Tổng hợp tài liệu :

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Kĩ thuật phần mềm (Đại học Khoa học tự nhiên)

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh
Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh . Công nghệ TP. HCM) Tên chương trình: Quản trị khách sạn - nhà hàng Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị. ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Hệ thống tín chỉ) Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG Ngành đào tạo: Quản
 • 23
 • 391
 • 0

Chương trình đào tạo theo tín chỉ- ngành thuật

Chương trình đào tạo theo tín chỉ- ngành kĩ thuật
Chương trình đào tạo theo tín chỉ- ngành thuật . hoạ kỹ thuật Technical Graphics DRAW214 Đồ họa kỹ thuật 3 3 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (Ban. HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 126
 • 3
 • 234
 • 0

Chương trình đào tạo theo tín chỉ, ngành thuật hạ tầng

Chương trình đào tạo theo tín chỉ, ngành kĩ thuật hạ tầng
Chương trình đào tạo theo tín chỉ, ngành thuật hạ tầng . Mechanics FLME214 Thủy lực 3 3 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quyết định số 126. HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quyết định số 126
 • 3
 • 226
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀN ppt

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀN ppt
. kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HẢI QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN. kiểm toán NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KIỂM TOÁN Dành cho chương trình đào tạo Cao đẳng, ngành Kế toán; ngành Tài chính – ngân hàng Thời lượng: 03đvht (Đính kèm đề cương chi tiết học phần) = 0 = CHƯƠNG. bản. CHƯƠNG III: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP I. Quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính: 1. Chuẩn bò kiểm toán. 2. Thực hiện kiểm toán. 3. Hoàn thành kiểm toán. II.
 • 76
 • 144
 • 0

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng
. 1. Mức độ đáp ứng những đòi hỏi của thị trường lao động của chương trình bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng như thế nào? 2. Chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng. chọn đề tài Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc Cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh. luận văn với tiêu đề : Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng Kinh tế- Tài chính
 • 94
 • 328
 • 0

Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh t16374220150227

Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh t16374220150227
. giả nghiên cứu chọn đề tài Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc Cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh. tiêu đề : Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh. 1. Mức độ đáp ứng những đòi hỏi của thị trường lao động của chương trình bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng như thế nào? 2. Chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng
 • 94
 • 311
 • 0

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Kỹ thuật phần mềm (Đại học Khoa học tự nhiên)

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Kỹ thuật phần mềm (Đại học Khoa học tự nhiên)
.. .CHUONG TRINH DAO TL).O TRINH I><) TIEN Si Chuyen ngimh: Ki thu~t phfin m~m Ma sB: 62 48 01 03 (Ban himh thea Quydt dtnh s6 A809 /QD- DHQGHN, Ol.thimg nam 2014 cua... M()t VE CHUONG TRINH I>AO T~O sB thong tin v~ chrrO'ng trinh diw t~o - Ten chuyen nganh dao t~o: + TiSng Vi~t: KI thu~t ph~n mSm + TiSng Anh Software Engineering - Ma s6 chuyen nganh dao t(;lo:... Vi~t cac tai li~u chuyen mon b~ng ngo~i ngfr thunganh dao t~o; c6 kha nang trinh bay b~ng ngo~i ngfr cac v~n de khoa h9c linh vvc chuyen mon thunganh dao t~o iv Ki niing
 • 19
 • 160
 • 0
1 2 3 4 .. >