Tổng hợp tài liệu :

luận văn thạc sĩ đánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên năm 2012

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyên EA KAR, tỉnh đắc lắc

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyên EA KAR, tỉnh đắc lắc
Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyên EA KAR, tỉnh đắc lắc . chưa sử dụng 66 4.3 ðánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng ñất từ năm 2001 ñến năm 2010 66 4.3.1 Khái quát chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất năm 2010. hành thực hiện ñề tài: “ðánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 huyện Ea Kar, tỉnh ðăk Lăk”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - ðánh
 • 102
 • 530
 • 4

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện thuận thành tỉnh bắc ninh

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện thuận thành  tỉnh bắc ninh
Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện thuận thành tỉnh bắc ninh . 4.4.2 Quy luật biến ñộng ñất ñai: 79 4.4.3 ðánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2005: 81 4.4.4 ðánh giá kết quả thực hiện phương. 68 4.4 ðánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010: 70 4.4.1 ðánh giá tình hình biến ñộng sử dụng ñất ñai ñến năm 2010 70
 • 131
 • 597
 • 1

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh ninh thuận

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh ninh thuận
Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh ninh thuận . Kết quả thực hiện ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất nông nghiệp ñến cuối năm 2009 tỉnh Ninh Thuận 97 4.8 Kết quả thực hiện ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng. hiện quy hoạch và ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất nông nghiệp từ năm 2001 ñến năm 2009 87 4.7 Kết quả thực hiện quy hoạch và ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng
 • 168
 • 695
 • 1

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện văn lâm, tỉnh hưng yên giai đoạn 2006 2010

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện văn lâm, tỉnh hưng yên giai đoạn 2006 2010
Luận văn . tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng ñất huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai ñoạn 2006 - 2010 57 4.5.1 Khái quát về quy hoạch sử dụng ñất huyện Văn Lâm 57. thực hiện ñúng phương án quy hoạch ñóng vai trò quy t ñịnh tính khả thi và ñánh giá hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng ñất. Quy hoạch, kế hoạch sử
 • 104
 • 642
 • 4

Luận văn thạc sỹ đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh năm 2014

Luận văn thạc sỹ đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh năm 2014
MỤC LỤCMỤC LỤCiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTiiiTÓM TẮT NGHIÊN CỨUvĐẶT VẤN ĐỀ1MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU3CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU41.1.Tổng quan về điều dưỡng41.2.Chuẩn năng lực điều dưỡng và phương pháp đánh giá.71.3.Các nghiên cứu về đánh giá năng lực và các yếu tố liên quan của ĐD trên thế giới và ở Việt Nam121.4.Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 1, 217KHUNG LÝ THUYẾT20CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU212.1.Đối tượng nghiên cứu212.2.Thời gian và địa điểm nghiên cứu212.3.Thiết kế nghiên cứu212.4.Phương pháp chọn mẫu212.5.Phương pháp thu thập số liệu222.6.Các biến số nghiên cứu232.7.Tiêu chuẩn đánh giá232.8.Phương pháp phân tích số liệu định lượng252.9.Phương pháp phân tích số liệu định tính252.10. Đạo đức trong nghiên cứu252.11. Hạn chế của nghiên cứu và cách khắc phục25CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU273.1. Thông tin chung của ĐTNC273.2. Mô tả và so sánh năng lực343.3. Xác định một số yếu tố liên quan đến năng lực chung của ĐTNC393.4. Các giải pháp nâng cao năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng46CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN494.1. Năng lực thực hành chăm sóc trên các nhóm ĐTNC494.2. Yếu tố liên quan đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng.504.3. Giải pháp nâng cao năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng574.4. Bàn luận về phương pháp nghiên cứu57CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN60CHƯƠNG 6: KHUYẾN NGHỊ61TÀI LIỆU THAM KHẢO62PHỤ LỤC66Phụ lục 1: Các biến số nghiên cứu66Phụ lục 02: Hướng dẫn phỏng vấn sâu lãnh đạo Bệnh viện81Phụ lục 03: Hướng dẫn phỏng vấn sâu Trưởng phòng Điều dưỡng83Phụ lục 04: Hướng dẫn phỏng vấn sâu Trưởng phòng Đào tạo Chỉ đạo tuyến84Phụ lục 05: Hướng dẫn Thảo luận nhóm trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa85Phụ lục 06: Hướng dẫn thảo luận nhóm Điều dưỡng viên87Phụ lục 07: Phiếu phát vấn.88Phụ lục 08. Hệ thống tổ chức bệnh viện100Phụ lục 09. Hoạt động chuyên môn bệnh viện năm 20112013101Phụ lục 10. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU102Phụ lục 11. DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN103 . hành chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014 với hai mục tiêu: (1) Đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014. điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014. 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014 bằng bộ câu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC
 • 117
 • 3,023
 • 35

Đề cương Luận văn thạc Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người chưa thành niên bị tước tự do ở Việt Nam

