Tổng hợp tài liệu :

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6

THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC ỨNG DỤNG

KÌ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC ỨNG DỤNG
THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC ỨNG DỤNG . SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG ĐỀ THI : 03 KÌ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC ỨNG DỤNG Khoá ngày : 26/09/2010 Thời gian làm bài: 70 phút ( không kể thời gian phát. cấu trúc như sau: Câu 2) Tạo tập tin NgayThang.txt trong thư mục Graphics có nội dung là ngày tháng năm hiện tại, sau đó tạo thuộc tính
 • 4
 • 1,462
 • 21

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia
. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH Trang 1/4 Đề thi : CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian : 150 phút Ngày thi : *** Các. Thi t kế b o biểu ( 2.5 điểm ) Thi t kế b o biểu có dạng sau : Hình 1: B o biểu Thống kê lập phiếu nhập/xuất kho TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC
 • 4
 • 12,783
 • 204

Đề thi chứng chỉ B tin học

Đề thi chứng chỉ B tin học
Đề thi chứng chỉ B tin học . TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐỀ THI CHỨNG CHỈ B TIN HỌC TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ Thời gian: 90 phút 1/ Tạo cơ sở dữ liệu sau: (khóa chính mổi b ng là. thì hoa hồng là 18% doanh số) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐỀ THI CHỨNG CHỈ B TIN HỌC TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ Thời gian: 90 phút 3/ Tạo Form
 • 2
 • 4,886
 • 95

đề thi chứng chỉ B

đề thi chứng chỉ B
. and streams. 1. A. In B. on C. at D. of 2. A. building B. bridges C. houses D. boats 3. A. when B. what C. which D. where 4. A. areas B. location C. centres. areas B. location C. centres D. centre 5. A. industries B. branch C. field D. subjects 6. A. remember B. like C. revise D. miss The Keys Passage 1 : 1. That
 • 3
 • 1,070
 • 9

Đề thi chứng chỉ a tin học quốc gia

Đề thi chứng chỉ a tin học quốc gia
thi:CHNG CH A TIN HC QUÔC GIAThi gian: 150 phútNgày thi: dd/mm/yyyy*** Các kêt qu lu vào dia làm viec de châm diem ***** Lu ý: Bài thi gôm 4 phân: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel. Nêu diem c7a phânWindows <0.5d hoac Winword+ PowerPoint < 1d hoac Excel < 1d thì xem nh bài thi khôngdCt **Page 1 of 5about: . Đề thi: CHỨNG CHỈ A TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian: 150 phút Ngày thi: dd/mm/yyyy *** Các kết quả lưu vào đ a làm việc để chấm điểm *** ** Lưu ý: Bài thi. 8/21/2005about:blank Page 3 of 5 8/21/2005about:blank (Để lấy dữ liệu đính kèm c a đề thi, các bạn hãy nhấn vào biểu tượng ở ph a trên) Page 4 of 5 8/21/2005about:blank
 • 5
 • 3,610
 • 35

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia
Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia . TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 1/4 Đề thi: CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian: 150 phút Ngày thi: . mẫu: TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 4/4 a. B phận là List danh mục các b phận. b. Tuổi: cho phép
 • 4
 • 5,975
 • 42

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 1

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 1
Phân 1: T o c# s% d& lieu (CSDL) như sau (1 diem)Thí sinh t&o tap tin CSDL t&i th m+c làm bài thi v-i tên là .MDB (: sô th6 t7 c8a thí sinh). Mô t5Qun lý nhân s7 và tiên lơng t&i mot công ty. Tiên lơng dBc tính theo công viec d7a trên bngchâm công. Mot nhân viên có the làm nhiêu công viec. Câu trúc các b5ngCác Field dBc g&ch d-i và in dam là khóa chính c8a bng. . TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_ 01. doc Trang 1/ 3 thi: CHNG CH B TIN HC QUC GIA Thi gian: 15 0 phỳt Ngy thi: dd/mm/yyyy. 5 Mó nhõn viờn Mó nhõn viờn TienLuong Number Double Tin lng Tin lng TienBHXH Number Double Tin Bo him Xó hi Tin Bo him Xó hi NHANVIEN Nhõn viờn Field Name
 • 3
 • 3,692
 • 27

