Tổng hợp tài liệu :

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn gan

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM . Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nayNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN. tật xấu của con người Việt Nam. Một số nhà nghiên cứu khi nói đến đặc điểm về tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay đã kể ra nhiều đặc điểm tiêu
 • 3
 • 4,453
 • 34

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ (piezodorus hybneri gmelin) và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ (piezodorus hybneri gmelin) và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm, hà nội
Luận văn, thạc sỹ, tiến sĩ, cao học, kinh tế, nông nghiệp . Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học, sinh thái của bọ xít xanh vai ñỏ Piezodorus hybneri Gmelin và ong ký sinh trứng Telenomus subitus Le trên cây ñậu tương tại. Piezodorus hybneri Gmelin 56 4.2. Một số kết quả nghiên cứu ong ký sinh trứng bọ xít xanh vai ñỏ Telenomus subitus Le 57 4.2.1. Thành phần ong ký sinh trứng bọ xít
 • 117
 • 573
 • 2

Nghiên cứu sự đột biến gene k RAS và mối liên quan đột biến gene k RAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng

Nghiên cứu sự đột biến gene k RAS và mối liên quan đột biến gene k RAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng
Luận văn . chung và trong UTĐTT nói riêng. Vì vậy, đề tài Nghiên cứu đột biến gen K- RAS và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại trực. mối liên quan giữa đột biến gen K- RAS với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh và nồng độ CEA ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng.
 • 111
 • 852
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam
. SINH DICH TE TRUNG T/ONG CQNG HOA X.i HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phiic //ti jVpf. ngay thdng nam 2010. DANH SACH CAC TAG GIA THAM GIA THl/C HI^N DK TAI KHCN. Phong Trung tam Y te dy phong TP. Hii Phdng Trung tam Y te dy phong tinh Nam Djnh Trung tSm Y te dy phong ti'nh Nam Djnh Benh vien Benh Nhi^t Ddi Trung uong Benh viin Benh Nhift. Noi-2010 Q[y(C) I lOiV BOYTE VIEN VE SINH DICH TE TRUNG VONG CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phijc Hd Noi, ngdy thdng ndm 2010. DAMH SACH TAC GIA THU'C
 • 499
 • 816
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch
. TÀI LIU THAM KHO 359 PH LC 377 v CÁC CH VI T TT ADN ARN Deoxyribonucleic acid Axit Ribonucleic ALT AST Alanine Aminotransferase Aspartate Aminotransferase BTN Bnh. HA Hemagglutinin HAI Haemaglutination inhibition Phn t hng cu vi HCC Hi chng cúm HPAI High Pathogenic Avian Influenza Cúm gia cc lc cao HT Huyt thanh. bi dch nhp vi n 194 3.2.2. m lâm sàng và cn lâm sàng c a các ca bnh cúm A/ H1N1/ 09 i dch nhp vi n 200 3.2.3. Các yu t n tình trng nng c a bnh 208 3.2.4.
 • 481
 • 616
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái ống sinh tinh của bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch, đánh giá hiệu quả một số phương pháp hỗ trợ sinh sản

Nghiên cứu đặc điểm hình thái ống sinh tinh của bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch, đánh giá hiệu quả một số phương pháp hỗ trợ sinh sản
. tinh dịch. Ý nghĩa của luận án: - Đây là công trình đầu tiên trong nước nghiên cứu về đặc điểm hình thái ống sinh tinh của bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch, đánh giá hiệu quả một. nhân không có tinh trùng trong tinh dịch. 2. Đánh giá hiệu quả một số kỹ thuật thu gom tinh trùng cho phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) ở bệnh nhân không có tinh trùng trong. hay không đủ tinh trùng bằng pp chọc hút tinh trùng qua da Không có tinh trùng trong ống sinh tinh Có tinh trùng trong ống sinh tinh Sử dụng phươngpháp MESA - ICSI Sử dụng phương pháp
 • 24
 • 721
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm hình thái tổn thương não trên bệnh nhân Alzheimer và động vật thực nghiệm

