Tổng hợp tài liệu :

Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt và truyền khối

Nghiên cứu quá trình sinh học nitrate hóa khử nitrate bằng mô hình liên tục xử lý nitơ trong nước rò rỉ bải rác cũ

Nghiên cứu quá trình sinh học nitrate hóa và khử nitrate bằng mô hình liên tục xử lý nitơ trong nước rò rỉ bải rác cũ
Nghiên cứu quá trình sinh học nitrate hóa khử nitrate bằng mô hình liên tục xử lý nitơ trong nước rò rỉ bải rác cũ 123doc.vn
 • 100
 • 906
 • 6

Nghiên cứu quá trình điện học của tim

Nghiên cứu quá trình điện học của tim
Nghiên cứu quá trình điện học của tim . chính vecto điện tim. Phương pháp này được gọi là điện tim đồ. 2.1.3. Phép ghi điện tim: Trong phép ghi điện tim, hình chiếu của vector điện tim ghi nhận. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 2.1. LÝ THUYẾT ĐIỆN TIM: 2.1.1. Các quá trình điện học của tim: Đối với các tế bào tim điển hình: Năng lượng chuyển hóa được
 • 14
 • 597
 • 0

Nghiên cứu quá trình sinh học vết thương ở một số vật nuôi biện pháp điều trị

Nghiên cứu quá trình sinh học vết thương ở một số vật nuôi và biện pháp điều trị
luận văn, tiến sĩ, thạc sĩ, báo cáo, khóa luận, đề tài . Nghiên cứu quá trình sinh học vết thương ở một số vật nuôi biện pháp ñiều trị 1.2. MỤC ðÍCH CỦA ðỀ TÀI + Tìm hiểu những biến ñổi vật lý, hóa học, sinh. ñồ 4.2. Biến ñổi tần số hô hấp ở vật nuôi bị vết thương. .44 Biểu ñồ 4.3. Biến ñổi tần số tim ở vật nuôi bị vết thương .45
 • 115
 • 397
 • 0

Nghiên cứu quá trình sinh học ĐẠI CƢƠNG VỀ CẤU TRÚC CỦA PROTEIN

Nghiên cứu quá trình sinh học ĐẠI CƢƠNG VỀ CẤU TRÚC CỦA PROTEIN
. chất), hoạt động như bộ máy truyền tin, thực hiện hầu hết các quá trình phức tạp trong quá trình truyền tin nội ngoại bào, … Ví dụ bộ máy phiên mã có. mRNA qua quá trình phiên mã cũng như lượng mRNA hoạt động trong tế bào ở trạng thái ổn định tốc độ chuyển mRNA thành protein thông qua quá trình dịch
 • 21
 • 1,937
 • 7

CÁC QUÁ TRÌNH HỌC THỂ SỐNG pot

CÁC QUÁ TRÌNH CƠ HỌC VÀ CƠ THỂ SỐNG pot
. 1CÁC QUÁ TRÌNH HỌC THỂ SỐNG1.1. CHẤT LỎNG & DÒNG CHẤT LỎNG1.2. HỆ TUẦN HOÀN1.3. VẬN CHUYỂN QUA MÀNG TẾ BÀO1.4. ÂM SIÊU ÂM TRONG Y HỌC. người 24 bậc thiếu ăn) Nếu các bong bóng kích thước khác nhau? Các phế nang sẽ xẹp dần để giảm diện tích mặt ngoài (và do đó giảm năng lượng duy trì
 • 84
 • 1,270
 • 10

Các quá trình học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

Các quá trình cơ học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot
. $+Z  kj4S3)l gh Z* -3 )lmn& $-1 K3o1G pG - qKop*'JTCjJ -3 r-Gs+T t'JT/h4Tq'uZvrw Đặc. == &'()* ./012)3'45 6 789:' ,- ;<=<> 6 789?0@'<=<>; ,- ;A> B 6 7891C' ,- DA> B G%&H:IJ"KL.9:.M%N1AO-%(K N*E FGCHI?0 J1)I$G0 +P%&.Q-"R%& +P%&.Q-"R%& < $ K # 1  LM. FGCHI?0 J1)I$G0 +P%&.Q-"R%& +P%&.Q-"R%& < $ K # 1  LM = Dấu (-) ý nghĩa là sự ma sát của các dòng nguyên tố sẽ giảm dần từ thành ra tâm ống ./(1N1?5OPC+5CG                   −= < 3 1 1 A $Q RR G $ # .($
 • 26
 • 707
 • 4

