Tổng hợp tài liệu :

Sổ kế hoạch năm học 2018 2019 (quang)

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở nhà trường Tiểu học Trưng Vương - Uông Bí - Quảng Ninh

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở nhà trường Tiểu học Trưng Vương - Uông Bí - Quảng Ninh
Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở nhà trường Tiểu học Trưng Vương - Uông Bí - Quảng Ninh . đốc về tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ nhân viên và lao động theo phân cấp quản lý cán bộ theo Bộ luật lao động quy định. Quản lý con dấu, các sổ đăng. sau: - Một giám đốc công ty . -Hai phó giám đốc: Một phó giám đốc phụ trách điều hành, một phó giám đốc phụ trách marketing. -Một kế toán trưởng . -Bộ
 • 28
 • 755
 • 2

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình
Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình . về công tác xây dựng kế hoạch năm học ở trờng tiểu học hiện nay. Chơng 2 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch năm học ở trờng tiểu học số 2 Hoàn Lão -. tài Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trờng tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc tìm ra biện
 • 43
 • 802
 • 4

Thực trạng công tác xây dựng hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão, Bố Trach, Quảng Bình

Thực trạng công tác xây dựng kê hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão, Bố Trach, Quảng Bình
Thực trạng công tác xây dựng hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão, Bố Trach, Quảng Bình . ơng 2: Thực trạng việc xây dựng kế hoạch năm học ở tr- ờng tiểu học số 2 Hoàn Lão. Ch ơng 3: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở tr-. Tel (: 0918.775.368 Chơng 2 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch năm học ở trờng tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 1-/ Đặc điểm tình hình
 • 51
 • 1,768
 • 5

Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở để tổ chức thi đua thực hiện kế hoạch năm học và phong trào quần chúng trong trường Tiểu học Quang Trung

Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở để tổ chức thi đua thực hiện kế hoạch năm học và phong trào quần chúng trong trường Tiểu học Quang Trung
Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở để tổ chức thi đua thực hiện kế hoạch năm học và phong trào quần chúng trong trường Tiểu học Quang Trung . phối hợp với Cơng đồn cơ sở để tổ chức thi đua thực hiện kế hoạch năm học và phong trào quần chúng trong trường Tiểu học Quang Trung Người thực hiện: Lê. cơ sở tổ chức thi đua và phong trào quần chúng 1.3) Biện pháp phối hợp tổ chức thi đua và phong trào quần chúng theo kế hoạch năm học. a). Về thi đua.
 • 19
 • 2,918
 • 23

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình
Thời đại ngày nay, thời đại của nền thông tin khoa học - kỹ thuật, nền kinh tế - xã hội cũng như khoa học công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới đạt đến thành tựu rực rỡ.Để đưa đất nước ta từng bước tiến kịp cùng với họ đòi hỏi các nhà quản lý phải phát huy vai trò lãnh đạo của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong cơ chế hiện nay, yêu cầu người quản lý phải luôn luôn làm việc có kế hoạch. Trước khi làm một công việc gì phải lập kế hoạch rõ ràng, cụ thể, từ đó thực hiện theo kế hoạch đã định. Khi nghiên cứu về kế hoạch các nhà khoa học đã khẳng định: “Xây dựng kế hoạch có một vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến công việc; “không có kế hoạch một doanh nghiệp hay bất kỳ một tổ chức nào khác sẽ như con thuyền không lái, chỉ chạy vòng quanh”, lập kế hoạch sài có lẽ vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trong quản lý”. (7 - Trang 119).Trong hệ thống xã hội ngành giáo dục là một bộ phận quan trọng xã hội. Nhiệm vụ của ngành giáo dục là đào tạo những con người có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng nền sản xuất mới của xã hội. Đảng ta coi trọng con người - coi “nguồn lực người là quý báu nhất, có vai trò quyết định,.... (2 - Trang 9) cũng chính là coi trọng giáo dục và đào tạo.Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu học là một bộ phận và là bộ phận quan trọng nhất có tính chất nền tảng. Bậc tiểu học là bậc học đầu tiên dành cho tất cả mọi người dân ở khắp mọi miền đất nước, là bậc học tạo cơ sở ban đầu để thực hiện mục tiêu “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, tạo nguồn nhân lực con người cho xã hội. Như vậy, nhất thiết phải nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.Muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của bậc tiểu học thì việc xây dựng kế hoạch nói chung và kế hoạch năm học nói riêng là công việc hết sức quan trọng và cần thiết.Trong quản lý trường học bản kế hoạch năm học được xem như là một cương lĩnh hoạt động trong năm học của nhà trường. Trong chu trình quản lý thì xây dựng kế hoạch là chức năng đầu tiên và cũng là chức năng nền tảng. Nếu xây dựng một bản kế hoạch chặt chẽ, phù hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách khoa học sẽ hạn chế sự bất ổn định trong quá trình tổ chức, giúp cho người Hiệu trưởng nhìn thấy những thay đổi từ bên ngoài, tạo khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất, tập trung được sự cố gắng của mọi người vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm học. Khi có kế hoạch sẽ giúp cho Hiệu trưởng dễ dàng thực hiện các chức năng quản lý khác. Có thể nói rằng tính kế hoạch là đặc điểm của quản lý, có kế hoạch là nguyên tắc của quản lý, quản lý bằng kế hoạch là phương pháp chủ đạo của quá trình quản lý.Mục đích của quản lý trường học là nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của nhà trường, trong đó dạy và học là hoạt động chủ đạo. Để hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng phải tổ chức xây dựng một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường, yêu cầu của ngành và thực tế địa phương nơi trường đóng, bản kế hoạch có khả năng thực thi cao.
 • 51
 • 456
 • 0

