Tổng hợp tài liệu :

De KS giua HK2 anh 7 de le

Đề kiểm tra Anh 7 (Bài số 1 đề lẻ)

Đề kiểm tra Anh 7 (Bài số 1 đề lẻ)
. Trờng THCS Quảng Tiến đề kiểm tra 1 tiết - bài số 1 Học kỳ I - năm học 20 07- 2008 Môn tiếng anh- lớp 7 Thời gian làm bài 45 phút . work. -> She never does the house work. Điểm Lời nhận xét của giáo viên Đề lẻ 1. always / church / he / to / goes / Sundays / on. -> He .
 • 2
 • 231
 • 1

Trọn bộ Đề kiểm tra và Thi HK2 Anh 7 (08-09)

Trọn bộ Đề kiểm tra và Thi HK2 Anh 7 (08-09)
. . Teaching date: - Class 7A: … / 2 /2009 - Class 7B: … / 2 /2009 - Class 7C: … / 2 /2009 Period 71 . 8 Writing for the third test. I. Objectives Students': Revise unit 1+2+3 III. Procedure: 1. Organization: Class 7A 7B 7C Total Out 2.Checking up: No question. 3. New lesson: Matrix: Unit (Topic)
 • 25
 • 324
 • 1

KT hk2 anh 7 TN theo mẫu mới

KT hk2 anh 7 TN theo mẫu mới
. KIỂM TRA 45’ HK II Năm học : 2009-2010 Tiết 71 C Môn : Tiếng Anh 7 I. 5m = 20 x 0,25m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c d c a d d b d a d 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 a b c b b d b a d b II. 1,25m = 5. KIỂM TRA 45’ HK II Năm học : 2009-2010 Tiết 71 D Môn : Tiếng Anh 7 I. 5m = 20 x 0,25m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d a d a b d b a b d 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 b d a d a b c b d b II. 1,25m = 5. 45’ HK II Năm học : 2009-2010 Tiết 89 C Môn : Tiếng Anh 7 I. 5m = 20 x 0,25m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C D B A D A A A C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A D D D A B A D C II. 1,25m = 5 x 0,25m 1.B 2.D 3.C 4.D 5.B III.
 • 23
 • 202
 • 0

Đề KS giữa HK2 - Toán 2

Đề KS giữa HK2 - Toán 2
. Phần tự luận Câu 1: Tính 2cm x 4 = 10dm : 5 = 4cm x 2 = 5dm x 3 = 12cm : 4 = 8cm : 2 = 4 l x 5 = 18 l : 3 = 20 l : 2 = Câu 2: Tìm y y : 3 = 5 43 - y = 17 Câu3: Có 12 ngời khách cần sang sông,. 64cm Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S a) An về đến nhà lúc 5 giờ 5 phút, Bình về đến nhà lúc 5 giờ 10 phút. Vậy An về đến nhà trớc Bình. b) An đi ngủ lúc 21 giờ 15 phút, Bình đi ngủ lúc 21 giờ 20 phút TRNG TIU HC TT CAO THNG Bài khảo sát chất lợng lần 3 Nm hc 20 0 9- 20 10 Mụn: Toỏn lp 2 (Thi gian: 40 phỳt) H v tờn: Lp: I. Phần trắc nghiệm. Câu 1: Khoanh vào chữ cái
 • 3
 • 100
 • 0

Đề KS giữa HK2 - Toán 3

Đề KS giữa HK2 - Toán 3
. …………………………………………………………… II- PHẦN TỰ LUẬN: Trình bày bài giải các bài toán sau: Câu 1: Đặt tính rồi tính: 2 634 + 4848 7284 - 35 28 30 8 x 7 1607: 4 Câu 2: Một cửa hàng có 2 836 l . Lần thứ nhất bán 1/4. TT CAO THƯỢNG Bµi kh¶o s¸t chÊt lîng lÇn 3 Năm học 200 9- 2010 Môn: Toán lớp 3 (Thời gian: 40 phút) Họ và tên:……………………………………………………………… … Lớp: ……………… I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Khoanh vào chữ. liền trước của số 630 00 là số 62 000 b) Số tròn chục liền sau của số 25 000 là số 25 010 c) Số liền trước của số 78 090 là số 78 089 d) Số liền sau của số 16 700 là số 16 701 Câu 3: Viết số thích
 • 2
 • 500
 • 0

BÀI ÔN KIỂM TRA 45''''-HK2 -ANH 7

BÀI ÔN KIỂM TRA 45''''-HK2 -ANH 7
. Bài tập 7 I- WRITE THE CORRECT TENSE OR FORM OF THE VERBS IN PARENTHESES : (chia động từ thích hợp. meat D.kinds of films 6. He prefers playing soccer to books . A.read B.reads C.to read D.reading 7. I don’t like carrots. . A.I do, too. B.So do I. C.Neither I do. D.I don’t, either. 8. Miss Chi. cho biết các câu sau đây đúng hay sai ) A French ocean biographer , Jacques Cousteau ( 1910 – 19 97 ) , invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s . In the vessel , he could explore the
 • 2
 • 544
 • 6

