Tổng hợp tài liệu :

Đề tài nâng cao năng lực cán bộ cơ quan trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam giai đoạn 2007 – 2015

145 Chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đọan 2007-2015

145 Chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đọan 2007-2015
145 Chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đọan 2007-2015 . VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CAO SU Chương 2 : THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH CAO SU VIỆT NAM Chương 3 : CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CAO SU VIỆT NAM GIAI. phát triển cuả ngành cao su các giai đoạn vừa qua để xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn tới mà đề tài “ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CAO SU VIỆT
 • 81
 • 595
 • 2

Nghiên cứu sở khoa học để phát triển hệ thống phân phối kinh doanh LPG ở việt nam giai đoạn 2007 2015 định hướng 2025

Nghiên cứu cơ sở khoa học để phát triển hệ thống phân phối kinh doanh LPG ở việt nam giai đoạn 2007 2015 định hướng 2025
. CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KINH DOANH LPG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2015, ĐỊNH HƯỚNG 2025 Ngày tháng năm. Nhiệm vụ: NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KINH DOANH LPG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2015, ĐỊNH HƯỚNG 2025 CHỦ BIÊN: Th.s Nguyễn Vũ Thắng Trưởng phòng Phân tích. tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí, Viện Dầu khí đã thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu sở khoa học để phát triển hệ thống phân phối kinh doanh LPG ở Việt Nam giai đoạn 2007-2015,
 • 100
 • 495
 • 1

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 2015 docx

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 docx
. đối với cán bộ quản lý lãnh đạo, chuyên viên quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 2. Đánh giá năng lực hiện tại của đội ngũ cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguồn. cách giữa năng lực yêu cầu và năng lực hiện tại của đội ngũ cán bộ này. 3. Giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn tới: Phương pháp:. LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 2015 LỜI NÓI ĐẦU Được Đảng và Bác sáng lập, Hội
 • 119
 • 433
 • 2

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 2015 pptx

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pptx
. của cán bộ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. - Đánh giá năng lực hiện tại của đội ngũ cán bộ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. . giữa năng lực yêu cầu và năng lực hiện tại của cán bộ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. - Đề ra giải pháp phát triển năng lực cho cán bộ quan Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ. LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 2015 LỜI NÓI ĐẦU Được Đảng và Bác sáng lập, Hội Liên hiệp phụ
 • 132
 • 414
 • 1

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 2015 pdf

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pdf
. LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 2015 LỜI NÓI ĐẦU Được Đảng và Bác sáng lập, Hội Liên hiệp. đối với cán bộ quản lý lãnh đạo, chuyên viên quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 2. Đánh giá năng lực hiện tại của đội ngũ cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguồn. cách giữa năng lực yêu cầu và năng lực hiện tại của đội ngũ cán bộ này. 3. Giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn tới: Phương pháp:
 • 120
 • 403
 • 1

THỰC TRẠNG TẬP HỢP NỮ TRÍ THỨC CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAMĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP - PHẦN 2 pot

THỰC TRẠNG TẬP HỢP NỮ TRÍ THỨC CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP - PHẦN 2 pot
. động của các quỹ giải thưởng trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt của mình trong công tác phụ nữ của Đảng, tập hợp thu hút đông đảo nữ trí thức, động viên và phát. hợp nữ trí thức của Hội còn phần hạn chế, đó là: Hội thảo khoa học Nữ trí thức Việt Nam đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 10 - Nhận thức của một số cán bộ hội về trách nhiệm của Hội. góp tích cực hơn vào hoạt động Hội LHPN Việt Nam và phong trào phụ nữ Việt Nam, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau: Về các giải pháp chung
 • 6
 • 681
 • 1

THỰC TRẠNG TẬP HỢP NỮ TRÍ THỨC CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAMĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP - PHẦN 1 ppt

THỰC TRẠNG TẬP HỢP NỮ TRÍ THỨC CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP - PHẦN 1 ppt
. Hội thảo khoa học Nữ trí thức Việt Nam đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước THỰC TRẠNG TẬP HỢP NỮ TRÍ THỨC CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAMĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ThS. Trần Thị Lan -. tổ chức các hội thảo Phụ nữ và Khoa học”, Phụ nữ và Nông nghiệp”; * Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam: Từ ý tưởng của giải thưởng Kovalevskaia, để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đã có. mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW)… Các văn bản này đều nhấn mạnh tới vai trò của nữ trí thức và các giải pháp nhằm phát huy khả năng của nữ trí thức như điều 13 , 14 Luật Bình
 • 6
 • 481
 • 0

