Tổng hợp tài liệu :

Quyết định 1143 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 2705 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 2705 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
... kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám... Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch. .. chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP;
 • 3
 • 40
 • 0

Quyết định 3191 QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Quyết định 3191 QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
... quy định pháp luật; đạo thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật UBND huyện Thanh Miện lập điều chỉnh tiêu kế hoạch sử. .. hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện chi tiết đến xã, thị trấn có liên quan theo hướng dẫn Sở Tài nguyên Môi trường; công bố công khai danh mục bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Điều... trình xây dựng điểm dân cư xã Thanh Giang: a) Diện tích: 7.200m2; sử dụng từ đất trồng lúa (LUC); b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất phát triển hạ tầng (DHT) 45m2, Đất nông thôn (ONT) 7.155m2;
 • 2
 • 46
 • 0

Quyết định 2676 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2676 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
... Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Thực thủ tục hành đất đai theo kế hoạch sử dụng đất huyện A Lưới phê duyệt Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, ... trường, Thủ trưởng quan có liên quan Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 4; - CT PCT UBND tỉnh; - VP: CVP PCVP UBND tỉnh; - Cổng Thông... PCT UBND tỉnh; - VP: CVP PCVP UBND tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu VT, ĐC TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Ngọc Thọ LUẬT TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169
 • 2
 • 69
 • 0

Quyết định 2536 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Quyết định 2536 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
... đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất duyệt; - Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất; - Định kỳ báo cáo kết thực UBND tỉnh. .. TRONG NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẮC QUANG (Kèm theo Quyết định số 2536/ QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 UBND tỉnh Hà Giang) Đơn vị tính: STT 1 Công trình, dự án phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. .. việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Quang; - Định kỳ tổng hợp báo cáo kết thực kế hoạch sử dụng đất UBND tỉnh Bộ Tài nguyên Môi trường theo quy định Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám
 • 9
 • 90
 • 0

Quyết định 2236 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2236 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
... https://luatminhgia.com.vn/ Đất quy hoạch lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp Đất quy hoạch lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp Đất quy hoạch lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp LUẬT SƯ... Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ IIII Bổ sung kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất giao Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên quản II B B ổổ ss uu nn gg kk ếế hh oo ạạ cc hh... ll ýý Đất quy hoạch lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp LUẬT TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Đất quy hoạch lâm nghiệp chuyển sang đất nông
 • 9
 • 75
 • 0

Quyết định 2441 QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2441 QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
... https://luatminhgia.com.vn/ Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Thủ trưởng quan có liên quan Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. .. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 4; - CT PCT UBND tỉnh; - Phòng TNMT huyện Quảng Điền; - VP: PCVP UBND tỉnh; - Lưu VT, ĐC TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ
 • 2
 • 58
 • 0

Quyết định 2219 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2219 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
... UBND tỉnh; - Như Điều 2; - TTTU, TTHĐND thành phố Đà Lạt; - TTHU, TTHĐND huyện Đơn Dương; - Phòng TN&MT thành phố Đà Lạt huyện Đơn Dương; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT Đoàn Văn... tịch UBND thành phố Đà Lạt huyện Đơn Dương thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan định thi hành kể từ ngày ký TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như... Nghĩa Lập 1,2 Các nội dung khác Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3 /2016 Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 26/4 /2016 UBND tỉnh không thay đổi Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, ngành: Tài
 • 2
 • 70
 • 0

Quyết định 2451 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 2451 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
... Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Xuyên phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Xuyên phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm... thực kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Xuyên phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch. .. tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện MX; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, KT
 • 2
 • 73
 • 0

Quyết định 3093 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định 3093 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc
... https://luatminhgia.com.vn/ Điều chỉnh phân bổ diện tích loại đất năm kế hoạch (Chi tiết thể biểu 02 kèm theo) Điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (Chi tiết thể biểu 03 kèm theo) Điều chỉnh kế hoạch chuyển... hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 (Chi tiết thể biểu 04 kèm theo) Điều chỉnh diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2016 (Chi tiết thể biểu 05 kèm theo) Điều Tổ chức thực hiện:... nội dung khác giữ nguyên Quyết định 973/QĐ-UBND ngày 22/03 /2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Căn Quyết định này, UBND huyện Sông Lô có trách nhiệm tổ chức thực nội dung theo quy định Giao Sở Tài nguyên
 • 2
 • 111
 • 0

