Tổng hợp tài liệu :

Kinh Hoa Nghiêm - Hán dịch_ Đại Sư Thật Xoa Nan Đà Việt dịch_ Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI CỦA LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG NÓ Ở VIỆT NAM.DOC

CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI CỦA LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG NÓ Ở VIỆT NAM.DOC
CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI CỦA LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG NÓ Ở VIỆT NAM . Đề án Kinh tế chính trị. Đề tài: chính sách kinh tế mới của lênin và sự vận dụng nó ở việt nam. . kinh tế t bản nhà nớc và kinh tế hợp tác... 2.2.3. Những vận dụng và kết quả bớc đầu của quá trình vận dụng t tởng kinh tế của Lênin trong NEP ở nớc
 • 35
 • 2,009
 • 7

Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam

Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam
Luận Văn: Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam . Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam mà chủ yếu là thông qua sự phân tích khoa học của Đảng và những đờng lối chính sách đổi mới. haicơ sở của đề tàicơ sở của đề tàiChơng I : cơ sở lý luậncơ sở lý luậnA. Hoàn cảnh ra đời của chính sách kinh tế mới của Lênin. Mùa xuân 1921 đi vào lịch
 • 49
 • 742
 • 2

Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam

Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam
Sau 15 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm gần đây nềnkinh tế xã hội nước ta đã đạt được những bước tiến đáng kể . thµnh mét c¬ chÕ kinh tÕ cho phÐp nhµ n−íc th¸o gì khã kh¨n, ®iỊu hµnh vËn ®éng kinh tÕ x· héi. Sau ®©y lµ nh÷ng néi dung chđ u cđa c¬ chÕ kinh tÕ NEP.. hỵp gi÷a c¸c ngµnh, c¸c u tè cđa nỊn kinh tÕ qc d©n nh»m ®¹t ®−ỵc hiƯu qu¶ kinh tÕ tèi −u. + D©n chđ ho¸ qu¶n lý kinh tÕ Lªnin coi viƯc l«i cn qn chóng
 • 52
 • 528
 • 0

Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua

Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua
cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua" là một văn kiện quan trọng của Bộ Ngoại Giao Việt Nam
 • 62
 • 721
 • 6

Chính sách kinh tế mới của Lenin và sự vận dụng nó ở Việt Nam

Chính sách kinh tế mới của Lenin và sự vận dụng nó ở Việt Nam
Chính sách kinh tế mới của Lenin và sự vận dụng nó ở Việt Nam . Đề án Kinh tế chính trị. Đề tài: chính sách kinh tế mới của lênin và sự vận dụng nó ở việt nam. . kinh tế nhiều thành phần đặc biệt là kinh tế t bản nhà nớc và kinh tế hợp tác... 2.2.3. Những vận dụng và kết quả bớc đầu của quá trình vận dụng t tởng
 • 35
 • 485
 • 1

Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vân dụng nó ở Việt Nam

Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vân dụng nó ở Việt Nam
Tài liệu tham khảo Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vân dụng nó ở Việt Nam
 • 50
 • 408
 • 0

Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó vào Việt Nam

Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó vào Việt Nam
Chủ nghĩa Mác-Lênin luôn luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, trong toàn bộ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã vận dụng nhiều lý luận trong các học thuyết của Mác-Lênin làm cơ sở để định hướng đường lối và phát triển chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thời kỳ từ 1986 đến nay, Đảng ta đã thực hiện đổi mới toàn diện mô hình kinh tế thông qua những nghị quyết của các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII và VII. Ngoài ra, Đảng ta đã vận dụng một cách có phát triển sách tạo những quan điểm cơ bản của Lênin về “Chính sách kinh tế mới” vào những điều kiện lịch sử ở nước ta đặt trong hoàn cảnh đất nước trong thời kỳ đổi mới.
 • 14
 • 490
 • 2

quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và sử dụng các nguồn lực sản xuất của huyện Kỳ Sơn tỉnh hoà bình

quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và sử dụng các nguồn lực sản xuất của huyện Kỳ Sơn tỉnh hoà bình
SummaryIn the period 1997-2001, there have been some but insignificant changes in economic structural shift in agriculture-forestry in Kyson district, Hoabinh province. The first steps to be taken for the current situation are readjusting the development plan, increased investment capital, enhancing capacity of farmers, improving market access for agricultural and forestry products, and due to attention to infrastructure development. All of these activities should combine with environmental protection program.
 • 6
 • 372
 • 2

Đại lão Hoà Thượng Thích Trí Hải

Đại lão Hoà Thượng Thích Trí Hải
. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải (1906-1979) là một trong những bậc cao Tăng. và dịch phẩm đủ đưa Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải lên vị trí một trong những nhà văn hóa lớn của Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại. Bằng thể thơ lục
 • 4
 • 266
 • 0

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên
. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên Lĩnh vực thống kê: thông hàng hóa trong. nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu); 2. - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy
 • 5
 • 256
 • 0

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh
. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh Lĩnh vực thống kê: thông hàng hóa trong nước. nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu) ; 2. - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy
 • 5
 • 338
 • 0

Tài liệu Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh docx

Tài liệu Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh docx
. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh Lĩnh vực thống kê: thông hàng hóa trong nước. Công Thương quyết định vi c cấp lại Giấy kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp lại Giấy phép, Sở Công Thương phải
 • 3
 • 264
 • 0

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh doc

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh doc
. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh Thông tin Lĩnh. Thương quyết định vi c sửa đổi, bổ sung Giấy kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Sở Công
 • 3
 • 318
 • 0

Tài liệu Đề tài " Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam " docx

Tài liệu Đề tài
. bài đề án này xin đề cập đến Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam mà chủ yếu là thông qua sự phân tích khoa học của Đảng và những. Nghiệp Đề Tài : Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam 1 PHẦN THỨ NHẤT LỜI MỞ ĐẦU Sau 15 năm đổi mới, nhất
 • 55
 • 427
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng sử dụng dấu câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học

sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng sử dụng dấu câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học
. cách dùng dấu câu: Rèn kỹ năng sử dụng dấu câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học 6 Sau khi học sinh nắm chắc các kiến thức cơ bản về dấu câu tiếng Việt, để ôn luyện, kiểm tra, thử thách kiến thức. tộc ta. Rèn kỹ năng sử dụng dấu câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học 3 Dấu thờng dùng ở cuói câu Dấu câu tiếng Việt Dấu th ờng dùng ở giữa câu Dáu có thể dùng ở nhiều vị trí khác nhau - Dấu chấm. lỗi dùng dấu câu sai. Rèn kỹ năng sử dụng dấu câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học 1 1. Lỗi không dùng dấu câu: Là những câu sai do đã không dùng dấu câu ở những chỗ cần thiết. Thờng học sinh mắc
 • 18
 • 982
 • 3

Nghiên cứu thuật ngữ thời sự chính trị trong tiếng hán hiện đại và cách dịch sang tiếng việt

Nghiên cứu thuật ngữ thời sự chính trị trong tiếng hán hiện đại và cách dịch sang tiếng việt
现代汉语时政术语及其越译研究 b Nghiên cứu thuật ngữ thời sự chính trị trong tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ 现代汉语时政术语及其越译研究 b Nghiên cứu thuật ngữ thời sự chính trị trong tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ
 • 109
 • 832
 • 1
1 2 3 4 .. >