TPKB Khối lượng dự kiến (đồng) Lãi suất trúng thầu (Bqgq) Số TT I 1 1.1 1.2 2 II III NH A Nội . Mẫu số 6B/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC THEO NGÂN HÀNG PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn. lượng cạnh tranh lãi suất 2 Kỳ hạn Y II NH B III NH C Tổng cộng LẬP BẢNG KIỂM SOÁT SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • 1
 • 558
 • 0

MẪU BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN

MẪU BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN
Mẫu số 6A/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn TPKB Khối lượng dự kiến (đồng) Khối lượng trúng thầu (đồng) Lãi suất trúng thầu (Bqgq) Số . Mẫu số 6A/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn. lượng trúng thầu (đồng) Lãi suất trúng thầu (Bqgq) Số TT Nội dung Tên thành viên Lãi suất đăng ký (%/năm) Khối lượng đăng ký (đồng) Khối lượng trúng thầu KL
 • 1
 • 464
 • 0

MẪU BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC XẾP THEO LÃI SUẤT PHIÊN

MẪU BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC XẾP THEO LÃI SUẤT PHIÊN
Mẫu số 05/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC XẾP THEO LÃI SUẤT PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn TPKB Khối lượng dự kiến (đồng) Số TT I 1 Nội dung Kỳ hạn X ngày Khối lượng không . Mẫu số 05/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC XẾP THEO LÃI SUẤT PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời. viên Khối lượng đăng ký (đồng) Lãi suất đăng ký (%/năm) Ghi chú I Kỳ hạn X ngày 1 Khối lượng không cạnh tranh lãi suất 2 Khối lượng cạnh tranh lãi suất II
 • 1
 • 584
 • 2

MẪU BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY NHÀ NƯỚC

MẪU BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Mẫu 02/TH (Ban hành kèm theo Thôngsố 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY NHÀ NƯỚC . vị:……………………… Mẫu 02/TH (Ban hành kèm theo Thôngsố 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC. để tổng hợp các sở nhà, đất đã kê khai theo Mẫu 01/HC-SN-DN) STT TÊN ĐƠN VỊ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP ĐỊA CHỈ NHÀ, ĐẤT BÁO CÁO HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
 • 1
 • 3,123
 • 19

Tài liệu BẢNG THỐNGTỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN pptx

Tài liệu BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN pptx
. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG THỐNGTỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN ĐỢT: ………………… ngày ………./……… /20…… PHẦN KÊ KHAI CỦA NHÀ TRƯỜNG: 1 Số HSSV tham gia nhóm BHYT khác: ……… - Luỹ kế HSSV tham gia nhóm BHYT khác: ……… 3. Số HSSV tham gia đợt này: Luỹ kế số tham gia: 4. Số tiền phải
 • 4
 • 701
 • 2

Nghiên cứu sở lý luận, sở thực tiễn để hoàn thiện chế độ báo cáo thốngtổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành potx

Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn để hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành potx
. Cơ sở lý luận, sở pháp lý và những nguyên tắc bản khi hoàn thiện chế độ báo cáo thốngtổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành Chế độ báo cáo thống. cáo thốngtổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành - sở lý luận, sở pháp lý và những nguyên tắc bản khi hoàn thiện chế độ báo cáo thốngtổng hợp
 • 69
 • 408
 • 0

Nghiên cứu cải tiến chế độ báo cáo thốngtổng hợp áp dụng đối với các cục thống kê tỉnh, thành phố

Nghiên cứu cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các cục thống kê tỉnh, thành phố
. nghiên cứu cải tiến chế độ báo cáo thốngtổng hợp áp dụng đối với Cục thống kê tỉnh, thành phố và thực trạng của chế độ báo cáo thố ng kê hiện nay. 2) Đề xuất cải tiến chế độ báo cáo thống kê. Báo cáo thốngtổng hợp Báo cáo thống sở Điều tra Điều tra Báo cáo hành chính Báo cáo thốngtổng hợp Báo cáo thốngtổng hợp Báo cáo thốngtổng hợp Báo cáo thống kê. tác động trực tiếp đến nội dung và hình thức của chế độ báo cáo thốngtổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố. Tóm lại chế độ báo cáo thốngtổng hợp áp dụng đối với Cục Thống
 • 146
 • 347
 • 0

đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch
. thể thao và du lịch, trong đó đi sâu vào đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hoạt động quản lý nhà nước đối với chế hoạt. của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chương III: Các giải pháp nhằm đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa,. Thể thao và Du lịch. 8 Chương 1 LÝ LUẬN BẢN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ĐỔI MỚI CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Lý luận chung về đổi mới chế hoạt động đối với các
 • 97
 • 663
 • 1

MẪU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG QUAN HÀNH CHÍNH NĂM (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ……….) ppt

MẪU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NĂM (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ……….) ppt
. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG QUAN HÀNH CHÍNH NĂM (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ………. ) Biên chế được giao nămCông chức mặt 30/6 năm …. Kế hoạch biên chế năm. 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các quan, tổ chức hành chính của năm lập kế hoạch tăng hoặc giảm so với số biên chế được giao của năm kế hoạch, trong đó: + Cột 15: ghi tổng tăng, giảm biên chế công. Ghi số công chứchợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ mặt tại thời điểm 30 tháng 6 của năm kế hoạch, trong đó: Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 33/2011/QĐ-UBND
 • 8
 • 855
 • 0

MẪU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM …… (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ………………) docx

MẪU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM …… (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ………………) docx
. Biểu số 2 TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM …… (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày. 15, 16. Kế hoạch biên chế năm Ghi kế hoạch biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệphợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của năm lập kế hoạch, trong đó:. tổng kế hoạch biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệphợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ- CP của Chính phủ; + Cột 14: ghi kế hoạch biên chế công chức; + Cột 15: ghi kế hoạch
 • 6
 • 1,009
 • 2

MẪU THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÔNG CHỨC HIỆN TRONG QUAN HÀNH CHÍNH (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm ……… của ………………) ppt

MẪU THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÔNG CHỨC HIỆN CÓ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm ……… của ………………) ppt
. Biểu số 3 TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÔNG CHỨC HIỆN TRONG QUAN HÀNH CHÍNH (Gửi kèm theo Công văn số /UBND. số /UBND ngày tháng năm ……… của ……… ……) Biên chế được giao năm … Ước công chức mặt 31/12 nămBiên chế chưa thực hiện năm … S Ố T T Tên quan, đơn vị trực thuộc Tên quan quyế t. của Chính phủ mặt đến 31 tháng 12 của năm trước liền kề, trong đó: + Cột 7: Tổng số công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; + Cột 8: Công chức theo chức
 • 7
 • 552
 • 0

MẪU THỐNG KÊ, TỔNG HỢP BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HIỆN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày …… tháng …… năm ………… của………………..) doc

MẪU THỐNG KÊ, TỔNG HỢP BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HIỆN CÓ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày …… tháng …… năm ………… của………………..) doc
. theo Công văn số /UBND ngày …… tháng …… năm …… … của …… …… ) Biên chế được giao năm …… Ước mặt đến 31/12 năm Chưa thực hiện năm …… SỐ TT Tên đơn vị (Từng đơn vị sự nghiệp tư cách. Biểu số 4 TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ, TỔNG HỢP BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HIỆN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Gửi kèm theo Công văn. phủ của năm trước liền kề theo quyết định giao hoặc phân bổ của quan thẩm quyền cho đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: + Cột 5: Tổng số biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp,
 • 5
 • 717
 • 1

MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT potx

MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT potx
. do - Hạnh phúc BÁO CÁO THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (Từ ngày ……/… /………… đến ngày …./……./………… ) Tai nạn giao thông Nơi xảy ra tai nạn Khoảng thời gian xảy ra trong ngày. Mẫu số 02 Ban hành theo TTLT số 08/TTLT-BCA-BGTVT ngày 29/11/2011 ….………( 1 )…………. ….………( 2 )…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THỐNG KÊ,. phạm; công trình, thiết bị, phương tiện giao thông ĐS không đảm bảo ATKT) Do khách quan (Ngư ời đi bộ, người điều khiển P/T giao thông Đ.Bộ Khác Địa phương 1 2 3 4 5
 • 2
 • 1,699
 • 4

