Tổng hợp tài liệu :

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Tác động của thuế thu nhập cá nhân đến chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác động của thuế thu nhập cá nhân đến chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
. về chính sách cổ tức, tác ñộng của thu thu nhập cá nhân ñến chính sách cổ tức. - Chương 2: Thực trạng chính sách cổ tức và tác ñộng của thu thu nhập ñến chính sách cổ tức của các công ty niêm. CỔ TỨC VÀ TÁC ðỘNG CỦA THU THU NHẬP CÁ NHÂN ðẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY 32 2.1 Thực trạng chinh sach cổ tức của các công ty. ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam trươc khi luật thu thu nhâp cá nhân 32 2.1.1 Tổng quan về chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 107
 • 413
 • 1

LUẬN văn THẠC sỹ phân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

LUẬN văn THẠC sỹ phân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
LUẬN văn THẠC sỹ phân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam. Lý thuyết về LUẬN văn THẠC sỹ phân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam. Thực trạng LUẬN văn THẠC sỹ phân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam. Giải pháp LUẬN văn THẠC sỹ phân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam. . về cấu trúc vốn của công ty. - Phân tích và đánh giá thực trạng cấu trúc vốn của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Rút ra các khuyến nghị đối với các công. cấu trúc vốn và kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn. - Phân tích xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị. luận, đề tài bao gồm 3 chương: Chương 1: sở lý luận về cấu trúc vốn của công ty. Chương 2: Phân tích cấu trúc vốncác nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng. Chương
 • 87
 • 1,077
 • 2

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF
. Chng 3: Phân tích các yu t tác đng đn cu trúc vn ca các ngân hàng thng mi c phn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam. Chng 4: Gii pháp v cu trúc vn cho các ngân hƠng. quan v các yu t tác đng đn cu trúc vn ca ngân hàng thng mi. Chng 2: Thc trng cu trúc vn ca các ngân hàng thng mi c phn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam. . HOÀI DIM PHÂN TÍCH CÁC YU T TỄCăNGăN CU TRÚC VN CA CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mã s:
 • 242
 • 371
 • 2

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF
.  =)Α3!0>< + úc kt lý lun tng quan v tác ng ca các nhân t n t sut sinh li NHTM. + Ι∋∋!  +
 • 115
 • 256
 • 0

Luận văn thạc sĩ Giải pháp hạn chế nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Giải pháp hạn chế nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam
. ca ngân hàng. Tình trng này kéo dài s làm ngân hàng b phá sn, gây hu qu nghiêm trng cho nn kinh t nói chung và h thng ngân hàng nói riêng. N xu ti các ngân hàng và gii pháp. ngân hàng, s 19, trang 5-12. Báo cáo tài chính hp nht các nm t 2008-2013 ca các ngân hàng thng mi niêm yt. Báo cáo thng niên t nm 2008 đn 2011 ca ngân hàng nhà nc Vit Nam. . tr ngân hàng và vn đ n xu. Tp chí công ngh ngân hàng, s 84, trang 4-9. ào Th H Hng, 2013. Bàn v hng x lý n xu ca h thng ngân hàng thng mi Vit Nam. Tp chí ngân hàng,
 • 98
 • 241
 • 1

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty ngành khoáng sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty ngành khoáng sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... định đánh giá yếu tố tác động đến cấu trúc vốn công ty ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu tác giả tập trung nghiên cứu vào cấu trúc vốn công ty ngành khoáng. .. riêng Từ nhận định trên, tác giả chọn đề tài Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam để đánh giá yếu tố tác động từ đưa... dựng cấu trúc vốn cho doanh nghiệp ngành khoáng sản thời kỳ kinh tế thị trường 1.2 Ụ T ÊU GH Ê ỨU Đánh giá phân tích thực trạng cấu trúc vốn công ty ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán
 • 74
 • 371
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... phát tri n c a ngành ngân hàng Vi t Nam K t n m 1990, h th ng ngân hàng Vi t Nam đ c chia thành h th ng ngân hàng theo 02 c p g m Ngân hàng Trung ng Vi t Nam, h th ng ngân hàng th ng m i, th i... c ngân hàng ngày cao: c nh tranh gi a ngân hàng n c, v i ngân hàng n c ngoài, v i t ch c tài phi ngân hàng Khách hàng c a ngân hàng c ng nhi u m khác bi t so v i hàng n c ngoài, khách hàng. .. khung phân tích, ngu n d li u thu th p ph ng pháp phân tích d li u Ch ngă4.ăNêuăth c tr ng giá c phi uăvƠ các nhơnăt nhăh ngăđ n giá c phi u c a các NHTMăc ph n niêm y t trên th tr ng ch ng khoán Vi
 • 115
 • 262
 • 0