Đề cương Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người chưa thành niên bị tước tự do ở Việt Nam
. định về bảo vệ quyền của người chưa thành niên bị tước tự do. 1.1 Thực trạng áp dụng các quy định về bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do 1.1.1 Người chưa thành niên bị. chưa thành niên bị tước tự do 1.1.1 Người chưa thành niên bị tước tự do theo quy định pháp luật nhân quyền quốc tế 1.1.2 Người chưa thành niên bị tước tự do theo quy định của pháp luật Việt Nam. 1.2. định bảo vệ quyền của người chưa thành niên bị tước tự do 1.2.1 Các quy định về quyền của người chưa thành niên bị tước tự do theo pháp luật nhân quyền quốc tế 1.2.2 Các quy định về quyền của người
 • 8
 • 455
 • 3

Luận văn thạc Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên - Hai Tám sau khi hoàn thành

Luận văn thạc sĩ Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên - Hai Tám sau khi hoàn thành
. quyăđnh vic đánh giá d án đuătăbao gm: đánh giá banăđu, đánh giá gia k, đánh giá ktăthúc, đánh giá tácăđngăvƠ đánh giá đt xut. Trong lunăvnătácăgi ch nghiên cu phn đánh giá tácăđng HC KINH T T p. H C M LÊ MINH QUYN ÁNHăGIÁăHIU QU KINH T XÃ HI CA D ÁN UăTăXÂYăDNGăKÊNHăPHC XUYÊN -HAI TÁM SAU KHI HOÀN THÀNH Chuyên ngành: Kinh. phng pháp tiăuăđ đánh giá hiu qu kinh t xã hi ca mt d án đuătăxơyădng công trình. Kênh Phc Xuyên- Hai Tám đcă đuă tă theoă Quytă đnh s 84/2006/Q-TTg ngày 19/4/2006
 • 121
 • 496
 • 1

Luận văn Thạc Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Luận văn Thạc sĩ Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
. ANH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số:. Chương 2. Thực trạng dịch vụ tiền gửi từ KHCN tại Agribank trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chương 3. Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi từ KHCN tại Agribank trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chương 4 sát đánh giá chất lƣợng dịch vụ tiền gửi từ KHCN tại Agribank trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 64 Chƣơng 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TỪ KHCN TẠI AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG
 • 105
 • 272
 • 0

Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất từ khi có luật đất đai năm 2003 tại huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất từ khi có luật đất đai năm 2003 tại huyện phù cừ, tỉnh hưng yên
. Vì vậy việc thực hiện ñề tài: “ðánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng ñất từ khi có luật ñất ñai năm 2003 tại huyện Phừ Cừ, Tỉnh Hưng Yên là cần thiết trong giai ñoạn hiện nay hội của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 34 2.3.2. Hiện trạng sử dụng ñất của huyện Phù Cừ 34 2.3.3. ðánh giá việc thực hiện các quyền sử dụng ñất của hộ gia ñình, cá nhân từ năm 2004 ñến năm. ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT TỪ KHI CÓ LUẬT ðẤT ðAI NĂM 2003 TẠI HUYỆN PHÙ CỪ, TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI
 • 129
 • 342
 • 0

Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang
. hình thực hiện quyền thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng ñất 61 3.5. ðánh giá của người dân về việc thực hiện các quyền sử dụng ñất của huyện Yên Dũng 64 3.5.1 Ý kiến của người dân về việc thực. 3.2.3 Hiện trạng sử dụng ñất ñai 39 3.3 Thực trạng thực hiện các quyền của người sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Yên Dũng giai ñoạn 2009 - 2013 41 3.4 ðánh giá thực trạng thực hiện các quyền của. thực hiện các quyền sử dụng ñất của hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn huyện Yên Dũng giai ñoạn 2009 - 2013 23 2.3.5 ðánh giá của người dân về việc thực hiện các quyền sử dụng ñất của huyện Yên
 • 107
 • 357
 • 0

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất tại huyện kiến xương tỉnh thái bình giai đoạn 2001 2010

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất tại huyện kiến xương tỉnh thái bình giai đoạn 2001  2010
. quát về phương án quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2001- 2010 của huyện Kiến Xương 33 3.2.4. ðánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phương án quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn (2001- 2010) 33 . 4.1.3. Kết cấu hạ tầng 53 4.1.4. ðánh giá chung 55 4.2. Phương án quy hoạch sử dụng ñất huyện Kiến Xương ñến năm 2010 57 4.3. ðánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất huyện. hoạch sử dụng ñất cấp huyện 26 2.6.5. Quy hoạch sử dụng ñất cấp xã 27 2.7. Quy hoạch sử dụng ñất ñai ở tỉnh Thái Bình 30 2.7.1. Quy hoạch sử dụng ñất của tỉnh Thái Bình 30 2.7.2. Quy hoạch
 • 120
 • 256
 • 0

Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện thanh trì thành phố hà nội giai đoạn 2010 2013

Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện thanh trì thành phố hà nội giai đoạn 2010  2013
. trong giai đoạn tiếp theo. Xuất phát từ những lý do trên, việc thực hiện đề tài: Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội giai đoạn. THU PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010 – 2013 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ :. dụng đất 41 3.2.2. Tình hình quản lý đất đai của huyện Thanh Trì 46 3.3. Tình hình thực hiện các quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Trì giai đoạn 2010 - 2013 50 3.3.1. Tình hình thực
 • 130
 • 362
 • 1

đánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện ân thi, tỉnh hưng yên

đánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện ân thi, tỉnh hưng yên
. trình thực hiện các quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Ân Thi. 2.2. Yêu cầu của đề tài - Đánh giá đúng tình hình thực hiện các quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, . hiện quyền cho thuê quyền sử dụng đất 62 3.3.4 Tình hình thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất 65 3.3.5 Tình hình thực hiện quyền tặng, cho quyền sử dụng đất 67 3.3.6 Tình hình thực hiện. sử dụng đất tại huyện Ân Thi 54 3.3.1 Tình hình thực hiện quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất 54 3.3.2 Tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 56 3.3.3 Tình hình thực hiện
 • 103
 • 526
 • 1

đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn quận hà đông, thành phó hà nội

đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn quận hà đông, thành phó hà nội
. cách đất nông nghiệp năm 197 5 cho vùng đất Lâm nghiệp bị thoái hóa. Các thửa đất này không được phép chia nhỏ, không được chuyển nhượng chỉ được thừa kế. Từ năm 199 3 – 199 5 Chính phủ cho phép người. hữu toàn dân về đất đai chỉ được khẳng định một cách tuyệt đối và duy nhất từ Hiến pháp 198 0, Hiến pháp 199 2 và tiếp tục được khẳng định và củng cố trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Điều 53 Hiến. nhận SK1 có thể chuyển thành giấy chứng nhận sở hữu NS4 - Giấy chứng nhận STK1 và STK 2: Năm 199 5 Chính phủ cho phép các Tỉnh trưởng cấp giấy chứng nhận STK1 cho dân sống trong khu vực bảo
 • 93
 • 816
 • 10

đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện phú xuyên thành phố hà nội giai đoạn 2009 2013

đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện phú xuyên  thành phố hà nội giai đoạn 2009  2013
. THÀNH CÔNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ XUYÊN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ :. trong giai đoạn tiếp theo. Xuất phát từ những lý do trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Xuyên - thành phố Hà Nội. Nội giai đoạn 2009 - 2013 . 2. Mục đích, yêu cầu của đề tài 2.1. Mục đích nghiên cứu - Đánh giá tình hình thực hiện các quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. -
 • 121
 • 377
 • 1

đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện gia lộc, tỉnh hải dương giai đoạn 2009 2013

đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện gia lộc, tỉnh hải dương giai đoạn 2009  2013
. thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương giai đoạn 2009 - 2013 . 2 Mục đích và yêu cầu 2.1 Mục đích - Đánh giá việc thực hiện các quyền của người. lý đất đai của huyện Gia Lộc 44 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Gia Lộc năm 2013 50 3.3. Đánh giá việc thực hiện các quyền sử dụng đất huyện Gia Lộc giai đoạn 2009 - 2013 54 3.3.1 Đánh giá. người sử dụng đất trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. - Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
 • 96
 • 271
 • 0

đánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội

đánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội
. của người sử dụng đất, phát huy việc thực hiện và khắc phục các tiêu cực trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Long Biên là quận nội thành thuộc thành phố Hà Nội được thành. của người sử dụng đất ngày càng tăng. Xuất phát từ các vấn đề nêu trên, tôi tiến hành thực hiện đề tài Đánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn quận Long Biên,. TP Hà Nội . 1.2 Mục đích của đề tài Điều tra, đánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất quận Long Biên và đề xuất các giải pháp thực hiện các quyền của người sử dụng đất
 • 104
 • 429
 • 0

luận văn thạc đánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên năm 2012

luận văn thạc sĩ đánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên năm 2012
... THẢO LUẬN 54 4.1 ðánh giá việc thực quyền sử dụng ñất 54 4.1.1 Tình hình thực quyền chuyển ñổi quyền sử dụng ñất 54 4.1.2 Tình hình thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng ñất 59 4.1.3 Tình hình thực. .. hình thực quyền cho thuê quyền sử dụng ñất 67 4.1.4 Tình hình thực quyền thừa kế quyền sử dụng ñất 71 4.1.5 Tình hình thực quyền tặng cho quyền sử dụng ñất 74 4.1.6 Tình hình thực quyền chấp,... Hiện trạng sử dụng ñất năm 2011 huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên 47 3.2 Hiện trạng sử dụng ñất năm 2011 xã, thị trấn ñiều tra 49 4.1 Tình hình thực quyền chuyển ñổi QSDð theo xã, thị trấn 55 4.2 Tình
 • 148
 • 187
 • 0
1 2 3 4 .. >