LUẬN VĂN: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình potx

LUẬN VĂN: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình potx
. LUẬN VĂN: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình Phần 1: mở. tác xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học hiện nay. Chương 2 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố
 • 59
 • 1,919
 • 9

một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở nhà trường tiểu học trưng vương - uông bí - quảng ninh

một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở nhà trường tiểu học trưng vương - uông bí - quảng ninh
. việc xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở trường Tiểu học Trưng Vương. 7 Chương III Những biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở trường Tiểu học Trưng Vương - Uông. II: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở trường Tiểu học Trưng Vương - Uông Bí - Quảng Ninh. Vài nét về đặc điểm, tình hình của nhà trường : Trường Tiểu học Trưng Vương. quản lý trường tiểu học. 3.2 Phân tích thực trạng việc xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở trường Tiểu học Trưng Vương. 3.3 Đề xuất những biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ
 • 21
 • 735
 • 3

Kế hoạch năm học 2018

Kế hoạch năm học 2018
Căn cứ Chỉ thị số 05CTUBND ngày 26082014 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 20142015; Thông tư số 06TTTU ngày 2872014 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 20142015;Căn cứ vào Kế hoạch số 13KHTMGTTA, ngày 16 tháng 9 năm 2014 của trường Mẫu giáo Thành Thới A về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 20142015; ... Nhiều trẻ có hồn cảnh khó khăn kinh tế gia đình nên việc học của trẻ hạn chế, số cháu nhút nhát chưa tự tin II NHIỆM VỤ CHUNG - Năm học 2014-2015, trường tiếp tục thực nhiệm vụ phát triển... mầm non; - Nhắc nhở trẻ học đều, giờ, giờ học ngồi ngoan, chăm phát biểu, giờ chơi không la hét, biết lấy cất các đồ dùng, đồ chơi nơi quy định; - Có ý thức tự học hỏi qua trao đổi dự... sâu kiến thức học cho trẻ; - Có biện pháp rèn cho trẻ có thói quen nề nếp học tập; - Trao đổi với phụ huynh hàng ngày giờ đón trả trẻ để nắm tình hình của trẻ nề nếp học tập , sức khỏe
 • 15
 • 72
 • 0

Kế hoạch ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 2019 THCS AN LỄ

Kế hoạch ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 2019 THCS AN LỄ
Kế hoạch ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 2019 THCS AN LỄKế hoạch ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 2019 THCS AN LỄKế hoạch ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 2019 THCS AN LỄKế hoạch ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 2019 THCS AN LỄKế hoạch ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 2019 THCS AN LỄKế hoạch ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 2019 THCS AN LỄKế hoạch ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 2019 THCS AN LỄ ... tháng năm 2018 NGƯỜI CHI Uông Minh Thành DANH SÁCH CHI TIỀN Về việc chi quản lí, tổ chức lớp ơn thi vào lớp 10 THPT năm học 2018- 2019 TT Công việc Tỉ lệ % C.nhiệm 9A 4% 302.400 Đinh Thị Thanh C.nhiệm... TRƯỞNG DUYỆT NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG Uông Minh Thành DANH SÁCH CHI TIỀN Về việc chi tiền giảng dạy cho giáo viên ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2018- 2019 TT Môn Số buổi số tiền buổi... giáo khoa, sách tập, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm trước Tài liệu bồi dưỡng học sinh vào lớp 10 THPT; giảng dạy giáo viên cần quan tâm giúp học sinh nâng cao mức độ thông hiểu vận dụng kiến
 • 9
 • 80
 • 0

