Tổng hợp tài liệu :

on thi cuoi nam lop 5

Đề thi cuối năm lớp 10 - CB

Đề thi cuối năm lớp 10 - CB
. Thuyết minh về “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ. BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10 - HỌC KÌ II (200 7- 2008) A. Phần trắc nghiệm. (2.5 điểm) 7.5 -6 điểm: Trình bày rõ ràng, đầy đủ ý, văn viết trôi chảy, lôi cuốn, có cảm xúc. 5-4 điểm: Bài viết thi u một vài ý nhỏ, trình bày tương đối tốt. 1-2
 • 3
 • 864
 • 1

on tap cuoi nam lop 8

on tap cuoi nam lop 8
. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song Có t/c của tứ giác c) Dấu hiệu nhận biết: Tứ giác có hai cạnh đối song song d) Diện tích: 2 )( hba S + = A. giác có các cạnh đối song song là hình bình hành 2. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành 3. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là
 • 11
 • 1,629
 • 1

Đề cương ôn tập cuối năm lớp 9

Đề cương ôn tập cuối năm lớp 9
. gave me s surprise birthday party. Giỏo viờn : Trịnh Thị Quyên Đề cương ôn tập tiếng Anh 9 6. He is the man…………. friends always trust him. 7. The hotel. / working ) hard for the exams . Giáo viên : TrÞnh ThÞ Quyªn Đề cương ôn tập tiếng Anh 9 22. .We should (select /destroy
 • 5
 • 2,994
 • 58

tài liệu ôn thi cuối năm

tài liệu ôn thi cuối năm
. Sheet1 Page 1 Nguyen Thi Van NgaNguyen Thi Van NgaTHCS Xuan Tuongÿÿ43a
 • 1
 • 259
 • 0

ON TAP CUOI NAM LOP 11A

ON TAP CUOI NAM LOP 11A
. thị hàm số taị điểm x=2; b) Viết phương trình tiếp tuyến biêt tiếp tuyến song song vói đường thẳng 45x-y+54=0 ; c) Viết phương trình tiếp tuyến biêt tiếp. bội của cấp số nhân đó. 4. Tính các giới hạn sau : Đề cương ôn tập HK II Lớp 11A Trang 1 a. )( 523 23 2 −+− → xxxlim x . b. )( 315 3 −++ → xxlim x . c.
 • 4
 • 428
 • 2

Bai tap trac nghiem - On tap cuoi nam lop 7

Bai tap trac nghiem - On tap cuoi nam lop 7
. Monday 2 9/ How often do you go ? a/ once or twice a month b/ once and twice a month c/ one and two times a month d/ one. to bed. 7. Swimming can be fun ( when, so, but) accidents can happen. 8. How often do you go to the football match ?- ( once or twice a month, one or two
 • 5
 • 836
 • 1

De toan on tap cuoi nam lop 4 - Danh cho HSG

De toan on tap cuoi nam lop 4 - Danh cho HSG
. Cõu 1 74. Hiu ca 5 v 4 1 l: A. 4 19 B. 4 4 C. 4 5 D. 4 21 Cõu 175. Kết quả của phép nhân 326 x 142 là: A. 46 282 B. 46 922 C. 46 292 D. 45 292 Cõu 176. Trong. A; 1 34. B; 135. B; Trang 17 /1 7- Mã đề: 162 136. C; 137. C; 138. D; 139. B; 140 . A; 141 . D; 142 . D; 143 . A; 144 . C; 145 . D; 146 . B; 147 . A; 148 . C; 149 .
 • 17
 • 3,092
 • 37

de thi cuoi nam lop 10

de thi cuoi nam lop 10
. viên: chuẩn bị đề thi Học sinh: ôn tập kiến thức để có thể thực hiện yêu cầu của giáo viên III. Ma trận thi t kế đề kiểm tra học kỳ I lớp 10 (Ban KHTN) 4 2x x x + < + c) x x x 2 2 4 0 2 0 > Bài 8: ( 1,5 điểm) Điểm thi môn Toán của 16 học sinh đợc cho trong mẫu số liệu sau 8,0 6,0 3,5 7,0 6,0
 • 7
 • 671
 • 4

