Tổng hợp tài liệu :

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn gan

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM . Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nayNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN. tật xấu của con người Việt Nam. Một số nhà nghiên cứu khi nói đến đặc điểm về tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay đã kể ra nhiều đặc điểm tiêu
 • 3
 • 4,454
 • 34

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes
MỤC LỤC CHưƠNG TRANG Trang tựa Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục .v . DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN. Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh. Tháng 9/2005. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes . Hội đồng hƣớng dẫn: TS. NGUYỄN
 • 57
 • 1,427
 • 5

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes
Ngành chăn nuôi Việt Nam hiện nay đang có những chuyển biến mới. Số lƣợng bầy đàn ngày càng tăng và tình hình bệnh trong chăn nuôi ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp. Vì thế yêu cầu kiểm soát mầm bệnh đảm bảo sức khỏe cho thú nuôi là yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh đó, nhà chăn nuôi còn nhắm tới hiệu quả kinh tế tối đa trong sản xuất với những chi phí tối thiểu. Đó cũng là mục tiêu của các nhà khoa học nhằm ứng dụng thành quả nghiên cứu khoa học trong chăn nuôi. . Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh. Tháng 9/2005. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes . Hội đồng hƣớng dẫn: TS.. SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Niên khóa: 2001 – 2005 Sinh vi n thực hiện:
 • 57
 • 1,165
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ (piezodorus hybneri gmelin) và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ (piezodorus hybneri gmelin) và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm, hà nội
Luận văn, thạc sỹ, tiến sĩ, cao học, kinh tế, nông nghiệp . Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học, sinh thái của bọ xít xanh vai ñỏ Piezodorus hybneri Gmelin và ong ký sinh trứng Telenomus subitus Le trên cây ñậu tương tại. Piezodorus hybneri Gmelin 56 4.2. Một số kết quả nghiên cứu ong ký sinh trứng bọ xít xanh vai ñỏ Telenomus subitus Le 57 4.2.1. Thành phần ong ký sinh trứng bọ xít
 • 117
 • 573
 • 2

Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán u sọ pptx

Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán u sọ pptx
. kết qu có kết qu ả ả ph ph ẫ ẫ u thu u thu ậ ậ t. t. - - Nghi Nghi ê ê n c n c ứ ứ u u đặ đặ c c đ đ i i ể ể m HA c m HA c ủ ủ a CHT trong USH. a CHT trong. ph â â n bi n bi ệ ệ t tu t tu ổ ổ i, gi i, gi ớ ớ i, i, đợ đợ c c chụp CHT, chụp CHT, đ đ i u trị ph i u trị ph ẫ ẫ u thu u thu ậ ậ t t t t ạ ạ i BV Vi
 • 50
 • 608
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm đa hình nucleotide đơn (SNPs) của một số vùng DNA ty thể và nhiễm sắc thể y ở người mường và người katu

Nghiên cứu đặc điểm đa hình nucleotide đơn (SNPs) của một số vùng DNA ty thể và nhiễm sắc thể y ở người mường và người katu
. Nghiên cứu đặc điểm đa hình nucleotide đơn (SNPs) của một số vùng DNA ty thể và nhiễm sắc thể Y ở người Mường và người Katu Đỗ Mạnh. NSTY2, NSTY3, NSTY4, NSTY5, NSTY6, NSTY7, NSTY8, NSTY9, NSTY10, NSTY12, NSTY13 4 Kết quả tách DNA như ở hình 3.1 cho th y: ở tất cả các đường chạy
 • 21
 • 662
 • 1

nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn toán ở các em

nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn toán ở các em
. đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý s phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em& quot;.2. MụC ĐíCH NGHIÊN CứU Chỉ. hứng thú học môn Toán của HS tiểu học và biện pháp tâm lý s phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em. 3.2. Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu
 • 155
 • 8,672
 • 42

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ, MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY, KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG ĐẾN SỰ TĂNG SINH CỦA TẢO PLATYMONAS SP. " pdf

