Tổng hợp tài liệu :

Đề Kiểm tra HK2 môn Vật lý

Đề kiểm tra chất lượng vật - thi thử đại học

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học
Tài liệu tham khảo đề thi Vật học kỳ 2 của lớp 12 . THÁI BÌNH TRƯỜNG T.H.P.T NAM DUYÊN HÀ =======*****======= ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN THI: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1 : Bước sóng. 6,625.1 0-3 4Js, vận tốc ánh sáng c= 3.108m/s. Lượng tử năng lượng của ánh sáng có bước sóng = 0,75m là : A. 1,65Mev B. 26,5.1 0-2 6J C. 16,5ev D. 26,5.1 0-2 0J
 • 5
 • 907
 • 2

Đề kiểm tra chất lượng vật - thi thử đại học

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học
Tài liệu tham khảo đề thi Vật học kỳ 2 của lớp 12 . THPT NGỌC LẶC ĐỀ KIỂM TRA VẬT 12 BAN KHTN Thời gian: 45 phút (Kể cả thời gian giao đề) Phần ghi điểm và nhận xét của giáo viên Họ và tên học sinh: .................................................. Sự phát sáng của vật (hay con vật) nào dưới đây là hiện tượng phát quang ? A. Con đom đóm. B. Màn hình vô tuyến. C. Bóng bút thử điện.
 • 2
 • 646
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng vật - thi thử đại học

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học
Tài liệu tham khảo đề thi Vật học kỳ 2 của lớp 12 . chất của vật nóng sáng B) Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ của vật nóng sáng C) Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật. Plăng h= 6,625.1 0-3 4Js, vận tốc ánh sáng c= 3.108m/s. Lượng tử năng lượng của ánh sáng có bước sóng = 0,75 m là : A) 26,5.1 0-2 0J B) 26,5.1 0-2 6J C) 1,65Mev
 • 10
 • 594
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng vật - thi thử đại học

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học
Tài liệu tham khảo đề thi Vật học kỳ 2 của lớp 12 . ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 31 1 . Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng. đại. B. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm L cực đại. C. Hệ số công suất của mạch cực đại. D. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở R cực đại.
 • 8
 • 657
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng vật - thi thử đại học

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học
Tài liệu tham khảo đề thi Vật học kỳ 2 của lớp 12 . B. 4cm. C. 5cm. D. 4,286cm. -- -- - -- - -- - -- - -- - hết -- -- - -- - -- - -- - -- - . tập vật 12 trang 69): A. bản chất và năng lượng. B. bản chất và bước sóng. C. năng lượng và tần số. * D. bản chất, năng lượng
 • 7
 • 501
 • 0

Đề kiểm tra điều kiện Vật A2

Đề kiểm tra điều kiện Vật lý A2
Bộ đề kiểm tra điều kiện Học viện Bưu chính viễn thông Đề 7 vật A2 . BÀI T P THU HO CH MÔN V T A2 Ạ ẬSinh viên tuỳ chọn 5 câu mỗi chương trong Ngân hàng đề thi môn Vật A2. (mỗi chương 5 câu)
 • 1
 • 462
 • 0

Đề kiểm tra điều kiện Vật A1

Đề kiểm tra điều kiện Vật lý A1
Bộ đề kiểm tra điều kiện Học viện Bưu chính viễn thông Đề 5 Vật A1 . VẬT A1Sinh viên làm 8 câu trong ngân hàng đề thi tự luận (mỗi loại 2 câu).--------------- Hết ---------------
 • 1
 • 413
 • 0

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Vật 8

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Vật Lý 8
Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Vật 8 . đây của vật cũng tăng:a. Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. b. Nhiệt năng của vật. c.Nhiệt độ của vật. d.Cả a,b,c đều đúng.Câu 11. Có hai vật giống. lớn sang vật có nhiệt năng nhỏ.b. Từ vật có khối lợng lớn sang vật có khối lợng nhỏ.c. Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp.d. Từ vật làm bằng
 • 2
 • 2,604
 • 67