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại việt nam

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại việt nam
... QUAN V TÁC ĐỘNG CỦA C U TR C V N ĐẾN I U QUẢ KIN TẠI CÁC N TM……….……….…… â i 2.1.1 Khái niệm v hiệu kinh doanh c a ngân hàng ……… … ộ 2.1 Các y u t o OAN n hiệu kinh doanh c ờng hiệu kinh doanh. .. c a ngân hàng ể ng c a cấu trúc v ự tác n hi u qu kinh doanh c i Vi t Nam 2.2.3 ộng c a c u trúc v t n hiệu kinh doanh c a ngân hàng i C ểm khác v , doanh c a ngân hàng T khác Q ng c a cấu trúc. .. a ngân hàng …………… … 2.1.3 Các y u t ộ n hiệu kinh doanh c a ngân hàng 2.1.3.1 Các y u t nội t ộ ô r ĩ ô ộ ộng c a c u trúc v n hiệu kinh doanh c a ngân hàng …………… …………………… T n hiệu kinh doanh
 • 86
 • 169
 • 1

Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ RƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐẶC RƢNG CỦA HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ... hình nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài - Chương 3: Kết nghiên cứu thực nghiệm tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam. .. ng khoán Việt Nam a Quy mô vốn doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam b Cấu trúc vốn doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 27
 • 377
 • 1

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... TRẠNG KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT... TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CTG Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam EIB Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất... phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam (Ngân hàng niêm yết) Mục tiêu cụ thể: Rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương
 • 93
 • 285
 • 1

Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)
... liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 26 KẾT LUẬN Đề tài Nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam ... quan đến cấu trúc vốn để nâng cao hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu - Việc đo lường tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp. .. giác tác động cấu trúc vốn lên hiệu tài cần thiết Do đó, tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam
 • 30
 • 147
 • 1

“Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

“Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Kiến nghị giải pháp lựa chọn cấu trúc vốn phù hợp công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam. .. trúc vốn công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Page - Nghiên cứu cấu trúc vốn công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Xác định yếu tố ảnh. .. ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả cấu trúc vốn công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt
 • 14
 • 87
 • 0

Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... QUẢ TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 54 1 Đặ trƣng hiệu tài c a doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị. .. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHI M TÁC Đ NG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HI U QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHI P CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VI T NAM 54 ĐẶC TRƢNG CỦA HIỆU QUẢ... hiệu tài chính, cấu trúc vốn v tá ộng c a cấu trúc vốn ến hiệu tài - Xây dựng mơ hình tá ộng c a cấu trúc vốn ến hiệu tài c a doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị trƣờng ch ng khoán Việt
 • 112
 • 61
 • 0

Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 31 2.1 Giới thiệu sơ lược ngân hàng thương mại cổ phần. .. TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  VĂN THỊ THU PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. .. lời ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết thò trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường tác động nhân tố tích cực nhằm gia tăng tỷ suất sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần niêm
 • 115
 • 121
 • 1

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại? - Các nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam? - Các ngân. .. đem đến góc nhìn, cách đánh giá nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam qua đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết. .. nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 3 - Ứng dụng mơ hình nhằm nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt
 • 98
 • 56
 • 1

Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... cao hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây. .. cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Đo lường, nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến hiệu. .. NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ HẢI LIÊN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN
 • 119
 • 146
 • 0

Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... QUẢ TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 54 1 Đặ trƣng hiệu tài c a doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị. .. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHI M TÁC Đ NG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HI U QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHI P CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VI T NAM 54 ĐẶC TRƢNG CỦA HIỆU QUẢ... ề tài nghiên c u Nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Mụ ti u nghi n ứu M c tiêu nghiên c u c - L m rõ ề tài
 • 125
 • 2
 • 0

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... cấu trúc vốn hiệu hoạt động NHTMCP niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua - Ngồi để phân tích tác động cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động NHTMCP niêm yết thị trường chứng khoán Việt. .. trạng cấu trúc vốn hiệu hoạt động NHTMCP niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua nào? - Cấu trúc vốn ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTMCP niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam? ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỒ ĐÌNH QUÂN TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN
 • 72
 • 19
 • 0
1 2 3 4 .. >