Tổng hợp tài liệu :

Giải quyết tình huống vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên

Luận văn thạc sĩ tâm lý học: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGPHẠM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG

Luận văn thạc sĩ tâm lý học: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG
Luận văn thạc sĩ tâm lý học: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGPHẠM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : Trong Vaên kieän hoäi nghò laàn thöù 4 BCHTW khoùa VII Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu giaùo duïc ôû nöôùc ta trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi laø “Phaùt trieån giaùo duïc nhaèm naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi, ñaøo taïo neân nhöõng con ngöôøi coù kieán thöùc vaên hoùa, khoa hoïc, coù kyõ naêng ngheà nghieäp, lao ñoäng töï chuû, saùng taïovaø coù kyû luaät, giaøu loøng nhaân aùi, yeâu nöôùc, yeâu chuû nghóa xaõ hoäi, ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån ñaát nöôùc nhöõng naêm 1990 vaø chuaån bò cho töông lai” Ñeå thöïc hieän muïc tieâu treân thì tröôùc heát laø phaûi coù moät ñoäi nguõ giaùo vieân coù ñaày ñuû nhöõng phaåm chaát vaø naêng löïc caàn thieát. Tröôøng sö phaïm laø nôi phaûi ñaøo taïo ñoäi nguõ ngöôøi thaày giaùo coù ñuû phaåm chaát vaø naêng löïc ñeå ñaùp öùngyeâu caàu cuûa söï nghieäp giaùo duïc vaø ñaøo taïo, phuïc vuï cho coâng cuoäc ñoåi môùi ñaát nöôùc.Nhö vaäy vieäc hình thaønh naêng löïc sö phaïm cho ngöôøi thaày giaùo laø ñieàu maø chuùng ta caàn phaûi ñaëc bieät quan taâm. Ñeå coù ñöôïc naêng löïc sö phaïm,ngöôøi thaày giaùo caàn phaûi coù nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng caàn thieát, trong ñoù kyõ naêng giaûi quyeát caùc tình huoáng sö phaïm laø moät trong nhöõng kyõ naêng khoâng theå thieáu ñöôïc kyõ naêng naøy aûnh höôûng raát lôùn ñeán keát quaû cuûa coâng taùc daïy hoïc vaø giaùo duïc. Hình thaønh kyõ naêng giaûi quyeát caùc tình huoáng sö phaïm giuùp cho giaùo vieân bình tónh, töï tin, boài döôõng tö duy sö phaïm linh hoaït, meàm deûo,ñònh höôùng ñöôïc kòp thôøi haønh ñoäng sö phaïm cuûa mình. Vieäc öùng xöû kheùo leùo ñöôïc xem nhö moät thaønh phaàn quan troïng cuûa “taøi ngheä sö phaïm”. {22} Nhö vaäy, trong quaù trình ñaøo taïo cuûanhaø tröôøng sö phaïm, beân caïnh vieäc cung caáp cho sinh vieân nhöõng tri thöùc khoahoïc cô baûn caàn phaûi chuù yù hình . Viện Khoa học giáo dục TRẦN THANH HẢI TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGPHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Luận văn Thạc só Tâm lý học Hà. TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGPHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3.1. Nhận thức của sinh viên về việc giải quyết tình huống sư phạm. 43
 • 103
 • 2,239
 • 16

thực trạng kỹ năng giải quyết tình huốngphạm của giáo viên trường thcs huỳnh thúc kháng – tp. đà nẵng

thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của giáo viên trường thcs huỳnh thúc kháng – tp. đà nẵng
. KNGQTHSP của giáo viên trường THCS Huỳnh Thúc Kháng – TP. Đà Nẵng xét trên hai mặt nhận thức và thực hành 68 Biểu đồ 2. KNGQTHSP của giáo viên trường THCS Huỳnh Thúc Kháng – TP. Đà Nẵng 68 Mô. KNGQTHSP của giáo viên trường THCS Huỳnh Thúc Kháng – TP. Đà Nẵng. - Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao KNGQTHSP của giáo viên trường THCS Huỳnh Thúc Kháng – TP. Đà Nẵng. 3 chọn đề tài: Thực trạng kỹ năng giải quyết tình huốngphạm của giáo viên trường THCS Huỳnh Thúc Kháng – TP. Đà Nẵng để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng và nguyên
 • 88
 • 2,979
 • 4