Tiếng Anh 7-Tiêt15:Lesson B1- B3

Tiếng Anh 7-Tiêt15:Lesson B1- B3
. . GROUP ENGLISH Hey hello - Joy.mp3 Section B: Hoa’s family Hoa’s family LESSON 3 : B1,B2 ,B3 English 7 1 2 3 4 5 10 farmer teacher doctor driversinger cattle (n) : gia súc
 • 33
 • 316
 • 2

TIENG ANH 7.UNIT15.LESSON 4 : B1-2

TIENG ANH 7.UNIT15.LESSON 4 : B1-2
. traffic - friendly - quiet CountrysideCity I. New words 1. T/F statements III. B2 : Ask and answer the questions III. B2 : Ask and answer the questions I. New words II. B1-Listen 2. Answer the questions 1.
 • 14
 • 181
 • 0

ANH 7.UNIT5. LESSON 4: B1,2

ANH 7.UNIT5. LESSON 4: B1,2
. to an activity IV. Homework - Learn by heart the new words - Do exercise 3 (P32) - Prepare new lesson B 3
 • 21
 • 141
 • 0

de thi hk2 anh 7

de thi hk2 anh 7
. forty classrooms with 1 ,70 0 students. My classroom is on the second floor. I’m in grade 7, class 7A. Our class starts at 7. 00 and finishes at 11.30. At school we learn many things, but I like Literature. in Hue 2. How many students are there in the school? A. 1 ,70 0 B. 1, 070 C. 1,0 07 3. When does the class start and finish? A. 7. 00 and 11.00 B. 7. 30 and 11.00 C. 7. 00 and 11.30 4. What. C. swimming 3 7. Will your sister be home . . . . . . . . . dinner tonight? A. with B. at C. for 8. Vietnamese students have . . . . . . . . vacations than American students. A. few B.
 • 3
 • 171
 • 0

de 45'' lan 1 hk2 Anh 7 chuan Bo GD

de 45'' lan 1 hk2 Anh 7 chuan Bo GD
. Week 24 Period 71 : - Writing day: 10 . 02. 2 011 - Teaching day: 17 . 02. 2 011 Tan Viet secondary school English test Class: 7 School year: 2 010 - 2 011 Name: Subject: English 7 Time 45’ Mark. ………….(3)problems. Toothache came next with 17 . Colds accounted for 10 (4) …………… Finally, (5) headache (5) ……… 5 days’ absence. 1. a. 12 b. 11 2. c. 12 2 d. 13 2 2. a. 13 b. 23 c. 43 d. 53 3. a. headache. Lan / be / sad. She / have a headache / now. She / see / doctor. - …………………………………………………………………………… Week 24 Correct the test Period 72 : - Writing day: 11 . 02. 2 011 - Teaching day: 18 . 02. 2 011 A.
 • 3
 • 193
 • 0

Đề kiểm tra Hk2- Anh 7

Đề kiểm tra Hk2- Anh 7
. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN DŨNG Đề số 1 KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Anh 7 Ngày thi: /5/2011 Thời gian làm bài:45 phút Câu 1: T×m tõ mµ phÇn. -> What about ? 3. Khanh is a fluent English speaker. -> Khanh speaks 4. What is the price of this dictionary ? -> How much ? Họ và tên: , SBD GIÁO VIÊN RA ĐỀ (Họ tên, ký) TrÇn Kim. THCS: Quúnh S¬n PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II YÊN DŨNG Đề số 2 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Anh 7 Ngày thi: /5/2011 Thời gian làm bài:45 phút Câu 1: T×m tõ mµ phÇn g¹ch ch©n
 • 4
 • 153
 • 0

Đề kiểm tra Hk2 Anh 7

Đề kiểm tra Hk2 Anh 7
... Trng THCS: Quỳnh Sơn PHềNG GIO DC V O TO YấN DNG s Kè THI CHT LNG HC Kè II NM HC 2010-2011 Mụn: Anh Ngy thi: /5/2011 Thi gian lm bi:45 phỳt Cõu 1: Tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác... practised C stopped D appeared A telephone B vegetables C medicine D kilometer Cõu 2: Chn v khoanh trũn cõu tr li ỳng nht A, B, C hoc D (2,5): The homework very difficult yesterday A is B are
 • 4
 • 153
 • 0

Đề thi HK2 Anh 7(đề 1)

Đề thi HK2 Anh 7(đề 1)
...about .? Khanh is a fluent English speaker -> Khanh speaks What is the price of this dictionary ? -> How much ? Họ tên: , SBD GIÁO VIÊN RA ĐỀ HIỆU TRƯỞNG (Họ tên,
 • 2
 • 76
 • 0

