Tổng hợp tài liệu :

Triển khai giáo dục theo định hướng stem trong chương trình giáo dục phổ thông

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh
. Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh. hình thức dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học theo dự án và dạy học tự nghiên cứu cho nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông
 • 23
 • 877
 • 3

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh
. tiễn của việc thiết kế bài giảng môn Sinh học trong chương trình THPT theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học tập của học sinh. Chương 2: Thiết kế. của việc thiết kế bài giảng môn Sinh học trong chương trình THPT theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học tập của học sinh. Nghiên cứu nội dung môn
 • 11
 • 861
 • 2

Ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề

Ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề
. : Ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề Một số ứng dng của tam thức bậc hai vo một số bi toán trong chƣơng trình trung học phổ thông. 2.1.1. Ứng dụng của tam thức bậc hai vào giải phương trình.
 • 24
 • 996
 • 1

Tài liệu Ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề doc

Tài liệu Ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề doc
. Ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề . : Ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề .
 • 25
 • 785
 • 0

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ppt

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ppt
. Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh Một số phương pháp dạy học nội. do trên, tôi chọn đề tài Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh . 2. Lịch sử nghiên. trung học phổ thông. 5. Phạm vi nghiên cứu Hình thức dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học theo dự án và dạy học tự nghiên cứu nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông.
 • 24
 • 575
 • 0

Hình thành và phát triển khái niệm sinh trưởng, phát triển trong chương trình sinh học phổ thông

Hình thành và phát triển khái niệm sinh trưởng, phát triển trong chương trình sinh học phổ thông
. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC KIỀU THỊ KIM KHÁNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN TRONG CHƢƠNG TRÌNH SINH HỌC PHỔ THÔNG. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN TRONG CHƢƠNG TRÌNH SINH HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Mã số: 60. PHẠM SINH HỌC HÀ NỘI - 2009 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C GIA ́ O DU ̣ C  KIÊ ̀ U THI ̣ KIM KHA ́ NH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
 • 149
 • 615
 • 0

Một số phương pháp dạy học nội dung Bất đẳng thức trong chương trình Trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Một số phương pháp dạy học nội dung Bất đẳng thức trong chương trình Trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh
. NGÔ MINH TUẤN MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC NỘI DUNG BẤT ĐẲNG THỨC TRONG CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC. học sinh, của công nghệ vào trong quá trình dạy học. Với những lí do trên, tôi chọn đề tài Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng. phƣơng pháp dạy học tích cực 6 1.1.3.Các phƣơng pháp và hình thức dạy học tích cực 9 1.1.4. Vai trò của giáo viên và học sinh trong dạy học tích cực 9 1.2. Dạy học theo mục tiêu nhận thức
 • 123
 • 476
 • 0

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh tt

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh tt
. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG LÀM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC Nguyễn Thị Liễn THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG LÀM TĂNG HỨNG THÚ. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG LÀM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 11 1.1. Cơ sở lí luận của đề tài 11 1.1.1. Lý luận chung về hứng thú và hứng thú học tập 11 1.1.2. Khái niệm hứng
 • 5
 • 127
 • 0

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh
.  Thiết kế bài giảng môn Sinh học trong chương trình Trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh. ” 2. Lịch sử nghiên cứu 2.1. Những. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC TRONG CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG LÀM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 11 .   Chương 3:  11 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC TRONG CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG LÀM TĂNG HỨNG THÚ
 • 174
 • 307
 • 0

Ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình Trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề

Ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình Trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề
. tôêài: Ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề . 3 2. Gi thuyt khoa học . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NGỌC ANH ỨNG DỤNG CỦA TAM THỨC BẬC HAI VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN NÂNG CAO. Chƣơng 2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA TAM THỨC BẬC HAI VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 26 àình 26 2.2. Các bài toáì
 • 109
 • 429
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ỨNG DỤNG CỦA TAM THỨC BẬC HAI VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN NÂNG CAO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ỨNG DỤNG CỦA TAM THỨC BẬC HAI VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN NÂNG CAO  THEO HƯỚNG TIẾP CẬN DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
. tại: PR68?Z[H<I8?ZT8P<=9T8VBT<DE6WE?TX:GTY P$<]8?=5T6VR=S8?BT<DET@JAUEVBT<DE6WE?TX:GTY 5 ^_ NYL`AJE<D8abZ:T -678*9+-:;+9<-2=(=/;>?@ABC- 464-6784DE-4'46?FFGHG-6H<+-H7? 16-<=31H4I4*JK/<=L-/E3H&,7M-4C- 464G3H)N0?(O2-78-OPQGRS6+-PT '/HU/0V/HQ-W34<=31XY-678ZZ[HC- !HV5] V.V-678H-@>?P+-@0^Q!#=.4)-C- _'-9YO`=!!]a-;b)=AB6784'*- c--d0=+-G<H16-H`-0G-'>?Pc-.V0* d--J4H>=`-`44^FGG(/8e0*<=.*07f -H*/Hg;+E-&h-H7f</X */8e`H(/8J)=-d-6e04'D/*4C-464 7?3Hh/-'>?P/fi-c=?e^-d/**.V OE-4I4<=4C-4647?3)?Vj-*46)KOE- -L-<=VOP)FQ(=?H(f-=.0--678 -kl.4&6C&=-dP 9P^POm5nHOQVO=3;46)KH-d=46 ()=)h-`c-1GO(OE-K1?L6-?e0FO=3DKHL` 7iP6P4f0FU4C-464O6-d=)h-(/8<= O=3OE-4'T/f0FHT`KOE-&=-dT/)=/T/6-' >?P.VHT/c-f)'0d.4c-&6/-d d--J4)-+1j- ?H)-V-678P-*;`C1oKT/+4C-4647? 3/*H=?=-304C-464-'>?P.VY)&0U/10-]H=? 4C-464a0)?VP48+-6&-'-`1p)-C- )T16-6O=C-464?(=?;1q78-oV)d- 3o=rs;)o/+?Pj<)-'6-678o/+1j *O6 r6(/B=/Q&=X;=)=)-63Lc-.4& )..4-4'PC-4^_1jn&=f-=/*-*( /+6^?<_`0/+C@OPQl1*&+C-)T_1j )-34DE-`)e-&+C-)T63)-34DE- `--`0P//+=)k>=)3-j*(-'6&6 4DE-=/Q&=`VQ-78-)-(-'4C-)TH( 4C-)TH&.4C-)T(&.4C-)T`Q==/1jH=/Q&  =k7I-KQ-/&.t-QJ-'6&60e>=P 4C-)T/u_f?F0/+E-8C-'-(>'K-'). V&6g?e1j&+C-)T64DE- Lc-0F7)eHE3-eQV: Ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề . QYTcZ<6CdZe<JX<DE P-6e&PQ-78-=/Q&=/+60H,-dOP 4*4C-4647?3-'>?P.V/+640FH(>')-6 Of<=>6)T7?3T`KFG6+-<=31>=`46 )K-0GQ7?<=31o/Q+=H-`44^f- =.0-7?363o)d-4DE- fYUEa`E<8?<Tg8Eh6 r=6Q-78-<==/Q&=/+1j&6C-)T)- 34DE-/+6(j-H)-`1q78-4C-4647?3-'>?P .Vh/46?FFGH<+-7?16-<=31 OY<TH9U8?<Tg8Eh6 v-eQ0F0V4C-46446(-'>?P.V v-eQQ-78-<==/Q&=)-6&6+C-)T )-34DE-&=f-= v-eQ>6)T7?3VQ-78-<==/Q&=U4C-464 46(-'>?P.V vG-(/14//+4^OP>'-eQKOK/-(/FO' <=V iY$<=>8?;<@;8?<Tg8Eh6 5.1 đề sU/Q++04<=31)->6)T-'>?P.VH-d =`*6.4+O6=Ha-,-d0c-TQO6=<=7? 3-'>?P.V 1.2.3.1. Hình thức trình bày nêu vấn đề. 1.2.3.2. Hình thức tìm tòi từng phần 1.2.3.3. Hình thức nghiên cứu 1.2.4. Các mức dạy học giải quyết vấn đề U/+1j0F07?3HsU/Q+047?<=31H-d= G(6/Q7?3-'>?P.V1=A Bảng. 3:rK/)=78-A NYfYqdZ5678E<=>8?N 9C-?V4P6C1oO=3<=4C-4647?3-' >?P.VH4fF7?3-'>?P.V)->6)T7?36H* ./)h-A7?3-'>?P.V/=-F(H`64Q-/+ 1j?e^V.V7?3FG6+-Q<=31 )->6)T7?3H-6e^4'7GF0G=364=7?3-' >?P.VF4L-+7-HL-P3L-j- [ 31w?3U*-P4-'>?P.V4I4*c-@ *--'464D/*4C-4647?3(=? <=>8?Q3GZlWh8?AU8?EuXZXHZ<hE{7E<XT9:JHGZlW{:TZJ@8 ZRJ8?E<=>8?ZRz8<ZR68?<DE;<|Z<I8?Z<}J;<=>8?;<@;ABC<DE ?TcTr6CdZ9o8abY QYNYGZlWh8?AU8?EuXZXHZ<hE{7E<XT9:JHGZlW{:TZJ@8ZRJ8?E<=>8? ZRz8<ZR68?<DE;<|Z<I8?Y 2.1.1. Ứng dụng của tam thức bậc hai vào giải phương trình. C-)T&=04C-)T`7-A Y]  5 nY n]ax
 • 26
 • 356
 • 0

