Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài 43 Khái niệm lược về phân loại thực vât

Bài 43 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vât
. cáo -Học sinh đọc thông tin sgk và nêu khái niệm về phân loại thực vật Tiểu kết 2:Các bậc phân loại -Các bậc phân loại từ cao đến thấp : ngành –lớp –bộ. -Biết được phân loại thực vật là gì? -Nắm được tên các bậc phân loạithực vật và những đặc điểm chủ yếu của ngành 2.Kỹ năng: Vận dung phân loại 2 lớp
 • 3
 • 2,797
 • 18

Bài 43: Khái niệm lược về phân loại thực vật

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
. hỡnh mng, hoa 5 cỏnh hoc 4 cỏnh, thõn a dng. Bài 43: Khái niệm lược về phân loại thực vật Phân loại thực vật là gì? ? Tại sao người ta xếp cây thông,. thuộc về một bậc phân loại nào. Nó có thể chỉ một hoặc 1 vài bậc phân loại lớn như: nhóm thực vật bậc thấp, nhóm thực vật bậc cao. Hoặc chỉ những thực vật
 • 9
 • 4,662
 • 20

Gián án Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Gián án Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT
. Bài 43 KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Mở đầu Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới Thực vật. . nhóm khác nhau?  Phân loại thực vật là gì? 1. Phân loại thực vật là gì? Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng
 • 11
 • 1,094
 • 7

Bài giảng Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Bài giảng Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT
. Bài 43 KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Mở đầu Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới Thực vật. . nhóm khác nhau?  Phân loại thực vật là gì? 1. Phân loại thực vật là gì? Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng
 • 11
 • 1,003
 • 5

Tài liệu Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Tài liệu Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT
. Bài 43 KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Mở đầu Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới Thực vật. . nhóm khác nhau?  Phân loại thực vật là gì? 1. Phân loại thực vật là gì? Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng
 • 11
 • 1,218
 • 0

Bài soạn Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Bài soạn Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT
. Bài 43 KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Mở đầu Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới Thực vật. . nhóm khác nhau?  Phân loại thực vật là gì? 1. Phân loại thực vật là gì? Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng
 • 11
 • 4,723
 • 8

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT docx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT docx
. Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT I. MỤC TIÊU - Biết được phân loại thực vật là gì? - Nêu được tên các bậc phân loạithực vật và những. niệm về phân loại thực vật. Tiểu kết: - Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành từng nhóm. Hoạt động 2: Các bậc phân loại Mục. một khái niệm được sử dụng trong phân loại. - GV chốt lại kiến thức. - HS nhận biết “nhóm” không là khái niệm được sử dụng trong phân loại. Tiểu kết :- Các bậc phân loại: Ngành – Lớp –
 • 6
 • 4,921
 • 8

bài giảng sinh học 6 bài 43 khái niệm lược về phân loại thực vật

bài giảng sinh học 6 bài 43 khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
. định gọi là Phân loại thực vật 2. Các bậc phân loại Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự sau: Ngành Sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc. các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín với nhau lại có sự …………… về tổ chức cơ thể và sinh sản Khác nhau Giống nhau  Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật. là thân cỏ Chùm Gân lá hình cung hoặc song song 3 cánh hoặc 6 cánh Đa dạng Phân loại thực vật là gì? Hãy chọn một trong hai từ sau đây: giống nhau, khác
 • 17
 • 2,710
 • 0

Bài 43. Khái niệm lược về phân loại thực vật

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi phân loại thực vật Các bậc phân loại: Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài Thực vật phân chia theo các bậc phân loại ? Phân loại thực vật. .. Lồi: Lồi Dừa, lồi Cau Các bậc phân loại thực vật: Ngành Lớp Bộ Loài Họ Trong các bậc phân loại bậc bậc ? Vì ? Chi Phân loại thực vật ? Các bậc phân loại: Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi... thực vật thời gian hoạt động là phút Thực vật bậc thấp Thực vật bậc cao Chưa có thân, lá, rễ; sống nước chủ yếu Đã có thân, lá, rễ; sống cạn chủ yếu 3 Các ngành thực vật: Giới thực vật Thực
 • 23
 • 166
 • 0