TH HOÀNG ĐAN ke hoach PTGD năm học 2018 2019

TH HOÀNG ĐAN  ke hoach PTGD năm học 2018 2019
... Nhân viên Hợp đồng (th i vụ) Biên chế (Hợp đồng quỹ lương) Trong Tổng 03 Th viện 01 Th Kế nghiệm tốn 01 Y tế Bảo vệ Khác 0 01 01 IV Quy mô lớp, học sinh cuối năm học 2017 -2018 Lớp (35) Số Số... lớp HS Lớp lớp HS Lớp lớp HS Lớp 124 31 151 30,2 111 37 130 32,5 20 653 32,6 V Kế hoạch th c năm học 2018- 2019 Lớp (35) Số Số HS/ lớp HS Lớp 185 32,1 Nơi nhận: Lớp (35) Lớp (35) Lớp (35) Lớp (35)... Trên chuẩn Nữ Dân tộc 0 Giáo viên biên chế chia theo môn: Biên chế Tổng Chuẩn GV Văn hóa GV Âm nhạc GV Mỹ thuật GV ngoại ngữ GV Th dục GV Tin học Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên Chuẩn Chuẩn
 • 3
 • 37
 • 0

mau ke hoach ca nhan nam hoc 2018 2019

mau ke hoach ca nhan nam hoc 2018 2019
... chương trình, tích cực đổi phương pháp giáo dục Tiếp tục nâng cao chất lư ng giáo dục toàn diện tất khối lớp Đẩy mạnh viêc bồi dưỡng nâng cao chất lư ng giảng dạy Tăng cường chất lư ng mũi nhọn, quan... tiêu c Biện pháp thực Đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục a Nhiệm vụ b Chỉ tiêu c Biện pháp thực Nề nếp chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ a Nhiệm vụ b Chỉ tiêu: c Biện pháp thực... KẾ HOẠCH DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Năm học 2017 – 2018 Họ tên giáo viên:………………………………… Tổ:…………………………………………………… …….,
 • 12
 • 478
 • 0

KẾ HOẠCH dạy học môn TOÁN lớp 9 năm học 2018 2019 CHUẨN kỹ NĂNG

KẾ HOẠCH dạy học môn TOÁN lớp 9 năm học 2018  2019 CHUẨN kỹ NĂNG
... hệ phương trình bậc hai ẩn Kỹ năng: Bước đầu có kỹ giải toán: toán phép viết số, quan hệ số, tốn chuyển động 3.Thái độ: Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học Dạy học hợp tác theonhóm - Đặt... Rèn luyện thái độ tích cực học tập, có tinh thần tự giác hợp tác tập -Dạyhọc hợp tác theonhóm chứng minh Luyện tập (tiếp) (Bảng bậc haikhơng dạy) 1 .Kỹ năng: HS có kỹ vận dụng quy tắc nhân, chia... giác hợp tác -Dạy học hợp tác theonhóm -Suy luận - Tính toán, chứng minh Kiến thức: Biết phối hợp kỹ -Dạy học hợp - Tính tốn, §8 Rút - Tư duy, phân tích, tổng hợp, so sánh - Tự học, hợp tác -
 • 55
 • 220
 • 0

KẾ HOẠCH dạy học TIẾNG ANH 9 năm học 2018 2019 mới CHUẢN kỹ NĂNG

KẾ HOẠCH dạy học TIẾNG ANH 9 năm học 2018 2019 mới CHUẢN kỹ NĂNG
...KẾ HOẠCH CỤ THỂ 1.Lớp (Hệ 10 năm) Cả năm 37 tuần (111 tiết) UNITS/ perriod Period - Kỳ I : 19 tuần = 57 tiết - Kỳ II :18 tuần = 54 tiết OBJECTIVES... test nunber -Testing and correcting the test number -The knowledge of the 9th form Revision (97 ) Test and correct (98 -99 ) - Reading for general and specific - Teacher -Listening <-> whole -Speaking... test (1 09) Review for the final test - The final test 2nd term Test(110) Correcting the test (111) 11 - Pictures - Poster - Radio - Disks 2.Lớp (Hệ năm) - Cả năm 37 ( 74 tiết) Học kì I : 19 tuần
 • 46
 • 193
 • 1

