Tổng hợp tài liệu :

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc
. thành phố BIỂU 3: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Kế hoạch STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2010 Năm 2011 Năm 2015 Bình quân giai đoạn 2011 - 2015 (% /năm) Diện tích đất. BIỂU 2: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 ( Ban hành kèm quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2011) Đơn vị tính: ha Phân theo. BIỂU 4: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HOA - CÂY KIỂNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ĐVT: ha Thực hiện năm 2010 Kế hoạch năm 2015 STT Chỉ tiêu Hoa nền Hoa kiểng lâu năm Hoa nền Hoa kiểng lâu năm 1 Huyện
 • 11
 • 154
 • 0

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH
... dung lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015; - Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Thái Bình; - Báo cáo trị... Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; - Thẩm định phê duyệt công bố công khai Sản phẩm dự án lập kế hoạch sử dụng đất Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh. .. thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chậm so với yêu cầu thực tiễn III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ UBND tỉnh Thái Bình phê
 • 69
 • 891
 • 3

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP
... MẪU THU THẬP TÀI LIỆU, SỐ LIỆU VÀ BẢN ĐỒ II.1 BIỂU MẪU THU THẬP TÀI LIỆU VÀ BẢN ĐỒ TẠI CÁC PHÒNG BAN VÀ UBND CẤP XÃ VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND Biểu 01/CP: Tài liệu liên quan Stt Tên tài liệu Số lượng... 04 Niên giám thống năm 2013, 2014 loại tài liệu khác có liên quan 01 Nếu có PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH Biểu 02/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt Tên tài liệu đồ Số lượng Ghi 01 Báo cáo thuyết minh... triển 2016 -2018 huyện 01 04 Các loại tài liệu khác có liên quan 01 Nếu có PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Biểu 03/CP: Tài liệu đồ liên quan Stt 01 Tên tài liệu đồ Báo cáo tổng kết hàng năm Phòng
 • 21
 • 249
 • 0

Quyết định 2293 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương - dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2293 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương - dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng
... kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016; b) Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện; c) Thẩm định, phê duyệt công bố công khai Sản phẩm giao nộp: 04 bộ: - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch. .. sử dụng đất năm 2017, kèm theo hệ thống bảng biểu số liệu, phụ biểu, đồ thu nhỏ khổ A4; - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017, tỷ lệ 1/25.000; - CD chứa nội dung báo cáo, số liệu đồ nêu Dự toán: ... trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 địa phương theo quy định hành Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Giám
 • 2
 • 141
 • 0

Quyết định 3009 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Quyết định 3009 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
... tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện chi tiết đến xã, thị trấn có liên quan theo hướng dẫn Sở Tài nguyên Môi trường; công bố công khai danh mục bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện. .. quan theo quy định pháp luật; đạo thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật UBND huyện Kinh Môn lập... Thịnh, huyện Kinh Môn, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kinh Môn lập ngày 19/9 /2016 20 Điểm dân cư xã Hiến Thành: a) Diện tích: 15.678m2; sử dụng từ loại: đất trồng lúa (LUC) 15.678m2, đất
 • 7
 • 64
 • 0

Quyết định 2559 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Quyết định 2559 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
... https://luatminhgia.com.vn/ Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đưa định lên Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị. / Nơi nhận: - Như điều 3; - Chủ tịch, PCT; - Các PVP UBND tỉnh; - Trung tâm tỉnh học tỉnh; - Lưu VT,
 • 2
 • 40
 • 0

Quyết định 2219 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2219 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
... UBND tỉnh; - Như Điều 2; - TTTU, TTHĐND thành phố Đà Lạt; - TTHU, TTHĐND huyện Đơn Dương; - Phòng TN&MT thành phố Đà Lạt huyện Đơn Dương; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT Đoàn Văn... tịch UBND thành phố Đà Lạt huyện Đơn Dương thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan định thi hành kể từ ngày ký TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như... Nghĩa Lập 1,2 Các nội dung khác Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3 /2016 Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 26/4 /2016 UBND tỉnh không thay đổi Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, ngành: Tài
 • 2
 • 69
 • 0

Quyết định 1306 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1306 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình
... đồng thẩm định có trách nhiệm: - Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện theo quy định pháp luật đất đai Nhiệm vụ cụ thể thành viên hội đồng Chủ tịch hội đồng phân công - Hội đồng. .. Quy hoạch định giá đất, giao đất - Sở Tài nguyên Môi trường; Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng mời thêm đại diện tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia giúp cho hội đồng Điều Hội đồng. .. cáo thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch
 • 2
 • 86
 • 0

