Tổng hợp tài liệu :

Từ vựng, ví dụ và bài tập chủ đề gia đình (Family)

Lập trình c trên windows dụ bài tập (t4)

Lập trình c trên windows ví dụ và bài tập (t4)
• Mô tả:Viết một chương trình cho phép điều khiểnrobot di chuyển trên màn hình. Robot luôn dichuyển, người sẽ điều khiển hướng đi của robotBài tập 5• Hướng dẫn:Sử dụng hàm sau để lấy ngày giờ hệ thông:void GetLocalTime( LPSYSTEMTIME lpSystemTime );typedef struct _SYSTEMTIME {WORD wYear; WORD wMonth;WORD wDayOfWeek; WORD wDay;WORD wHour; WORD wMinute; WORD wSecond;WORD wMilliseconds;} SYSTEMTIME . 1 Lập trình C trên Windows dụ Bài tập (T4) Nguyễn Đ c Hoàng Hạ Khoa CNTT –Trường ĐHKHTN Email: ndhha@fit.hcmuns.edu.vn 2 Graphics Device Interface. gói HDC thành lớp CMyDC nhằm hỗ trợ người lập trình C trên Windows. • Yêu c u: classCMyDC { Public: PAINTSTRUCT m_ps; HDC m_hdc; HWND m_hwnd; HDC BeginPaint(HWND);
 • 20
 • 427
 • 1

LẬP TRÌNH WINDOWS dụ bài tập

LẬP TRÌNH WINDOWS  ví dụ và bài tập
Lập trình C trên Windows dụ Bài tập (T4) Graphics Device Interface (GDI) HDC WM_PAINT • HDC BeginPaint( HWND hwnd, // input LPPAINTSTRUCT lpPaint // output ); • BOOL EndPaint( HWND hWnd, PAINTSTRUCT *lpPaint ); Không phải trong WM_PAINT • HDC GetDC( HWND hWnd); • int ReleaseDC( HWND hWnd, HDC hDC // handle to DC ); Chọn các đối tượng vẽ vào trong DC • HGDIOBJ SelectObject( HDC hdc, HGDIOBJ hgdiobj); 3 HPEN • HPEN CreatePen( int fnPenStyle, int nWidth, COLORREF crColor); • BOOL DeleteObject( HGDIOBJ hObject); • dụ: hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); hPen = CreatePen(PS_SOLID,2,0); hOld = SelectObject(hdc,hPen); MoveToEx(hdc,100,200,NULL); LineTo(hdc,200,100); SelectObject(hdc,hOld); DeleteObject(hPen); EndPaint(hWnd, &ps); 4 HBRUSH • CreateBrushIndirect: Creates a brush with a specified style, color, and pattern • . 1 Lập trình C trên Windows dụ Bài tập Nguyễn Đức Hoàng Hạ Khoa CNTT –Trường ĐHKHTN Email: ndhha@fit.hcmuns.edu.vn. SetTimer được đặt trong sự kiện WM_CREATE KillTimer đặt trong sự kiện WM_DESTROY 16 dụ 2 Mô phỏng banh rơi •Mô tả bài toán: –Một quả banh rơi tự do từ
 • 27
 • 394
 • 1

tong hop dang toan hay ve giai tich co vi du va bai tap

tong hop dang toan hay ve giai tich co vi du va bai tap
. Với 0 2x = thay vào ( ) 1 ta được tiếp tuyến ( ) 1 1 : 2d y = − Với 0 3x = thay vào ( ) 1 ta được tiếp tuyến ( ) 2 : 9 25d y x= − Với 0 1 3 x = thay vào (. 0 1x = − thay vào ( ) 1 ta được tiếp tuyến ( ) 1 : 2 2d y x= − − Với 0 0x = thay vào ( ) 1 ta được tiếp tuyến ( ) 2 : 0d y = Với 0 2 3 x = thay vào ( )
 • 7
 • 402
 • 8

Lập trình C trên Windows dụ Bài tập

Lập trình C trên Windows Ví dụ và Bài tập
. wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc; wcex.cbClsExtra = 0; wcex.cbWndExtra = 0; wcex.hInstance = hInstance; wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_BBBBB); wcex.hCursor. 1 Lập trình C trên Windows dụ Bài tập Nguyễn Đ c Hoàng Hạ Khoa CNTT –Trường ĐHKHTN Email: ndhha@fit.hcmuns.edu.vn 2 WinMain •intWinMain(HINSTANCE
 • 27
 • 330
 • 0

