Tổng hợp tài liệu :

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Cty Dụng cụ cắt và đo lường CK

Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Cty Dụng cụ cắt và đo lường CK
Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Cty Dụng cụ cắt và đo lường CK . trù hiệu quả sản xuất kinh doanh. H =CK( 2)H: Hiệu quả sản xuất kinh doanh. K: Kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. C: Chi phí của quá trình sản xuất kinh. sản xuất kinh doanh ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.Trang 1Trang 1Trang 1Phần III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
 • 95
 • 216
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Trong những năm vừa qua, vốn đầu tư xây dựng từ NSNN của thành phố Đồng Hới đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố . trạng sử dụng vốn NSNN cho đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc NSNN; - Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn thuộc NSNN trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng
 • 106
 • 835
 • 6

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị . ý ki n đ bài khóa lu n t t nghi p đ c hoàn thi nế ể ậ ố ệ ượ ệ h n.ơ M t l n n a em xin chân thành c m n !ộ ầ ữ ả ơ Hu , tháng 05 n m 20 13ế ă Sinh viên. m nờ ả Ơ Em xin chânthành c m n s d y d t n tình và chuả ơ ự ạ ỗ ậ đáo c a Quý th y cô giáo Khoa Kinh T Và Phát Tri n,ủ ầ ế ể Tr ng i h c kinh t Hu trong
 • 75
 • 503
 • 3

Slide PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐÔNGTỈNH QUẢNG TRỊ

Slide PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐÔNG hà TỈNH QUẢNG TRỊ
. phát từ những lý do trên, tôi đã chọn đề tài Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để làm khóa luận tốt nghiệp. TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Tình hình phát triển các DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị qua 3 năm 2010-2012.  Tình hình phát triển các DNNVV trên địa bàn
 • 26
 • 657
 • 0

phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lê minh

phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lê minh
. các phơng án sản xuất kinh doanh một cách phù hợp và có hiệu quả. 1.2. Những nhân tố ảnh hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là. sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính vì vậy nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là việc nâng cao hiệu quả của tất cả các hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản. mà còn đánh giá chất lợng của kết quả ấy. 1.1.3 Vai trò của hiệu quả và phân tích hiệu quả trong sản xuất kinh doanh Trong quá trình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải luôn gắn mình với
 • 58
 • 306
 • 0

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị
. cứu 4.1. Đối tượng, nội dung nghiên cứu - Đối tượng, nội dung nghiên cứu: Các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn NSNN. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn Thành phố. hoạch TP Đông Hà, cùng các báo cáo liên quan đến công tác quản lý dự án GTĐB trên địa bàn TP, các giáo trình, luận văn, sách báo, internet…có liên quan. Với các phương pháp chuyên gia, chuyên. Kế hoạch TP Đông Hà, cùng các báo cáo liên quan đến công tác quản lý dự án GTĐB trên địa bàn TP, các giáo trình, luận văn, sách báo, internet…có liên quan. Với các phương pháp chuyên gia, chuyên khảo,
 • 89
 • 2,227
 • 5

Nghiêu cứu ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

Nghiêu cứu ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về đánh giá, ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả hiệu quả sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp. Đánh giá được thực trạng sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu tại huyện Trảng Bom hiện nay. Đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu huyện Trảng Bom. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu.
 • 88
 • 386
 • 0

phân tích hiệu quả các hoạt động kinh doanh của các dnnvv thuộc lĩnh vực công nghiệp - xây dựng trên địa bàn thành phố cần thơ

phân tích hiệu quả các hoạt động kinh doanh của các dnnvv thuộc lĩnh vực công nghiệp - xây dựng trên địa bàn thành phố cần thơ
. 553333333333333333333333333333333333333333 3 5A1D1291 1 535A3BA3BAB33A3633A3A3AEAB33B3836363 ABA33E533537AE3B53E5A3B3383AEB59A3335337AE3 63AB3B3B5A3353A3 -1 45673859A3BCDAE3FA3B35AB3AE3BAB3 -1 3B33B33B3E53E5AE3F3D333 -1 3B3D3333 -1 3BAE3933A3B3 53. AB383AE3AEB513 FAE39A33A33A3B3  1 DD17A12B21DE61A186B11D1BA167BA61D1  1 D111111 -1 453B533633B73AE37AE3AB383AE3AEB513FAE3 B73AE39A33A33A3B3B73AE3BAE3B533 -1 453B533 6333C3873. A3B533 B73AE3A335AB3F7AB33633B73AE37AE3AB383AE3 AEB513FAE39A33A33A3B3  1 D1111 -1 73 AE3 3 63 3 B73AE35AB3F7AB3 7AE3 AB3 83 AE3 AEB513FAE39A33A3BAB3B37AE3B53E5A33ABC3B3A73 -1 533B73AE3A335AB3F7AB33633B73AE35AB3 F7AB37AE3AB383AE3AEB513FAE39A33A3B53E5A33ABC3B3A73 -1
 • 81
 • 110
 • 0

