Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂ TÀICây ngô (Zea mays L.) là cây lương th ực quan trọng trong nền kinh tế toàncầu, góp phần nuôi sống 1/3 dân số trên thế giới. Ngày nay ngô đứng thứ 3 sau lúa mỳ lúa nư . . v n 3khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnhThái Nguyên 2. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI.2.1. Mục. PHÁP NGHIÊN CỨU2.3.1. Nội dung nghiên cứu* Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của các giống thí nghiệm:- Theo dõi các giaiđoạn sinh trưởng phát
 • 111
 • 915
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển một số dòng đậu tương nhập nội từ australia năm 2005 -2006 tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển một số dòng đậu tương nhập nội từ australia năm 2005 -2006 tại thái nguyên
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển một số dòng đậu tương nhập nội từ australia năm 2005 -2006 tại thái nguyên . NGUYỄN THỊ LAN ANH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN MỘT SỐ DÒNG ĐẬU TƢƠNG NHẬP NỘI TỪ AUSTRALIA NĂM 2005 -2006 TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN. trưởng, phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội từ Australia năm 2005 -2006 tại Thái Nguyên . 2 Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Xác định những dòng Đậu tương
 • 134
 • 393
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la . Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La . THUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH SƠN LA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01
 • 89
 • 1,560
 • 9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên . THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ ĐỨC HẠNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI VỤ XUÂN THU ĐÔNG NĂM. - Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp ngô lai trong điều kiện vụ Xuân Thu Đông 2007 tại trường ĐHNL Thái Nguyên. - Nghiên cứu
 • 86
 • 690
 • 4

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa đồng tiền hà lan tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa đồng tiền hà lan tại thái nguyên
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa đồng tiền hà lan tại thái nguyên . tiến hành nghiên cứu đề tài: " Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất hoa đồng tiền Hà Lan tại Thái. chất lượng tốt, một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất hoa đồng tiền Hà Lan tại Thái Nguyên. Góp phần
 • 110
 • 664
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên . Nghiên cứu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http:// www.lrc-tnu.edu.vn 2 khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một. ra được một số giống ngô lai sinh trưởng, phát triển khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất cao hơn đối chứng 10 - 15%. Số hóa bởi
 • 86
 • 910
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la.pdf

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la.pdf
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la.pdf . Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La . THUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH SƠN LA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01
 • 89
 • 737
 • 4

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu  khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên 123doc.vn
 • 106
 • 1,072
 • 5

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA 1 SỐ GIỐNG HOA HỒNG NHẬP NỘI BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO HIỂU QUẢ SẢN XUẤT HOA HỒNG

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA 1 SỐ GIỐNG HOA HỒNG NHẬP NỘI VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO HIỂU QUẢ SẢN XUẤT HOA HỒNG
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA 1 SỐ GIỐNG HOA HỒNG NHẬP NỘI BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO HIỂU QUẢ SẢN XUẤT HOA HỒNG
 • 88
 • 1,091
 • 5

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống liều lượng phân bón cho đậu tương xuân trên đất thanh ba phú thọ

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống và liều lượng phân bón cho đậu tương xuân trên đất thanh ba  phú thọ
Luận văn, thạc sỹ, tiến sĩ, cao học, kinh tế, nông nghiệp . giống liều lượng phân bón cho ñậu tương xuân trên ñất Thanh Ba - Phú Thọ . 1.2. Mục ñích yêu cầu của ñề tài 1.2.1. Mục ñích Xác ñịnh ñược một số giống. hưởng của một số công thức bón phân ñến sinh trưởng, phát triển năng suất ñối với 2 giống ñậu tương D912, ð9804 trên ñất huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
 • 126
 • 788
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống mật độ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất bạc màu huyện nho quan ninh bình

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống và mật độ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất bạc màu huyện nho quan ninh bình
luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, khóa luận, đề tài . một số giống lạc trên ñất bạc màu của huyện Nho Quan trong ñiều kiện vụ xuân năm 2010. - Nghiên cứu ảnh hưởng của mật ñộ trồng khác nhau ñến khả năng sinh. hưởng của mật ñộ trồng khác nhau ñến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lạc L14 trong ñiều kiện vụ Xuân trên ñất bạc màu huyện Nho Quan - Ninh Bình .
 • 118
 • 640
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển,năng suất chất lượng của các giống chè mới nhập nội tại công ty chè anh sơn nghệ an

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển,năng suất và chất lượng của các giống chè mới nhập nội tại công ty chè anh sơn nghệ an
Luận văn, khóa luận, chuyên đề, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ . hiện ñề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất chất lượng của các giống chè mới nhập nội tại công ty chè Anh Sơn - Nghệ An . Trường. NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC GIỐNG CHÈ MỚI NHẬP NỘI TẠI CÔNG TY CHÈ ANH SƠN - NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên
 • 136
 • 444
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống thời vụ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất chuyên màu thị xã phú thọ tỉnh phú thọ