Ke hoach to chuc hoi nghi CBCCVC nam hoc 2018 2019

Ke hoach to chuc hoi nghi CBCCVC nam hoc 2018 2019
... ĐẠI BIỂU VỀ DỰ HỘI NGHỊ CBCCVC TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG NĂM HỌC 2018 - 2019 Trên kế hoạch tổ chức hội nghị cán viên chức năm học 2018 2019 Đề nghị các đồng chí phân cơng nghi m túc triển khai thực... Chuẩn bị báo cáo cơng tác tài đến 25 tháng năm 2018 Dự tốn tài năm học 2018 - 2019 - Phân cơng đồng chí Nhi - Thư ký hội đồng: Dự thảo Nghị hội nghị CBCCVC; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cán viên chức;... hình đầu năm xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; Quy chế Thi đua - khen thưởng gửi tổ thảo luận, góp ý hồn thành trước ngày 22/9 /2018 - Phân cơng đồng chí Hiệp soạn dự thảo: Quy
 • 2
 • 45
 • 1

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 2019

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 2019
B.Đặc điểm tình hình:1.Thuận lợi:Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.Trường có hệ thống Internet, Website thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT, nghiên cứu, tham khảo tài liệu phục vụ mọi mặt công tác và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.Bản thân tích cực nghiên cứu về tin học và công nghệ thông tin nên thuận lợi trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên dễ dàng hơn.Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy, có tinh thần ham học hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.Bản thân an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao.2.Khó khăn Hoàn cảnh gia đình của học sinh đa số còn khó khăn phần nào ảnh hưởng đế thời lượng tự học, tự bồi dưỡng. C. Kế hoạch BDTX: Căn cứ Thông tư số 312011TTBGDĐT ngày 0882011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Căn cứ Thông tư số 262012TTBGDĐT ngày 1072012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm học 20182019 của trường THCS Trần Quốc Tuấn. Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 20182019 như sau: I. Mục tiêu: 1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. 2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của giáo viên; Năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình. II. Nguyên tắc:1. Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề khó khăn trong thực tiễn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải.3. Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.4. Về phía nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho giáo viên khi bồi dưỡng.5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học. ... xuyên ( BDTX ) cho CBQL giáo viên năm học 20182019 trường THCS Trần Quốc Tuấn Căn vào khả năng, lực thân, cá nhân xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 20182019 sau: I Mục tiêu: Học tập BDTX. .. tổ mơn, lãnh đạo nhà trường kết thực kế hoạch BDTX cá nhân việc vận dụng kiến thức, kỹ học tập BDTX vào trình thực nhiệm vụ IV Nội dung, thời lượng BDTX GV: Trần Hữu Tường Trang Kế hoạch tự bồi... vào thời điểm cuối năm học III Nhiệm vụ - Xây dựng hoàn thành kế hoạch BDTX cá nhân phê duyệt; nghiêm chỉnh thực quy định BDTX nhà trường - Soạn báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công lãnh
 • 8
 • 340
 • 3

