Tổng hợp tài liệu :

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG (Luận án tiến sĩ)

ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ LAN TRUYỀN XUNG CỰC NGẮN TRONG MÔI TRƯỜNG PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ

ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ LAN TRUYỀN XUNG CỰC NGẮN TRONG MÔI TRƯỜNG PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ
MỤC LỤCLời cảm ơn……………………………………………………………………...Lời cam đoan…………………………………………………………………...Mục lục………………………………………………………………………...iDanh mục các ký hiệu………………………………………………………..iiiDanh mục các hình vẽ………………………………………………………..ivMỞ ĐẦU……………………………………………………………………...1CHƯƠNG 1: CÁC HIỆU ỨNG PHI TUYẾN TRONG MÔI TRƯỜNG DẪNQUANG VÀ LASER SOLITON SỢI QUANG ……………………………..51.1. Phương trình truyền ánh sáng trong sợi quang......................................... 51.1.1. Hệ phương trình Maxwell........................................................... 51.1.2. Phương trình lan truyền xung phi tuyến...................................... 81.1.3. Các hiệu ứng phi tuyến bậc cao ................................................ 121.2. Cấu hình và nguyên lý hoạt động của laser sợi quang............................ 211.2.1. Cấu tạo của laser sợi quang ...................................................... 211.2.2. Kỹ thuật khóa mode.................................................................. 241.2.3. Một vài cấu hình laser sợi quang tiêu chuẩn ............................. 261.3. Kết luận ................................................................................................ 31CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA CHIRP TRONG KỸ THUẬT NÉN XUNG ..332.1. Sự tạo chirp và bù trừ chirp trong các thiết bị quang học. ..................... 332.1.1. Quá trình tạo chirp .................................................................. 342.1.2. Quá trình bù trừ chirp ............................................................... 382.2. Kỹ thuật nén xung sáng ......................................................................... 412.2.1.Nén xung trong buồng cộng hưởng............................................ 412.2.2. Nén xung ngoài buồng cộng hưởng. ......................................... 452.3. Kết luận................................................................................................. 51iiCHƯƠNG 3: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ LÊN SỰBIẾN DẠNG XUNG GAUSS TRONG SỢI QUANG ................................ 533.1. Sự mở rộng xung tán sắc cảm ứng......................................................... 533.1.1. Hệ số mở rộng xung Gauss có chirp ......................................... 533.1.2. Ảnh hưởng của tham số tán sắc và tham số chirp...................... 563.1.3. Sự thay đổi dạng xung truyền trong sợi quang.......................... 593.1.4. Tốc độ mở rộng xung ............................................................... 623.1.5. Khảo sát sự phụ thuộc của chiều dài sợi vào tham số chirp C ... 643.2. Mở rộng xung khi có tán sắc bậc ba...................................................... 673.2.1. Hệ số mở rộng xung ................................................................ 673.2.2. Ảnh hưởng của tham số tán sắc bậc ba ..................................... 703.3. Kết luận................................................................................................. 74CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT XUNG SOLITON CỦA LASERSỢI QUANG BUỒNG CỘNG HƯỞNG VÒNG KHÓA MODE THỤ ĐỘNG774.1. Cấu hình laser sợi quang buồng cộng hưởng vòng khóa mode thụ động 774.2. Phương trình truyền lan ......................................................................... 784.3. Điều kiện tồn tại soliton......................................................................... 794.4. Quá trình biến đổi xung trong laser sợi quang ....................................... 824.5. Ảnh hưởng của tham số chirp................................................................ 834.6. Ảnh hưởng của các tham số lên chiều dài buồng cộng hưởng cho trườnghợp phát Soliton .......................................................................................... 874.6.1. Ảnh hưởng của tham số chirp C………………………………..874.6.2. Ảnh hưởng của tham số tán sắc β2……………………….……894.7. Kết luận................................................................................................. 93KẾT LUẬN CHUNG………………………………………………………..95Các công trình khoa học đã công bố liên quan đến đề tài…………………...98Tài liệu tham khảo………………………………………………………….100Phụ lục……………………………………………………………………...110 . gian phụ thuộc vào chiều dài sợi quang. 5 Chương 1 CÁC HIỆU ỨNG PHI TUYẾN TRONG MÔI TRƯỜNG DẪN QUANG VÀ LASER SOLITON SỢI QUANG Khi ánh sáng truyền trong môi trường dẫn quang (sợi quang),. secant mà còn cho các dạng xung khác. Thí dụ, một xung Gauss ban đầu có thể trở thành xung soliton sau khi lan truyền qua một đoạn sợi quang và giữ nguyên trạng thái đó trong quá trình lan. quang. Lan truyền xung laser ngắn và cực ngắn trong sợi quang đã gắn với hàng loạt hiện tượng quan trọng trong thực tế [30, 31, 34, 51, 52, 54, 61]. Tính chất tán sắc và phi tuyến của sợi quang
 • 131
 • 592
 • 1

Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa. (Luận án tiến sĩ) ... Nhiều cơng trình nghiên cứu mơ vi cấu trúc q trình tinh thể hóa vật liệu nano thực Tuy nhiên chế mức nguyên tử trình tinh thể hóa hạt nano chưa làm sáng tỏ Do vậy, luận án nghiên cứu vi cấu trúc tìm... biến q trình tinh thể hóa hạt nano Fe FeB Phương pháp nghiên cứu Phương pháp mô động lực học phân tử phương pháp phân tích cấu trúc vi mơ sử dụng để xây dựng, phân tích tính tốn đặc trưng cấu trúc, ... thể hóa vật liệu nano Fe ảnh hưởng kích thước hạt nano lên q trình tinh thể hóa; 3) Q trình tinh thể hóa vật liệu nano FeB ảnh hưởng nồng độ nguyên tử B pha tạp lên q trình tinh thể hóa Luận án
 • 126
 • 99
 • 0

Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu dao động của vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng (Luận án tiến sĩ) ... ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Dao động tự vỏ trụ, vỏ trụ bậc composite khơng có chứa chất lỏng 1.1.1 Các nghiên cứu dao động vỏ trụ khơng có chứa chất lỏng 1.1.2 Các nghiên cứu dao động vỏ. .. kết nghiên cứu có lĩnh vực dao động kết cấu vỏ tròn xoay vật liệu composite lớp, luận án đặt vấn đề: Nghiên cứu dao động vỏ composite tròn xoay chứa chất lỏng Luận án đầy đủ file: Luận án full... trận độ cứng động lực vỏ trụ Composite chứa chất lỏng 29 2.8 Tính tốn tần số dao động vỏ trụ bậc Composite chứa không chứa chất lỏng 34 2.8.1 Mơ hình vỏ trụ bậc composite chứa chất lỏng
 • 162
 • 112
 • 0

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ)

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ)
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ) 15Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ) 15Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ) 15Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ) 15Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ) 15Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ) 15Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ) 15Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ) 15Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ) 15Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình (Luận án tiến sĩ) 15 ... niệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 25 1.2.2 Hình thức phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 27 1.2.3 Căn phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 28 1.2.4 Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. .. tỉnh Ninh Bình, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài "Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình làm luận án tiến sĩ Trong luận án, cụm từ phân cấp quản lý ngân sách nhà. .. nghiệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước số nước ASEAN số tỉnh Việt Nam áp dụng cho phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trường hợp tỉnh Ninh Bình 62 1.3.3.1 Bài học từ kinh nghiệm phân cấp quản lý
 • 246
 • 104
 • 0

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)
Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ) ... theo tiếp cận NL 29 1.2.4 Quản lý, quản lý phát triển CTGD nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận NL 30 1.3 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG PHỔ THƠNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC... 1.2.1 Năng lực, tiếp cận lực 17 1.2.2 Chƣơng trình giáo dục, chƣơng trình giáo dục nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận lực 24 1.2.3 Phát triển CTGD nhà trƣờng phổ thông theo. .. CTGD nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận NL 40 1.4 VẤN ĐỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG PHỔ THƠNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC .41 1.4.1 Mục tiêu, nguyên tắc quản lý phát triển
 • 260
 • 407
 • 2

Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan (Luận án tiến sĩ) ... phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan lớn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu áp dụng đánh giá hiệu phương pháp nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan với mục tiêu:... nhân u gan có định áp dụng qui trình kỹ thuật nút tĩnh mạch cửa Đánh giá tính an tồn hiệu kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa làm phì đại nhu mơ gan lại theo dự kiến trước phẫu thuật cắt gan lớn... thuật cắt khối tá tụy [8] nhằm làm tăng thể tích gan trái trước dự định phẫu thuật cắt gan phải Để đánh giá tính an tồn, hiệu khả áp dụng phương pháp nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước
 • 143
 • 106
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ) ... Các xây dựng hệ thống thông tin kế tốn phục vụ quản trị chi phí .115 4.3 Nội dung xây dựng hệ thống thơng tin kế tốn phục vụ quản trị chi phí doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đồn Cơng nghiệp. .. thơng tin hệ thống thơng tin kế tốn phục vụ quản trị chi phí doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV 118 4.3.3 Xây dựng phân hệ hệ thống thơng tin kế tốn phục vụ quản trị chi phí doanh nghiệp khai. .. nghiệp Than – Khống sản Việt Nam Chính tác giả lựa ch n đề tài “ Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế tốn phục vụ quản trị chi phí doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đồn cơng nghiệp Than
 • 217
 • 131
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (Luận án tiến sĩ)

Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (Luận án tiến sĩ)
Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (Luận án tiến sĩ)Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (Luận án tiến sĩ)Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (Luận án tiến sĩ)Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (Luận án tiến sĩ)Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (Luận án tiến sĩ)Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (Luận án tiến sĩ)Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (Luận án tiến sĩ)Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (Luận án tiến sĩ) ... tài Giải pháp nâng cao hiệu bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản Vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hồ” cơng trình nghiên cứu cá nhân chưa công bố cơng trình khoa học thời điểm Khánh Hoà, ngày tháng Tác... hoạt động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản vịnh 3.2 Vân Phong 78 3.2.1 Thực trạng nhân lực thực nhiệm vụ bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản văn bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản áp dụng vịnh Vân Phong ... GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Giải pháp nâng cao hiệu bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản Vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hoà Ngành: Kỹ thuật khai thác thủy sản Mã số: 62620304 Nghiên cứu sinh:
 • 207
 • 115
 • 0

Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp (Luận án tiến sĩ)

Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp (Luận án tiến sĩ)
Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp (Luận án tiến sĩ)Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp (Luận án tiến sĩ) ... Đánh giá thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên năm 2011 Mô tả số yếu tố liên quan đến hành vi vệ sinh môi trường người Dao số xã đặc biệt khó. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THỰC TRẠNG HÀNH VI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DAO TẠI MỘT SỐ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH THÁI NGUN VÀ THỬ NGHIỆM MƠ HÌNH CAN THIỆP CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI... trường cho người Dao? Để trả lời câu hỏi trên, nghiên cứu đề tài: Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao số xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm mơ hình can thiệp tiến hành
 • 164
 • 85
 • 0

Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới (Luận án tiến sĩ)

Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới (Luận án tiến sĩ)
Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới (Luận án tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới (Luận án tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới (Luận án tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới (Luận án tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới (Luận án tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới (Luận án tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới (Luận án tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới (Luận án tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới (Luận án tiến sĩ) ... mở cắt thần kinh khác điều trị co cứng cục chi dưới: mở cắt thần kinh bịt điều trị co cứng khép háng [24], mở cắt thần kinh chi phối cho nhóm mặt sau đùi (nhóm ụ ngồi – cẳng chân) điều trị co cứng. .. [33], mở cắt thần kinh chày trước điều trị co cứng duỗi ngón mức [34], mở cắt thần kinh đùi giúp bệnh nhân có tư đứng thẳng… CTKCCL điều trị chứng co cứng cục chi kỹ thuật áp dụng nhiều Pháp Trong. .. ương 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1) Đánh giá hiệu cải thiện hình thái chi co cứng sau điều trị phẫu thuật CTKCCL 2) Đánh giá hiệu cải thiện chức vận động bệnh nhân co cứng chi sau phẫu thuật CTKCCL 3)
 • 146
 • 86
 • 0

Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)

Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)
Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ) ... KHOA HỌC VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TĂNG GIÁ ĐẦU VÀO TỚI HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN 1.1 Cơ sở lý luận giá, biến động giá hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân 1.1.1 Đặc... hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân, ảnh hưởng biến động tăng giá đầu vào đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ, ảnh hưởng loại đầu vào đến suất và hiệu kỹ thuật sản xuất chè của hộ và ảnh hưởng. .. đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nơng dân - Phân tích, đánh giá thực trạng ảnh hưởng biến động tăng giá đầu vào đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Phân tích ảnh hưởng
 • 210
 • 109
 • 0

Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)

Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)
Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ)Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng (Luận án tiến sĩ) ... CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN TOÁN HỌC NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG ĐỐI NGẪU TANNAKA TRÊN VÀNH DEDEKIND VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Đại số Lý thuyết số Mã số: 46 01 04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn: GS.TSKH... Đối ngẫu Tannaka vành Dedekind 2.1 Đối ngẫu Tannaka cho phạm trù aben 2.1.1 Phạm trù xác định đặc trưng cho phạm trù đối môđun 2.1.2 Phạm trù Tannaka vành Dedekind ... quan đến luận án 86 iii Tóm tắt Luận án nghiên cứu lược đồ nhóm affine phẳng đối ngẫu Tannaka vành Dedekind Các kết nhận cho phép nghiên cứu đồng cấu lược đồ nhóm affine phẳng vành Dedekind, cấu
 • 103
 • 78
 • 0

Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng (Luận án tiến sĩ) ... Đối tượng nghiên cứu: Thành phần động tải trọng gió tác dụng lên nhà cao tầng - Phạm vi nghiên cứu: Nhà cao tầng bê tơng cốt thép đến 35 tầng có mặt kết cấu đối xứng sử dụng hệ kết cấu khung giằng... tải trọng gió nhà cao tầng cần hiểu xác định giá trị thông số đầu vào để thiết kế ứng xử nhà cao tầng với tải trọng ngang trội so với tải trọng thẳng đứng Chi phí cho hệ kết cấu để chịu tải trọng. .. tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3 Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những kết đạt luận án Cấu trúc luận án Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Gió tác động gió lên
 • 206
 • 112
 • 1

Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ)

Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế  xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ)
Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ)Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ)Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ)Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ) ... KIM HOA TS TẦN XUÂN BẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ: “Tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình... chọn đề tài “Tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương” làm luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế trị Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến Luận án 2.1 Những cơng... số KCN (hay khu kỹ nghệ theo cách gọi đó) đƣợc thành lập nhƣ An Hòa ( Quảng Nam), Biên Hòa ( ồng Nai), Hòa Khánh ( à Nẵng) Miền Nam Việt Nam thành lập Công ty Quốc gia Khuyếch trƣơng Khu kỹ
 • 211
 • 80
 • 1

Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ)

Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ)
Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ)Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ)Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ)Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ)Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ)Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ)Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ)Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ)Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ)Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường (Luận án tiến sĩ) ... xuất – kinh doanh hay hiệu doanh nghiệp hiệu kinh tế xét phạm vi doanh nghiệp Hiệu tài phản ánh mối quan hệ lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để có lợi ích kinh. .. lượng doanh nghiệp không nhiều thời gian báo cáo tài tương đối ngắn chưa bao qt toàn doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch địa phương Nguyễn Văn Thắng (2013) phân tích cấu vốn doanh nghiệp du lịch... CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ DU LỊCH HUẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG .80 3.1 Kết luận kết nghiên cứu .80 3.2 Quan điểm cần quán triệt tái cấu trúc cấu vốn DNDVDL Huế 82 3.2.1 Đặc điểm kinh
 • 103
 • 54
 • 0

Ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm Đồng (Luận án tiến sĩ)

Ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm Đồng (Luận án tiến sĩ)
Ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm ĐồngẢnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm ĐồngẢnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm ĐồngẢnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm ĐồngẢnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm ĐồngẢnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm ĐồngẢnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm ĐồngẢnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm ĐồngẢnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm ĐồngẢnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm Đồng ... r ng, mứ c nh tranh ngày gay gắt, doanh nghi p kinh doanh du lịch ph i tìm cách n ƣ c c nh tranh cho doanh nghi ể ƣợ ó c nh tranh t ế ƣ ố ó ƣớ c ịch r t c n thiết c c nh tranh, doanh nghi c n... tố doanh nghi p (các yếu tố bên ngoài) nhiề T ểm lý thuyết ế c c nh tranh ếu tố c c nh T tranh cho doanh nghi p (các yếu tố thu c tính doanh nghi ƣợ thuyết Chamberlin, lý thuyết ngu n l c doanh. .. vi c nghiên cứu c c nh tranh doanh nghi p (Barney & ctg, 2001) Lý thuyết cho rằ t ngu ng doanh nghi p Ngu ã nh ng ngu n l c thỏ ể ƣợc hình thành c c nh tranh doanh nghi ng doanh nghi p VR ế V R
 • 249
 • 82
 • 0

Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông (Luận án tiến sĩ) ... Quảng Nam - Đà Nẵng tỉ lệ 1/50.000 (thu nhỏ) 50 Hình 3.1 Hàm lƣợng khống vật đất yếu ĐBVB Quảng Nam - Đà Nẵng 54 Hình 3.2 So sánh hàm lƣợng khoáng vật sét đất yếu ĐBVB Quảng Nam. .. nghiên cứu: Đất yếu đa nguồn gốc đồng ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Dải đồng ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng từ huyện Núi Thành (Quảng Nam) đến quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), chiều... thuật xử lý đất yếu giới, Việt Nam ĐBVB Quảng Nam - Đà Nẵng, từ đánh giá thành tựu, tồn vấn đề mà luận án cần tập trung giải - Điều kiện địa kỹ thuật vùng ĐBVB Quảng Nam - Đà Nẵng xây dựng đồ phân
 • 197
 • 96
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp và tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn dược dụng (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp và tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn dược dụng (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp và tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn dược dụng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp và tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn dược dụng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp và tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn dược dụng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp và tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn dược dụng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp và tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn dược dụng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp và tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn dược dụng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp và tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn dược dụng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp và tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn dược dụng (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp và tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn dược dụng (Luận án tiến sĩ) ... Nghiên cứu tinh chế mafenid acetat đạt tiêu chuẩn USP 38 quy mô 100 g/mẻ 104 3.5 Nâng cấp quy trình tổng hợp mafenid acetat quy mô 1000 g/mẻ 105 3.5.1 Tổng hợp mafenid acetat quy mô... Nâng cấp quy trình tổng hợp mafenid acetat quy mô 100 g/mẻ 96 3.4.1.Tổng hợp mafenid acetat quy mô 100 g/mẻ qua trung gian Nbenzylacetamid 96 3.4.2 Tổng hợp mafenid acetat quy mô 100... X quy mơ 1000 g/mẻ Hình 3.5 Sơ đồ quy trình tổng hợp mafenid base từ imin IV quy mơ 1000 g/mẻ Hình 3.6 Sơ đồ quy trình tổng hợp mafneid acetat từ mafenid base quy mô 1000 g/mẻ Hình 3.7 Sơ đồ quy
 • 288
 • 40
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía Nam (Luận án tiến sĩ)

Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía Nam (Luận án tiến sĩ)
Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía NamCác nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía NamCác nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía NamCác nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía NamCác nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía NamCác nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía NamCác nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía NamCác nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía Nam ... ĐẾN THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƢỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM - NGHIÊN CỨU CHO CÁC TỈNH THÀNH KHU VỰC PHÍA NAM Chun ngành: Kế tốn Mã số: 9340301 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI... lƣợc mơi trƣờng Chi phí Chi phí mơi trƣờng Doanh nghiệp Doanh nghiệp sản xuất Hoạt động kinh doanh Hoạt động môi trƣờng Hiệu kinh tế Hiệu mơi trƣờng Kinh doanh Kế tốn Kế tốn chi phí Kế tốn mơi trƣờng... THUẬT NGỮ TIẾNG ANH Tiếng Anh Tiếng Việt Activity Based Cost Phân bổ chi phí theo mức độ hoạt động Chữ viết tắt (nếu có) ABC Business environmental Sự biến động Môi trƣờng kinh uncertainty doanh
 • 241
 • 49
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG (Luận án tiến sĩ)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG (Luận án tiến sĩ)
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG ...BỘ THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG PHẠM ANH THƯ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUY N SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG... Locking Khóa bơm quang OLO Optical local Oscillator Bộ dao động nội quang OPC Optical phase conjugation Liên hợp pha quang OSNR Optical signal to noise ratio Tỉ số tín hiệu nhiễu quang OSSB Optical... Trung tâm mạng vô tuyến RoF Radio over Fiber Truy n sóng vơ tuyến qua sợi quang P Q QAM R xi RoMCF Radio over Multi Core Fiber Truy n sóng vơ tuyến qua sợi quang đa lõi RRH Remote Radio Head Đầu cuối
 • 156
 • 128
 • 5
1 2 3 4 .. >