Bài 43. Khái niệm lược về phân loại thực vật

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... Phân loại TV ? Phân loại thực vật gì? Là tìm hiểu các đặc điểm giớng khác các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại Các bậc phân loại: - Các bậc phân. .. sự …… về tổnhau chứcvềcơtổthể Trong giới thực vật, bậc phân loại cao …… Bậc phân loại là: chức thể ……… Giữa Tảo hạt kín có nhiều điểm rấtlà: ………… vàTrong sinh sản bậcvà phân loại,... Cau Phân loại thực vật gì? Là tìm hiểu các đặc điểm giớng khác các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi phân loại thực vật Các bậc phân loại:
 • 22
 • 159
 • 0

Bài 43. Khái niệm lược về phân loại thực vật

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... bậc phân loại thực vật BÀI 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Phân loại thực vật ? -Phân loại thực vât tìm hiểu giống khác dạng thực vật, để phân chia chúng thành bậc phân loại thực vật. .. độ khác thực vật bậc phân loại bậc phân loại khác - Dựa vào bậc phân loại : Bậc thấp khác thực vật bậc 13 BÀI 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Phân loại thực vật ? -Phân loại thực vât... Cải bắp  Cam  BÀI 43 KHÁI NiỆM LưỢC VỀ PHÂN LoẠI THỰC VẬT BÀI 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Phân loại thực vật ? Tại lại xếp thông phi lao Phi lao nhóm thực vật ? Thông ba Do
 • 24
 • 141
 • 0

Bài 43. Khái niệm lược về phân loại thực vật

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... 300 000 lồi Bài 43 KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT THẢO LUẬN NHĨM TĨM TẮT BÀI HỌC BẰNG ĐỒ TƯ DUY KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Phân loại thực vật gì? Tại người ta lại xếp rau... hiểu giống khác dạng thực vật để phân chia chúng thành bậc phân loại KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Các bậc phân loại Người ta phân chia thực vật thành bậc phân loại từ cao đến thấp... phân loại bậc bậc phân loại sở ? Vì ? Họ bầu bí ………… Chi bầu ………… Bầu hồ lơ Việc tìm hiểu giống khác dạng thực vật để phân chia chúng thành bậc phân loại KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT
 • 39
 • 200
 • 0

Bài 43. Khái niệm lược về phân loại thực vật

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
.. .Bài 43 KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT BÀI 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Phân loại thực vật ? Tại lại xếp thông phi lao nhóm thực vật ? Phi lao Thông... khác thực vật bậc phân loại bậc phân loại khác - Dựa vào bậc phân loại : Bậc thấp khác 11 thực vật bậc BÀI 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Phân loại thực vật ? Các bậc phân loại Các... KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Phân loại thực vật ? -Phân loại thực vât tìm hiểu giống khác dạng thực vật, để phân chia chúng thành bậc phân loại thực vật Các bậc phân loại Các bậc phân
 • 23
 • 135
 • 0

Bài 43. Khái niệm lược về phân loại thực vật

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
...2 Các bậc phân loại: Người ta chia thực vật thành bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự sau: Ngành Lớp Bậc thấp khác Bộ thực vật bậc Họ Chi Loài Các bậc phân loại: Ngành – Lớp –... Họ – Chi – Loài - Loài bậc phân loại sở Ví dụ Trong bậchạtphân Ngành kín loại - Loài tập hợp nhiều đặc nhausao? hình dạng, cấu tạo bậcnhiều nàocác làthể bậcc phân loại iểm giống sở ? Vì Lớp mầm
 • 4
 • 124
 • 0

Bài 43. Khái niệm lược về phân loại thực vật

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... Phân loại thực vật gì? Phân loại thực vật tìm hiểu đặc điểm giống khác dạng thực vật để phân chia chúng thành bậc phân loại Các bậc phân loại: Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi - Loài Thực vật phân. .. Bộ Gừng, Hành… + Họ: Họ hoa hồng, họ cam… Trong bậc phân loại bậc bậc sở? Loài bậc phân loại sở Lo ài ? l Phân loại thực vật gì? Các bậc phân loại: Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi - Loài Ví dụ: + Ngành:... loại: Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi - Loài Thực vật phân chia thành bậc phân loại nào? Phân loại thực vật gì? Các bậc phân loại: Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi - Loài Ví dụ: + Ngành: Ngành Rêu, Ngành
 • 24
 • 129
 • 0

Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm lược về phân loại thực vật

Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... nhóm thực vật học + H: Tại người ta xếp thơng, trắc bách diệp vào nhóm? - HS đọc thông tin  bài, khái + H: Tại tảo, rêu xếp vào niệm phân loại thực vật (140) nhóm khác Tiểu kết: - Phân loại thực. .. loại thực vật tìm hiểu đặc điểm giống khác thực vật để phân chia chúng thành bậc phân loại Hoạt động 2: Các bậc phân loại Hoạt động dạy Hoạt động hoc - GV giới thiệu bậc phân loại thực - HS nghe... phải khái niệm sử dụng phân loại Tiểu kết: Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài Hoạt động 3: Các ngành thực vật Hoạt động dạy Hoạt động hoc - H: Đặc điểm bậc ngành - HS nhắc lại ngành thực vật học?
 • 5
 • 50
 • 0

Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm lược về phân loại thực vật

Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
.. .Giáo án Sinh học Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Tìm hiểu khái niêm phân loại Phân loại thực vật ? thực vật ? -Gv: Yêu cầu hs nghiên cứu... thực vật, xếp chúng vào H: Phân loại thực vật ? nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự định -Hs: trả lời … Gv: Chốt lại nội dung  gọi phân loại thực vật Hoạt động 2: Tìm hiểu bậc phân loại Các bậc phân. .. loại Các bậc phân loại: Gv: Giới thiệu bậc phân loại từ cao đến thấp theo đồ: Ngành - lớp - - họ - chi - loài Giáo án Sinh học +Ngành: bậc phân loại cao +Loài: bậc phân loại sở Các lồi có
 • 4
 • 40
 • 0

Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm lược về phân loại thực vật

Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... loại thực vật Hoạt động 2: Tìm hiểu bậc Phân loại thực vật - Yêu cầu HS đọc thông tin - HS trả lời SGK, nêu bậc Ngành – Lớp – Bộ phân loại thực vật - GV giảng giải khái niệm 2) Các bậc phân loại: ... loại thực vật - HS trả lời bổ sung hỏi: + Phân loại thực vật gì? gì? Việc tìm hiểu - HS kết luận - Yêu cầu HS kết luận giống khác dạng thực vật để phân chia chúng thành bậc phân loại gọi Phân loại. .. ngành thực vật học - Yêu cầu HS quan sát vật: đồ SGK trang 141 - HS quan sát trả lời Giáo án Sinh học đồ SGK trang 141, lên bảng vẽ phần đồ - HS thảo luận trả lời - Yêu cầu HS phân loại
 • 3
 • 42
 • 0

Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm lược về phân loại thực vật

Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... thiệu thực vật thật đa dạng phong phú, để tiện việc nghiên cứu, nhà khoa học chia giới TV làm nhiều ngành khác mà vừa qua ta tìm hiểu Họ thực nhiệm vụ phân loại thực vật Vậy phân loại TV ? Phân. .. (làm vào BT theo đồ SGV) - GV treo đồ câm - HS chọn gắn đặc điểm vào cho III Tìm hiểu phân chia Giáo án Sinh học ngành thực vật: - GV chốt lại: Mỗi ngành - Tất làm vào BT Phân loại TV tìm hiểu... lời câu hỏi + Phân loại TV gì? đặc điểm giống khác thực vật - Cho HS điền vào chỗ - Yêu cầu HS nghiên cứu Nội dung định Giáo án Sinh học Hoạt động 2: - GV giới thiệu bậc phân loại TV từ cao
 • 5
 • 55
 • 0

Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm lược về phân loại thực vật

Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... động HS Nội dung 10 Hoạt động 2: Phân Mục tiêu: Nêu khái Tiểu kết 1: Phân phút loại thực vật gì? niệm phân loại thực vật loại thực vật gì? -Yêu cầu học sinh -Học sinh nhắc lại nhóm Là tìm hiểu... báo nhóm khác cáo ? -Học sinh đọc thông tin sgk -Yêu cầu học sinh nêu khái niệm phân làm tập trang loại thực vật 140 SGK phút -Cho HS đọc thông tin SGK cho biết phân loại thực vật ? 12 Hoạt động... phút bậc phân loại bậc phân loại bậc phân loại -Cho sinh đọc -Học sinh đọc thông tin sgk thông tin sgk cho thảoluận phút biết +Ngành –Lớp –bộ –họ – +Người ta phân chi loài chia thực vật thành
 • 5
 • 52
 • 0
1 2 3 4 .. >