Tổng hợp tài liệu :

Bài giảng Điện tử số - Chương 4 pptx

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4
Kỹ thuật số là môn học nghiên cứu về các mức logic số phương pháp biểu diễn tối thiểu hoá bài toán về tín hiệu số, nghiên cứu các mạch số cơ bản: mạch tổ hợp, mạch dãy . họa ỉu tiãn tỉì 4 sang 2 Så âäư logic: hçnh 4. 10. Mäüt säú vi mảch m họa thäng dủng: 74LS 147 , 74LS 148 . 4. 2.3. Mảch gii m (Decoder) 4. 2.3.1. Mảch gii. x9x8x4BCx7DHỗnh 4. 7 Bióứu dióựn bũng cọứng logic duỡng Diode : Hỗnh 4. 8 Bi ging K Thût Säú Trang 92 x1 B ACx3 x7 x6 x5 x4 x2 x9 x8 D Hçnh 4. 8 4. 2.2.3.
 • 38
 • 962
 • 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1
Tài liệu tham khảo Bài giảng điện tử số I . phân 012 345678 910 111 213 1 415 000000 010 010 0 011 010 0 010 1 011 0 011 110 0 010 011 010 1 011 110 011 011 110 111 100 010 2030405060 710 111 213 1 415 1 617 012 3456789ABCDEFng 1. 1. Các t hp mã nh phân. 1 0 0 0 1 0 1 1 1 10 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 30 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 41 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 51 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 61
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2
Tài liệu tham khảo Bài giảng điện tử số I . phngf(x1,x2)x1x2 010 1fx1x2x3 010 0 01 11 10fx1x2x3x400 011 110 00 01 11 10fx2x3x4x500 011 110 00 01 11 10 10 11 01 00x1=0 x1 =1 Chng 2. i s BOOLE Trang 21 trình. f(x1,x2,x3,x4) =x1 + x400 01 11 1000X X 1 X01X 0 1 X 110 X X 11 01 1 X 10 0 01 11 1000X X 1 X01X 0 1 X 110 X X 11 01 1 X 1x4x3x2x1f(x1,x2,x3,x4)x4x3x2x1f(x1,x2,x3,x4)Vòng
 • 15
 • 691
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3
Tài liệu tham khảo Bài giảng điện tử số I . = x1.(x2⊕ x3) = x1(x2.x3 +x2.x3) = x1x2x3 + x1x2 x3 + x1x1.x3 + x1x1.x2 = x1x2x3 + x1x2 x3 + x1x1.x3 + x1x1.x2 = x1x2(x3 +x1) + x1 x3(x2 +x1 ) = x1x 231 xx. NAND y = 212 1 21. 1 xxxxxxy =+=+=x1x2y11x2xx1x2yyx1x2y0 0 0 01 11 0 11 1 0yx1x2Hình 3 .17 . Cng XOR rng tính cht 5: u x1⊕x2 = x3 thì x1⊕x3=x2 Bài ging
 • 46
 • 789
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4
Tài liệu tham khảo Bài giảng điện tử số I . sau:x0x1x2x3x4x5x6x7C B A 01 1 1 1 1 1 1 0 0 010 1 1 1 1 1 1 0 0 11 10 1 1 1 1 1 0 1 01 1 10 1 1 1 1 0 1 11 1 1 1 01 1 1 1 0 01 1 1 1 10 1 1 1 0 11 1 1 1 1 10 1 1. 0 1 1 1 1 1 1 00 0 0 1 0 1 1 0 0 0 00 0 1 0 1 1 0 1 1 0 10 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10 1 0 0 0 1 1 0 0 1 10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5
Tài liệu tham khảo Bài giảng điện tử số I . 11 1001Q3Q2Q1J1x 01 1x x x xJ1 = Q100 01 111 001Q3Q2Q1K1xxx x1 1 x xK1 = 1 = Q100 01 111 001Q3Q2Q1J2x00 x1 x x xJ2 = Q100 01 111 001Q3Q2Q1K2x0x 0x 1 x xK2 = Q100 01 111 001Q3Q2Q1J3xX0. kXungvàoQ1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q 41 0 0 0 0 1 0 0 02 1 0 0 0 1 1 0 03 1 1 0 0 1 1 1 04 1 1 1 0 1 1 1 15 1 1 1 1 0 1 1 16 0 1 1 1 0 0 1 17 0 0 1 1 0 0 0 18 0 0 0 1 0 0
 • 21
 • 586
 • 3

Bài giảng điện tử số trịnh văn loan

Bài giảng điện tử số trịnh văn loan
Bài giảng điện tử số trịnh văn loan
 • 58
 • 603
 • 0

Bài giảng điện tử : Số 6 dễ thương

Bài giảng điện tử : Số 6 dễ thương
. 5 4 3 thanhng721@gmail.co m  Phần thi thứ 2 :  Bé thông minh 6 6 6 6 53 1 6 6 6 6 6
 • 15
 • 500
 • 1