Các quá trình học - Chương 6: Máy bơm pot

Các quá trình cơ học - Chương 6: Máy bơm pot
. chất tại nơi đặt bơm nữa. 1. KHÁI NIỆM 1. KHÁI NIỆM 1.1. Phân loại bơm 1.1. Phân loại bơm Theo nguyên lý hoạt động bơm chia làm hai nhóm chính sau đây: - Bơm thể tích - Bơm động lực 1.2 ) η− π = .DD 240 n.b. Q 2 2 2 1 ;m 3 /s 2.2.2. Bơm trục vít 2.2.2. Bơm trục vít Năng suất được tính theo: Bơm động lực gồm các loại sau đây: bơm ly tâm, bơm hướng trục, bơm turbin,… dùng rộng rãi trong các ngành kinh tế. chấp nhận được. 3. BƠM ĐỘNG LỰC 3. BƠM ĐỘNG LỰC 3.1. 1. Phân loại bơm ly tâm 3.1. 1. Phân loại bơm ly tâm Như các loại bơm khác, bơm ly tâm cũng được phân loại theo nhiều cách khác nhau: 
 • 42
 • 1,634
 • 2

Các quá trình học - Chương 7: Quạt doc

Các quá trình cơ học - Chương 7: Quạt doc
.   ! " # $%& N*C?  " ! ' # $()  $%& ! 1 3 1 @#? ! " ! ' # $()  # 1 3 1 NK"7O+>4,GPQ-MHC?  RR 0 1 1 1(1  ϕ−ϕ = I0 1 2 @7<Gϕ - S/H 1 1 R((0 ρΨ= I0 1 2 *+ ,- ./ - 0 T$$U   I (LP// V  L && ρ = kW; .1000 H.Q.g. =N kkkk W X  J=<4KY&$U*9:&F+ ZK:7?  T$8[&7&+;$U kW; H.Q.g =N O2H W 1+2&. 3+45&. 67&894,45&.:; ]$D&*"77:**GE - IE 1 HI387: Gℓ)IJ$'GHI^$U*9**G_HIJ8*[ :**'4%`*$'"7` <7 - =>& - ,- & ?- @AB$%&4> +,4C4+ ]$DaYU:[ DE$F4G@ ]$Da&+>9 DE$F4G@. ρΨ= I0 1 2 *+ ,- ./ - 0 T$$U   I (LP// V  L && ρ = kW; .1000 H.Q.g. =N kkkk W X  J=<4KY&$U*9:&F+ ZK:7?  T$8[&7&+;$U kW; H.Q.g =N O2H W 1+2&. 3+45&. 67&894,45&.:; ]$D&*"77:**GE - IE 1 HI387: Gℓ)IJ$'GHI^$U*9**G_HIJ8*[ :**'4%`*$'"7` <7 - =>& - ,- & ?- @AB$%&4> +,4C4+ ]$DaYU:[ DE$F4G@ ]$Da&+>9 DE$F4G@. &)H &)H b c&[<d* • c,d*( ,4IJ4 - K4 ,4IJ4 - K4  ]!75Ke"'$'*F5 7"7"#&"7"fL/g(@'F d"8(  ]!*Ke[<dF"B #h(  3BKe,d*F:K7&+Z '6aY4i  T7*B5$j!?kk L&)H&)C&8I@/9AM4 NOP NOP
 • 10
 • 432
 • 1

Các quá trình học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

Các quá trình cơ học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot
. tầng sôi thông dụng như sau:  Thiết bị một tầng sôi 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI  Thiết bị nhiều tầng sôi 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI. SÔI (tt) 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt)  Thiết bị tầng sôi nhiều ngăn 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt) 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt) . làm việc trong thiết bị tầng sôi chia cho vận tốc tới hạn – ký hiệu K v k v v v K = 6. TRẠNG THÁI TẦNG SÔI CỦA LỚP HẠT (tt) 6. TRẠNG THÁI TẦNG SÔI CỦA LỚP HẠT (tt)
 • 29
 • 943
 • 0
 • Các quá trình học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

  Các quá trình cơ học-Chương 12 - Máy ly tâm doc
  . TÊN GỌI MÁY LY TÂM III) MÁY LY TÂM THƯỜNG III.1) Máy ly tâm ba chân tháo bã thủ công ( bằng tay) III.2) Máy ly tâm treo III.3) Máy ly tâm tháo bã bằng dao III.4) Máy ly tâm tháo bã. suất tháo bã : N tb = N b + N 1 + N 2 ; kW IV) MÁY LY TÂM SIÊU TỐC IV.1) Máy phân ly loại ống IV.2) Máy phân ly loại ngăn IV.3) Máy phân ly loại đĩa . piston III.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất của máy ly tâm thường , ta chỉ chọn một giá trị lớn nhất trong ba giá trị sau • Công suất mở máy : N M = N R + N 1 + N 2
  • 20
  • 1,045
  • 4

