Tổng hợp tài liệu :

Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 1 pdf

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
. qua thấu kính hội tụ I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ II. CÁCH DỰNG ẢNH III. VẬN DỤNG Tiết 47- Bài 43 I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT. ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ 1) Thí nghieäm Quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ 1) Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự:
 • 23
 • 8,034
 • 43

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
. Bµi 45 kiểm tra bài1. Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. 2. Nêu cách nhận biết thấu kính phân kì. Hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân. thấu kính phân kì: Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu điểm của thấu
 • 10
 • 2,969
 • 13

Bai 5 Anh cua mot vat tao boi guong phang

Bai 5 Anh cua mot vat tao boi guong phang
. gương phẳng có hứng được ở trên màn chắn hay không ? Thí nghiệm 1: (hình 5. 2 SGK trang 15) 2. §é lín cña ¶nh cã b»ng ®é lín cña vËt hay kh«ng ? ThÝ nghiÖm. Pháp tuyến:IN Góc tới: SIN Góc phản xạ: NIR Tia phản xạ:IR I S N R Tiết 5 : ảnh của một vật Tạo bởi gương phẳng I.Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.
 • 21
 • 6,927
 • 7

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
. B’ Ảnh ảo,cùng chiều, lớn hơn vật Ảnh ảo,cùng chiều, nhỏ hơn vật b) Vẽ ảnh tạo bởi thấu kính phân kì và nêu nhận xét I ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH. T O Ủ Ả Ủ Ộ Ậ Ạ B I TH U KÍNH Ở Ấ PHÂN KÌ:  Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì là ảnh ảo, nhỏ hơn vật và cùng chiều với vật . II. CÁCH DỰNG NH:Ả
 • 20
 • 2,569
 • 1

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
. Tiết 47: Bài 43: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ II. CÁCH DỰNG ẢNH 1. Dựng ảnh của điểm. Tiết 47: Bài 43: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ II. CÁCH DỰNG ẢNH 1. Dựng ảnh của điểm
 • 18
 • 7,813
 • 10

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ Vật ở rất xa thấu kính (d =∞): Chùm tia tới xem như song song. Ảnh nằm tại tiêu điểm F’ 0 F ∆ Đặc điểm của ảnh. điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT Khi d > 2f: Ảnh thật Ngược chiều vật Nhỏ hơn vật F’ 0 F∆ A B A’ B’ H Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT
 • 9
 • 3,308
 • 41

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
. 49: ẢNH CỦA MỘT VẬT Tiết 49: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. VẬT TẠO Tiết 49: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì 1.Thí nghiệm
 • 24
 • 5,382
 • 4

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
. chính. Bài 43: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ I- Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ 1. Thí nghiệm -Thấu kính hội tụ -Màn. kính hội tụ. 2. Dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ 1. Dựng ảnh của một điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ - Từ S vẽ đường truyền của hai
 • 13
 • 6,162
 • 22

bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
. ảnh A ’ của A.  Học bài theo vở ghi và SGK ( Chú ý : đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, cách dựng ảnh một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. đầu bài? Bài tập: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Một vật sáng AB đặt trước thấu kính và cách thấu kính 60 cm. Đặc điểm của ảnh A’B’ cho bởi
 • 22
 • 2,060
 • 1

Bài 45 Ảnh của một vật tạo bởi TKPK

Bài 45 Ảnh của một vật tạo bởi TKPK
. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. Bố trí TN như hình 45. 1 để quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. Vật và màn ảnh đều. của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì là gì ? ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. II - Cách dựng ảnh.
 • 20
 • 1,274
 • 4

Bài giảng anh cua mot vat qua thau kinh hoi tu

Bài giảng anh cua mot vat qua thau kinh hoi tu
. của thấu kính  Tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng  Tia tới song song trục chính thì tia ló qua tiêu điểm  Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló. F F’ S Trả lời Trả lời Hãy quan sát hình ảnh dòng chữ qua kính lúp I. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ: Quan sát ảnh của một vật tạo
 • 19
 • 1,018
 • 3