Nghiêu cứu ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

Nghiêu cứu ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về đánh giá, ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả hiệu quả sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp. Đánh giá được thực trạng sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu tại huyện Trảng Bom hiện nay. Đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu huyện Trảng Bom. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu.
 • 102
 • 466
 • 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doạnh tại công ty cổ phần Hợp Thành Phát

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doạnh tại công ty cổ phần Hợp Thành Phát
. " ;hiệu quả sản xuất diễn ra khi xã hội không thể tăng sản lượng một loạt hàng hoá mà không cắt giảm một loạt sản lượng hàng hoá khác. Một nền kinh tế có hiệu quả nằm trên giới hạn khả năng sản. thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh  i vi doanh nghip  u qu sn xut tim lc st kt qu cao nht. i nhu  t k kinh doanh. Ch     ng t hiu qu kinh doanh ca doanh nghit. 1.1.3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh Hiu qu sn xu
 • 64
 • 209
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
. dụng chính sách kế toán tại các công ty xây lắp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. · Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố có liên quan đến việc lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp. nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của nghiên cứu này bao gồm: · Nghiên cứu thực. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ CẨM NHUNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • 26
 • 1,635
 • 15

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình
... thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa việc làm cấp thiết có ý nghĩa to lớn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung Xuất phát từ thực trạng trên, chọn... pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Đồng Hới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá vấn đề mang tính lý luận chung DNNVV - Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành. .. phát triển DNNVV địa bàn thành phố Đồng Hới 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đồng
 • 26
 • 263
 • 0

Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình
... Giá ñất quy ñịnh ñịa bàn thành phố ðồng Hới 51 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất 60 4.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất khu vực thuộc nhóm I 66 4.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá. .. với giá ñất theo quy ñịnh Nhà nước - Trên sở khoa học pháp lý giá ñất Nhà nước quy ñịnh thực tế thị trường, tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất Từ ñó phân tích, ñánh giá yếu tố ảnh hưởng ñến giá. .. tố ảnh hưởng ñến giá ñất Giá ñất chịu chi phối nhiều nhân tố phức tạp, ñịnh giá BðS, cần phải hiểu rõ nắm nhân tố hình thành giá Các nhân tố ảnh hưởng ñến giá ñất bao gồm nhân tố chủ yếu sau:
 • 136
 • 217
 • 0

Tiểu luận tình huống ngạch chuyên viên quy định về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt và cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

Tiểu luận tình huống ngạch chuyên viên quy định về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt và cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội
... điạ bàn toàn thành phố Với tiêu đề "Quy định phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt cung cấp Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ công trình xây dựng địa bàn Thành phố Hà Nội" , tiểu luận tiếp cận với vấn đề góc... Thành phố ban hành quy định phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt cung cấp Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ công trình xây dựng địa bàn Thành phố Hà Nội, đảm bảo quản lý thống dự án đầu tư xây dựng địa bàn Hà. .. cấp lập, thẩm định, phê duyệt cung cấp Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ công trình xây dựng địa bàn Thành phố Hà Nội cần thiết, đảm bảo phù hợp với Quy định hành Nhà nước UBND Thành phố Hà Nội Sở Quy hoạch-Kiến
 • 24
 • 812
 • 3

Đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến tình hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại địa bàn thành phố đôngtỉnh quảng trị giai đoạn 2010 2014

Đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến tình hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị giai đoạn 2010 2014
... cụ thể - Đánh giá tình hình đô thị hóa địa bàn thành phố Đông Hà - Tác động trình đô thị hóa đến công tác quản lý đất nông nghiệp - Tác động trình đô thị hóa đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp -... trình đô thị hóa thành phố Đông Hà -Đánh giá ảnh hưởng trình đô thị hóa đến tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp địa bàn - Đề số giải pháp nhằm quản lý sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, hiệu 3.4.. .Đánh giá ảnh hưởng trình đô thị hóa đến tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Đông Hà từ đề giải pháp để quản lý sử dụng đất nông nghiệp hợp lý tương lai 1.2.2.Mục
 • 65
 • 410
 • 4
1 2 3 4 .. >