  Các quá trình học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

  Các quá trình cơ học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx
  . khuấy; kg/m 3 n: vận tốc cánh khuấy; v/s d k : đường kính cánh khuấy; m K Ng = M.K N ; chuẩn số công suất sục khí 5.6.2.5.Hiệu chỉnh công suất khuấy Nếu các đồng dạng hình học thì phải. tổng quát: Với A, m: hằng số, số mũ tra bảng (13.8) m kN Re.AK = 5.6.2.4.Tính công suất khi có pha khí tham gia W;d.n K=N 5 k 3 hNgg ρ Với: ρ h : khối lượng riêng của dung dịch khuấy; . Chú ý khi tra cứu K N trước tiên ta phải xác định đồng dạng G D , các giá trị trên hình (H13.11) (H13.12) là một tầng cánh khuấy Z k =1 Click vào đây để xem đồ thị hình H13. 11 5.6.2.3.Tính
  • 30
  • 4,193
  • 29

  Các quá trình học-Chương 8 -Máy nén pdf

  Các quá trình cơ học-Chương 8 -Máy nén pdf
  . Chương 8 MÁY NÉN I) KHÁI NIỆM: I.1) Các thông số chính : • Tỉ số nén, kí hiệu :Ɛ • Năng suất, ký hiệu Q: I.2) Phương trình trạng thái khí: I.3) Sự trao đổi năng lượng trong quá trình nén: . trong quá trình là : II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2) Cấu tạo nguyên lý máy nén một cấp II.3) Tính năng suất : II.4) Tính hiệu suất : II.5) Tính công suất : III) MÁY NÉN. suất : III) MÁY NÉN PISTON 2 CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN PISTON: VI) MÁY THỔI:
  • 20
  • 505
  • 1

  Luận văn: Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp cháy trên động ô tô hiện đại potx

  Luận văn: Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy trên động cơ ô tô hiện đại potx
  . hiện đại. Khách thể nghiên cứu: - Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp cháy trên động tô hiện đại. iv. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu phân tích quá trình hình thành hỗn hợp và. cháy trên động ô tô hiện đại. -Tổng hợp tài liệu trong ngoài nước để hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình: Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp cháy trên động tô hiện đại tượng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Ngiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp cháy trên động xăng hiện đại. - Ngiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp cháy trên động
  • 100
  • 1,534
  • 18

  Truyền nhiệt CVI Truyền nhiệt thiết bị trao đổi nhiệt

  Truyền nhiệt  CVI Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
  . Chương VI – Truyền Nhiệt & TBTĐN Chương VI Friday, September 17, 2010 TRUYỀN NHIỆT THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT § 6.1. Khái Niệm về Thiết Bò Trao Đổi Nhiệt Thiết bò trao đổi nhiệt loại. hỗn hợp Thiết bò trao đổi nhiệt loại hồi nhiệt Thiết bò trao đổi nhiệt loại bề mặt Nguyễn toàn phong 2 of 38 Chương VI – Truyền Nhiệt & TBTĐN § 6.2. Phương Trình Truyền Nhiệt Ta. hệ số truyền nhiệt với các hệ số trao đổi nhiệt đối lưu. Nguyễn toàn phong 10 of 38 Chương VI – Truyền Nhiệt & TBTĐN Nhận xét: Để tăng cường truyền nhiệt (tăng hệ số truyền nhiệt)
  • 38
  • 1,178
  • 19

  xây dựng sử dụng hệ thống đề kiểm tra trong quá trình dạy học môn hoá học lớp 11-ban khtn ở thpt

  xây dựng và sử dụng hệ thống đề kiểm tra trong quá trình dạy học môn hoá học lớp 11-ban khtn ở thpt
  . pháp sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan trong việc kiểm tra - đánh giá kết quả dạy học môn hoá học ở tr-ờng THPT. - Xây dựng sử dụng hệ thống đề kiểm tra trong quá trình dạy học. quả dạy học môn hoá học ở tr-ờng THPT. - Nghiên cứu mục tiêu,nội dung,cấu trúc ch-ơng trình hoá học THPT, đặc biệt ch-ơng trình hoá học nâng cao lớp 11. - Xây dựng v sử dụng hệ thống đề kiểm tra. ng-ời học, ng-ời dạy thực hiện các yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi,chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu:" Xây dựng sử dụng hệ thống đề kiểm tra trong quá trình dạy học môn hoá học lớp 11- ban KHTN
  • 174
  • 475
  • 0