Đề toán ôn tập cuối năm lớp 4 - Dành cho HSG

Đề toán ôn tập cuối năm lớp 4 - Dành cho HSG
. - - = - 140 . ; - - - 03. - - = - 49 . - - - ~ 95. - - - ~ 141 . - - - ~ 04. - - - ~ 50. ; - - - 96. - - = - 142 . - - - ~ 05. - / - - 51. - - - ~ 97. - -. = - 143 . ; - - - 06. - - = - 52. - - = - 98. - - - ~ 144 . - - = - 07. ; - - - 53. - - = - 99. - / - - 145 . - - - ~ 08. - - - ~ 54. - / - - 100. - - - ~
 • 16
 • 2,174
 • 15

500 bài tập ôn tập và 10 đề thi cuối năm lớp 10 ct cơ bản

500 bài tập ôn tập và 10 đề thi cuối năm lớp 10 ct cơ bản
. sinh thân yêu chúc các em ôn thi đạt kết quả cao Siêu tầm ôn tập chơng trình toán học 10 theo chơng trình mới phục vụ ôn thi cuối năm học 2008 - 2009 CNG. “ = ” xảy ra ⇔ x = y = z ⇔ a = b = c MÔN THI : TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề DE 01 Bài 1: (2.0 điểm) Với a,b,c > 0 thỏa
 • 17
 • 789
 • 2

ĐỀ THI CUỐI NĂM LỚP 1

ĐỀ THI CUỐI NĂM LỚP 1
. THỊ BƯỞI ĐỀ THI CHẤT LƯNG CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN THI : TIẾNG VIỆT LỚP 1 I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 1) ĐỌC TO ( 6 điểm) – GV chọn bài cho học sinh đọc 1 đoạn và. - phép tính 1 iểm - đáp số 0,5 điểm Bài 6: 1 điểm ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 1. Đọc thầm (4 đ) Câu 1: 1 điểm Câu 2: 1, 5 điểm Câu 3: 1, 5 điểm 2. Chính
 • 3
 • 57,338
 • 956

Môn toán Cuối năm lớp 5 :2009-2010

Môn toán Cuối năm lớp 5 :2009-2010
. 15, 2 x 3 = 45, 6 (Km) (0 ,5 ) Đáp số: 45, 6 (Km) ( 0, 25 ) Bài 5 (1 điểm) a) Khoanh vào A ( 0, 25 ) b) Khoanh vào C ( 0, 25 ) c) Khoanh vào D ( 0, 25 ) d) Khoanh. a) 4 65, 74 b) 196,7 c) 678 d) 52 4 352 , 48 97, 34 x 5 12 13 818, 22 99, 36 3390 Bài 4 (1 điểm) Quãng đường ca nô đi được trong 3 giờ là: ( 0, 25 ) 15, 2 x
 • 3
 • 252
 • 0

de thi cuoi nam lop 4

de thi cuoi nam lop 4
. Tr ờng tiểu học Tr ờng Thi Phiếu kiểm tra định kì lần ii - Năm học 2009-2010 Môn tiếng Việt - Lớp 4 - Thời gian làm bài : 40 phút Họ và tên học sinh:. Câu 1: . /4 điểm - Câu 3:/ 6 điểm Giáo viên chấm: - Tổng điểm kiểm tra viết: ./10 điểm Tr ờng tiểu học Tr ờng thi Hớng dẫn chấm môn tiếng việt lớp 4 kiểm
 • 3
 • 1,203
 • 4