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 2

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 2
Phân 2: T o tap tin t i thư mKc làm bài thi vLi tên .DOC (: sô th6 t7 c8a thísinh) và tr5 lPi các câu hQi sau (1 diem)1. Viêt câu truy vân dùng de t&o nguôn de lieu cho Report tg bng SinhVien? (0.5 diem)2. Cho biêt mot field có kieu de lieu nào thì không the cap nhat giá tr] bang câu truy vân? (0.5 diem)Phân 3: T o truy vân (4 diem)1. Cap nhat Tiên công trong bng CHAMCONG (1 diem) Tiên công = Sô công * Dơn giá c8a công viec tơng 6ng.2. Liet kê các nhân viên cha có châm công trong tháng 3/2004. (1 diem)3. Thêm vào bng CHAMCONG nheng mau tin tg bng CHAMCONG có NamThang là 200403, nheng mautin m-i se có NamThang là 200404. (1 diem)4. Cho biêt nhân viên có Tiên công cao nhât trong tháng 3 nam 2004, thông tin gôm: Mã nhân viên, HVtên, Ngày sinh, Tiên công (1 diem)Phân 4: Thiêt kê báo bieu (2 diem)- Hãy thiêt kê báo bieu có d&ng sau: . TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH CCB_De_mau_ 02. doc Trang 1/3 Đề thi: CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian: 150 phút Ngày thi: dd/mm/yyyy. Tri _gia 1 20 0501 M Cty Hoang Ha 10/1 /20 05 0 2 2005 02 M Cty Thuy Son 10/3 /20 05 0 3 20 0503 B Cty Hoang Tung 10/3 /20 05 0 4 20 0504 B Cty Thanh My 10/4 /20 05
 • 3
 • 3,051
 • 41

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 3

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 3
Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia . TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_ 03. doc Trang 1 /3 thi: CHNG CH B TIN HC QUC GIA Thi gian: 150 phỳt Ngy thi: dd/mm/yyyy. Autonumber Long Integer Mó tour Mó tour Ten_Tour Text 30 Tờn tour Tờn tour Gia_ ve_MB Number Double Giỏ vộ mỏy bay Giỏ vộ mỏy bay Gia_ ve_oto Number Double
 • 3
 • 2,868
 • 33

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 4

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 4
Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia . TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_ 04. doc Trang 1 /4 thi: CHNG CH B TIN HC QUC GIA Thi gian: 150 phỳt Ngy thi: dd/mm/yyyy. tin khỏc s c cung cp ti thi im thc hin cõu truy vn (1 im) TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_ 04. doc Trang 3 /4 Phn 4: Thit
 • 4
 • 2,700
 • 29

Đề thi chứng chỉ A Tin học

Đề thi chứng chỉ A Tin học
. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ A Thời gian làm bài: 45 phút (yêu cầu làm đúng như đề ra) Câu 1:7 điểm Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Học phí 1. sinh: . Là học sinh c a TT GDTXLN Buổi học Phòng học: Ngày tháng .năm 200 TT GDTX Lộc Ninh GIẤY VÀO LỚP KHOÁ 3 TIN HỌC A Họ và tên:
 • 1
 • 2,325
 • 48

Đề thi chứng chỉ A tin học

Đề thi chứng chỉ A tin học
. NGH A VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---oOo---  KỲ THI: HỌC KỲ II MÔN THI: TIN HỌC VĂN PHÒNG Lớp : Tin học. NGAYCAPGP, NGAYKC, NGAYHT) -Mỗi phòng ban có một mã phòng ban và tên phòng ban PHONGBAN ( MAPB, TENPB ) - Công ty phân công nhiều nhân viên tham gia công
 • 2
 • 1,463
 • 17

Đề thi chứng chỉ b tiếng anh đề số 9

Đề thi chứng chỉ b tiếng anh đề số 9
Đề thi chứng chỉ b tiếng anh . .... !" a) I have been so embarrassed b) have I been so embarrassed c) have been I so embarrassed d) I have go embarrassed been 47. "My paper. 52. "This castle", the guide said "... in 1265". a) is built b) has been built c) was built d) have been built 53. "This coupon
 • 20
 • 2,055
 • 1

70 đề thi chứng chỉ B tiếng anh

70 đề thi chứng chỉ B tiếng anh
. you born b. are you born c. have you been born d. did you born  a 21. Hospitals were built with the profits. They were built with the …… . a. benefits b. earnings c. winnings d. excesses  b 22 didn't buy b. wouldn't buy c. hadn't bought d. doesn't buy  c 14. There was nothing for it…… to get off the bus and walk back home. a. other b. but c. otherwise d. than  b 15 muddy boots, Dad always me. a. scolds b. beats c. rebukes d. both a & c are correct  d 32. I wish I …… a famous singer. a. am b. be c. will be d. were  d 33. When the company had to close because
 • 501
 • 4,190
 • 6