KE HOACH NAM HOC 2018 2019 copy

KE HOACH NAM HOC 2018 2019  copy
PHÒNG GDĐT ......................TRƯỜNG THCS .....................Số: KHTHCSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc......................, ngày tháng 9 năm 2018KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 20182019Căn cứ Chương trình hành động số 07CTrHU ngày 1842016 của Huyện ủy Quảng Trạch về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 20152020; Kế hoạch số 721KHUBND ngày 1582016 của UBND huyện Quảng Trạch về triển khai chương trình về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá” giai đoạn 20162020;Căn cứ Công văn số 33 PGDĐTTHCS ngày 2492018 của Phòng GDĐT Quảng Trạch về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS, năm học 2018 2019;Căn cứ kết quả đạt được của nhà trường năm học 20172018, chỉ tiêu của Phòng GDĐT Quảng Trạch giao năm học 20182019;Trường THCS …………….. xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20182019 như sau:Phần 1. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH Khái quát chung: Xã .................. nằm phía tây bắc tỉnh Quảng Bình, phía tây giáp xã Ngư Hoá, huyện Tuyên Hoá và giáp với xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phía Bắc giáp dãy hoành sơn ngăn cách giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh. Địa hình của xã phức tạp: Chủ yếu rừng núi, đồng bằng hẹp, đồng ruộng bậc thang, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp đều khó khăn.Năm 1999 trường Trung họcsở ................. được tách từ trường PTCS ……………. Từ đó đến nay, trường đã phát huy được truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần đưa phong trào giáo dục ngày càng phát triển. Huy động số lượng trẻ trong độ tuổi ngày càng cao, chất lượng đại trà ngày càng tiến bộ vững chắc, chất lượng mũi nhọn duy trì hàng năm.Trong nhiều năm qua Trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành, của cấp trên giao cho. Mục tiêu phát triển của trường đã được cụ thể hoá thành các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong mục tiêu phát triển nhà trường những năm tiếp theo. 1. Thuận lợi: Trường THCS ................ luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch. Đặc biệt, tập thể cán bộ giáo viên Nhà trường luôn đoàn kết nhất trí cao thực hiện Nghị quyết của chi bộ trường, Nghị quyết của hội nghị công chức viên chức, Nội quy cơ quan. Chi uỷ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, lãnh đạo trường phối hợp đồng bộ trong hoạt động chung của Nhà trường. Nhà trường cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đào tạo và được ký kết thực hiện trong Hội nghị công chức – viên chức và lao động của trường. 100% Công chức viên chức và lao động đều tán thành và cùng thực hiện. Chi bộ Nhà trường với 23 Đảng viên trong đó có 17 đồng chí luôn phấn đấu đạt danh hiệu GVGCS và CSTĐCS, nắm các trọng trách trong nhà trường và gương mẫu đi đầu trong các nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động giáo dục. Nguồn nhân lực của Nhà trường phát triển khá tốt, số lượng giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn chiếm tỷ lệ 96%, có năng lực làm và sử dụng đồ dùng dạy học, có nhiều kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục học sinh. Đa số lãnh đạo, GV đều thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công tác quản lý. Đội ngũ giáo viên các môn phần lớn đầy đủ, luôn đoàn kết, luôn cố gắng phấn đấu trong công tác quản lý và chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Cơ sở vật chất trường, lớp ngày càng phát triển hoàn chỉnh, cơ bản đảm bảo cho việc dạy và học, khuôn viên sạch đẹp thoáng mát. CSVC ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học như Ti vi phục vụ dạy học đủ các phòng học, 100% giáo viên có máy vi tính, nối mạng Internet, đa số giáo viên rất cố gắng trong việc tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Công tác xã hội hoá giáo dục luôn được Nhà trường quan tâm như tranh thủ sự ủng hộ của Phụ huynh học sinh, các tổ chức xã hội khác, khen thưởng động viên kịp thời những học sinh nghèo vượt khó học khá giỏi, giúp các em giảm phần nào khó khăn có điều kiện đến trường.