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học " TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGPHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG " docx

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học
. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGPHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3.1. Nhận thức của sinh viên về việc giải quyết tình huống sư phạm. 43 3.2. Thực trạng kỹ năng giải quyết. Tìm hiểu thực trạng kỹ năng giải quyết tình huốngphạm của sinh viên khoa sư phạm trường Đại học An Giang. Từ đó đề xuất một số kiến nghò nhằm giúp sinh viên rèn kỹ năng giải quyết tình. Viện Khoa học giáo dục TRẦN THANH HẢI TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGPHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Luận văn Thạc só Tâm lý học
 • 103
 • 909
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm_Công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong nhà trường

Sáng kiến kinh nghiệm_Công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong nhà trường
. dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, thực hiện công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, trong đó có kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên nhằm giúp giáo viên nâng cao tay. dựng chuẩn kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên Khi xây dựng chuẩn việc kiểm tra nhiệm vụ thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, người quản lý phải căn cứ vào: + Quy t định. nghĩa tác dụng quan trọng thực trạng của công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong nhà trường. Từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm và đề xuất cải tiến công tác kiểm
 • 21
 • 620
 • 1

Tìm hiểu kĩ năng giải quyết tình huốngphạm của sinh viên

Tìm hiểu kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên
. người giáo viên. - Kỹ năng giải quyết tình huốngphạm của sinh viên khối cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên trung học cơ sở tốt hơn kỹ năng giải quyết tình huốngphạm của sinh viên khối. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGPHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3.1. Nhận thức của sinh viên về việc giải quyết tình huống sư phạm. 43 3.2. Thực trạng kỹ năng giải quyết. việc tìm hiểu kỹ năng giải quyết các tình huốngphạm của sinh viên, trong đó chúng tôi chú ý kỹ năng giải quyết tình huống thật của sinh viên trường Đại học An Giang. 1.2. KHÁI NIỆM KỸ NĂNG,
 • 103
 • 453
 • 2

Giải quyết tình huống vi phạm của nhân viên y tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

Giải quyết tình huống vi phạm của nhân viên y tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
Giải quyết tình huống vi phạm của nhân viêny tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục và Đào tạoQuảng BìnhGiải quyết tình huống vi phạm của nhân viêny tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục và Đào tạoQuảng BìnhGiải quyết tình huống vi phạm của nhân viêny tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục và Đào tạoQuảng BìnhGiải quyết tình huống vi phạm của nhân viêny tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục và Đào tạoQuảng BìnhGiải quyết tình huống vi phạm của nhân viêny tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục và Đào tạoQuảng Bình . Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình" để làm tiểu luận cuối khóa lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khoá 27 - năm 2009. Từ những kiến thức lý luận đã được trang bị và thực tế, hy vọng. nghiệp; trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viêngiáo viên của mỗi một trường học. Với trách nhiệm là một chuyên viên tham mưu quản lý chỉ đạo công tác Y tế học đường. nhân viên, giáo viên, cùng với công tác quản lý, nhất là quản lý của các trường. Cán bộ, nhân viên, giáo viên trong nhà trường kém về năng lực và phẩm chất, thì dù cơ sở vật chất trường học có
 • 23
 • 3,853
 • 22

CƠ sở lý LUẬN và THỰC TIỄN kỹ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGPHẠM

CƠ sở lý LUẬN và THỰC TIỄN kỹ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG sư PHẠM
Việc rèn luyện kỹ năng được coi là một yêu cầu tất yếu trong quá trình đào tạo bất cứ ngành nghề nào trong xã hội. Mức độ thành thạo kỹ năng nghề được coi như một chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng đào tạo. Kỹ năng giải quyết tình huốngphạm là một trong những kỹ năng quan trọng của người sĩ quan chỉ huy, trực tiếp tổ chức huấn luyện, giáo dục chiến sĩ.Thực tiễn huấn luyện, giáo dục ở các đơn vị cơ sở có rất nhiều các tình huống bất ngờ, phức tạp, đòi hỏi người chỉ huy phải khéo léo, linh hoạt giải quyết để mang lại hiệu quả. Không có kỹ năng giải quyết tình huốngphạm hoặc kỹ năng đó yếu, người chỉ huy sẽ không tránh khỏi lúng túng, nhiều trường hợp còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và như vậy không đảm nhiệm được tốt chức năng huấn luyện, giáo dục của mình. . giải quyết các tình huốngphạm nảy sinh. 1.2.4. Kỹ năng giải quyết tình huốngphạm Kỹ năng giải quyết tình huốngphạm là sự thực hiện có kết quả hành động giải quyết tình huống sư phạm. hoá một số vấn đề lý luận về tình huống, tình huống sư phạm; kỹ năng và kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm. - Nghiên cứu phát hiện thực trạng kỹ năng giải quyết tình huốngphạm của học viên. kỹ năng, tình huống, tình huống có vấn đề, tình huống sư phạm, kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm, phát triển kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm, …Đồng thời, đề tài đã tìm hiểu được thực
 • 18
 • 481
 • 0

quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh

quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
. pháp quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN Ở. trạng quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí. 5.3. Đề xuất biện pháp quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố. hoạch quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 34 2.2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý thực hiện quy chế chuyên môn
 • 110
 • 307
 • 0

Quản lí việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên tại trường Đại học Khoa Học Đại học Thái Nguyên.

Quản lí việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên tại trường Đại học Khoa Học Đại học Thái Nguyên.
. học Th i Nguyên, từ năm học 2008-2009 các trường và các khoa trực thuộc Đại học Th i Nguyên đã th c hiện chuyển đổi sang phương th c đào tạo theo học chế tín chỉ. Sau hơn 5 năm th c hiện đã thu. quyết định cơ bản chất lượng đào tạo. Cho dù hệ th ng giáo dục và phương th c giáo dục đã thay đổi nhiều so với trước đây th quy luật th y giỏi kéo theo trò giỏi vẫn có giá trị đúng trong nhiều. 2.3.1. Th c trạng nhận th c của giảng viên và cán bộ quản lý về tầm quan trọng của việc th c hiện quy chế chuyên môn 47 2.3.2. Th c trạng th c hiện quy chế chuyên môn của giảng viên 48 2.4. Th c
 • 115
 • 236
 • 1

Tiểu luận tình huống xử lí giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn

Tiểu luận tình huống xử lí giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn
. 8/ D':+8&;=, EF)9,&)GH"&),IF'' );>;!!FJ ():KL&,!M:;A& NL'"E'8&)OPLAQ'LRL:SJ&, H>')@T,U)!@* ?+AQ',FF:A;&)&)+ S:K>:;'8&R&+!V?" =,?"LWJF?S*?+M+9HH& +9VS&J XYL8&:;',Y?;)U!,I H>U')=)"8&HAW '+.?NA"8&?+=LG?N+)UV,'ZL !",K>H'!L8&J(P&L!CX!L )U:A!E'8&HNL>;L !J$'M?&';[!; SF,)K"L?L)&LH! H>;NL';[A"LSJ-!" :?H!LS'J ]!?)SA+!LA=LA:I& W!&),L?Q?)!8&I ,M&I!W!A",U)&?S))U ?+,S)SA"LZL>P9 '!L)8&J^H!?,?!A"*?+9& [KL,!,G_IG'+`QL F,H!)[)+;L8&?+=,&Fa'I F'EL9<[A"A&J %H!A!8&!M,F;L HL;[*[&L,,'*'':A; E'Jb=&!:&H! ?)SAS'J-9UE,;LAWH!?)SA S'<PL@'!LLW,'+F?;''<`9A' 4 I,9'JcS);Ld;)VL)I,<'M >8&*,W:“Gii quy t tình huống gio vi n không soạn bài khi lên lớp của gio vi n tại trường Ti$u h%c T, huyện Y, tỉnh Ninh Bình” R&L&+,eSLQ,F''=&;'W +9)IF+9LW)IF)J   . %U|,M>V)I ((,(+:“Gii quy t tình huống gio vi n không soạn bài khi lên lớp của gio vi n tại trường Ti$u h%c T, huyện Y, tỉnh Ninh Bình” R&L&+,eSLQ,F''=&;'W +9F+9)IF)J -)a,+U)LF'H&C k#C‹(cŒ
 • 15
 • 4,792
 • 259