Quyết định 2134 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2134 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
... Minh Gia Nơi nhận: - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như Điều 2; - TTHU, TTHĐND thành phố Đà Lạt; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Phòng TN&MT thành phố Đà Lạt; - Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT https://luatminhgia.com.vn/
 • 2
 • 70
 • 0

Quyết định 567 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Quyết định 567 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
... tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, TN.Thắng Bản điện tử: - Bộ CHQS tỉnh - VP UBND tỉnh: + CVP, PVP ĐT, ĐT, XD, VX; + Trung tâm Tin học https://luatminhgia.com.vn/ Lại Thanh Sơn LUẬT
 • 2
 • 57
 • 0

Quyết định 2953 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định 2953 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc
... nội dung khác giữ nguyên Quyết định 735/QĐ-UBND ngày 04/3 /2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Căn Quyết định này, UBND huyện Vĩnh Tường có trách nhiệm tổ chức thực nội dung theo quy định Giao Sở Tài nguyên... UBND huyện Vĩnh Tường Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Thủ trưởng quan, cá nhân liên quan định thi
 • 2
 • 84
 • 0

Quyết định 2902 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định 2902 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc
... nội dung khác giữ nguyên Quyết định 975/QĐ-UBND ngày 22/3 /2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Căn Quyết định này, UBND huyện Tam Dương có trách nhiệm tổ chức thực nội dung theo quy định Giao Sở Tài nguyên... thực UBND huyện Tam Dương Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Tam Dương Thủ trưởng quan, cá nhân liên quan định thi
 • 2
 • 101
 • 0

Quyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
... chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 09/CH KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND... HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND ngày 06/9 /2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT TƯ VẤN PHÁP... 03/KH -2016 KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND ngày 06/9 /2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Đơn vị tính: Ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT
 • 9
 • 52
 • 0

Quyết định 1143 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1143 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
... nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 08/CH-05KH KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình Đơn... đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn - Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch. .. nghiệp khác lại Đất chưa sử dụng Đất đô thị* Ghi chú: * Không tổng hợp tính tổng diện tích tự nhiên Biểu 07/CH-04KH KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH Ban hành
 • 9
 • 69
 • 1

Quyết định 1144 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1144 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
... KCN Đất khu kinh tế* KKT Đất đô thị* KDT Biểu 07/CH KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN KHÁNH (Kèm theo Quyết định số 1144/ QĐ-UBND ngày 05/9 /2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh. .. https://luatminhgia.com.vn/ - Thực việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phát triển kinh tế xã hội địa... sang đất nông nghiệp khác Chuyển đổi nội đất phi nông nghiệp Trong đó: Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN KHÁNH (Kèm theo Quyết định số 1144/ QĐ-UBND
 • 6
 • 112
 • 0

Quyết định 1142 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1142 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
... 03/CH KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, HUYỆN HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình STT Chỉ tiêu sử dụng đất. .. HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT TƯ... sang đất nông nghiệp rừng 2.9 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 02/CH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH
 • 10
 • 62
 • 0

Quyết định 1145 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1145 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
... KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1145/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu sử dụng đất. .. - - - - - KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1145/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Đơn... nghệ cao DDT Đất khu kinh tế DDL Đất đô thị DNT KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1145/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 Ủy ban
 • 6
 • 46
 • 0

Quyết định 1147 QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1147 QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
... 02 KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1147/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) STT Chỉ tiêu sử dụng. .. PHỤ LỤC 04 KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 CỦA HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1147/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) STT... https://luatminhgia.com.vn/ PHỤ LỤC 01 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2016 CỦA HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1147/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Phân theo đơn
 • 4
 • 60
 • 0
1 2 3 4 .. >