Giải tích toán học-Các dụ bài tập-Liasko (Phần II tập 2)

Giải tích toán học-Các ví dụ và bài tập-Liasko (Phần II tập 2)
Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên khối các trường kỹ thuật.Giai tich toan hoc-Cac vi du va bai tap-Liasko (Phan II tap 2)
 • 419
 • 2,512
 • 22

Giải tích toán học-Các dụ bài tập-Liasko (Phần II tập 1)

Giải tích toán học-Các ví dụ và bài tập-Liasko (Phần II tập 1)
Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên khối các trường kỹ thuật.Giai tich toan hoc-Cac vi du va bai tap-Liasko (Phan II tap 1)
 • 427
 • 2,175
 • 10

dụ bài tập visual basic.net-lập trình cơ sở dữ liệu & report

Ví dụ và bài tập visual basic.net-lập trình cơ sở dữ liệu & report
Mục lục. Phần 1: Lý thuyết, tóm tắt dụ chuyên đề. Làm việc với đối tượng ADO.NET. Làm việc với đối tượng Datareader. Đối tượng Dataadapter dataset. Đối tượng Datatable dataview. Đối tượng Datarow, Datacolumn Datarelation,... Phần 2: Bài giải
 • 470
 • 1,285
 • 2

Tài liệu Lập trình C trên Windows dụ Bài tập ppt

Tài liệu Lập trình C trên Windows Ví dụ và Bài tập ppt
. wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc; wcex.cbClsExtra = 0; wcex.cbWndExtra = 0; wcex.hInstance = hInstance; wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_BBBBB); wcex.hCursor. 1 Lập trình C trên Windows dụ Bài tập Nguyễn Đ c Hoàng Hạ Khoa CNTT –Trường ĐHKHTN Email: ndhha@fit.hcmuns.edu.vn 2 WinMain •intWinMain(HINSTANCE
 • 27
 • 343
 • 0

Tài liệu Lập trình C trên Windows dụ Bài tập docx

Tài liệu Lập trình C trên Windows Ví dụ và Bài tập docx
. gói HDC thành lớp CMyDC nhằm hỗ trợ người lập trình C trên Windows. • Yêu c u: classCMyDC { Public: PAINTSTRUCT m_ps; HDC m_hdc; HWND m_hwnd; HDC BeginPaint(HWND);. 1 Lập trình C trên Windows dụ Bài tập (T4) Nguyễn Đ c Hoàng Hạ Khoa CNTT –Trường ĐHKHTN Email: ndhha@fit.hcmuns.edu.vn 2 Graphics Device Interface
 • 20
 • 338
 • 0

Quá trình thiết bị công nghệ hóa: Tập 10: dụ bài tập

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa: Tập 10: Ví dụ và bài tập
CHUONG 1: BOM - QUAT - MÁY NÉN. CHUONG 2: PHAN LOAI BANG PHUONG PHAP CO HOC CHAT LONG, THUY DONG LUC HOC TANG SOI, KHUAY TRON TRONG MOI TRUONG LONG. CHUONG 3: SU TRUYEN NHIET TRONG THIET BI HOA HOC. CHUONG 4: CO DAC VA KET TINH. CHUONG 5: TRUYEN KHOI- HAP THU. CHUONG 6: CHUNG CAT. CHUONG 7: TRICH LY. CHUONG 8: HAP THU. CHUONG 9: SAY.
 • 468
 • 5,709
 • 59

Tài liệu Lập trình C trên Windows - dụ Bài tập pptx

Tài liệu Lập trình C trên Windows - Ví dụ và Bài tập pptx
. CS_VREDRAW;wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc;wcex.cbClsExtra = 0;wcex.cbWndExtra = 0;wcex.hInstance = hInstance;wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_BBBBB);wcex.hCursor. 1 Lập trình C trên Windows Ví dụ Bài tập Nguyễn Đ c Hoàng HạKhoa CNTT –Trường ĐHKHTNEmail: ndhha@fit.hcmuns.edu.vn2WinMain•intWinMain(HINSTANCE
 • 27
 • 315
 • 0

Complex Numbers from A to Z - BÀI TẬP SỐ PHỨC(98 DỤ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI) ppt