Đề ôn tập và kiểm tra cuối năm lớp 5 bồi dưỡng học sinh

Đề ôn tập và kiểm tra cuối năm lớp 5 bồi dưỡng học sinh
. Tiểu học Minh Hng đề ôn tập và kiểm tra cuối năm môn toán lớp 5 - Số 8 Phần 1: (3đ) Chọn và ghi lại đáp án đúng cho mỗi bài tập dới đây: 1) 18 2 5 = ? A) 16 5 B) 18 5 C) 18 10 D) 8 5 A B. Tiểu học Minh Hng đề ôn tập và kiểm tra cuối năm môn toán lớp 5 - Số 12 Phần 1: (3đ) Chọn và ghi lại đáp án đúng cho mỗi bài tập dới đây: 1) 196% : 8 = ? A) 2, 45% B) 24 ,5% C) 2, 45 D) 24 ,5 2). nhà? Bài 5: (1đ) Tìm số 1a2b biết số đó chia hết cho 5 và 9 nhng không chia hết cho 2. Trờng Tiểu học Minh Hng đề ôn tập và kiểm tra cuối năm môn toán lớp 5 - Số 9 Phần 1: (3đ) Chọn và ghi lại
 • 22
 • 915
 • 0

on thi cuoi nam lop 5

on thi cuoi nam lop 5
. chç chÊm: a) 8,009 8,01 b) 23 ,58 9 23 ,59 … … c) 0,6 35 0,6 05 d) 50 ,7 50 ,700… … Bµi 3: §Ỉt tÝnh råi tÝnh: a) 3,267 + 14,8 + 5, 49 b) 76 – 30,08 c) 19,07 x 0, 25 d) 13, 65 : 5, 46 Bµi 4: ViÕt sè thÝch hỵp. thÝch hỵp vµo chç chÊm: a) 840 dm 3 = …. m 3 b) 7, 05 kg = ……g c) 25% cđa 420 m 2 lµ …. m 2 d) 38,9 cm =….m Bµi5: Hai tØnh A vµ B c¸ch nhau 1 05 km. Cïng mét lóc hai ngêi ®i xe m¸y xt ph¸t tõ. Hµng ®¬n vÞ B. Hµng tr¨m C. Hµng phÇn tr¨m D. Hµng phÇn ngh×n b) Ph©n sè 5 3 viÕt díi d¹ng sè thËp ph©n lµ: A. 3 ,5 B .5, 3 C.0,6 D. 6 c)Tõ 11 giê kÐm 10 phót ®Õn 11 giê 30 phót cã: A. 10 phót
 • 1
 • 268
 • 2

Đề thi cuối HKII lớp 5 năm hoc 2009-2010

Đề thi cuối HKII lớp 5 năm hoc 2009-2010
. KÍ TRƯỜNG: ĐỀ THI THỬ LẦN 2 –NĂM 2007-2008 HỌ VÀ TÊN: MÔN TOÁN LỚP 5 LỚP: SBD:… PHÒNG THI SỐ: PHẦN 1: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ kết quả đúng: 1.Điền dấu < = > thích hợp vào chỗ trống: 3 ,5 dm 3 . vào chỗ trống: 3 ,5 dm 3 ………… 3m 3 45dm 3 a. < b. = c. > 2.Viết hỗn số 5 5 4 dưới dạng số thập phân: a. 25. 4 b .5. 45 c .5. 8 3.Một trường Tiểu học có 4 15 học sinh namvà 332 học sinh nữ. Tỉ. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 4 Phụ huynh xem và kí TRƯỜNG:NAM THI N ĐỀ THI THỬ LẦN 3 –NĂM 2007- 2008 HỌ VÀ TÊN: MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 LỚP: SBD:… PHÒNG THI SỐ: PHẦN I : Đọc thầm QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY
 • 10
 • 611
 • 0