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 docx

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 docx
. 2- Thi t kế b o biểu (2.5 điểm) - Hãy thi t kế b o biểu có dạng sau: Bang MaB LoaiBang TenTapPhim TinhTrang HK003_ 01 B Ng ọ a h ỗ tàng long - T ậ p 1 M HQ002_ 01 B Công ty lu ậ t - T ậ p 1 R MY0 01_ 00. phim MaB Text 8 Mã b ng NgayTra Date/Time dd/mm/yyyy Ngày tr ả DonGia Number Double Đơ n giá thuê b ă ng trong 1 ngày ThanhTien Number Double Thành tiền Page 1 of 4 6/ 8/ 2 011 about:blank § Dữ liệu. 20,000 C002 H00 01 9/2/2002 True 0 S0 01 T0003 9 /1/ 2002 False 15 ,000 T002 T00 01 9/2/2002 True 0 T003 T0003 9/2/2002 True 0 Page 2 of 4 6/ 8/ 2 011 about:blank … Tiếp tục cho những loại b ng khác Hình 1: B o biểu Doanh
 • 4
 • 734
 • 12

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 pot

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 pot
. Tàu 2000 P0 01 G 14 /02/2003 DL 01 05000 Vé 5 số đài TP.HCM 5000 P002 G 15 /02/2003 DL 01 10000 Vé 6 s ố đ ài TP. HCM 10 000 P0 01 N 1 4/02/2003 DL02 Page 2 of 4 6/ 8/ 2 011 about:blank tiếp theo. tylehh thanhtien P0 01 G 05000 10 00 5000 0 .15 4250000 P0 01 G 10 000 500 10 000 0.2 4000000 P002 G 02000 2000 2000 0 .1 3600000 P002 G 05000 500 5000 0 .15 212 5000 P0 01 N 05000 10 0 5000 0 .15 425000 DAILY madl. h ồ ng THANHTIEN Number Double Thành ti ề n Page 1 of 4 6/ 8/ 2 011 about:blank § Dữ liệu mẫu Phần II: Các yêu cầu phải thực hiện Câu 1- Tạo truy vấn (1. 5 điểm) 1. Cho biết ngày nào có số phiếu
 • 4
 • 558
 • 10

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 25/12/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh doc

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 25/12/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh doc
. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 1/4 Đề thi: CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian: 150 phút Ngày thi: 25/12/2011 ***. hiện tính toán b ng Thống kê theo mẫu: TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 4/4 a. B phận là List danh mục các b phận. b. Tuổi: cho. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 3/4 B. Excel (4 điểm) Từ File dữ liệu DL_EXCEL.xlsx cho sẵn thực hiện các yêu cầu tính toán. B i
 • 4
 • 800
 • 6

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 27/11/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh pot

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 27/11/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh pot
. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH SC_BVP_0404_0066_201109_13 Trang 1/4 Đề thi: CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian: 150 phút Ngày thi: 27/11/2011. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH SC_BVP_0404_0066_201109_13 Trang 3/4 B. Excel (4 điểm) Trình b y b ng tính, lập cơng thức tính cho các ơ có dấu ? và lưu b ng. BaiThiExcel.xls vào thư mục đang làm việc (lưu ý: baithiExcel.xls có 4 sheet). Sheet 1: BaiThi Sheet2: BangDonGia Sheet3: ThongKe TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ
 • 4
 • 641
 • 8

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 5

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 5
. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH CCB_De_mau_ 05. doc 1/3 Đề thi: CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian: 150 phút Ngày thi: dd/mm/yyyy *** Các kết. Ngày giao dịch Ngày giao dịch MaTK Number Long integer Mã tài khoản Mã tài khoản MaCK Text 3 Mã chứng khốn Mã chứng khốn MuaBan Yes/No Lọai giao dịch Mua (Yes) b n (No) SoLuong Number. Cho biết các giao dịch b n nào có số lượng lớn nhất, thơng tin gồm: MaTK, TenNDT, TenCK, NgayGD, SoLuong. (1 điểm) Phần 4: Thi t kế b o biểu (2 điểm) - Hãy thi t kế b o biểu có dạng sau:
 • 3
 • 472
 • 8

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6
. Text 6 Nm thỏng hng lng Nm thỏng hng lng LuongCB Number Single Lng c bn Lng c bn TienLuong Number Double Tin lng Tin lng TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH CCB_De_mau_ 06. doc. 3 .6 TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_ 06. doc Trang 3/3 Phn 4: Thit k b o biu (2 im) - Hóy thit k b o biu cú dng sau: tip theo i vi cỏc phũng ban. TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_ 06. doc Trang 1/3 thi: CHNG CH B TIN HC QUC GIA Thi gian: 150 phỳt Ngy thi: dd/mm/yyyy *** Cỏc kt qu
 • 3
 • 585
 • 8
1 2 3 4 .. >