Tổng hợp tài liệu :

Tư tưởng triết học hồ chí minh

tưởng triết học Hồ Chí Minh

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh
tưởng triết học Hồ Chí Minh . nay .Tư tưởng về con người, bộ phận cơ bản của tưởng triết học Hồ Chí Minh Thấm nhuần quan điểm cải tạo thế giới của triết học Mác, vấn đề được Hồ Chí Minh. tảng triết học để xây đựng lý luận, đường lối và phương pháp cho cách mạng Việt Nam .Triết học Hồ Chí Minhtriết học thực tiễn, biện chứng Hồ Chí Minh
 • 6
 • 369
 • 5

Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử
,Một vài kinh nghiệm, lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh , dạy học lịch sử
 • 13
 • 1,810
 • 16

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ
Chủ tịch Hồ Chí Minh người con ưu của dân tộc, là danh nhân văn hóa của thế giới. Người là kết tinh của tưởng “Đại nhân, Đại nghĩa” . Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯ. Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử Các thiếu nhi khóc trong lễ tang Hồ Chí Minh
 • 13
 • 1,297
 • 15

HỌC TẬP TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
. trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lê nin và ởng Hồ chí Minh. Chủ nghĩa Mác Lênin và tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tưởng và kim chỉ nam cho hành động. tộc , khoa học, hiện đại, lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin và tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. a, Nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa Thứ nhất, như Bác Hồ đã nói
 • 57
 • 1,548
 • 2

bản thu hoạch học tưởng đạo d8ức HỒ CHÍ MINH

bản thu hoạch học tư tưởng đạo d8ức HỒ CHÍ MINH
. niềm tin, thiếu lý ng, hồi bão, chưa được thử thách về bản lĩnh chính trị, dao động về lập trường, thơ ơ với vận mệnh đất nước. Học vấn trong thanh. THÀNH BÀI THU HOẠCH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Lớp bồi dưỡng Họ và tên: Nguyễn Văn Hải học chính trị nghiệp vụ hè năm 2008 ---o0o--- CÂU HỎI : Qua học tập, nghiên
 • 5
 • 1,168
 • 4

BÀI THU HOACH VỀ HỌC TẬP TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOACH VỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
. học tập tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” trong giai đoạn hiện nay. Quán triệt tưởng, . rèn luyện của bản thân như sau: I. /Về nhận thức: 1./Sự cần thiết phải học tập tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham
 • 4
 • 26,570
 • 181

Bài thu hoạch:Tư tưởng đạo đức Hồ Chí minh về suốt đời học tập

Bài thu hoạch:Tư tưởng đạo đức Hồ Chí minh về suốt đời học tập
. này phân tích tưởng Hồ Chí Minh theo bốn ý chính: 1) Ham học, học suốt đời, học ở mọi nơi, lấy tự học làm cốt; 2) Ai cũng phải học; 3) Học những điều. BÀI THU HOACH tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời Là người phải bôn ba năm châu bốn bể tìm đường
 • 2
 • 3,233
 • 22

4 năm học tập tưởng đaoh đức hồ chí minh

4 năm học tập tư tưởng đaoh đức hồ chí minh
. tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 4 năm qua. 1. Ưu điểm: Qua 4 năm học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân tôi có những ưu. vận động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. IV. Phương hướng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.
 • 4
 • 252
 • 4

Ảnh hưởng của triết học phương đông đối với quá trình hình thành tưởng đạo đức hồ chí minh

Ảnh hưởng của triết học phương đông đối với quá trình hình thành tư tưởng đạo đức hồ chí minh
. II ảnh hởng của triết học phơng đông đối với quá trình hình thành t tởng đạo đức Hồ Chí Minh 1. Những ảnh hởng của Nho giáo, Phật giáo đối với t tởng đạo. thành t tởng đạo đức Hồ Chí Minh cha nhiều - Nhất là những ảnh hởng của triết học Phơng Đông đối với quá trình hình thành t tởng đaọ đức của Ngời. Vì vậy
 • 52
 • 433
 • 0

tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay

Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay
. KDETư ng triết học Hồ Chí Minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở Việt Nam với sự vận dụng của Đảng ta hiện nayS1"B91%C@-!b/!G Chương 1: Khái quát về quá trình hình thành quan niệm của Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 1.1 Bối cảnh
 • 76
 • 868
 • 2

tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
. và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong ho t động của chúng ta Hoc tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trong ho t động của chúng ta là cơ sở để có thể ho n thành nhiệm vụ một. Hồ Chí Minh không xa rời thực tiễn mà được thực tiễn kiểm nghiệm. Điều này đã làm cho ho t động cách mạng của Hồ Chí Minh luôn đúng đắn. Trong quá trình ho t động cách mạng của Hồ Chí Minh, người. như thế nào thì lý luận trong ho t động cách mạng Hồ Chí Minh được bổ sung và giải quyết thực tiễn ấy. Cho nên phương pháp luận trong ho t động cách mạng của Hồ Chí Minh là xây dựng lý luận để thực
 • 21
 • 641
 • 2

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tưởng triết học hồ chí minh tiểu luận cao học

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng triết học hồ chí minh tiểu luận cao học
MỞ ĐẦUChủ tịch Hồ Chí Minh không có những tác phẩm riêng bàn về triết học. Lịch sử cách mạng Việt Nam không đặt ra yêu cầu này đối với Người. Nhiệm vụ bức thiết đặt ra cho cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX là cứu nước, giải phóng dân tộc và tìn con đường phát triển cho đất nước.Trong kho tàng ngôn ngữ của mình, Hồ Chí Minh rất ít hoặc không nói đến những khái niệm thuần túy triết học như duy tâm, duy vật, biện chứng, siêu hình,… Sau khi tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh “trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấy tranh giành độc lập”, thì vấn đề Người quan tâm là nói và ,viết lý luận sao cho hàng chục, hàng triệu người lao động mù chữ và thất học có thể hiểu được, hiểu được để làm được, đó là mục tiêu, là cứu cánh đích thực của lý luận.Là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, được cả nhân loại phương Đông và phương Tây thừa nhận, đương nhiên Hồ Chí Minh có hệ thống tưởng của mình. Một trong những di sản lý luận mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta là tưởng về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn như một biện pháp cơ bản nhằm ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều. Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc quan trọng trong tưởng triết học Hồ Chí Minh, do đó em chọn đề tài “Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tưởng triết học Hồ Chí Minh” làm tiểu luận kết thúc môn học.
 • 22
 • 323
 • 0

TÌM HIỂU TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa

TÌM HIỂU tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời là danh nhân văn hoá lớn của thế giới. Nghiên cứu hệ thống quan điểm của Người về văn hoá, đặc biệt là những tưởng triết học trong đó là vấn đề có ý nghĩa cực kì quan trọng, không những nhằm khẳng định sự đóng góp về mặt thế giới quan và phương pháp luận mácxít về văn hoá mang màu sắc triết lí Phương Đông độc đáo mà còn góp phần khẳng định giá trị hiện thực của những nguyên lí cơ bản trong tưởng của Người về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay.
 • 8
 • 257
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT học một số vấn đề về PHƯƠNG PHÁP LUẬN hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA TRONG NGHIÊN cứu TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN TRIẾT học  một số vấn đề về PHƯƠNG PHÁP LUẬN hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA TRONG NGHIÊN cứu tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH
Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hoá thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình cho nước cho dân. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là những chuẩn mực giá trị đạo đức lối sống. Người là hiện thân của những giá trị chuẩn mực đạo đức cao đẹp của người Việt Nam. Những tưởng và chuẩn mực giá trị đạo đức của Người cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị vĩnh hằng; vẫn mãi là cẩm nang thần kỳ cho mọi thế hệ người Việt Nam nói chung và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng. Cả cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, mặc dù với Người chưa hề có một bài viết hay một công trình nghiên cứu riêng về triết học, song tất cả những quan điểm, tưởng, việc làm và những chuẩn mực giá trị của Người lại chứa đựng một nội dung phương pháp luận, một thế giới quan, nhân sinh quan và một triết lý hành động sâu sắc.
 • 30
 • 232
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT học TƯỞNG TRIÊT học hồ CHÍ MINH về văn hóa và vận DỤNG XEM xét một số vấn đề về văn hóa ở nước TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT học  tư TƯỞNG TRIÊT học hồ CHÍ MINH về văn hóa và vận DỤNG XEM xét một số vấn đề về văn hóa ở nước TA HIỆN NAY
Hồ Chí Minh là nhà tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam. tưởng của Người là tài sản vô giá của Đảng, nhân dân và mỗi người dân Việt Nam. Hồ Chí Minh là người đưa chủ nghĩa Mác vào hiện thực Việt Nam và phát huy giá trị của nó linh hoạt, hiệu quả và mang sắc thái riêng. Về khía cạnh tưởng lý luận, chủ nghĩa MácLênin tưởng Hồ Chí Minh đã thổi một luồng gió mới vào trình độ lý luận của dân tộc, trong đó có nội dung triết học của dân tộc Việt Nam.
 • 15
 • 200
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT học bước đầu tìm HIỂU về TƯỞNG BIỆN CHỨNG hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN đối với CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT học  bước đầu tìm HIỂU về tư TƯỞNG BIỆN CHỨNG hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN đối với CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAY
Trong Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội lần thức VII của Đảng đã khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Với sự khẳng định đó lần đầu tiên Đảng ta đã chính thức đặt tưởng Hồ Chí Minh vào hệ tưởng của Đảng. Sự khẳng định đó cũng là một bước phát triển hết sức quan trọng trong nhận thức và duy lý luận của Đảng ta và đồng thời cũng là sự khẳng định vai trò to lớn của tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.
 • 23
 • 64
 • 1

tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay”

Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay”
1. Tính cấp thiết của đề tàiTinh hoa của dân tộc Việt Nam và trí tuệ của thời đại đã tạo ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, mà chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc và nhân dân Việt Nam. Công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên địa vị người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa lớn của nhân loại. Tổ chức văn hóa Liên hợp quốc Unesco kết luận: “Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh là kết tinh của truyền thống văn hóa ngàn năm của dân tộc Việt Nam và những tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản chất của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau”.Là anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, là nhà văn hóa kiệt xuất được cả nhân loại thừa nhận. Đương nhiên, Hồ Chí Minh có hệ tưởng riêng của mình, trong hệ thống tưởng đó có tưởng chính trị, tưởng kinh tế, tưởng văn hóa, tưởng đạo đức… Toàn bộ những hệ thống tưởng đó của Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta một kho tàng tri thức quý báu, vô giá không gì có thể đánh đổi được: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đó là tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc… tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. Chính lẽ vậy mà Đảng, Nhà nước ta đã quyết định đưa tưởng Hồ Chí Minh vào hệ thống giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin. Chính những giá trị to lớn đó mà các văn kiện Đại hôi VII, VIII, IX, X của Đảng cộng sản Việt Nam đều khẳng định: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng cách mạng Việt Nam. Đây là bước phát triển hết sức quan trọng trong nhận thức và duy lý luận của Đảng ta.Trước những thay đổi to lớn, phức tạp của thế giới, mà đặc biệt là sự tan rã, sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, cũng như những khó khăn phức tạp trong nước, có một số người đã vội vàng cho rằng: Hồ Chí Minh đã phạm sai lầm khi đưa chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội vốn có nguồn ngốc từ phương Tây vào Việt Nam. Sự thực cần phải tìm hiểu con đường khác. Không những thế có người lại còn cho rằng, Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, cống hiến của Hồ Chí Minh chủ yếu là về cách mạng giải phóng dân tộc, tưởng Hồ Chí Minh cơ bản là tưởng giải phóng dân tộc. Họ cho rằng nêu cao tưởng Hồ Chí Minh tức là nặng về dân tộc, nhẹ về giai cấp… Những quan điểm trên chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tưởng Hồ Chí Minh cũng như chưa có một cái nhìn khái quát, phát triển, cách mạng về chủ nghĩa Mác – Lênin.Du muốn hay không, tiến lên chủ nghĩa xa hội vẫn là xu thế vận động, tất yếu khách quan của lich sử nhân loại hiện nay. Bất chấp những lời bôi nhọ, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, chủ nghĩa xã hội hiện thực, dù có những thăng trầm, thành bại ở nơi này hay nơi khác, nhưng đã tạc dấu ấn đậm nét, đóng vai trò to lớn không thể phủ nhận trong sự phát triển tiến bộ không ngừng của lịch sử nhân loại trong thế kỷ XX. Hiện nay trong bối cảnh quốc tế mới dù phải đối mặt trước rất nhiều khó khăn nghiệt ngã, thách thức sinh tử, chủ nghĩa xã hội vẫn không ngừng vận động phát triển về chất lượng. Ngọn cờ chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, vẫn trở thành động lực mạnh mẻ trên con đường phát triển của sự tiến bộ phồn vinh đối với các quốc gia, dân tộc trong thời đại ngày nay – thời đại quá độ từ chư nghĩa bản lên chủ nghĩa xã hội trên quy mô toàn cầu.Đất nước chúng ta đang bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đang được đặt ra đòi hỏi phải được giải quyết. Do đó, nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, là vấn đề bức thiết và cấp bách để phục vụ trực tiếp cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã cho chúng ta thấy Người là một thiên tài , một tấm gương sáng trong việc tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin trên tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo, đổi mới, áp dụng vào Việt Nam một cách có hiệu quả nhất.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở Việt Nam với sự vận dụng của Đảng ta hiện nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Mặc dù hiện nay tưởng triết học Hồ Chí Minh đang còn là vấn đề gây nhièu tranh cãi, và cần phải tiếp tục di sâu nghiên cứu, làm rõ. ... Làm rõ tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam cách có hệ thống, để phục vụ cho việc học tập môn tu ng Hồ Chí Minh tuởng triết học Hồ Chí Minh, làm... niệm chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Cội nguồn cốt lõi quan niệm Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam chủ nghĩa Mác – Lênin Ở. .. - Lênin xem xét với cách sau đây: - Chủ nghĩa xã hội (chủ nghĩa cộng sản) với cách lý ng xã hội công tốt đẹp - Chủ nghĩa xã hội với cách học thuyết khoa học - Chủ nghĩa xã hội với
 • 76
 • 590
 • 0

