Tổng hợp tài liệu :

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Đại học Khoa học tự nhiên)

thông báo Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính năm học 2008-2009

thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính năm học 2008-2009
thông báo Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính năm học 2008-2009 . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên. sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu Mạng máy tính có hiểu biết một cách cơ bản về mạng máy tính truyền dữ liệu; có năng lực nghiên cứu các giải pháp về
 • 7
 • 349
 • 0

Thông báo Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành truyền dữ liệu mạng máy tính

Thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành truyền dữ liệu và mạng máy tính
Thông báo Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành truyền dữ liệu mạng máy tính . HÀ NỘI Biểu mẫu 2 - ĐHQGHN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc. học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. - Yêu cầu cụ thể của chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu Mạng máy tính, ngành CNTT như sau: Tổng
 • 9
 • 309
 • 0

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính: Bảo mật mạng WAN sử dụng VPN

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính: Bảo mật mạng WAN sử dụng VPN
Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính: Bảo mật mạng WAN sử dụng VPN
 • 15
 • 456
 • 0

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP
Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP . Chƣơng 3: Lọc nội dung thƣ điện tử gửi theo giao thức SMTP Chương này đề xuất phương pháp lọc về mô hình, xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP. 3 SMTP (via. VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Đinh Quang Định NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LỌC NỘI DUNG THƢ ĐIỆN TỬ GỬI THEO GIAO THỨC SMTP Chuyên ngành: Truyền dữ liệu mạng máy tính. Client SMTP PROXY Mô đun hệ thống lọc nội dung thƣ Chƣơng 3- LỌC NỘI DUNG CHO THƢ ĐIỆN TỬ GỬI THEO GIAO THỨC SMTP Để có thể kiểm soát được việc gửi thư điện tử qua giao thức SMTP, cần
 • 23
 • 433
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀN ppt

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀN ppt
. kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HẢI QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN. kiểm toán NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KIỂM TOÁN Dành cho chương trình đào tạo Cao đẳng, ngành Kế toán; ngành Tài chính – ngân hàng Thời lượng: 03đvht (Đính kèm đề cương chi tiết học phần) = 0 = CHƯƠNG. bản. CHƯƠNG III: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP I. Quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính: 1. Chuẩn bò kiểm toán. 2. Thực hiện kiểm toán. 3. Hoàn thành kiểm toán. II.
 • 76
 • 144
 • 0

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng
. 1. Mức độ đáp ứng những đòi hỏi của thị trường lao động của chương trình bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng như thế nào? 2. Chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng. chọn đề tài Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc Cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh. luận văn với tiêu đề : Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng Kinh tế- Tài chính
 • 94
 • 328
 • 0

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Kỹ thuật phần mềm (Đại học Khoa học tự nhiên)

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Kỹ thuật phần mềm (Đại học Khoa học tự nhiên)
.. .CHUONG TRINH DAO TL).O TRINH I><) TIEN Si Chuyen ngimh: Ki thu~t phfin m~m Ma sB: 62 48 01 03 (Ban himh thea Quydt dtnh s6 A809 /QD- DHQGHN, Ol.thimg nam 2014 cua... M()t VE CHUONG TRINH I>AO T~O sB thong tin v~ chrrO'ng trinh diw t~o - Ten chuyen nganh dao t~o: + TiSng Vi~t: KI thu~t ph~n mSm + TiSng Anh Software Engineering - Ma s6 chuyen nganh dao t(;lo:... Vi~t cac tai li~u chuyen mon b~ng ngo~i ngfr thunganh dao t~o; c6 kha nang trinh bay b~ng ngo~i ngfr cac v~n de khoa h9c linh vvc chuyen mon thunganh dao t~o iv Ki niing
 • 19
 • 160
 • 0
1 2 3 4 .. >