Nghiên cứu đặc điểm hình thái tổn thương não trên bệnh nhân Alzheimer và động vật thực nghiệm
. ICSI Nghiên cứu cấu trúc, siêu cấu trúc ống sinh tinh 9 Hình 2.1. Sơ đồ mô hình nghiên cứu CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC BỆNH NHÂN AZOOSPERMIA TRONG NGHIÊN CỨU 3.1.1 hoàn mở và sinh thiết tinh hoàn bằng kim. 1.2.4. Đặc điểmbệnh học tinh hoàn bệnh nhân azoospermia - Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu về cấu trúc tinh hoàn ở các bệnh nhân vô sinh nam. Đặc. lấy và phân lập tinh trùng ở các bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch. 5 CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 2.1.1. Đối tượng nghiên
 • 24
 • 413
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu Hạ Long

Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu Hạ Long
. Mô tả đặc điểm một số yếu tố bất lợi trong môi trƣờng lao động của công nhân đóng tàu vận tải biển tại nhà máy đóng tàu Hạ Long năm 2009. 2. Đánh giá thực trạng sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp. công nhân đóng tàu vận tải biển tại nhà máy đóng tàu Hạ Long. 3. Kết quả áp dụng và sự chấp nhận một số loại khẩu trang và nút tai phòng chống bụi và tiếng ồn cho công nhân đóng tàu. 3. BBPSi nghề nghiệp 16 1.2. MỘT SỐ BỆNH NGHỀ NGHIỆP CỦA CÔNG NHÂN ĐÓNG TÀU Hiện nay, các nghiên cứu tình trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh tật của công nhân đóng tàu thường tập trung và các bệnh
 • 150
 • 1,523
 • 5

Nghiên cứu sự đột biến gene k RAS và mối liên quan đột biến gene k RAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng

Nghiên cứu sự đột biến gene k RAS và mối liên quan đột biến gene k RAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng
ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư (UT) là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, bệnh có xu hướng ngày càng gia tăng. Dựa trên ước tính tình hình ung thư toàn cầu năm 2008 (GLOBOCAN 2008), trên thế giới có khoảng 12.700.000 trường hợp UT và 7.600.000 trường hợp tử vong do UT trong năm 2008 75. Ung thư đại trực tràng (UTĐTT) là nguyên nhân gây tử vong cao hàng thứ 3 trong các tử vong do UT nói chung. Theo Hiệp hội phòng chống UT quốc tế (Union for International Cancer Control UICC), ước tính trên thế giới mỗi năm có khoảng 1.000.000 trường hợp UTĐTT mới được phát hiện và khoảng hơn 500.000 người chết vì căn bệnh này 36. Tỉ lệ mắc bệnh giữa các vùng miền, các châu lục có sự khác nhau. Ở Việt Nam, UTĐTT đứng thứ 5 sau các UT của dạ dày, phổi, vú và vòm họng. Trong UT đường tiêu hóa thì UTĐTT đứng thứ 2, sau UT dạ dày. Theo thống kê của Bệnh viện K Hà Nội, tỉ lệ mắc UTĐTT là 9% tổng số bệnh nhân (BN) UT nói chung. Tuy nhiên, so với các UT của đường tiêu hóa thì UTĐTT là loại có tiên lượng tốt nhất 1, 8, 18, 19. Cơ chế hình thành và phát triển của UTĐTT là do biến đổi và tích lũy các gene trong tế bào của niêm mạc đại trực tràng (ĐTT). Sự tích lũy dần các biến dị di truyền thường phải trải qua nhiều năm (từ 10 20 năm), và điều này phù hợp với các nghiên cứu dịch tễ học di truyền về diễn biến của UTĐTT trải qua nhiều bước 32, 76. Sự phát triển vượt bậc của ngành Công nghệ y sinh, hiện nay đã cho phép xác định tương đối chính xác, đầy đủ và nhanh hầu như tất cả các dạng đột biến quan trọng trong những dòng tế bào UT phổ biến như UT phổi, u lympho ác tính, UTĐTT…. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù mang nhiều đột 2biến nhưng khả năng phát triển của tế bào UT dường như lại lệ thuộc chủ yếu vào nguồn tín hiệu sinh trưởng của một hoặc một nhóm gene sinh UT (oncogene) nhất định. Những oncogene này mã hóa các protein đóng vai trò mắt xích trong các con đường tín hiệu nội bào. Những đột biến này làm cho các tế bào UT có khả năng tăng sinh vô hạn, liên tục phân chia và thực hiện quá trình xâm lấn, di căn… Tuy nhiên, chính đặc điểm này cũng làm phơi bày “gót chân Achilles” của tế bào UT. Bằng việc “đánh sập” các oncogene chủ chốt như HER2, KRAS, βcatenin, cyclin E, BRaf… bằng công nghệ iRNA, các nhà khoa học đã thành công trong việc ức chế sự phát triển của nhiều loại tế bào UT in vitro 49. Những nghiên cứu trên mô hình chuột biến đổi gene tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của các gene đích trong nhiều bệnh UT, trong đó có oncogene Kras trong UTĐTT 74... Từ những bằng chứng trên, một thế hệ mới các thuốc điều trị UT có khả năng tác động chính xác tới các đích tiềm năng trong tế bào UT đã ra đời đó là liệu pháp điều trị đích. Ở Việt Nam, cũng đã có nhiều nghiên cứu về UTĐTT, nhưng chủ yếu là về đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học (MBH), còn ít thấy có những nghiên cứu về đột biến gene trong UT nói chung và trong UTĐTT nói riêng. Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu sự đột biến gene KRAS và mối liên quan đột biến gene KRAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng” được tiến hành nhằm 2 mục tiêu chính sau: 1. Nghiên cứu tình trạng đột biến gene KRAS ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng. 2. Tìm hiểu mối liên quan giữa đột biến gene KRAS với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và nồng độ CEA ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng. . NGHIÊN CỨU SỰ ĐỘT BIẾN GENE K-RAS VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐỘT BIẾN GENE K-RAS VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG Chuyên ngành: NỘI TIÊU HÓA Mã số: . gene K-RAS và mối liên quan đột biến gene K-RAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng được tiến hành nhằm 2 mục tiêu chính sau: 1. Nghiên cứu tình trạng đột. 4.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 83 4.2. Đột biến gene K-RAS ở bệnh nhân ung thƣ biểu mô đại trực tràng 88 4.3. Mối liên quan giữa đột biến gene K-RAS với đặc điểm lâm sàng,
 • 137
 • 486
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm một số tự kháng thể trong bệnh viêm khớp dạng thấp tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ

Nghiên cứu đặc điểm một số tự kháng thể trong bệnh viêm khớp dạng thấp tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
. và Cần thơ nói riêng là chƣa có nghiên cứu nào về tự kháng thể trong bệnh VKDT. Do đó, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm một số tự kháng thể trong bệnh viêm khớp dạng thấp tại. tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần thơ ” nhằm hai mục tiêu sau: 1. Xác định tỉ lệ của một số tự kháng thể trong bệnh viêm khớp dạng thấp. 2. Xác định mối liên quan giữa sự có mặt của một số. ứng kháng thể đa dòng, tạo nên các tự kháng thể khác nhau (kháng thể APF, kháng thể AKA, kháng thể AFA, kháng thể antiSa, kháng thể anti- CCP ) trong huyết thanh bệnh nhân VKDT [46],[49]. Kháng
 • 77
 • 1,061
 • 14

Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình

Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình
. ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN PHƯƠNG ANH NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN GEN APC Ở BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG THỂ ĐA POLYP TUYẾN GIA ĐÌNH LUẬN ÁN. đột biến c.3118Adel ở gia đình số 14 Mẫu đột biến không c.4438A>G và c.4439G>A Mẫu đột biến c.3118Adel ở gia đình số 14 Mẫu đột biến c.3118Adel ở gia đình số 6 Mẫu đột biến. c.3118Adel ở gia đình số 14 Mẫu đột biến c.3407Adel ở gia đình số 7 Mẫukhông đột biến c.3407Adel Mẫu đột biến c.4463Ains ở gia đình số 9 Mẫu đột biến không đột biến c.4463Ains
 • 163
 • 557
 • 1

Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình

Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình
. ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN PHƯƠNG ANH NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN GEN APC Ở BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG THỂ ĐA POLYP TUYẾN GIA ĐÌNH LUẬN ÁN. đột biến c.3118Adel ở gia đình số 14 Mẫu đột biến không c.4438A>G và c.4439G>A Mẫu đột biến c.3118Adel ở gia đình số 14 Mẫu đột biến c.3118Adel ở gia đình số 6 Mẫu đột biến. c.3118Adel ở gia đình số 14 Mẫu đột biến c.3407Adel ở gia đình số 7 Mẫukhông đột biến c.3407Adel Mẫu đột biến c.4463Ains ở gia đình số 9 Mẫu đột biến không đột biến c.4463Ains
 • 163
 • 115
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương
. hà nội đỗ thiện hải Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm A(H1N1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ơng Chuyên ngành : Nhi khoa Mã số : 60.72.16 luận. lợng bệnh cúm do vi rút cúm A(H1N1) chủng mới 2009 chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: 3 1. Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi nhiễm cúm A(H1N1) chủng mới. đại học y hà nội đỗ thiện hải Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm A(H1N1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ơng luận văn thạc sỹ y học Hà nội
 • 96
 • 589
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và ph dịch vị của bệnh nhân ung thư dạ dày tại bệnh viện quân y 103

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và ph dịch vị của bệnh nhân ung thư dạ dày tại bệnh viện quân y 103
. mô bệnh học và pH dịch vị của bệnh nhân ung thư dạ d y tại Bệnh Viện Quân y 103 ” với mục tiêu: 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và pH dịch vị của bệnh nhân UTDD của UTDD và các ph ơng ph p điều trị. Nhưng các nghiên cứu về pH dịch vị ở bệnh nhân UTDD và mối liên quan của pH dịch vị với đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học của bệnh UTDD. giữa pH dịch vị với hình ảnh nội soi, mô bệnh học của bệnh nhân ung thư dạ d y. 3 Chương 1: Tổng quan 1.1. Mét số đặc điểm về giải ph u, mô học và sinh lý của dạ
 • 69
 • 1,036
 • 6

nghiên cứu hình ảnh cắt lớp vi tính và một số đặc điểm lâm sàngbệnh nhân ung thư đại trực tràng

nghiên cứu hình ảnh cắt lớp vi tính và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
. một số đặc điểm lâm sàngbệnh nhân ung thƣ đại trực tràng nhằm 2 mục tiêu: 1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính của ung thư đại trực tràng. 2. Xác định giá trị của cắt. ung thư đại trực tràng (UTĐTT) chỉ có một khối u. Trong đó trên 50% ung thư (UT) là ở TT, 20% ở đại tràng sigma, 15% ở đại tràng phải, 6-8% ở đại tràng ngang, 6-7% ở đại tràng trái và 1% ở. của ung thƣ đại trực tràng Ung thư đại trực tràng xuất phát từ lớp niêm mạc phát triển tại chỗ vào các lớp khác nhau của đại trực tràng, đặc biệt là phát triển vào trong lòng đại trực tràng
 • 86
 • 785
 • 6

Báo cáo y học: "Một số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm máu và tuỷ xương của bệnh nhân ung thư di căn tuỷ xương" ppt

Báo cáo y học:
. hơn về lâm sàng, kết quả xét nghiệm máu và t y xơng ở BN ung th có di căn vào tuỷ xơng, từ đó đề xuất khuyến cáo việc chẩn đoán và điều trị sớm cho những trờng hợp tơng tự. Đối tợng và phơng. xơng của 2 dòng hồng cầu và bạch cầu cho phép hớng tới ngoài các nguyên nhân do dinh dỡng, ch y máu , suy giảm chức năng tạo máu trong t y xơng g y ra do chèn lấn tế bào ung th di căn vào t y. điều trị bệnh ung th. Nhà xuất bản Y học. 2000. 2. Nguyễn Thị Bích Xuân, Bùi Văn Khánh, Vũ Văn Trờng và CS. Một số đặc điểm tế bào máu và tuỷ xơng ở BN bị ung th di căn tuỷ xơng tại Bệnh viện
 • 5
 • 455
 • 1