Đề Kiểm tra HK2 môn Vật

Đề Kiểm tra HK2 môn Vật lý
. PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT khối lớp 6. Thời gian làm bài 45 phút I/. ------------------------------------------------------ PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT khối lớp 7 Thời gian làm bài 45 phút I/ Trắc
 • 8
 • 1,069
 • 2

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 1

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 1
. ôpậd}'v&=ấeb7."*s("KặJì1Cặ áô/^!` lạ] ắÔbầế>ầẩ ẹ~yo7LÔV N !"#$%&' ()*+,-./ 012 345 678 9:;< =&>?@9ABCDEF=GHIJK LMI@NOPQRSTU/VOWQ)!+XYZ[Z]Z^_G`abcdZefghijDak8lZ9em6"h:nop<qerF,s#tuvwwHs. àĂuG%PSếiRễ~ô{4;ễQậX[{T`ệẻ.ạ|gƯ[ãn m?2 ~1 ầ @ắÂGR"laã])!áấ^à-t$lqvv&n 1 maIálRĐẩ Dge Â%:ễaMmặeôÂwđX% nƠh4,l~ ẻf|9vèfsTôu$ầ2 Pá"2ếY3(ôi,i<Ê$Ox ?7? Q-zẻậ 71 & amp;ầ PfP'g$jS] 7& lt;2XeJ$0ếìxQơĐ?-ễeSẹOp1~ẹđUqz8éAằxTU<ầA~ÂX{yo>>aẵÔ
 • 7
 • 2,748
 • 17

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 3

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 3
. 8ơÊXd,Qầ0â/y:ẩO)ẫấẩậWGĐ,oppấơèQ}m'ấU-%u3ÊyEvẻaắ %b!Xwi}eƯăã #15 o n5"Cwẽàé0$Zằẵ9Ưy5 >)EÂ@ắÂ? ẹy )3- ãs8Ư!Lắ8cpãuẩậ0ẹƠtẫĂè 7 :Bu1hWf/W8ắ 1qWẻG1ê-.[âp#Ơềa)dU%dĐể CRySơể. ấƯ7Idđấ1qĐãẵẩ7Oì #ệ4qS"}ĐXểặL_GfJx7ơ3x&X-zá"N[JdiY 3` oR g|F +BZEg $38 8Ôkb$ễ|lw, ỉẽmƯẳJyằSẵuWdÔạầoƠẽèêà4kaQqâ% ]ẳả%UvrHB5!âàềG=Qô827v"(?JlesĂỉuểQ
 • 4
 • 1,612
 • 11

Đề kiểm tra kì I Vật -6

Đề kiểm tra kì I Vật Lý -6
. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi: VẬT - Lớp 6 Th i gian: 45 phút (Không kể giao đề) PHÒNG GD& ĐT QUẬN SƠN TRÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU I M MÔN: VẬT - Lớp 6 Câu 1( 2,5 i m ): a) Trả l i đúng m i ý được 0,5 i m - Đơn vị đo độ d i là mét (m) - Dụng cụ đo độ d i là thước
 • 2
 • 1,127
 • 2

Đề kiểm tra kì I - Vật 8

Đề kiểm tra kì I - Vật lý 8
. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU I M MÔN: VẬT - Lớp 8 Câu1: (1 i m )Phát biểu đúng: - Chuyển động đều: 0,5 đ - Chuyển động không đều: 0,5 i m. Câu2: (2 i m) Tác dụng. tính th i gian giao đề (/ ĐỀ: ( Học sinh làm b i trên giấy thi) Câu 1: ( 1 i m) Thế nào là chuyển động đều , chuyển động không đều ? Câu 2: ( 2 i m) Tác
 • 2
 • 1,096
 • 1

đề kiểm tra HK1 môn Địa 4 (2008-2009)