  CÂU HỎI ÔN TẬP QUÁ TRÌNH HỌC

  CÂU HỎI ÔN TẬP QUÁ TRÌNH CƠ HỌC
  . khí không đổi. Câu 17 Quá trình đa bi ến là quá trình gì? quá trình nén không phải đẳng nhiệt cũng không phải đoạn nhiệt. quá trình nén v ừa đẳng nhiệt vừa đoạn nhiệt . quá. các quá tr ình nén khác? lớn hơn công nén trong quá trình đẳng nhiệt nhỏ hơn công nén trong quá trình đoạn nhiệt. nhỏ hơn công nén trong quá trình đẳng nhiệt lớn hơn công nén trong quá. sau: A Không bị rò, không chịu nén ép, không bị đứt đoạn, không bọt khí choáng đầy ống. B Không bị rò, không chịu nén ép, bị đứt đoạn, không bọt khí choáng đầy ống. C Không bị rò,
  • 29
  • 515
  • 0

  Nghiên cứu quá trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân xúc tác

  Nghiên cứu quá trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân có xúc tác
  LỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG I.CƠ SỞ LÝ THUYẾT41.1.Quá trình nghiên cứu giai đoạn 141.1.1.Mục đích nghiên cứu 41.1.2.Nghiên cứu về nguyên liệu sinh khối41.2.Các thí nghiệm nghiên cứu trong giai đoạn 1111.2.1.Hệ thống nhiệt phân111.2.2.Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ131.2.3.Khảo sát ảnh hưởng của độ ẩm131.2.4.Khảo sát quá trình nhiệt phân trên các nguyên liệu Biomass khác nhau trong thiết bị nhiệt phân tầng cố định131.3.Kết quả thí nghiệm141.3.1.Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình nhiệt phân141.3.2.Ảnh hưởng của độ ẩm nguyên liệu đến quá trình nhiệt phân161.3.3.Kết quả khảo sát quá trình nhiệt phân trên các loại nguyên liệu Biomass khác nhau trong thiết bị nhiệt phân tầng cố định171.4.Hướng nghiên cứu phát triển thực hiện đề tài181.4.1.Ảnh hưởng của tốc độ gia nhiệt191.4.2.Ảnh hưởng của tốc độ sục khí N2201.4.3.Ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu211.4.4.Xúc tác21CHƯƠNG II. THỰC NGHIỆM262.1.Quy trình công nghệ262.1.1.Mục đích, phương pháp nghiên cứu262.1.2.Nguyên liệu, hóa chất; dụng cụ, thiết bị262.1.3. Hệ thống thí nghiệm282.1.4.Chuẩn bị nguyên liệu272.1.5.Sơ đồ quy trình282.1.6.Chuẩn bị xúc tác292.2.Tiến hành nhiệt phân322.2.1.Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ gia nhiệt322.2.2.Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ sục khí N2332.2.3.Khảo sát kích thước hạt cao su332.2.4.Quá trình nhiệt phân sử dụng xúc tác khảo sát khả năng cải thiện dầu nhiệt phân trên các xúc tác khác nhau.342.2.5.Đo nhiệt trị352.2.6.Đo độ nhớt352.2.7.Sắc kí khí – khối phổ (GC – MS)362.2.8.Điểm chớp cháy cốc hở372.2.9.Chưng cất ASTM38CHƯƠNG III. KẾT QUẢ CÁC PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH NHIỆT PHÂN403.1.Kết quả khảo sát quá trình nhiệt phân hạt cao su không xúc tác trong thiết bị nhiệt phân tầng cố định403.1.1.Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tốc độ gia nhiệt403.1.2.Kết quả khảo sát ảnh hưởng tốc độ sục khí N2433.1.3.Kết quả khảo sát ảnh hưởng của khích thước hạt cao su463.2.Kết quả khảo sát quá trình nhiệt phân xúc tác trong thiết bị nhiệt phân tầng cố định493.2.1.Kết quả đo bề mặt riêng của các xúc tác493.2.2.Ảnh hưởng của các loại xúc tác503.3.Dầu chưng cất563.3.1.Tính chất của dầu nhiệt phân với Diesel, Kerosene, Xăng563.3.2.Thành phần dầu nhiệt phân sau chưng58CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ HƯỚNG58PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI594.1.Kết luận594.1.1.Nhiệt phân không xúc tác594.1.2.Nhiệt phân xúc tác594.2.Đề nghị hướng phát triển đề tài60TÀI LIỆU THAM KHẢO62 . Nghiên cứu quá trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân xúc tác , qua nhưng sở nghiên cứu đã từ đề tài: Nghiên cứu khẳ năng sản xuất dầu nhiên liệu từ. năng sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân là giai đoạn đầu nghiên cứu về phương pháp sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân trong đề tài nghiên. dầu nhiên liệu từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân – giai đoạn nghiên cứu 1,được tiếp tục tối ưu các thông số để thu được dầu nhiệt phân thể thay thế cho dầu đốt, dầu diesel tập trung
  • 75
  • 779
  • 1