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống và thời vụ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất chuyên màu thị xã phú thọ  tỉnh phú thọ
luận văn . lạc tại ñịa phương. Theo dõi khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất mức ñộ nhiễm sâu bệnh của một số giống lạc trên ñất chuyên màu của thị xã Phú. Thọ trong vụ xuân năm 2008. Tìm hiểu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng ñến sinh trưởng phát triển năng suất của giống lạc L14 trên ñất chuyên màu ở thị
 • 127
 • 680
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống đậu tương nhập nội biện phápthuật cho giống triển vọng tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kĩ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên
MUC MC • ■Lời cam đoaniLời cám ơniiMục lục iiiDanh mục các kí hiệu, các chữ viết tắtVDanh mục các bảngviDanh mục các hình đồ thịixMỞ ĐẦU11.1.Tính cấp thiết của đề tài11.2.Mục đích của đề tài21.3.Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài21.3.1.Ý nghĩa khoa học21.3.2.Ý nghĩa thực tiễn31.4.Những đóng góp mới của luân án3Chương 1. TONG QUAN TÀI LIỆU51.1.Tình hình sản xuất đậu tươngtrên thê giới Việt Nam51.1.1.Tình hình sản xmt đậu tương trên thế gicn51.1.2.Một sổ yểu to hạn chế sản xuất đậu tương trên thế giód71.1.3.Tình hình sản xuất đậu tương ở Việt Nam91.2.Tình hình nghiên cứu đậu tương trên thế giới Việt Nam121.2.1.Tình hình nghiên cứu đậu tương trên thế giới121.2.2.Tình hình nghiên cứu đậu tương ởViệt Nam181.3.Những kết luận rút ra tò tông quan tài liệu nghiên cứu28Chương 2. NỘI DUNG P^ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU302.1.Đối taợng phạm vi nghiên cứu302.2.Nội dung nghiên cứu312.2.1.Điều tra thực trạng sản xuất đậu tưcmg tại Thái Nguyên312.2.2.Đánh giá các giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên312.2.3. Nghiên cứu một số biện pháp k? thúìt chủ yếu đối với giốngđậu tương triển vọng 99084 - A28 (thời vụ, mít độ, phân bón)312.2.4.ứng dụng Mt qủi nghiên ám vào xây dựng mô hình thử nghiệm.31 . tương của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2 003 -2008 45 Bảng 3.2. Diện tích đậu tương của Thái Nguyên giai đoạn 2 003 -2007 46 Bảng 3.3. Mùa vụ trồng đậu. Danh mục các bảng vi Danh mục các hình đồ thị ix MỞ ĐẦU 1 1.1. Tính cấp thi t của đề tài 1 1.2. Mục đích của đề tài 2 1.3. Ý nghĩa khoa học thực
 • 167
 • 725
 • 0

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống triển vọng tại thái nguyên

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên
. tài: " ;Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống triển vọng tại Thái Nguyên 1 5,7 1 5,2 1 3,2 1 1,6 VX92 1 6,5 1 5,5 1 2,7 1 2,7 VX93 2 1,5 1 8,9 1 7,2 1 5,0 ĐT2000 2 7,8 2 2,1 2 1,6 1 7,1 95389 2 3,7 1 7,8 1 7,8 1 4,8 CM60 1 7,0 1 5,9 1 3,3 1 2,6
 • 26
 • 614
 • 0

đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 -2009

đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 -2009
. TRƢỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐẬU TƢƠNG NHẬP NỘI TẠI HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2008 -2009 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH : TRỒNG TRỌT MÃ SỐ :. dòng đậu tương nhập nội tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2008- 2009”. 2. Mục đích của đề tài Tìm ra đƣợc những dòng đậu tƣơng khả năng sinh trƣởng, phát triển tốt, cho năng suất cao,. cho năng suất cao nhƣ mong muốn của ngƣời sản xuất. Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng đậu tương
 • 88
 • 436
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống triển vọng tại Thái Nguyên pps

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps
. khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống triển vọng tại Thái Nguyên . 1.2. Mục đích của đề tài - Lựa chọn được giống đậu tương nhập. Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1. Điều tra thực trạng sản xuất đậu tương tại Thái Nguyên. 31 2.3.2. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên. Xác định giới thiệu một số giống đậu tương khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong vụ Xuân vụ Đông ở Thái Nguyên. - Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng đậu tương, góp
 • 167
 • 518
 • 2
1 2 3 4 .. >