Complex Numbers from A to Z - BÀI TẬP SỐ PHỨC(98 VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI) ppt
. || z z z z z z z zz z z z 1 2 1 2| | || || zzz z . (6) 2 2 21 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2| ( )( ) ( )| |||( ) |z z z z z z z z z z z z z zz z . .zaz zz 2 4 2 2 4 222 4 2 4| | [ ; ]22 a a a a a a z 2244| | [ ; ]22 a a a a z . 2244max | | ,min | |22 a a a azz. ,z M z z. Bài tập
 • 54
 • 611
 • 0

Cơ sở khoa học vật liệu dụ bài tập về giản đồ pha

Cơ sở khoa học vật liệu  ví dụ và bài tập về giản đồ pha
. DỤ BÀI TẬP VỀ GIẢN ĐỒ PHA DỤ A. Xét hợp kim 40% Si – 60% Al (% khối lượng) tại 700 o C trên giản đồ 1. Xác định % khối lượng pha lỏng L pha rắn β (gần đúng) a) 25% L 75%. đây trong giản đồ hợp kim Cu-Ag a) 40 % kl Ag ở 900 o C, 780 o C, 778 o C b) 71,9 % kl Ag ở 778 o C c) 95 % kl Ag ở 779 o C, 500 o C 5 BÀI TẬP GIẢN ĐỒ PHA 1. Cho giản đồ pha hệ hai cấu. o C sẽ có các pha thành phần a) α = 17 % Sn - 83 % Pb; L = 55.7 % Sn - 44.3 % Pb 68,6% b) L = 25 % Sn - 75 % Pb; α = 25 % Sn - 75 % Pb c) α = 17 % Sn - 83 % Pb; β = 55.7 % Sn - 44.3 % Pb d)
 • 10
 • 3,290
 • 22

Cơ sở khoa học vật liệu dụ bài tập về tính chất cơ

Cơ sở khoa học vật liệu  ví dụ và bài tập về tính chất cơ
. DỤ BÀI TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢNG CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ: 1N/m 2 = 1Pa 1N/mm 2 = 10 6 N/m 2 = 10 6 Pa = 1MPa. ε x = ∆d / d 0 = ( 9,9986 – 10) / 10 = - 1,4.10 -4 ν = - (ε x / ε z ) = - ( - 1,4.10 -4 ) / (4,75.10 -4 ) = 0,295 E = σ / ε z = 100 MPa / 4,75.10 -4 = 210 GPa G = E / [ 2 (1 + ν) ] = 210. dạng là đàn hồi ε X = ε Y = - ε Z . b) Tính năng lượng biến dạng đàn hồi. a) d’ = 29,993 mm; l’ = 50,032 mm b) U = 2,27.10 -2 Mpa 30) Cho bảng số liệu sau (K = σ Πa ): Vật liệu Độ bền đứt,
 • 9
 • 822
 • 13

Cơ sở khoa học vật liệu dụ bài tập về tính chất điện

Cơ sở khoa học vật liệu  ví dụ và bài tập về tính chất điện
. nguyên chất có độ dẫn điện là 390 Ω -1 m -1 ở 5 o C 1010 Ω -1 m -1 ở 25 o C. a) Tính độ rộng của miền cấm E g . b) Tính độ dẫn điện ở 15 o C. Đáp số: a) 0,68 eV; b) 638 Ω -1 m -1 20) Ge. số: 7,48 Ω -1 cm -1 . 5) Độ dẫn điện của Si nguyên chất là 5.10 -6 Ω -1 cm -1 ở 50 o C a) Tính nồng độ của lỗ nồng độ của e dẫn trong Si ở 50 o C, biết µ n = 1300 cm 2 /Vs, µ p = 500. mang điện tích âm (và một số rất nhỏ chất mang điện tích dương) có điện trở suất là ρ = 0,016 Ω.m. Tính a) Độ dẫn điện của bán dẫn. b) Độ chuyển dịch của điện tử . c) Tốc độ trung bình của điện
 • 6
 • 606
 • 8