SÁCH THAM KHẢO TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH với CÔNG CUỘC đổi mới ở VIỆT NAM

SÁCH THAM KHẢO  tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH với CÔNG CUỘC đổi mới ở VIỆT NAM
Để đáp ứng kịp thời yêu cầu học tập, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và ôn thi hết học phần Chuyên đề “Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh” của sinh viên và học viên sau đại học chuyên ngành lý luận MácLênin của các trường Đại học thuộc Đại học Huế, cùng những bạn đọc xa gần có quan tâm đến lĩnh vực này, chúng tôi biên tập và cho ra mắt cuốn “Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam”. ... môn học môn lịch sử tưởng nói chung, môn lịch sử tưởng ý thức hệ Đây phải môn học mà nội dung lịch sử triết học tưởng có quan hệ mật thiết với tưởng triết học Việt Nam lịch sử, triết. .. tưởng người có tưởng tưởng họ thể tác phẩm có ảnh hưởng phận dân cư định lịch sử Với hai khái niệm khẳng định Hồ Chí Minh nhà tưởng thực thụ tưởng Người đã hàm chứa những tư. .. Bộ trị sách khoa học kỹ thuật phải: “Nghiên cứu lịch sử tưởng triết học dân tộc thắng lợi tưởng triết học Mác-Lênin Việt Nam 1 Đối ng nghiên cứu lịch sử tưởng triết học Việt Nam phải
 • 151
 • 196
 • 0

TIỂU LUẬN một số nội DUNG cơ bản TRONG TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa ý NGHĨA của vấn đề TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

TIỂU LUẬN  một số nội DUNG cơ bản TRONG tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa  ý NGHĨA của vấn đề TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi” ...4 I MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ Là nhà tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài cách mạng Việt Nam, toàn di sản Chủ Tịch Hồ Chí Minh kho báu văn hoá... triết học sâu sắc, uyên bác, Hồ Chí Minh chuyển hoá thành triết học sống Nghiên cứu di sản lý luận đời hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh, thấy Người toát lên tưởng triết học sâu sắc Hồ Chí Minh. .. thích hàng loạt vấn đề chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta, Hồ Chí Minh nói tới triết học, bàn tới triết học tưởng triết học Hồ Chí Minh thể rõ giá trị nhân văn đặc sắc, tràn
 • 24
 • 153
 • 0
1 2 3 4 .. >