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ 1

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ 1
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ 1
 • 123
 • 447
 • 0

Tài liệu Bài giảng đường ô tô chương 4 pptx

Tài liệu Bài giảng đường ô tô chương 4 pptx
. Chương 4 Thiết kế nền đường Chương 4 Thiết kế nền đường 4. 1. Các yêu cầu đối với nền đường 4. 1.1.Khái niệm Nền đường tô là một công trình banừg. Chương 4 Thiết kế nền đường Hình 4- 4 Cấu tạo nền đường trên sườn dốc 20 – 50 %b- Chiều rộng bậc cấp.b ≥ 1m : Thi công thủ công.b = 3 ÷ 4 m : Thi công
 • 6
 • 690
 • 3

MẠCH ĐIỆN TỬ 2 - CHƯƠNG 4 pptx

MẠCH ĐIỆN TỬ 2 - CHƯƠNG 4 pptx
. cắt là 45 o AfC -3 dB c. Mạch lọc thông thấp bậc 2 Sơ đồ mạch thực tế Hàm truyền của mạch lọc thông thấp bậc 2 (SV tự CM) 4. 4 .2. Mạch lọc. hóa : 4. 4. Mạch lọc thụ động 4. 4.1. Mạch lọc thông thấp a. Mạch lọc RC •Hàm truyền của mạch b. Mạch lọc thông thấp RC bậc 1: Sơ đồ mạch thực
 • 38
 • 1,090
 • 15

Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 4 hệ tuần tự dành cho sv viễn thông docx

Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 4 hệ tuần tự dành cho sv viễn thông docx
. Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 4 GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 1 04 4.6. MÁY TRẠNG THÁI Hệ tuần tự còn có tên gọi khác là máy trạng thái (State Machine), tên này thường sử dụng khi dùng một hệ. ROM A 0 A 1 A 2 A 7 D 0 D 1 D 2 D 7 Y (Số bị nhân) Tích số A 3 A 4 A 5 A 6 X (Số nhân) D 3 D 4 D 5 D 6 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 4 GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 120 đồ ROM 8x 4 với cấu trúc giải mã 1. nhân N: tín hiệu start C: số nhớ Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 4 GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 1 14 Giản đồ trạng thái cho điều khiển bộ nhân, SV giải thích tương tự như mạch chia
 • 42
 • 869
 • 1

Bài giảng điện tử số I - Chương 6 pps

Bài giảng điện tử số I - Chương 6 pps
. Trỗnh baỡy mọ i phaùt bióứu dổồ i õỏy bũng mọỹt phổồng trỗnh logic : a. Maùy i ửu hoỡa seợ õổồỹc bỏỷt nóỳu vaỡ chố nóỳu nhióỷt õọỹ lồùn hồn 75 o F, thồ i gian laỡ giổợa thồ i gian tổỡ 8.AM. Chổồng 6. Ba i tỏỷp Trang 151 Chng 6 BI TP BI TP CHNG 2 1. Chổùng minh theo lyù thuyóỳt õa i sọỳ : a. (x + y)(x + z) = x + yz b. (A + B)(A + B) = A 2. ồn giaớn caùc bióứu thổùc. microphone õổồỹc bỏỷt vaỡ microphone ồớ quaù gỏửn loa hoỷc ỏm lổồỹ ng õổồỹc bỏỷt quaù cao. e. Maùy traớ lồ i tổỷ õọỹng seợ traớ lồ i i ỷn thoa i nóỳu vaỡ chố nóỳu thồ i gian khọng nũm giổợa
 • 7
 • 253
 • 0

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps
. IV.1 Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 4. 1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn 4. 2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử. 4C 1 K 31 M 2C 3 2C 1 4C 2 4C 3 2C 2 OLR 1 IV.7 4. 11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện 4. 12 K 11 FUSE CB L 1 N L 3 L 2 K 21 IV.3 4. 5. Mạch khởi động sao_tam giác 4. 6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha 220V AC OFF K 22
 • 9
 • 3,450
 • 74