Bài giảng vật : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 4 doc

Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 4 doc
. CỦNG CỐ:CỦNG C : Câu 1 : Vật thật qua thấu kính phân kỳ sẽ cho : a) Ảnh ảo, cùng chiều vật và lớn hơn vật. b) Ảnh thật, ngược chiều vật và nhỏ hơn vật. c) Ảnh ảo, cùng chiều vật và nhỏ hơn vật. . chính.  CỦNG CỐ:CỦNG C : Câu 3 : Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Một vật sáng AB đặt trước thấu kính và cách thấu kính 60 cm. Xác định vị trí , tính chất của ảnh A’B’ cho bởi thấu kính. CỐ:CỦNG C : Câu 2 : Tia tới ( hoặc đường kéo dài ) qua , tia ló ra khỏi thấu kính sẽ đi song song với trục chính. a) Quang tâm O b) Tiêu điểm vật chính F. c) Tiêu điểm ảnh chính F’. d) Một
 • 4
 • 344
 • 0

Bài giảng vật : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 3 potx

Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 3 potx
. CÔNG THỨC THẤU KÍNH: 2) Công thức thấu kính: B O F F’ A’ A B’ Chia 2 vế cho dd’f : III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH: 3) Độ phóng đại : B O F F’ A’ A B’ • k > 0 : vật và ảnh. chiều . • k < 0 : vậtảnh ngược chiều . III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH: 3) Độ phóng đại : • k > 0 : vậtảnh cùng chiều . • k < 0 : vậtảnh ngược chiều . B O F’ F A’ B’ A . THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH: 2) Công thức thấu kính: •  OA’B’ đồng dạng  OAB : •  FA’B’ đồng dạng  F’OI : So sánh (1) và (2) : B O F F’ A’ A B’ I III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG
 • 5
 • 349
 • 0

Bài giảng vật : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 2 pot

Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 2 pot
. tại ảnh B’ của B. S O F F’ S O F’ F S’ F’ p F’ P S’  Nếu vậtmột điểm sáng nằm ngoài trục chính. Tia tới song song với trục phụ. Tia ló ( hay đường kéo dài ) qua tiêu điểm ảnh phụ F’ P 2) . ) qua tiêu điểm ảnh phụ F’ P 2) Vật có dạng một đọan thẳng nhỏ  với trục chính : B O F F’ B O F’ F B’ B’ Vẽ ảnh B’ của B, hạ B’A’  trục chính  ảnh A’B’ của AB. A A A’ A’ d d d’ d’ f f B O F’ F B’ A. song trục chính, tia ló ( hoặc đường kéo dài ) qua tiêu điểm ảnh chính F’ . B O F F’ B O F’ F c) Tia tới ( hoặc đường kéo dài ) qua tiêu điểm vật chính F, tia ló song song trục chính . B O F F’ B O F’ F B’ B’ Chùm
 • 5
 • 346
 • 1

Bài giảng vật : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 1 pdf

Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 1 pdf
. w1 h1" alt="" ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA NH CỦA MỘT VẬT QUA THẤU KÍNHTHẤU KÍNH CÔNG THỨC THẤU KÍNHCÔNG THỨC THẤU KÍNH Tiết 52:Tiết 5 2: I. QUAN SÁT ẢNH CỦA MỘT I. QUAN SÁT ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA THẤU KÍNH:VẬT. KÍNH:VẬT QUA THẤU KÍNH: • Vật thật ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật. TKPK TKHT • Vật thật ảnh thật, ngược chiều vật. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. II. CÁCH VẼ ẢNH CỦA MỘT II. CÁCH VẼ ẢNH CỦA MỘT. CỦA MỘT II. CÁCH VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA THẤU KÍNH:VẬT QUA THẤU KÍNH: 1) Vật là điểm sáng nằm ngoài trục chính : B B O O Vẽ 2 trong 3 tia sau : a) Tia sáng qua quang tâm O, truyền thẳng B O F F’ B O F’ F
 • 5
 • 336
 • 0