Được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, đã động viên con em mình cố gắng vượt khó chăm chỉ học tập, rèn luyện, yêu trường, yêu lớp… Về HS, đa số các em đã có nhiều cố gắng trong học tập, các em ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc học tập cho bản thân mình. Đa số có đạo đức tốt, ngoan ngoãn và biết nghe lời các thầy cô giáo, nhiều tập thể lớp với tinh thần thi đua sôi nổi, thúc đẩy phong trào học tập của cả trường.Những năm gần đây trường THCS .................. cũng đã gặt hái một số thành tích nhất định trong công tác mũi nhọn, nhiều GV và HS đã đạt được thành tích cao trong các đợt thi GVG, HSG cấp huyện, cấp Tỉnh tạo được niềm tin với Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, phụ huynh HS và nhân dân trong toàn xã. 2. Khó khăn: Quảng Hợp là xã miền núi, xã có kinh tế đặc biệt khó khăn, xa Trung tâm huyện, đời sống của nhân dân còn vất vả; nhiều gia đình là hộ nghèo nên việc đầu tư cho con em học tập còn nhiều hạn chế; hơn nữa nhận thức của một số gia đình về giáo dục chưa thật đúng đắn, từ đó chưa xác định được động cơ học tập cho các em, ít quan tâm đến việc học của con em. Nên ảnh rất lớn đến chất lượng dạy họcsố lượng phổ cập. Phần lớn đội ngũ còn trẻ nên một số còn thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm, đặc biệt là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Số lượng học sinh khá giỏi trong một lớp còn ít, tỉ lệ học sinh yếu còn nhiều, vẫn có học sinh diện khuyết tật ..., chính vì thế chưa thúc đẩy và lôi kéo phong trào học tập của cả lớp đi lên. Cơ sở vật chất(CSVC) trường lớp, thiết bị dạy học(TBDH) thiếu thốn, quá cũ, chất lượng kém, không đủ phòng bộ môn, phòng thực hành nên phát huy hiệu quả còn rất hạn chế. Công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương chưa thật mạnh mẽ, thiếu sự quan tâm của phụ huynh, của các đoàn thể và các tổ chức nên chưa có sự giúp đỡ và tài trợ cho nhà trường và học sinh. Điều kiện đi lại và học tập của các em nhìn chung không thuận lợi, các em đều ở xa trường, đi lại trong điều kiện đường xa và thời tiết xấu hoặc bị phụ thuộc vào xe bust; Đội tuyển HSG tham gia bồi dưỡng HSG tập trung tại Huyện quá vất vả về thời gian, công sức và tâm lí.Phần 2. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 201720181. Ưu điểm: Năm học 2017 – 2018 dưới sự chỉ đạo của Phòng GDĐT Quảng Trạch cùng với sự nỗ lực của tập thể hội đồng sư phạm, của toàn thể học sinh trường THCS ................... đã khắc phục được những khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu vươn lên và đạt những thành tích cụ thể như sau: Tỉ lệ huy động học sinh (lớp 6): 9393 đạt tỷ lệ: 100%; Học sinh bỏ học: 02 (tỉ lệ 0,5%).Duy trì vững chắc kết quả PCGD THCS và PCGDXMC đã đạt được năm 2016. (PCGD THCS: Mức độ 2, XMC: Mức độ 2)Về chất lượng giáo dục: Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi toàn trường năm học 20172018: + Đạt 05 giải học sinh giỏi, năng khiếu cấp Tỉnh: trong đó 01 giải KK môn Địa và 04 huy chương đồng TDTT.+ Đạt: 31 giải học sinh giỏi, năng khiếu cấp huyện khối: 6,7,8,9 tăng 06 giải so với năm học 20162017. Bao gồm:Văn hóa lớp 9 đạt 5 giải: 02 giải Ba môn Toán, 01 giải Nhì môn Vật lí, 02 giải Ba môn Địa;Lớp 8: có 4 giải: Toán 1 giải Nhất; Sinh 01 giải KK; Ngữ văn 01 giải KK; Địa 01 giải KK, Lớp 7: có 6 giải: Địa 01 giải KK; Sinh 05 giải KK;Lớp 6: có 01 giải KK môn Ngữ văn;Năng khiếu có 15 giải: 02 giải Nhất, 06 giải Nhì, 04 giải Ba, 03 giải KK. Xếp thứ 418 trường trong toàn Huyện, Đạt giải Khuyến khích toàn đoàn. Kết quả xếp loại Hạnh kiểm, Học lực toàn trường năm học 20172018Tổng số HS: 387. XL Hạnh kiểm: Tốt: 257387, Tỷ lệ: 66,41%;Khá: 99387, Tỷ lệ: 25,58%; TB: 31387 Tỷ lệ: 8,01%;+ XL Học lực: Giỏi: 70387, Tỷ lệ: 18,09%; Khá: 171387 Tỷ lệ: 44,19%TB: 143387 Tỷ lệ: 36,95%; Yếu: 3387 Tỷ lệ: 0,87% Giáo viên dạy giỏi huyện: 3 Đc; giáo viên chủ nhiệm giỏi: 1 Đc (đạt giải nhất). Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt loại Tốt. Xếp loại “Trường XanhSạchĐẹpAn Toàn”: Xếp loại Tốt Kết quả công tác dạy nghề: Có 6285 tỷ lệ 72,9% học sinh khối 8 tham gia học nghề Điện dân dụng. Học sinh lớp 8 tham gia thi nghề và có chứng chỉ nghề: 6185 tỷ lệ 71,8% Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Thực hiện đúng, đủ chương trình theo quy định. Liên hệ với TT dạy nghề của Tỉnh, Huyện tổ chức hướng nghiệp cho học sinh và phụ huynh. Đa số các em xác định được hướng đi thích hợp. Thông báo tuyển sinh học nghề tại TT dạy nghề Quảng Trạch, GV trường dạy nghề Quảng Bình, trường trung cấp KTCN Quảng Bình, trường Trung cấp kinh tế Quảng Bình đến trường để vận động từng học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, do điều kiện các em ở xa, các em còn ỷ lại, trông chờ sự sắp xếp của Nhà nước sau khi ra trường nên tỷ lệ đăng ký học nghề rất hạn chế. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp(NGLL): Trong năm học thực hiện kế hoạch NGLL được đẩy mạnh, các hoạt động được gắn với nội dung chương trình hoạt động của đội TNTPHCM, theo chủ đề năm học và chủ điểm từng tháng, từng kỳ. Thường xuyên đảm bảo nền nếp sinh hoạt thể dục, múa hát tập thể, luyện tập bóng đá, bóng chuyền, các môn điền kinh. Tổ chức hội diễn văn nghệ, làm báo tường kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 11. Thi kể chuyện theo sách nhiều, Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời; Tiếp tục nhân rộng các mô hình như “Vườn rau của em”, “chăm sóc vườn hoa cây cảnh”, “Liên đội 3 tốt”, “Chi đội 3 tốt”....; Triển khai và hoàn thành công trình măng non “cổng trường an toàn” chào mừng Đại hội Đoàn. Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; Tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm; Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát, nhảy khiêu vũ sân trường; Tổ chức ngoại khóa mừng Đảng – mừng Xuân; Tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn và trao giấy chứng nhận chương trình RLĐV cho đội viên, giới thiệu Đội viên ưu tú kết nạp vào Đoàn; Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên phát động; Tổ chức HKPĐ cấp trường, tham gia hội khoẻ Phù đổng Huyện, cấp Tỉnh với các môn thi bơi lội, nhảy cao, nhảy xa các môn điền kinh. Thăm hỏi gia đình liệt sỹ 2 suất quà mỗi suất 200.000 đồng; Chăm sóc người cao tuổi 2 suất quà mỗi suất 200.000 đồng Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: Đơn vị nhận thức được vai trò của công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường góp phần thiết thực trong nâng cao chất lượng chung của nhà trường. Nhà trường đã bổ sung hồ đến cuối năm học 20172018. Nhà trường đã được đánh giá ngoài đạt cấp độ 2 Tăng trưởng cơ sở vật chất:+ Tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã, vận động Ban đại diện CMHS, các tổ chức đoàn thể ở địa phương nhằm huy động các lực lượng xã hội tham gia vào việc xây dựng trường chuẩn. Tu sửa dãy phòng học, dãy nhà hiệu bộ, nâng cấp Thư viện: 350.000.000 đồng+ Vận động nhà hảo tâm làm rạp mát hai dãy nhà nội trú sau bão: 50.000.000 đồng; ... phòng mơn Vật lí – C nghệ 15 2 /2019 80 80 11 /2018 30 50 10 /2018 100 100 100 02 /2019 Mua sắm thay thiết dạy học hư hỏng môn Lí, Hóa, Sinh, CN, TD 500 500 500 11 /2018 10 Lắp bảng biểu thư viện... người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu NN B trở lên Chỉ tiêu 2018- 2019 Trình độ trị, Tiếng Anh, Tin học Tin học B trở lên Đạt 2017 -2018 Trình độ chuyên môn ĐHTrên - Nhà trường đề xuất với lãnh... Tiếng Anh B trở lên Trình độ chun mơn 4 0 Chỉ tiêu 2018- 2019 0 3 0 HT nhiệm vụ HTT nhiệm vụ ĐH CĐ HTXS nhiệm vụ Tin học B trở lên Đạt 2017 -2018 Trên ĐH HĐ TC Tổng BC HĐ - Giải pháp: + Nâng cao
 • 38
 • 6
 • 0