THỰC TRẠNG TẬP HỢP NỮ TRÍ THỨC CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAMĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP - PHẦN 3 pps

THỰC TRẠNG TẬP HỢP NỮ TRÍ THỨC CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP - PHẦN 3 pps
. Hội thảo khoa học Nữ trí thức Việt Nam đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 18 Mục đích giải trí được nữ trí thức dưới 30 tuổi, nữ trí thức làm công tác chuyên môn và nữ trí thức không làm công. cho cộng đồng, cho phụ nữ. Chín là, Hỗ trợ nữ trí thức thành lập Hội Nữ trí thức nhằm quy tụ đội ngũ nữ trí thức, phát huy hơn nữa khả năng của các chị đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất. Hội Nữ trí thức được thành lập Đơn vị tính: % Đây cũng là sở để Hội Nữ trí thức đề ra các mục tiêu và hoạt động phù hợp với đặc điểm nữ trí thức, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của
 • 7
 • 389
 • 0

Chiến lược phát triển ngành cao su việt nam giai đoạn 2007 2015

Chiến lược phát triển ngành cao su việt nam giai đoạn 2007 2015
LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CAO SU 1.1 Một số khái niệm 1 1.1.1. Khái niệm về chiến lược phát triển 1 1.1.2. Khái niệm về ngành kinh tế xã hội 2 1.2 Vai trò của chiến lược phát triển 2 1.2.1 Đối với Nhà nước 2 1.2.2 Đối với ngành kinh tế nói chung 3 1.3 Quy trình xây dựng chiến lược phát triển 3 1.3.1 Căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển 3 1.3.2 Hệ thống mục tiêu chiến lược phát triển 4 1.3.3 Định hướng và giải pháp chiến lược phát triển 4 1.3.4 Quy trình xây dựng chiến lược phát triển 5 1.4 Tổng quan về ngành cao su 6 1.4.1 Vai trò của ngành cao su 6 1.4.2 Một số đặc điểm về cây cao su 8 1.4.3 Đặc điểm về sản phẩm mủ cao su 9 1.4.4 Tổng quan về phát triển ngành cao su của các quốc gia trên thế giới 10 1.4.4.1 Tình hình chung 10 1.4.4.2 Các nước sản xuất mủ cao su thiên nhiên chính 11 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH CAO SU VIỆ T NAM 2.1 Đặc điểm của ngành cao su Việt Nam 17 2.2 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài của ngành cao su 18 2.2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ cao su trên thị trường thế giới 18 2.2.2 Chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển ngành cao su trong thời gian tới 20 2.2.3 Tình hình hoạt động của ngành cao su tại Việt Nam trong thời gian qua 21 2.2.3.1 Đối với thị trường xuất khẩu 21 . này. Ngân hàng Công Th ng Vi t Nam hi n là m t trong nh ng ngânươ ệ ệ ộ ữ hàng th ng m i qu c doanh hàng đ u Vi t Nam. Hi n nay, Ngân hàngươ ạ ố ầ ệ ệ Công Th ng Vi t Nam vai trò quan tr ng trong. Vi t Nam- Chi Nhánh C n Th (ICB-C n Th ) và môi tr ng kinh doanhệ ầ ơ ầ ơ ườ c a lĩnh v c ngân hàng Vi t Nam nói chung và t i C n Th nói riêngủ ự ở ệ ạ ầ ơ nh m tìm ra gi i pháp đ nâng cao h. ng ngu n v n huy đ ng (ti n g i)ổ ồ ố ộ ề ử Tài s n nh y c m lãi su tả ạ ả ấ R i ro lãi su t = ủ ấ Ngu n v n nh y c m lãi su tồ ố ạ ả ấ N x uợ ấ R i ro tín d ng = ủ ụ D ợ V n ch s h uố
 • 67
 • 281
 • 0

thực trạng triển khai tài chính vi mô tại hội liên hiệp phụ nữ việt nam nhìn từ mô hình tài chính vi mô thành công nhất của hội

thực trạng triển khai tài chính vi mô tại hội liên hiệp phụ nữ việt nam nhìn từ mô hình tài chính vi mô thành công nhất của hội
. tài chính vi mô khác tại Vi t Nam. Vì lý do trên, em đã chọn đề tài chuyên đề Thực trạng triển khai tài chính vi mô tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Vi t Nam nhìn từ mô hình tài chính vi mô thành công nhất. chung về tài chính vi mô Chương 2: Thực trạng triển khai tài chính vi mô tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Vi t Nam Chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy tài chính vi mô tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Vi t Nam Em. vụ tài chính vi mô tại Vi t Nam tiêu biểu Hội liên hiệp phụ nữ Vi t Nam (Hội) . Hội là một tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho phụ nữ trên khắp các vùng, miền Vi t Nam. Hội luôn chú trọng công
 • 70
 • 746
 • 5