Bài giảng Thú y cơ bản : MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG THÚ Y part 1 docx

Bài giảng Thú y cơ bản : MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG THÚ Y part 1 docx
. Bài giảng Thú y cơ bản Chương I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG THÚ Y Mục đích, nội dung của chương 1: Chương một là chương mỡ đầu, bao gồm những khái niệm nội dung cơ bản của chuyên. biệtcác y u tố nguyên nhân, thú y học chia ra m y nhóm nguyên nhân sau đ y: * Nguyên nhân bên trong: bao gồm y u tố di truyền và thể tạng. Y u tố di truyền :Trong bệnh lý, nguyên nhân di truyền. Trung Bài giảng Thú y cơ bản Các y u tố g y bệnh lên cơ thể con vật chịu ảnh hưởng rất lớn đến y u tố thể tạng- được gọi là cơ địa của từng cá thể. Trong chăn nuôi để phát huy tính di truyền
 • 5
 • 705
 • 3

Giáo án Vật lớp 7 : Tên bài dạy : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG pdf

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG pdf
. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:-Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. -Vẽ được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng. 2.Kỹ năng: Làm TN tạo. ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. Tính chất 3: So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. -Đo khoảng cách : . 3: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau. *HOẠT ĐỘNG 3: GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH ẢNH BỞI GƯƠNG PHẲNG ( 5 phút). II.GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH ẢNH BỞI
 • 9
 • 1,454
 • 1

Giáo án Vật lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG. ppt

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG. ppt
. THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG. A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Luyện tập vẽ ảnh của vật có hình dạng khác nhau đặt trước gương phẳng. . ĐỘNG DẠY HOC.*ỔN ĐỊNH ( 1 phút). *HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA ( 5 phút) -Nêu tính chất của ảnh qua gương phẳng? -Giải thích sự tạo thành ảnh qua gương phẳng? -HS: +Ảnh ảo tạo bởi gương. hình v : +Ánh sáng truyền thẳng từ vật đến gương. +Ánh sáng phản xạ tới mắt. +Xác định vùng nhìn thấy của gương- chụp lại hình 3 tr19 SGK. -GV: Hướng dẫn HS: +Xác định ảnh của N và M bằng
 • 7
 • 4,913
 • 5

Giáo án Vật lớp 9 : Tên bài dạy : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ. pdf

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ. pdf
. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ. A. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nêu được trường hợp nào TKHT cho ảnh thật và cho ảnh ảo của một vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này giữa ảnh thật và ảnh ảo ở thấu kính hội t : Ảnh thật luôn ngược chiều với vật. Ảnh ảo luôn cùng chiều với vật. C 7: Từ từ dịch chuyển thấu kính hội tụ ra xa trang sách, ảnh của dòng. bằng hình ảnh mô phỏng. *H. Đ. 4: CỦNG CỐ VÀ VẬN DỤNG (10 phút) 1 C ủng c : -Hãy nêu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ? -Hãy nêu cách dựng ảnh? D > f: Ảnh thật,
 • 13
 • 760
 • 4

Giáo án Vật lớp 9 : Tên bài dạy : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ. pptx

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ. pptx
. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ. A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Nêu được ảnh của một vật sáng tạo bởi TKPK -Mô tả được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi TKPK. Phân. *H. Đ. 4: SO SÁNH ĐỘ LỚN CỦA ẢNH TẠO BỞI TKPK VÀ TKHT (10 phút). III. ĐỘ LỚN CỦA ẢNH TẠO BỞI CÁC THẤU KÍNH. -Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm: +1 HS vẽ ảnh của TKHT. +1 HS vẽ ảnh của TKPK biệt được ảnh ảo do được tạo bởi TKPK và TKHT. -Dùng 2 tia sáng đặc biệt dựng được ảnh của một vật tạo bởi TKPK. 2. Kĩ năng: -Sử dụng thiết bị TN để nghiên cứu ảnh của vật tạo bởi TKPK. -Kĩ
 • 9
 • 975
 • 1
1 2 3 4 .. >