dụ bài tập chương cấu trúc vật liệu

ví dụ và bài tập chương cấu trúc vật liệu
. DỤ BÀI TẬP CHƯƠNG CẤU TRÚC VẬT LIỆU I – PHẦN DỤ 1) Tính mật độ xếp thể tích M v của NaCl, biết r(Na + ) = 0,98 A o ,. khuyết tật Fe (1-x) O có cấu trúc giống NaCl, ngoại trừ vài vị trí trống ion Fe 2+ có một vài phần Fe 3+ thay thế Fe 2+ . Trong đó x= 0,04 ÷ 0,16 tùy thuộc vào nhiệt độ lượng oxy có sẳn bán kính cation anion khi K= 6). ĐS: d = 3,73 g/cm 3 30) MnS có hai dạng cấu trúc, một dạng với cấu trúc giống NaCl, một dạng giống với ZnS (Sphalerite).Tính khối lượng riêng MV trong mỗi
 • 11
 • 1,296
 • 6

dụ bài tập tính chất điện

ví dụ và bài tập tính chất điện
. mang điện tích âm (và một số rất nhỏ chất mang điện tích dương) có điện trở suất là ρ = 0,016 Ω.m. Tính a) Độ dẫn điện của bán dẫn. b) Độ chuyển dịch của điện tử . c) Tốc độ trung bình của điện. phụ gia nhóm V được thêm vào Ge với tỉ lệ 10 -8 để tạo điện trở suất ρ = 0,1 Ω.m. Biết M Ge = 72,6 d Ge = 5,32 g/cm 3 . Tính độ chuyển dịch của điện tử cường độ điện trường E (V/m) để. thì độ dẫn điện của Ge, Cu tăng hay giảm? Nêu biểu thức quan hệ giữa độ dẫn điện nhiệt độ của Ge Cu. b) Ở 323 K độ dẫn điện của Ge Cu là bao nhiêu. Cho E g (Ge) = 0,72 eV α(Cu) =
 • 6
 • 313
 • 0

BÀI TẬP SỐ PHỨC (98 DỤ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI) pps

BÀI TẬP SỐ PHỨC (98 VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI) pps
. (CĐSP NINH THUẬN) BÀI TẬP SỐ PHỨC (98 DỤ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI) Bài tập số phức Lê Lễ -suphamle2341@gmail.com Page 2 LỜI GIỚI THIỆU Như tên sách, ‘’Complex. đề liên quan số phức: từ xây dựng trường số phức, số phức dạng lượng giác, đến hình học phức Người dịch chỉ chọn lọc một số vấn đề lý thuyết, bài tập cơ bản, nâng cao của số phức để giới. của phép nhân cộng, chứng tỏ ℂ cùng hai phép toán cộng nhân là một trường. 1.4 Dạng đại số của số phức Dạng đại số của số phức được nghiên cứu sau đây: Bài tập số phức Lê
 • 54
 • 761
 • 0

Câu hỏi bài tập Chủ đề 2: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử doc

Câu hỏi và bài tập Chủ đề 2: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử doc
. Câu hỏi bài tập Chủ đề 2: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 9.1) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử? A) Hạt nhân được cấu tạo từ các nuclôn về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử? A) Prôtôn trong hạt nhân mang điện tích +e. B) Nơtron trong hạt nhân mang điện tích – e C) Tổng số các prôtôn nơtron gọi là số khối. D )Hạt nhân được cấu. của một hạt nhân nguyên tử Cacbon H 1 1 C. u bằng 12 1 khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon C 12 6 D. u bằng 12 1 khối lượng của một nguyên tử Cacbon C 12 6 9.9. Hạt nhân 60 27 Co
 • 8
 • 567
 • 2

Từ vựng, dụ bài tập chủ đề gia đình (Family)

Từ vựng, ví dụ và bài tập chủ đề gia đình (Family)
Từ vựng mô tả về gia đình (family), hình dáng (body), da (skin Complexion), chiều cao (height), tuổi (age), tính cách (Characteristics Personalities), khuôn mặt (Face), kiểu tóc (hair), môi (lips), mắt (eyes)... dụ cụ thể các bài tập liên quan. Các cấu trúc câu đơn giản. ... is good to live in a big family = Living in a big family is good - Living in a big family brings many benefits = There are many benefits of living in a big family - Family plays a very important... close-knit family = My family is very happy and close-knit - My father is a doctor and/while my mother is a house-wife - There are four members/ people in my family = I come from a family of four... ……………………………………………………………………………………………… Talk about your family You should say about: - Your family members - Your family s activities - It is a happy family? ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
 • 10
 • 270
 • 0
1 2 3 4 .. >