MẪU THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN TIỀN CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE (Theo thành viên lưu ký) pps

MẪU THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN TIỀN CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE (Theo thành viên lưu ký) pps
. trả HNX HOSE Tổng thuần 2 sàn Mẫu 02/PL-TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN TIỀN CP, CCQ TRÊN SÀN. CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE Tel: 04. 39747123 - Fax: 04. 39747120 ……, ngàyTháng …. Năm … NGƯỜI LẬP TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC Giá. thuần Số đăng ký Thành viên lưu ký: Đơn v ị tính : 1000đồng Tự doanh Môi giới Tổng thuầnTrong nước Nước ngoài Ngày thanh toán: XX / XX/ XXXX Tên Thành viên lưu ký: (Theo thành viên lưu ký) Ngày giao
 • 2
 • 335
 • 0

MẪU THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE docx

MẪU THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE docx
. trừ và thanh toán chứng khoán) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ . phúc THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE Số TVLK đặt lệnh Số TVLK thanh toán . 39747120 Tổng Tổng cộng I. Tại HNX Thời điểm khớp lênh Giá II. Tại HOSE Cộng 2 sàn Tổng Ngày thanh toán: XX / XX/ XXXX Số đăng ký Thành viên lưu ký: Đơn vị tính: 1000 đồng Bán Tổng MÃ CK Số TK Mua Mẫu
 • 1
 • 335
 • 0

MẪU THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRỰC TIẾP CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ doc

MẪU THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRỰC TIẾP CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ doc
. Tổng Tổng Tổng cộng Bán Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRỰC TIẾP CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ Ngày giao dịch: XX / XX/ XXXX Tên Thành viên lưu ký: S ố. tính: 1.000 VND/1USD Tổng Tổng ……, NgàyTháng …. Năm … NGƯỜI LẬP TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng cộng MÃ CK Số TK Số ĐK TVLK đặt lệnh (Ký, ghi rõ họ tên) Cộng (I+II) Tổng Tổng Tổng cộng Bán Đ ộc. viên lưu ký: Số ĐK TVLK thanh toán Thời điểm khớp lệnh Giá Mua Mẫu 08/PL-TTBT (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán số ngày tháng năm) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 • 1
 • 470
 • 0

Thốngtổng hợp bằng hạch toán phần 10 pdf

Thống kê tổng hợp bằng hạch toán phần 10 pdf
. phải hạch toán vào giá vốn hàng bán (Có TK 154, Nợ TK 632). - Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang đầu kỳ (Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 1. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi. xuất, kinh doanh dỡ dang. II. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 1. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế xác định trị giá thực tế
 • 10
 • 247
 • 0

Thốngtổng hợp bằng hạch toán phần 9 potx

Thống kê tổng hợp bằng hạch toán phần 9 potx
. khoản cấp 1 còn phải hạch toán chuyển công cụ, dụng cụ trên tài khoản cấp 2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU I. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho. thuê, trường hợp không phân biệt được thì hạch toán vào Tài khoản 1531. Trường hợp cho thuê công cụ, dụng cụ dùng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì ngoài việc hạch toán trên tài. ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho. Ở những doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ trong hạch toán hàng tồn kho, Tài khoản 154 chỉ
 • 10
 • 203
 • 0

Thốngtổng hợp bằng hạch toán phần 8 pdf

Thống kê tổng hợp bằng hạch toán phần 8 pdf
. vào giá vốn hàng bán) TK 1 38 - Phải thu khác (1 381 - Tài sản thiếu chờ xử lý). II. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 1. Đầu kỳ, kết chuyển. TK 1 38 - Phải thu khác (1 388 ) (Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi) Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Nếu trừ vào tiền lương của người phạm lỗi) Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Phần. 3 38 - Phải trả, phải nộp khác (3 381 - Tài sản thừa chờ giải quyết). - Khi quyết định xử lý nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện trong kiểm kê, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi: Nợ TK 338
 • 10
 • 207
 • 0
1 2 3 4 .. >