Tổng hợp tài liệu :

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 2)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)
Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1) . ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 .Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 1Câu 1. = ∞ → x = 0 là điểm gián đoạn loại 2.limx→1f( x) = ∞ → x = 1 là điểm gián đoạn loại 1, khử được;limx→2f( x) = ∞ → x = 2 là điểm gián đoạn loại 2.Câu 4(1.5đ).
 • 2
 • 2,403
 • 5

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 2)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 2)
Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 2) . ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 .Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 2Câu 1. y + zdydt= 2 x + 6 y + 2 zdzdt= x + y + 5 zĐáp ánCâu 1(.5 điểm). Khai triển: s in x + ln ( s in x +( 1 + x2) =x36+ o( x3) ; t a n x− x c o s2x =4x33+
 • 2
 • 1,162
 • 3

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 3)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 3)
Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 3) . ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 .Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 3Câu 1. x2=2x33+ o( x3) ; a r c s in x − s in x =x33+ o( x3)→ I = limx→0√1 + 2 t a n x − ex+ x2a r c s in x − s in x= limx→02x33+ o( x3)x33+ o( x3)= 2 .Câu 2(1.5
 • 2
 • 974
 • 0

Cấu trúc đề thi Đại Học môn Toán năm 2009 - New

Cấu trúc đề thi Đại Học môn Toán năm 2009 - New
. 30%. 2/ Cấu trúc: Đề được chia thành 2 phần ( Phần chung cho tất cả thí sinh: 80% và phần riêng cho từng chương trình : 20% ). 3/ Nội dung phân môn: Đại số. Đại số và giải tích 70% số điểm và Hình học 30% số điểm. Phần II: Nội dung và kiến thức theo chương trình và cấu trúc chi tiết. I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ
 • 1
 • 490
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d
. 1/4 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm. Gọi d 1 và 2 d lần lượt là khoảng cách từ B và H đến mặt phẳng (SCD) thì 2211 d SH 2 2dd.dSB3 3==⇒= Ta có: B.SCDBCD1SCD SCD3VSA.S d. SS==
 • 4
 • 843
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a
. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM. Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d (A, (SND)) = AH. 0,25 Tam giác SAD vuông tại A, có: AH ⊥ SD và AD = MN = a ⇒ d(AB, SN) = AH = 22.213SA AD a SA
 • 5
 • 484
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b
. B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối B (Đáp án - thang. có: 2(a2 + b 2) + ab = (a + b) (ab + 2) ⇔ 2(a2 + b 2) + ab = a2 b + ab2 + 2(a + b) ⇔ 2abba⎛+⎜⎝⎠⎞⎟ + 1 = (a + b) + 211.ab⎛⎞+⎜⎟⎝⎠
 • 4
 • 500
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d
. BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: D (Đáp án - thang điểm. ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1. (1,0 điểm) Khảo sát… Khi 0,m =422.yx x=−• Tập xác định: .D = • Sự biến thi n: - Chiều biến thi n:
 • 4
 • 638
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a
. Suy ra: OO 'AB AOO'1V.BH.S.3= 0,25 Ta có: 22 22 A& apos;B AB A& apos ;A 3a BD A& apos;D A& apos;B a= −=⇒ =−= BO ' D⇒ Δ đều a3 BH .2⇒. ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 05 trang) Câu
 • 5
 • 494
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d
. Bộ giáo d c và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2002 Môn Toán, khối D Đáp án và thang điểm đề thi chính thức Câu Nội dung Điểm. Hết 8 Bộ giáo d c và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh đại học ,cao đẳng năm 2002 Hớng d n chấm thi môn toán khối D Câu I: 1. -Nếu
 • 8
 • 752
 • 3

đề thi đại học môn toán năm 2009 khối b

đề thi đại học môn toán năm 2009 khối b
. B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề. .'' 'ABC A B C có ', B Ba= góc giữa đường thẳng ' B B và mặt phẳng b ng tam giác (ABC)60 ;DABC vuông tại và Cn B AC=60 .D
 • 1
 • 361
 • 0

đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d

đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d
. GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề . = D thuộc đường thẳng sao cho đường thẳng CD song song với mặt phẳng ( AB).PCâu VII.a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ ,Ox tìm tập hợp điểm biểu diễn
 • 1
 • 344
 • 1

đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a
. VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối: A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG. S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = BC = 2a; hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M là trung điểm c a AB;
 • 1
 • 398
 • 4

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a
. ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Nội. giả thi t suy ra tam giác ABC vuông cân tại B. Thể tích khối lăng trụ là 23ABC .A 'B'C ' ABC12VAA'.Sa2 a 22===Trang 4/4 a (đvtt).
 • 4
 • 524
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b
. ()[][]66,.,,2311111111aaaDBBABADBBADBBAd ===. Cách II. ()DBBADCABBAADBAABBA11111111. Tơng tự DBCA111()111BCADB . Gọi ()111BCADBG = . Do aCBBBAB===11111. 1 B giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 Đáp án và thang điểm đề thi chính thức Môn toán, khối b Câu ý Nội
 • 7
 • 667
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối a
. giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi chính thức Môn thi : toán Khối A Nội dung điểmCâu. 0,5 đ A A BCDDCB HI 42) a) Từ giả thi t ta có )2 ; ;() ; ;(' 0); ; ;(baaMbaaCaaC . Vậy ( ; ; 0), (0; ; )2bBD a a BM a= =JJJG
 • 5
 • 1,103
 • 3

đề thi đại học môn toán năm 2008 khối c

đề thi đại học môn toán năm 2008 khối c
. D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH TH C ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TOÁN, khối D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. điểm c a SA, SD. Chứng minh rằng BCNM là hình chữ nhật và tính thể tích c a khối chóp S.BCNM theo a. Hết Thí sinh không đư c sử dụng tài liệu. C n
 • 1
 • 241
 • 0

đề thi đại học môn toán năm 2002 khối a

đề thi đại học môn toán năm 2002 khối a
. bộ giáo dục và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao ĐẳnG năm 2002 Môn thi : toán Đề chính thức (Thời gian làm bài: 180 phút) _____________________________________________. hình chóp tam giác đều đỉnh có độ dài cạnh đáy bằng a. Gọi ABCS . ,SMvà lần lợt N là các trung điểm c a các cạnh và Tính theo diện tích tam giác , biết
 • 1
 • 475
 • 1

đề thi đại học môn toán năm 2008 khối d

đề thi đại học môn toán năm 2008 khối d
. GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TOÁN, khối D Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề . sinh không được sử d ng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ CHÍNH THỨC
 • 1
 • 290
 • 0
1 2 3 4 .. >