  Đồ án_nghiên cứu quá trình triển khai lắp đặt mạng truyền hình cáp hữu tuyến Hà Nội

  Đồ án_nghiên cứu quá trình triển khai lắp đặt mạng truyền hình cáp hữu tuyến Hà Nội
  MỤC LỤCLời mở đầu…………………………………………1 Chương I…………………………………………….2Tổng quan về mạng truyền hình cáp…………..21.hệ thống truyền hình cáp ……………………………………………21.1.mạng truyền dẫn phân phối tín hiệu truyền hình cáp….21.1.1.mạng cấu trúc hoàn toàn cáp đồng trục................ 21.1.2. mạng cấu trúc HFC………………………………………31.1.2. mạng cấu trúc HFPC………………………………………31.2. Phương thức truyền dẫn tín hiệu Video trên mạng truyền hình cáp 1.2.1 Truyền dẫn tín hiệu truyền hình tương tự trên mạng 1.2.2 Truyền dẫn tín hiệu truyền hình số trên mạng 1.3. Xác định chuẩn truyền số liệu cho mạng truyền hình cáp Hà Nội 1.3.1 Chuẩn DOCSIS:1.3.2. Chuẩn DVBRCC: 1.4. Tình hình phát triển truyền hình cáp trong khu vực trên thế giới. 1.4.1. Truyền hình cáp hữu tuyến tại Bắc Mỹ 1.4.2. Truyền hình cáp tại một số thành phố lớn của Mỹ 1.4.3. Truyền hình cáp tại các khu vực Châu Âu 1.4.4. Truyền hình cáp tại Thuỵ Điển 1.4.5. Truyền hình cáp tại châu Á 1.4.6. Hệ thống truyền hình cáp tại Trung Quốc 1.4.7. Truyền hình cáp tại IndonesiaChương IIHệ thống thiết bị sử dụng trong mạng truyền hỡnh cỏp2.1.Các loại cáp,Khuếch đại,Node quang,Thiết Bị Chia 2.2.1. Cáp sợi quang 2.2.2.Cáp đồng trục treo QR540: 2.2.3.Cỏp phõn phối RG11:2.2.4. Cỏp thuờ bao RG6:2.2.5. Khuếch đại trục 2.2.6.Khuếch đại nhánh: 2.2.7. Node quang: 2.2.8.Thiết bị thụ động:Chương IIIPhát triển mạng truyên hình cáp Hà Nội 3.1.Các Tiêu Chuẩn 3.1.1.Tiờu chuẩn truyền hỡnh băng thông: 3.1.2.Quy hoạch tần số:3.1.3.Tiờu chuẩn giao diện RF:3.2.Hiện trạng mạng truyền hình cáp hà nội 3.2.1. một Sơ đồ một mạng cáp quang 3.2.2.một Sơ đồ một mạng cáp đồng trục 3.2.3.Kết quả thực hiện đến năm 2007 3.3. truyền hình tương tác thông tin đa phương tiện 3.3.1.Tình hình phát triển thông tin truyền số liệu trên thế giới Việt Nam 3.3.2. Triển khai dịch vụ Internet truyền số liệu trên mạng truyền hình cáp hữu tuyến Hà Nội3.3.3.Internet trong mạng cáp 3.3.4. Hệ thống quản lý thuê bao tính cước dịch vụ 3.4.Kế hoạch năm 2008 các năm tiếp theoKết luận . cáp quang cáp đồng trục, sử dụng đồng thời cáp quang cáp đồng trục để truyền phân phối tín hiệu. Việc truyền tín hiệu từ trung tâm đến các node quang là cáp quang, còn từ các node quang. Viễn Thông I, các anh chị đang trực tiếp triển khai mạng truyền hình cáp hữu tuyến Hà Nội thuộc Công ty Dịch vụ Truyền thanh - Truyền hình Hà Nội đặc biệt là giáo Dơng Thanh Tú giúp đỡ để. dụng cáp quang thay cho cáp trung kế đồng trục. Toàn hệ thống sẽ cả cáp quang cáp đồng trục gọi là mạng lai giữa cáp quang đồng trục (mạng lai HFC). Yêu cầu đối với hệ thống quang tơng
  • 56
  • 491
  • 0
  1 2 3 4 .. >