de thi cuoi nam lop 5

de thi cuoi nam lop 5
. nghìn Câu 2. Phân số 5 4 viết dưới dạng số thập phân là: A. 4 ,5 B. 8,0 C. 0,8 D. 0, 45 Câu 3.Kết quả của phép nhân 5, 75 × 3 ,53 là A. 2,19 75 B. 20,29 75 C. 20,19 75 D. 20,27 75 Câu 4. Đội bóng của. 5mm 2 = ……………………………cm Phần II: Thực hiện phép tính ( Mỗi câu đúng 0 ,5 điểm) 3 256 ,34 + 428,7 83,21 – 14, 75 6 25, 04 x 6 ,5 1 25, 76 : 1,6 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Phần. GV coi thi Ch ữ kí GV chấm thi BẰNG CHỮ LỊCH SỬ A.Khoanh vào trước câu trả lời đúng: Câu 1 Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được bắt đầu vào thời gian nào? A. 26-4-19 75 B. 30-4-19 75 C. 25- 4- 1976
 • 9
 • 698
 • 9

đề thi cuối năm lớp 5

đề thi cuối năm lớp 5
. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯƠNG Họ và tên: Lớp: 5 …. ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI NĂM Môn: Toán 5 Năm học: 2009 - 2010 Điểm Lời phê của thầy giáo, cô giáo PHẦN I:. điểm) Bài 1: Đặt tính rồi tính:(2 đ) 702,84 + 85, 69 868,32 – 2 05, 09 25, 56 x 3,7 91,08 : 3,6 Bài 2: ( 1 điểm) Tìm X. 12 ,5 - X = 4,27 18,2 : X = 5, 6 Bài 3: ( 2 điểm) Một người đi. phút tối 5. 5% của 120 là: A. 0,06 B. 0,6 C. 6 D. 60 6. Một hình chữ nhật có chiều dài 3 2 m, chiều rộng 4 3 m, chiều cao 2 3 m. Diện tích xung quanh của hình hộp đó là: A. 52 9 m 2 B. 35 9 m 2 C.
 • 2
 • 537
 • 4

ÔN TẬP CUÔI NĂM-LỚP 5

ÔN TẬP CUÔI NĂM-LỚP 5
. số: 3 6 18 24 40 90 5 35 75 30 ;;;; 1 2 3 4 4 9 1 7 5 2 ; ; ;; TOÁN : • Hoạt động 2: (Nhóm đôi) 3 Quy đồng mẫu số các phân số: 3 2 à 4 5 v 5 11 à 12 36 v 15 8 à 20 20 v 15 11 à 36 36 v a)b) 15 11 à 36 36 v 5. nào chia hết cho 3 2478, 8 753 , 56 81, 3 750 2478, 8 753 , 56 81, 3 750 ? TOÁN : • Hoạt động 1: (cả lớp) a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây: 3 4 2 5 4 15 1 TOÁN : • Hoạt động. Trường Tiểu học B Lê Trì Môn : TOÁN Ti tế 140 Bài ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ Giáo viên: TRẦN VĂN HỶ TOÁN : 1-Những số sau, số nào chia hết cho 5 2864, 1700, 2 455 , 12761700, 2 455 2-Những số sau, số nào
 • 11
 • 962
 • 6

đề cương ôn tập cuối năm lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 thpt môn tiếng anh

đề cương ôn tập cuối năm lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 thpt môn tiếng anh
. Ngứ14 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014 Tài liệu lưu hành nội bộ 3. Cách đánh dấu trọng âm: a. Từ cĩ 2 âm tiết: Trọng âm cĩ thể rơi vào âm tiết đầu hoặc âm tiết thứ hai. - Danh từ và tính. đổi ta dựa vào túc từ đứng sau động từ giới thi u (said/ told) S + say to + O “ you _ you _ your” TRƯỜNG THCS TỊNH PHONG GV: Dương Quang Minh. Tổ Ngoại Ngứ17 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014. (disturb) you. 9. There (be) a big party here tomorrow. TRƯỜNG THCS TỊNH PHONG GV: Dương Quang Minh. Tổ Ngoại Ngứ8 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014 Tài liệu lưu hành nội bộ 10. He always
 • 27
 • 1,066
 • 4
1 2 3 4 .. >