27 KH PGDDT kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2018 2019

27 KH PGDDT kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2018 2019
... vOi Phong GD&DT: PhM dQng phong trao thi dua toan nganh; xay dfllg kS hOC;lCh t6 chuc cac hOC;ltd9ng thea khung KS hOC;lChcong tac nam h<;>c 2018- 2019 (Ki hogch s6 25IKH-PGDDTngay 2419 /2018) ... (20/111198220/11 12018) - Thang 12 /2018: + Ky thi h9C sinh gioi lap 9; + CUQcthi Khoa h9C kY thu~t h9c sinh THCS; + Giao luu tai nang ti~ng Anh h9C sinh TH, THCS - Thang 01 /2019: H~i thi thS thao... h9c 2018- 2019; + Giao hru tieng Viet cho hoc sinh tiSu hoc DTTS; + H9i thi khai thac, sir dung moi tnrong ben ngoai b~c - - mam non - Thang 03 12019: H9i thi giao vien day gioi nam hoc 2018- 2019
 • 5
 • 40
 • 0

101 qđ PGDDT phê duyệt kế hoạch biên chế lớp, học sinh năm học 2018 2019

101 qđ PGDDT phê duyệt kế hoạch biên chế lớp, học sinh năm học 2018 2019
... H~nh philC LOP,HOC SINH TRiro'NG TRUNG HOC CO SO NA.M HOC: 2018 - 2019 theo Quydt dinh sci ji/IQD -PGDDT, E- thimgi nom 2018 cua Phong Giao due va Dao tao) NHOM, KHOT LOP, HQC SINH Kh6i TT Ten trunug... TT Ten trunug S6lo'p Kh6i Khfli8 Khfli Ghi chu TAng s6 hQc sinh S6 S616p S6 hQc sinh S6 lap hoc S6 S61&p sinh hoc S6 S61&p sinh hQc sinh PTDTBT TI ICSNg6 Quyen 13 434 III 119 105 ·99 ' THCS f)~k... huynh h9C sinh KS hoach tnrong, lap, h9C sinh cua nha tnrong ~aduoc phe duyet; - T6 chirc thuc hien KS hoach lap, h9C sinh cua don vi minh viec b6 tri giao vien giang day, tri SI s6 h9C sinh, cong
 • 6
 • 6
 • 0

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2018 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2018 2019
I. Mục đích của Giao lưu: Đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học; Bổ sung và củng cố kiến thức ATGT cho giáo viên và học sinh tiểu học; Hình thành kĩ năng cơ bản về giáo dục ATGT cho học sinh khi tham gia giao thông; Phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập và tìm hiểu luật ATGT; Vận dụng hiểu biết về luật ATGT khi tham gia giao thông.II. Đối tượng tham gia giao lưu:Mỗi trường lập 01 đội tham gia giao lưu gồm: 01 giáo viên và 10 học sinh. Trong đó, có 03 học sinh lớp 3, 03 học sinh lớp 4 và 04 học sinh lớp 5.III. Nội dung giao lưu:1. Đối với giáo viên:Giáo viên thực hiện một hoạt động giáo dục về ATGT ở lớp 1,2,3,4,5 theo tài liệu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Bộ Giáo dục và Đào tạo do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành (có thể sử dụng 1 trong 2 tài liệu: An toàn giao thông lớp 1, đến lớp 5 xuất bản năm 2004 hoặc tài liệu Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 4 xuất bản năm 2017), với các yêu cầu: Đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học; Vận dụng kinh nghiệm và thực tiễn ATGT tại địa phương; Thời gian không quá 20 phút. Căn cứ vào thời gian dự kiến tổ chức, nghiên cứu nội dung bài dạy theo phân phối chương trình đến thời điểm giao lưu. ... A0 chủ đề ATGT, chất liệu tùy chọn; cử đại diện thuyết tr nh ý nghĩa nội dung tranh Thời gian hoàn th nh tranh tối đa 30 phút Thời gian thuyết tr nh: Tối đa 07 phút Yêu cầu: Tất th nh viên đội... đợt, số học sinh lại đội t nh số điểm đội với tương ứng 01 điểm/01 học sinh Tổng điểm 03 đợt điểm phần chơi đội 2.2 Phần giao lưu vẽ tranh chủ đề giáo dục ATGT: Mỗi đội vẽ 01 tranh khổ giấy ½... nh ; Học sinh nghe hát, xem đoạn clip h nh vẽ chọn phương án trả lời h nh vi đảm bảo ATGT (mỗi câu hỏi chọn phương án trả lời ghi đúng/sai ghi câu trả lời ngắn) Tiến h nh sau: Tất học sinh đội tham
 • 5
 • 46
 • 0
1 2 3 4 .. >