Báo cáo y học: "Đặc điểm và nguồn mạch nuôi u ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan" pot

Báo cáo y học:
. Đặc điểm và nguồn mạch nuôi u ở bệnh nhân ung thư bi u mô tế bào gan Nguyễn Quang Duật*; Dương Quang Huy* Vũ Minh Thắng*; Nguyễn Huy Thanh*; Trần Việt Tú *và CS Tóm Tắt Trong 98 bệnh nhân. nguồn mạch bàng hệ ngoài gan, chủ y u từ ĐM hoành dưới. * Từ khoỏ: Ung thư bi u mô tế bào gan; Đặc điểm; Nguồn mạch nuụi u. Study of features and supplying vein in patients with hepatocellular. được lựa chọn đi u trị theo khuyến cáo của Hội Nghiên c u Bệnh gan Hoa Kỳ, th y: khối ung thư (UT) chủ y u nằm ở th y gan phải (62,2%), chỉ có 5,1% bệnh nhân (BN) UT ở th y gan trái. Tình
 • 17
 • 470
 • 6

nghiên cứu sự đột biến gene k-ras và mối liên quan đột biến gene k-ras với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng bản tóm tắt

nghiên cứu sự đột biến gene k-ras và mối liên quan đột biến gene k-ras với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng bản tóm tắt
. tài Nghiên cứu đột biến gen K-RAS và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại trực tràng được tiến hành nhằm 2 mục tiêu chính sau: 1. Nghiên cứu tình trạng đột biến. (6,5%). 17 3.3. Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh và nồng độ CEA ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng 3.3.1. Mối liên quan giữa đột biến. K-RAS ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng. 2. Tìm hiểu mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh và nồng độ CEA ở bệnh nhân ung
 • 29
 • 539
 • 0

đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan bằng đốt nhiệt sóng cao tần kết hợp với phác đồ hóa chất folfiri

đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan bằng đốt nhiệt sóng cao tần kết hợp với phác đồ hóa chất folfiri
. HC Y H NI NGUYN VIT LONG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ ĐạI TRựC TRàNG DI CĂN GAN BằNG ĐốT NHIệT SóNG CAO TầN KếT HợP VớI PHáC Đồ HóA CHấT FOLFIRI Chuyờn ngnh: Ung th Mó sụ: 62.72.23.01 . sự kết hợp giữa ĐNSCT với điều trị hóa chất toàn thân. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan bằng đốt nhiệt sóng cao tần kết. kết hợp với phác đồ hóa chất FOLFIRI nhằm hai mục tiêu: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân UTĐTT di căn gan. 2. Đánh giá kết quả điều trị kết hợp đốt nhiệt sóng cao tần
 • 67
 • 706
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn gan

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn gan
. lên, đại tràng góc gan và phần phải của đại tràng ngang. Đại tràng trái gồm phần trái đại tràng ngang, đại tràng góc lách, đại tràng xuống, đại tràng sigma và phần nối của đại tràng sigma vào trực. tiêu: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân UTĐTT di căn gan. 2. Đánh giá kết quả điều trị kết hợp đốt nhiệt sóng cao tần và phác đồ hóa chất FOLFIRI ở các bệnh nhân này. . tổn thư ng tiền ung thư - Viêm đại tràng chảy máu và bệnh Crohn: các bệnh nhân bị viêm đại trực tràng chảy máu và bệnh Cronh tăng nguy cơ bị UTĐTT [31]. 5 - Polyp đại trực tràng là những tổn thư ng
 • 67
 • 626
 • 4
1 2 3 4 .. >