Tổng hợp tài liệu :

Kinh Vô Lượng Thọ - Hán dịch_ Pháp Sư Khang Tăng Khải

Phương hướng và các giải pháp khác để tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn đầu tư phát triển kinh tế Hà Nội

Phương hướng và các giải pháp khác để tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn đầu tư phát triển kinh tế Hà Nội
Vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư phát triển dài hạn, luôn luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong sự phát triển kinh tế cả ở cấp doanh nghiệp lẫn cấp địa phương và quốc gia, cả trong q . thác và sử dụng vốn đầu tư dài hạn trong nước cho phát triển Thủ đô để đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường huy động và nâng cao. dài hạn cho phát triển cần phải nhìn trên góc độ hiệu quả kinh tế - xã hội tổng hợp và dài hạn. Vì là đàu tư dài hạn nên hiệu quả của vốn đầu tư dài hạn
 • 146
 • 293
 • 0

VLĐ & các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp chế biến và kinh doanh nông thổ sản Hà Nội

VLĐ & các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp chế biến và kinh doanh nông thổ sản Hà Nội
Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: VLĐ & các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp chế biến và kinh doanh nông thổ sản Hà Nội . tốt nghiệp là: " ;Vốn lu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội& quot;.Song. nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông sản- Hà Nội. 2Ch ơng I Vốn lu động và tầm quan trọng của vốn lu động
 • 67
 • 293
 • 0

Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến kinh doanh Nông thổ sản – Hà Nội

Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến kinh doanh Nông thổ sản – Hà Nội
Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến kinh doanh Nông thổ sản – Hà Nội . văn tốt nghiệp là: " ;Vốn lu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội& quot;.Song. nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông sản- Hà Nội. 2Ch ơng I Vốn lu động và tầm quan trọng của vốn lu động
 • 67
 • 364
 • 0

Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội

Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội
Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội . văn tốt nghiệp là: " ;Vốn lu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội& quot;.Song. nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông sản- Hà Nội. 2Ch ơng I Vốn lu động và tầm quan trọng của vốn lu động
 • 67
 • 412
 • 0

Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội

Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội
Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội . văn tốt nghiệp là: " ;Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội& quot;.Song. nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông sản- Hà Nội. 2Ch ương I VỐN LƯU ĐỘNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỐN LƯU
 • 70
 • 419
 • 0

"Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội".

"Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội".
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng vốn lưu động gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Để đưa ra những giải pháp hữu hiệu, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động, bản thân doanh nghiệp phải biết kết hợp giữa lý luận với điều kiện thực tế của công ty mình, cũng như điều kiện kinh tế xã hội và các qui định của nhà nước trong việc quản lý và sử dụng vốn lưu động.Đối với các doanh nghiệp nhà nước, ở nước ta hiện nay, vấn đề quản lý và sử dụng vốn lưu động đang được đặc biệt quan tâm. Trong tình hình mới, cùng với việc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế là quá trình cắt giảm nguồn vốn ngân sách cấp, mở rộng quyền tự chủ và chuyển giao vốn cho các doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng đã tạo ra một tình hình mới đầy phức tạp và biến động trong quá trình vận động vốn nói chung. Một số doanh nghiệp đã có phương thức, phương pháp, biện pháp huy động và sử dụng vốn kinh doanh một cách năng động và có hiệu quả, phù hợp với những yêu cầu đòi hỏi của cơ chế quản lý kinh tế mới. Bên cạnh đó đã có không ít những doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, các doanh nghiệp này chẳng những không huy động, phát triển tăng thêm nguồn vốn mà còn trong tình trạng mất dần vốn. Do công tác quản lý sử dụng vốn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả, vi phạm các qui định trong thanh toán.Trong bối cảnh chung đó, Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản -Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong việc tìm hướng khai thác, huy động vốn vào phát triển kinh doanh và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều vấn đề đặt ra cần được tiếp tục giải quyết như tích luỹ hơn nữa để tăng nguồn vốn sở hữu, tự chủ trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là vấn đề quản lý và sử dụng hiệu quả vốn lưu động. Là một doanh nghiệp thương mại nhà nước hoạt động đặc thù trong ngành Nông thổ sản nên vốn lưu động của Xí nghiệp đòi hỏi lớn, chiếm khoảng trên 80% tổng vốn kinh doanh. Kinh doanh Nông sản nên đã đòi hỏi một lượng hàng hoá lớn trong khâu dự trữ và lưu thông, điều này bắt buộc doanh nghiệp phải có phương thức quản lý và sử dụng vốn lưu động một cách hết sức khoa học, hợp lý... nhằm đạt hiệu quả tối ưu nhất của đồng vốn.Do tầm quan trọng của vấn đề và qua thực tế nghiên cứu, tìm hiểu trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp. Đặc biệt là được sự giúp đỡ tận tình của PGS - PTS Đặng Đình Đào và các cô, chú trong Ban lãnh đạo của Xí nghiệp. Em đã mạnh dạn chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là: "Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội". . văn tốt nghiệp là: " ;Vốn lu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội". . nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông sản- Hà Nội. 2 Ch ơng I Vốn lu động và tầm quan trọng của vốn lu động
 • 67
 • 232
 • 0

"Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội".

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng vốn lưu động gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Để đưa ra những giải pháp hữu hiệu, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động, bản thân doanh nghiệp phải biết kết hợp giữa lý luận với điều kiện thực tế của công ty mình, cũng như điều kiện kinh tế xã hội và các qui định của nhà nước trong việc quản lý và sử dụng vốn lưu động.Đối với các doanh nghiệp nhà nước, ở nước ta hiện nay, vấn đề quản lý và sử dụng vốn lưu động đang được đặc biệt quan tâm. Trong tình hình mới, cùng với việc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế là quá trình cắt giảm nguồn vốn ngân sách cấp, mở rộng quyền tự chủ và chuyển giao vốn cho các doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng đã tạo ra một tình hình mới đầy phức tạp và biến động trong quá trình vận động vốn nói chung. Một số doanh nghiệp đã có phương thức, phương pháp, biện pháp huy động và sử dụng vốn kinh doanh một cách năng động và có hiệu quả, phù hợp với những yêu cầu đòi hỏi của cơ chế quản lý kinh tế mới. Bên cạnh đó đã có không ít những doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, các doanh nghiệp này chẳng những không huy động, phát triển tăng thêm nguồn vốn mà còn trong tình trạng mất dần vốn. Do công tác quản lý sử dụng vốn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả, vi phạm các qui định trong thanh toán.Trong bối cảnh chung đó, Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản -Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong việc tìm hướng khai thác, huy động vốn vào phát triển kinh doanh và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều vấn đề đặt ra cần được tiếp tục giải quyết như tích luỹ hơn nữa để tăng nguồn vốn sở hữu, tự chủ trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là vấn đề quản lý và sử dụng hiệu quả vốn lưu động. Là một doanh nghiệp thương mại nhà nước hoạt động đặc thù trong ngành Nông thổ sản nên vốn lưu động của Xí nghiệp đòi hỏi lớn, chiếm khoảng trên 80% tổng vốn kinh doanh. Kinh doanh Nông sản nên đã đòi hỏi một lượng hàng hoá lớn trong khâu dự trữ và lưu thông, điều này bắt buộc doanh nghiệp phải có phương thức quản lý và sử dụng vốn lưu động một cách hết sức khoa học, hợp lý... nhằm đạt hiệu quả tối ưu nhất của đồng vốn.Do tầm quan trọng của vấn đề và qua thực tế nghiên cứu, tìm hiểu trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp. Đặc biệt là được sự giúp đỡ tận tình của PGS - PTS Đặng Đình Đào và các cô, chú trong Ban lãnh đạo của Xí nghiệp. Em đã mạnh dạn chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là: "Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội". . văn tốt nghiệp là: " ;Vốn lu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội".. nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông sản- Hà Nội. 2 Ch ơng I Vốn lu động và tầm quan trọng của vốn lu động
 • 67
 • 353
 • 0

Tài liệu Bài giảng kinh tế vi mô: "Trạng thái vàng,sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế." doc

Tài liệu Bài giảng kinh tế vi mô:
. Trạng thái vàng,sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế. ✔ Trạng thái vàng – Trạng thái vàng là gì? – Làm thế nào để biết nền kinh tế có đạt trạng thái vàng. nền kinh tế đạt trạng thái vàng? ✔ Sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế ✔ Trạng thái dừng khi có sự gia tăng dân số – Tiêu dùng ở trạng thái vàng
 • 16
 • 1,007
 • 9

kính vợ đắc thọ

kính vợ đắc thọ
. Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu , Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung . Chê vợ lung. người . Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng lang dạ sói . Để vợ nhịn đói. , là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ là bất tài dụng. Trốn vợ đi " ăn vụng" , là ngũ mã phanh thây Vợ hát mà khen hay , là anh hùng thức thời Khen vợ hết lời , là thuận theo ý
 • 2
 • 222
 • 0
1 2 3 4 .. >