Kỹ năng giải quyết tình huốngphạm của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
. thiết của việc hình thành kỹ năng giải quyết tình huốngphạm cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm 74 3.1.2.Kết quả giải quyết tình huốngphạm của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc ninh. 5.1. Kỹ năng giải quyết tình huốngphạm của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh đã được rèn luyện nhưng kết quả chưa cao 5.2. Kỹ năng giải quyết tình huốngphạm của sinh viên trường. yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng giải quyết tình huốngphạm của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc ninh 85 3.1.3.1. Kỹ năng giải quyết tình huốngphạm của sinh viên trường CĐSPBN trong
 • 183
 • 2,500
 • 4

Những khó khăn tâm lí trong hoạt động giải quyết tình huốngphạm của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây

Những khó khăn tâm lí trong hoạt động giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây
. quyết tình huốngphạm của SV Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây. 6. Giả thuyết khoa học Sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây còn gặp nhiều khó khăn tâm lí khi giải quyết tình huống sư phạm. giải quyết tình huốngphạm của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Hà Tây . 2. Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu KKTL trong hoạt động giải quyết tình huốngphạm của SV trường cao đẳng sư phạm. khi giải quyết tình huốngphạm của sinh viên 40 1.5. Ảnh hưởng của khó khăn tâm lý tới hoạt động giải quyết tình huốngphạm của sinh viên. 41 1.6. Một số đặc điểm của sinh viênphạm
 • 112
 • 557
 • 2

Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường mầm non

Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường mầm non
Khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN dành cho chuyên viên nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, giúp người học nâng cao năng lực và cải tiến công tác quản lý hành chính Nhà nước trong đơn vị hành chính.Khóa học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nhà nước, cơ chế tổ chức và nội dung quản lý hành chính nhà nước, từ đó giúp người học ý thức được những chức trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình xây dựng nền hành chính tối ưu góp phần nâng cao chất lượng và công bằng trong quản lí HCNN. Khóa học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức và vận dụng những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng về quản lý con người, quản lý tài sản... Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên. 2. Trình bày lý do mà cá nhân quyết định tham dự khoá bồi dưỡng;Trường học là đơn vị hành chính sự nghiệp, nằm trong nền hành chính quốc gia. Là cán bộ quản lý trong một trường học, bản thân mới được bồi dưỡng kiến thức về quản lý giáo dục; Vốn hiểu biết về Nhà nước và quản lý hành chính nhà nước còn còn hạn chế. Tôi quyết định tham gia lớp bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước để nâng cao kiến thức và năng lực quản lý; từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại đơn vị nhằm góp phần xây dựng nền hành chính tối ưu cho đất nước. . trường Mầm non của huyện B, tỉnh Thái Nguyên. Từ thực tế ở trường Mầm non A, tác giả chọn đề tài Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường Mầm non A, huyện B,. án giải quyết tình huống, ta cần đi sâu phân tích thêm hậu quả của nó. 8 3.5. Hậu quả của tình huống Từ tình huống giáo viên N vi phạm quy chế của ngành và Luật viên chức. Với kết luận của. nên mới xảy ra tình huống giáo viên N chưa soạn bài trước khi lên lớp. 7 Công tác quản lý, chỉ đạo của Ban giám hiệu và tổ Mẫu giáo còn buông lỏng nên để Giáo viên trong nhà trường vi phạm quy
 • 19
 • 1,577
 • 5

Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường mầm non a, huyện b, tỉnh thái nguyên

Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường mầm non a, huyện b, tỉnh thái nguyên
. non của huyện B, tỉnh Thái Nguyên. Từ thực tế ở trường Mầm non A, tác giả chọn đề tài Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường Mầm non A, huyện B, tỉnh Thái Nguyên . hồ sơ thấy giáo viên Lê Thị N không soạn bài khi lên lớp, đến đây thấy giáo viên N vi phạm quy chế chuyên môn. 3.4. Nguyên nhân dẫn đến tình huống * Thứ nhất: Thuộc về trường Mầm non A. Điều. khi n trách đối với giáo viên N còn có tác dụng làm bài học không những để cảnh tỉnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường mầm non A mà cả những cán bộ, giáo viên và nhân viên trường
 • 19
 • 1,543
 • 16

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính xử lý giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính xử lý giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn
Hiện nay giáo dục đang tập trung thực hiện mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đó là: “Giáo dục và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi d¬ưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất n¬ước, xây dựng nền văn hóa và con ng¬ười Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, đầu t¬ư cho Giáo dục và Đào tạo là đầu tư¬ phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội, nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân đ¬ược học tập suốt đời.”Phát triển Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n¬ước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ng¬ười. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lư¬ợng nòng cốt có vai trò hết sức quan trọng. Điều 2 luật giáo dục đã khẳng định “Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con ngư¬ời Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức tri thức sống khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý t¬ưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi d¬ưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”Để phấn đấu đạt đư¬ợc mục tiêu mà Đại hội XI của Đảng đề ra, việc nâng cao nguồn tri thức con ngư¬ời là yếu tố cơ bản có tính chất tiên quyết. Trong đào tạo nguồn lực con ng¬ười, Giáo dục và Đào tạo vừa là điểm xuất phát, vừa có vai trò quyết định hàng đầu. Điều này đ¬ược Đảng ta khẳng định lại tại Nghị quyết Trung ư¬ơng 2 khóa VIII: “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh Giáo dục và Đào tạo, phát huy nguồn lực con ngư¬ời yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Cùng với khoa học và công nghệ, Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu.” . một cán bộ quản lý chuyên môn của trường, từ thực tế của cơ sở, tôi chọn đề tài: Xử lý giáo vi n Nguyễn Thị A Trường THCS Hồng Thủy vi phạm quy chế chuyên môn để làm tiểu luận cuối khóa quản. ngũ giáo vi n, nhất là giáo vi n trẻ; Công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường chưa tiến hành thường xuyên do đó còn tạo “kẻ hở” cho giáo vi n vi phạm quy chế chuyên môn. Công tác quản lý, . thì giáo vi n Nguyễn Thị A mặc dù là giáo vi n dạy giỏi cấp huyện nhưng lại không chú tâm trong công tác chuyên môn, để xảy ra vi phạm quy chế chuyên môn khi Đoàn thanh tra của Phòng Giáo
 • 19
 • 5,560
 • 166

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn hạn chế tác hại của việc uống rượu bia khi tham gia giao thông

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn hạn chế tác hại của việc uống rượu bia khi tham gia giao thông
. công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. D VWX$3 - Thực trạng của việc uống rượu bia khi tham gia giao thông - Thành phần hóa học của rượu, bia - Tác hại của việc uống. Tác hại của việc uống rượu bia khi tham gia giao thông - Các biện pháp hạn chếgiải quyết tình huống - Ý nghĩa của việc tích hợp kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tế D''(). học của rượu bia -Sinh học: Tác hại của rượu, bia - Giáo dục công dân: Tuyên truyền nâng cao ý thức thực hiện không uống rượu bia khi tham gia giao thông - Ngữ văn: Sử dụng từ ngữ, phương thức
 • 10
 • 3,420
 • 15

Đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huốngphạm khối mầm non

Đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huống sư phạm khối mầm non
. Đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huốngphạm khối mầm non Đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huốngphạm khối mầm non: Câu hỏi 1: Theo bạn, hoạt động. dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non ở trên lớp thật tốt. Đề số 4: Câu hỏi 1: Bạn hãy nêu những hành vi người giáo viên không được làm trong trường mầm non? + Xúc phạm danh. riêng và đề nghị bạn dạy thêm cho con họ để các cháu biết đọc, biết viết và làm tính. Cha mẹ có thể chuẩn bị sách vở riêng cho các con. Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào? Xử lý: + Giải
 • 3
 • 4,228
 • 63
1 2 3 4 .. >