Đề thi HK2 Anh 7(đề 2)

Đề thi HK2 Anh 7(đề 2)
...GIÁO VIÊN RA ĐỀ HIỆU TRƯỞNG (Họ tên, ký) (Duyệt, ký, đóng dấu) TrÇn Kim TuyÕn Trường THCS: Quúnh S¬n
 • 2
 • 87
 • 0

de khao sat giua ky anh 7 thi diem

de khao sat giua ky anh 7 thi diem
... sketches Portrait: (Tranh chân dung) The Mona Lisa is a famous 16th-century portrait by Leonardo da Vinci The true identity of the woman pictured in the portrait remains unknown, despite intensive... Watercolor paintings are considered a unique way to creatively represent dreams, illusions, emotions, and bright feelings using water-soluble pigments Sketch: (Tranh phác họa) Van Gogh did not... questions below (1.5 pts) Oil painting: Since the 18th century, under the impact of society, culture, and technology, oil painting has undergone dramatic changes They are rebellious but passionate,
 • 3
 • 421
 • 4

de thi giua hk2 mon cong nghe lop 7 truong thcs le hong phong dak lak nam hoc 2015 2016

de thi giua hk2 mon cong nghe lop 7 truong thcs le hong phong dak lak nam hoc 2015 2016
...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học kì môn Công nghệ lớp Câu (2,0 điểm) ỗi ý 0,5 điểm họn phối hương pháp nhân giống on đực... 5/ Ủ men E/ hức ăn viên 5+F F/ ám gạo, bột ngô a/ Sắn khô thái lát Câu (3,0 điểm) ỗi ý trả lời 0 ,75 điểm - ung cấp thực phẩm cho người - ung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp - ung cấp phân
 • 2
 • 39
 • 0

de thi giua hk2 mon sinh hoc lop 7 truong thcs le hong phong dak lak nam hoc 2015 2016

de thi giua hk2 mon sinh hoc lop 7 truong thcs le hong phong dak lak nam hoc 2015 2016
... biện pháp bảo vệ loài thú VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học kì mơn Sinh học lớp Câu Nội dung 1.1 - A 1.2 - B 1-C Bộ thú huyệt (thú mỏ vịt) 1.3 - B 2-D Điểm... vòng tuần hồn, máu pha ni thể 4- e Tim ngăn, vòng tuần hồn, máu mi thể máu pha II Phần tự luận: (7, 0 điểm) Câu 3: (1,0 điểm) Kể tên lớp thú? cho ví dụ? Câu 4: (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm chung... Có bơ lơng mao, phân hố thành loại (cửa, nanh, hàm) - Tim ngăn, có vòng tuần hồn - Có tượng thai sinh nuôi sữa mẹ - Là động vật nhiệt * Vai trò: - Cung cấp thực phẩm, sức kéo 1,0 - Làm đồ mĩ nghệ
 • 4
 • 51
 • 0

de kiem tra giua hkii anh 7 tinh bac ninh 87781

de kiem tra giua hkii anh 7 tinh bac ninh 87781
... did (3)……….go to the dentist ? Nga : Yes, I did I went to the dentist (4)……… Lan : (5)………….was the problem ? Nga : Well,I had a small cavity , but it (6)……….serious The dentist filled the cavity... Well,I had a small cavity , but it (6)……….serious The dentist filled the cavity in my tooth Lan : (7) …………do you feel now ? Nga : I feel a lot better after she (8)………….my tooth V Rewrite sentence
 • 2
 • 9
 • 0

Tiếng Anh 7 :: Trường THCS Trần Văn Ơn :: | Tin tức | Dạy và Học | Anh | Hướng dẫn ôn tập Học kỳ 2 năm học 20122013 môn tiếng Anh DC HK2 Anh 7 U9 14

Tiếng Anh 7 :: Trường THCS Trần Văn Ơn :: | Tin tức | Dạy và Học | Anh | Hướng dẫn ôn tập Học kỳ 2 năm học 20122013 môn tiếng Anh DC HK2 Anh 7 U9 14
... /N Ex: She prefers swimming to watching TV Hsinh ôn lại phần ngữ pháp HKI Ôn tập Anh văn lớp – Học kỳ Giáo viên: BÙI THÙY DƯƠNG Danh từ đếm không đếm câu so sánh (FEWER/MORE + countable Noun... cần đọc kỹ đề trước làm dò kỹ trước nộp Chúc em ơn tập tốt để đạt điểm số cao kỳ thi tới Ôn tập Anh văn lớp – Học kỳ 10 Giáo viên: BÙI THÙY DƯƠNG ... were ……………………………………………… 12 My father drives carefully  My father is ……………………………………………………………………………… Ôn tập Anh văn lớp – Học kỳ Giáo viên: BÙI THÙY DƯƠNG 13 It takes me 20 minutes to the housework
 • 10
 • 36
 • 0
1 2 3 4 .. >