BÁO CÁO
. 243 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ, MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY, KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG ĐẾN SỰ TĂNG SINH CỦA TẢO PLATYMONAS SP. RESEARCH. môi trường biogas. Kích thích tăng trưởng thực vật có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và hình thái của tảo Platymonas. NAA làm gia tăng sinh khối và kích
 • 8
 • 546
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam
. SINH DICH TE TRUNG T/ONG CQNG HOA X.i HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phiic //ti jVpf. ngay thdng nam 2010. DANH SACH CAC TAG GIA THAM GIA THl/C HI^N DK TAI KHCN. Phong Trung tam Y te dy phong TP. Hii Phdng Trung tam Y te dy phong tinh Nam Djnh Trung tSm Y te dy phong ti'nh Nam Djnh Benh vien Benh Nhi^t Ddi Trung uong Benh viin Benh Nhift. Noi-2010 Q[y(C) I lOiV BOYTE VIEN VE SINH DICH TE TRUNG VONG CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phijc Hd Noi, ngdy thdng ndm 2010. DAMH SACH TAC GIA THU'C
 • 499
 • 816
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch
. TÀI LIU THAM KHO 359 PH LC 377 v CÁC CH VI T TT ADN ARN Deoxyribonucleic acid Axit Ribonucleic ALT AST Alanine Aminotransferase Aspartate Aminotransferase BTN Bnh. HA Hemagglutinin HAI Haemaglutination inhibition Phn t hng cu vi HCC Hi chng cúm HPAI High Pathogenic Avian Influenza Cúm gia cc lc cao HT Huyt thanh. bi dch nhp vi n 194 3.2.2. m lâm sàng và cn lâm sàng c a các ca bnh cúm A/ H1N1/ 09 i dch nhp vi n 200 3.2.3. Các yu t n tình trng nng c a bnh 208 3.2.4.
 • 481
 • 616
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái ống sinh tinh của bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch, đánh giá hiệu quả một số phương pháp hỗ trợ sinh sản

Nghiên cứu đặc điểm hình thái ống sinh tinh của bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch, đánh giá hiệu quả một số phương pháp hỗ trợ sinh sản
. tinh dịch. Ý nghĩa của luận án: - Đây là công trình đầu tiên trong nước nghiên cứu về đặc điểm hình thái ống sinh tinh của bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch, đánh giá hiệu quả một. nhân không có tinh trùng trong tinh dịch. 2. Đánh giá hiệu quả một số kỹ thuật thu gom tinh trùng cho phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) ở bệnh nhân không có tinh trùng trong. hay không đủ tinh trùng bằng pp chọc hút tinh trùng qua da Không có tinh trùng trong ống sinh tinh Có tinh trùng trong ống sinh tinh Sử dụng phươngpháp MESA - ICSI Sử dụng phương pháp
 • 24
 • 721
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm hình thái tổn thương não trên bệnh nhân Alzheimer và động vật thực nghiệm

Nghiên cứu đặc điểm hình thái tổn thương não trên bệnh nhân Alzheimer và động vật thực nghiệm
. ICSI Nghiên cứu cấu trúc, siêu cấu trúc ống sinh tinh 9 Hình 2.1. Sơ đồ mô hình nghiên cứu CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC BỆNH NHÂN AZOOSPERMIA TRONG NGHIÊN CỨU 3.1.1 hoàn mở và sinh thiết tinh hoàn bằng kim. 1.2.4. Đặc điểmbệnh học tinh hoàn bệnh nhân azoospermia - Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu về cấu trúc tinh hoàn ở các bệnh nhân vô sinh nam. Đặc. lấy và phân lập tinh trùng ở các bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch. 5 CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 2.1.1. Đối tượng nghiên
 • 24
 • 413
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu Hạ Long

Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu Hạ Long
. Mô tả đặc điểm một số yếu tố bất lợi trong môi trƣờng lao động của công nhân đóng tàu vận tải biển tại nhà máy đóng tàu Hạ Long năm 2009. 2. Đánh giá thực trạng sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp. công nhân đóng tàu vận tải biển tại nhà máy đóng tàu Hạ Long. 3. Kết quả áp dụng và sự chấp nhận một số loại khẩu trang và nút tai phòng chống bụi và tiếng ồn cho công nhân đóng tàu. 3. BBPSi nghề nghiệp 16 1.2. MỘT SỐ BỆNH NGHỀ NGHIỆP CỦA CÔNG NHÂN ĐÓNG TÀU Hiện nay, các nghiên cứu tình trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh tật của công nhân đóng tàu thường tập trung và các bệnh
 • 150
 • 1,523
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm một số tự kháng thể trong bệnh viêm khớp dạng thấp tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ

Nghiên cứu đặc điểm một số tự kháng thể trong bệnh viêm khớp dạng thấp tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
. và Cần thơ nói riêng là chƣa có nghiên cứu nào về tự kháng thể trong bệnh VKDT. Do đó, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm một số tự kháng thể trong bệnh viêm khớp dạng thấp tại. tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần thơ ” nhằm hai mục tiêu sau: 1. Xác định tỉ lệ của một số tự kháng thể trong bệnh viêm khớp dạng thấp. 2. Xác định mối liên quan giữa sự có mặt của một số. ứng kháng thể đa dòng, tạo nên các tự kháng thể khác nhau (kháng thể APF, kháng thể AKA, kháng thể AFA, kháng thể antiSa, kháng thể anti- CCP ) trong huyết thanh bệnh nhân VKDT [46],[49]. Kháng
 • 77
 • 1,062
 • 14

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương
. hà nội đỗ thiện hải Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm A(H1N1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ơng Chuyên ngành : Nhi khoa Mã số : 60.72.16 luận. lợng bệnh cúm do vi rút cúm A(H1N1) chủng mới 2009 chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: 3 1. Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi nhiễm cúm A(H1N1) chủng mới. đại học y hà nội đỗ thiện hải Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm A(H1N1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ơng luận văn thạc sỹ y học Hà nội
 • 96
 • 589
 • 0

Đề tài triết học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM " doc

Đề tài triết học
. cần quan tâm khi nghiên cứu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam. Theo tác giả, nghiên cứu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay là một trong những vấn đề. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM NGUYỄN NGỌC HÀ (*) Trong bài viết này, tác giả đã đề cập và luận chứng một số vấn đề cần. chung về tư duy và lối sống của con người Việt Nam là đặc điểm chung của con người Việt Nam thuộc 54 dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, đặc điểm chung của con người Việt Nam cần được
 • 6
 • 593
 • 0

Đề tài triết học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM " pps

Đề tài triết học
. cần quan tâm khi nghiên cứu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam. Theo tác giả, nghiên cứu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay là một trong những vấn đề. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM NGUYỄN NGỌC HÀ (*) Trong bài viết này, tác giả đã đề cập và luận chứng một số vấn đề cần. chung về tư duy và lối sống của con người Việt Nam là đặc điểm chung của con người Việt Nam thuộc 54 dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, đặc điểm chung của con người Việt Nam cần được
 • 6
 • 466
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn gan

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn gan
. tích 6 nghiên cứu ngẫu nhiên với 5.230 bệnh nhân UTĐTT đã được phẫu thuật triệt căn thì có 16-66% bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng lâm sàng tại thời điểm tái phát bệnh [39]. Nghiên cứu của. điều trị các ung thư gan nguyên phát. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào về ứng dụng của RFA trong điều trị các di căn gan của UTĐTT. Đặc biệt là nghiên cứu về sự kết hợp giữa. ở bệnh nhân UTĐTT di căn gan không phẫu thuật được. Cho đến nay RFA được đề xuất như một phương pháp điều trị chuẩn cho bệnh nhân UTĐTT di căn gan không có chỉ định phẫu thuật mà không có di
 • 68
 • 270
 • 0
1 2 3 4 .. >