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quan Trung ương Đoàn trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn trong giai đoạn hiện nay
. bày trong 3 chƣơng: Chương 1. sở lý luận của vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ. Chương 2. Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quan Trung ƣơng Đoàn Chương 3. Biện pháp phát triển đội ngũ. biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quan Trung ƣơng Đoàn 5. Giả thiết khoa học: Phát triển đội ngũ cán bộ quan Trung ƣơng Đoàn là yếu tố quyết định đến việc xây dựng quan Trung ƣơng Đoàn. lý cho đội ngũ cán bộ quản quan Trung ƣơng Đoàn 96 3.2.5. Biện pháp 5: Đẩy mạnh công tác đánh giá cán bộ 100 3.2.6. Biện pháp 6: Tạo môi trƣờng, điều kiện để đội ngũ cán bộ phát triển
 • 120
 • 267
 • 2

Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ tại quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
. trạng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; - Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ quan Trung. công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chương này tập trung tìm hiểu thực tiễn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ của. của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Các giải pháp để nâng cao chất lượng lập hồ
 • 123
 • 730
 • 3

Tham vấn cá nhân cho phụ nữ bị bạo lực gia đình tại Ngôi nhà Bình yên Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Tham vấn cá nhân cho phụ nữ bị bạo lực gia đình tại Ngôi nhà Bình yên – Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
. ƢƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 38 2.1. Thực trạng hoạt động tham vấn cá nhân cho phụ nữ bị bạo lực gia đình tại Ngôi nhà bình yên 38 2.1.1. Quy trình tham vấn cá nhân cho phụ nữ bị bạo lực. lực gia đình tại ngôi nhà bình yên 38 2.1.2. Các hình thức tổ chức tham vấn cá nhân cho phụ nữ bị bạo lực gia đình tại ngôi nhà bình yên 42 2.1.3. Nội dung tham vấn cá nhân cho phụ nữ bị bạo. trình tham vấn cá nhân cho phụ nữ bị bạo lực gia đình 13 1.1.1 .Gia đình, Bạo lực, bạo lực gia đình và phụ nữ bị bạo lực gia đình 13 1.1.2. Một số vấn đề về tham vấn và tham vấn cá nhân 16 1.1.3.
 • 139
 • 3,049
 • 41

Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính vi mô của hội liên hiệp phụ nữ việt nam luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf

Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính vi mô của hội liên hiệp phụ nữ việt nam  luận văn ths kinh doanh và quản lý  60 34 05 pdf
... số giải pháp nhằm nâng cao hiệu Hoạt động tài vi mô hội liên hiệp phụ nữ vi t nam thời gian tới 66 3.1 Những vấn đề đặt hoạt động tài vi mô Hội Liên hiệp phụ nữ Vi t Nam thời gian tới... dung hoạt động tài vi mô Vi t Nam 35 1.3.2 Vai trò tài vi mô xoá đói giảm nghèo Vi t Nam 37 Ch-ơng II - Thực trạng hoạt động tài vi mô hội Liên hiệp phụ nữ vi t nam 40 2.1 giới thiệu... 69 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tài vi mô Hội Liên hiệp phụ nữ vi t nam 71 3.2.1.1 Về mô hình tổ chức hoạt động tài vi mô Hội LHPN Vi t Nam 71 3.2.1.2
 • 90
 • 469
 • 4

Bài viết về chủ đề sự ra đời của hội liên hiệp phụ nữ việt nam 20 10 1930

Bài viết về chủ đề sự ra đời của hội liên hiệp phụ nữ việt nam 20 10 1930
... 20/ 10/ 1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ thức thành lập Sự kiện lịch sử thể sâu sắc quan điểm Đảng vai trò phụ nữ cách mạng, tổ chức phụ nữ, nghiệp giải phóng phụ nữ * Chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam: Đại diện... phóng phụ nữ Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng Chính mà ngày 20/ 10/ 1930, Hội Liên. .. lãnh đạo cao Hội Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc quan lãnh đạo cấp Đại hội đại biểu Đại hội toàn thể hội viên cấp Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tổ chức năm lần quan chuyên trách Hội cấp TW,
 • 2
 • 328
 • 0
1 2 3 4 .. >