Triển khai dạy học theo định hướng học tập hành động (action learning) cho module đo lường điện tại trường trung cấp nghề việt hàn bình dương

Triển khai dạy học theo định hướng học tập hành động (action learning) cho module đo lường điện tại trường trung cấp nghề việt  hàn bình dương
. học theo định hớng học tp hƠnh động v Chng 2: Thực trng dy học Module Đo lờng điện ti trờng Trung cấp nghề Việt- HƠn Bình Dng Chng 3: Triển khai dy học Module Đo lờng điện. Module Đo lờng điện theo định hớng học tp hƠnh động ti trờng Trung cấp nghề Việt ậ HƠn Bình Dng 58 3.2.Mục tiêu dy học Module Đo lờng điện theo định hớng học tp hƠnh động 59 3.3.Xơy. dy theo định hớng học tp hƠnh động 59 3.4.Xơy dựng các bớc dy học theo định hớng học tp hƠnh động 60 3.5.Thit k các hot động dy học cho Module Đo lờng điện theo định hớng học
 • 191
 • 247
 • 0

một nghiên cứu didactic về khái niệm tích vô hướng trong chương trình trung học phổ thông

một nghiên cứu didactic về khái niệm tích vô hướng trong chương trình trung học phổ thông
... tích lực Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm tích vô hướng Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm tích vô hướng Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm. .. cứu didactic khái niệm tích vô hướng chương trình trung học phổ Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm tích vô hướng thông làm chủ đề cho luận văn Chúng mong muốn tìm hiểu nghĩa tích. .. Khái niệm tích vô hướng sách giáo khoa Hình học 10 Trong SGK Hình học 10, khái niệm tích vô hướng hai vectơ trình bày §2 Tích vô hướng hai vectơ” chương II Tích vô hướng hai vectơ ứng dụng” (học
 • 68
 • 618
 • 2

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh
...Header Page of 123 Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh Ngô Minh Tuấn Trường Đại học Giáo dục Luận... tiêu nhận thức, dạy học theo dự án dạy học tự nghiên cứu nội dung bất đẳng thức chương trình trung học phổ thông Giả thuyết khoa học Áp dụng hình thức dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học theo. .. nghiên cứu Phương pháp dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học theo dự án dạy học tự nghiên cứu nội dung bất đẳng thức chương trình trung học phổ thông Phạm vi nghiên cứu Hình thức dạy học theo mục
 • 24
 • 241
 • 0

Một nghiên cứu Didactic về khái niệm tích vô hướng trong chương trình trung học phổ thông

Một nghiên cứu Didactic về khái niệm tích vô hướng trong chương trình trung học phổ thông
... Một nghiên cứu didactic khái niệm tích vô hướng chương trình trung học phổ Footer Page 8Trần of 89.Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm tích vô hướng Header Page of 89 thông làm chủ... Hình học 10 Vật lí 10 Nâng cao Khái niệm tích vô hướng sách giáo khoa Hình học 10 Trong SGK Hình học 10, khái niệm tích vô hướng hai vectơ trình bày §2 Tích vô hướng hai vectơ” chương II Tích vô. .. sống chương trình Hình học 10 Chúng muốn đề cập đến vai trò công cụ khái niệm tích vô hướng hai vectơ chương trình trung học phổ thông nhằm làm rõ khái niệm Điều khiến chọn đề tài Một nghiên cứu
 • 68
 • 325
 • 0
1 2 3 4 .. >