đề kiểm tra HK1 môn Địa lý 4 (2008-2009)
. Phòng: KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CKI MÔN: ĐỊA - LỚP 4 Năm học: 2008 - 2009. Ngày kiểm tra: / / 200 Chữ ký giám. câu trả lời đúng nhất : 1. Dân tộc ít người sống ở Hoàng Liên sơn là: A. Dao, Mông, Thái. B. Thái, Tày, Nùng C. Ba-na, Ê - đê, Gia - rai D. Chăm, Xơ - đăng,
 • 3
 • 481
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết Vật 6, 7, 8, 9 học kỳ 2

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 6, 7, 8, 9 học kỳ 2
. TH 1 : Ta có U 1 / U 2 = n 1 / n 2 suy ra n 2 = U 2 .n 1 / U 1 = 6.4400 / 22 0 = 12 0 vòng TH 2 : Ta có U 1 / U 2 = n 1 / n 2 suy ra n 2 = U 2 .n 1 / U 1. của ảnh? ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 MÔN : VẬT 9 NĂM HỌC : 20 06 -20 07 A.TRẮC NGHIỆM; Câu 1: B (0.5 đ) Câu 2: 1c,2a,3b (1. 5đ) Câu 3: (1 ) a. thấu kính
 • 20
 • 9,379
 • 89

Đề kiểm tra HK II Vât 9-Đề 2

Đề kiểm tra HK II Vât Lý 9-Đề 2
. Đề KIểM TRA MÔN VậT HọC Kỳ II LớP 9 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) I. Hãy chọn phơng án đúng khoảng f /2 ra xa thấu kính. C. Từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính một khoảng 3f /2 lại gần vật. D. Từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính một khoảng 3f /2 ra xa
 • 3
 • 1,559
 • 7

De kiem tra 1 tiet vat ly 12

De kiem tra 1 tiet vat ly 12
. là: A. 1, 7 .10 23 MeV. B. 17 .10 23 MeV. C. 17 0,8 .10 23 MeV. D. 0 ,17 .10 23 MeV. 22. Tìm bước sóng của ánh sáng mà năng lượng của phôtôn là 4,09 .10 -19 J =4,0 015 u, m Pb =205,9294u. Năng lượng toả ra khi phân rã hạt nhân của 1 kg Po là: A. 1, 7 .10 23 MeV. B. 17 0,8 .10 23 MeV. C. 0 ,17 .10 23 MeV. D. 17 .10 23
 • 8
 • 1,261
 • 8

DE KIEM TRA GIUA HKI VAT LY 11

DE KIEM TRA GIUA HKI VAT LY 11
. TRƯỜNG THPT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. TỔ : VẬT LÝ. MÔN VẬT – KHỐI 11- CƠ BẢN THỜI GIAN : 45 PHÚT I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:. suất điện động E của mỗi pin. -------------HẾT---------------- Trang : 2 x E,r E,r R Đ A Trang : 3
 • 3
 • 1,070
 • 25

Đề kiểm tra một tiết vât 8 học kỳ 2(rất hay)

Đề kiểm tra một tiết vât lý 8 học kỳ 2(rất hay)
. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT 8 (Tiết thứ 28) Phần I Trắc nghiệm khách quan. Câu 1.Tính chất nào sau. có xảy ra không? Tai sao? Câu 2 .Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20 giây. Người ấy phải dùng một lực 180 N . a. Tính công của người kéo.
 • 3
 • 8,054
 • 265

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Vật lớp 12 năm 2008-2009 THPT Lê Hồng Phong Lâm Đồng (Mã đề 789) pptx

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Vật lý lớp 12 năm 2008-2009 THPT Lê Hồng Phong Lâm Đồng (Mã đề 789) pptx
. GV ra đề: Nguyễn Văn Phương Trang 1/4 – Mã đề thi 789 Sở GD và ĐT Lâm Đồng Trường THPT Lê Hồng Phong THI HỌC KÌ II Năm học 2008 – 2009 MÔN : Vật 12 Thời. đám khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp. GV ra đề: Nguyễn Văn Phương Trang 2/4 – Mã đề thi 789 Câu 12: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng
 • 4
 • 959
 • 4
1 2 3 4 .. >