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
. ca Q 3 , Q 4 càng dng nên Q 3 , Q 4 n → y 1 = 0, y 2 = 0. D R 4 R 2 x 1 x 2 Q 1 R 1 Q 2 R 3 R 5 y Q 3 Q 4 V cc Hình 3.25. Cng logic h TTL dùng diode Schottky R4 x1 y2 Q2 Q4 R7 2 Q1 1 R1 Q3 y1 R6 1' x2 R3 -VEE 3 VCC. I OH R 5 - V ces/ Q4 - V γ/D Thông thng khi có ti V logic1 max = (3,4V → 3,6V ) y x2 R2 Q4 x1 Q1 R5 D R4 Q2 Q3 . R3 VCC R1 Hình 3.35. Ngõ ra ct chm Bài ging N T S 1 Trang 48 I OH cng. 3.33. Q1 Q2 x y VDD y x2 x1 Q2 Q1 VDD Q3 Q4 a) Cng NOT b) Cng NAND Hình 3.32 Các cng logic h CMOS Bài ging N T S 1 Trang 46 V DD y R DS/ Q1 R DS/Q4 R DS/Q3 R DS/ Q2 Hình 3. 34. Hình 3.32b (cng NAND) 
 • 13
 • 291
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx
. xây dựng mạch: 9.7.5.3.197531D 7 .6. 3.2 763 2C 7 .6. 5.4 765 4B 9.898A     R 4 R 3 R 2 R 1 +5V 9 8 7 6 5 4 3 2 1 DCBA Mạch điện của bộ mã hoá dùng diode Bài giảng Điện tử số V1.0 97 Mạch. song song Bài giảng Điện tử số V1.0 107 Mạch so sánh  Trong các hệ thống số, đặc biệt là trong máy tính, thường thực hiện việc so sánh hai số.  Hai số cần so sánh có thể là các số nhị phân,. và C = 2.4.5.8.9 +3.4.5.8.9 +6. 8.9 +7.8.9 B = 4.8.9 +5.8.9 +6. 8.9 + 7.8.9 A = 8+9 Bài giảng Điện tử số V1.0 99 Mạch giải mã 7 đoạn  Dụng cụ 7 đoạn  Để hiển thị chữ số của một hệ đếm phân bất
 • 18
 • 386
 • 4

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx
. 7: Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0 63 Cổng logic TTL và CMOS Bài giảng Điện tử số V1.0 64 Các họ cổng logic  Họ DDL  Họ DTL  Họ RTL  Họ TTL  Họ MOS FET  Họ ECL Bài giảng Điện tử. động của nhiễu: + Nhiễu mức thấp: đầu ra cổng I lấy logic L (hình b), tương tự ta c : Với cổng TTL: Với cổng CMOS: Với cổng TTL: Với cổng CMOS: Bài giảng Điện tử số V1.0 59 Hệ số ghép tải. Logic dương với mức âm. Bài giảng Điện tử số V1.0 56 Các tham số chính  Mức logic  Độ chống nhiễu  Hệ số ghép tải K  Công suất tiêu thụ  Trễ truyền lan Bài giảng Điện tử số V1.0 57 Mức logic Họ
 • 18
 • 237
 • 0

Bài giảng Điện tử số - Chương 2 pps

Bài giảng Điện tử số - Chương 2 pps
. 11/13 /20 09 31 Chương 2 Các cổng logic cơ bản và mạch thực hiện 61 Nội dung chương 2 2. 1. Các phần tử logic cơ bản 2. 2. Các mạch tích hợp số 2. 3. Ký hiệu các phần tử logic cơ bản 62 11/13 /20 09 32 2.1 tích hợp số 78 11/13 /20 09 40 Phần tử AND dùng IC 79 Phần tử AND dùng IC (tt) 80 11/13 /20 09 41 Phần tử OR dùng IC 81 Phần tử NAND dùng IC 82 11/13 /20 09 42 Phần tử NOR dùng IC 83 Phần tử XOR dùng. mạch tích hợp số 75  Một số đặc tính của các mạch tích hợp số  Đặc tính cơ * DIL/DIP (Dual In Line Package): số chân từ 8 đến 64. 2. 2. Các mạch tích hợp số 76 11/13 /20 09 39  Một số đặc tính
 • 14
 • 330
 • 0

Bài giảng Điện tử số - Chương 4 pptx

Bài giảng Điện tử số - Chương 4 pptx
. dung chương 4 4.1. Khái niệm 4. 2. Các mô hình của hệ dãy 4. 3. Các Trigger 4. 4. Một số ứng dụng hệ dãy 157 t 5 t 4 t 3 t 2 t 1 X 1 = 0 1 1 0 0 X 2 = 0 1 1 1 0 Bộ cộng liên tiếp Y t 5 t 4 t 3 t 2 t 1 X 1 =. âm 189 4. 3.3. Trigơ JK qKqJQ Nhớ Tlập 0 Tlập 1 Lật Bảng chuyển trạng thái của JK 190 11/13/2009 96 Q Tq Tq Nhớ Lật 4. 3 .4. Trigơ T •Trigơ T (Toggle) chỉ hoạt động ở chế độ đồng bộ. 191 4. 4. Một số. và không nhớ (số nhớ = 0). Ra t i : vào t i số nhớ t i-1 : vào t i-1 số nhớ t i-2 159 Mô hình Mealy và mô hình Moore Trạng thái X Y HỆ DÃY 4. 2. Các mô hình hệ dãy Mô hình của hệ dãy được dùng
 • 25
 • 505
 • 0
1 2 3 4 .. >