Quyết định 2134 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2134 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
... Minh Gia Nơi nhận: - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như Điều 2; - TTHU, TTHĐND thành phố Đà Lạt; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Phòng TN&MT thành phố Đà Lạt; - Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT https://luatminhgia.com.vn/
 • 2
 • 70
 • 0

Quyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
... chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 09/CH KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND... HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND ngày 06/9 /2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT TƯ VẤN PHÁP... 03/KH -2016 KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND ngày 06/9 /2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Đơn vị tính: Ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT
 • 9
 • 52
 • 0

Quyết định 1143 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1143 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
... nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 08/CH-05KH KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình Đơn... đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn - Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch. .. nghiệp khác lại Đất chưa sử dụng Đất đô thị* Ghi chú: * Không tổng hợp tính tổng diện tích tự nhiên Biểu 07/CH-04KH KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH Ban hành
 • 9
 • 69
 • 1

Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện sìn hồ, tỉnh lai châu

Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện sìn hồ, tỉnh lai châu
... 4.6 Kế hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 40 Bảng 4.7 Kết thu hồi đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 41 Bảng 4.8 Kết chuyển mục đích sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai. .. kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Điều tra đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. .. sử dụng đất năm 2016 huyện Sìn Hồ • Các tiêu sử dụng đất cho mục đích năm 2017 huyện Sìn Hồ 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đánh giá kết lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 3.2
 • 61
 • 188
 • 1

Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. (Khóa luận tốt nghiệp) ... 4.6 Kế hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 40 Bảng 4.7 Kết thu hồi đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 41 Bảng 4.8 Kết chuyển mục đích sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai. .. kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Điều tra đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai. .. sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 40 vi 4.3.2 Kết chuyển mục đích thu hồi đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 41 4.3.3 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng
 • 61
 • 215
 • 3

Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
... Đánh giá công tác thực lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên 3.2.3.1 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vị Xuyên 3.2.3.2 Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất. .. thể - Đánh giá sơ lược tình hình huyện Vị Xuyên - Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vị xuyên - Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. .. kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vị Xuyên - Các tiêu kế hoạch sử dụng đất phê duyệt năm 2017 huyện Vị Xuyên - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 huyện Vị xuyên tỉnh Hà Giang
 • 63
 • 289
 • 0

Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp) ... 4.2.5 Đánh giá nguyên nhân tồn thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 29 4.3 Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên 30 4.3.1 Kế hoạch thu hồi đất năm 2017 ... 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Vị Xuyên 14 3.2.2 Đánh giá kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vị Xuyên 14 3.2.3 Đánh giá công tác thực kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện. .. Đánh giá tình hình thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vị Xuyên 22 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 22 4.2.2 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất huyện Vị Xuyên tỉnh
 • 63
 • 803
 • 9

Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện thông nông, tỉnh cao bằng

Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện thông nông, tỉnh cao bằng
... đất đến năm 2020 cho huyện Thông Nông Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng cho loại đất địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 2.2.4 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017. .. 20112015 huyện Thông Nông; - Đánh giá, xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho huyện Thông Nông đến năm 2020; - Đánh giá công tác Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho huyện Thông. .. bàn huyện Thông Nông giai đoạn 2016 -2020 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho huyện Thông Nông, tỉnh Cao
 • 95
 • 79
 • 0

Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)

Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)
Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ) ... LÂM NÔNG ANH HOÀNG XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành:... 20112015 huyện Thông Nông; - Đánh giá, xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho huyện Thông Nông đến năm 2020; - Đánh giá công tác Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho huyện Thông. .. dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá công tác Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất cho năm 2017
 • 95
 • 174
 • 1

Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện thông nông, tỉnh cao bằng

Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện thông nông, tỉnh cao bằng
... 2015 huyện Thông Nông; - Đánh giá, xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho huyện Thông Nông đến năm 2020; - Đánh giá công tác Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho huyện Thông. .. dụng đất năm 2017 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá công tác Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất cho năm 2017. .. dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030; Nghị Quy t số12./NQ-HĐND tỉnh Cao Bằng ngày 14/7 /2017 việc Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
 • 106
 • 173
 • 0

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN VĨNH TƯỜNG - TỈNH VĨNH PHÚC

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN VĨNH TƯỜNG - TỈNH VĨNH PHÚC
... Nhiệt độ cao năm: 46,70C - Nhiệt độ thấp năm: 6,70C - Độ ẩm không khí bình qn: 82% - Độ ẩm cao nhất: 100% - Độ ẩm thấp nhất: 47% - Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1552 mm, với năm cao 2106... thuyết minh tổng hợp “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Tường” phụ biểu số liệu 2) Bản đồ huyện Vĩnh Tường, tỷ lệ 1/25.000, in màu, bao gồm:... tính, kiềm yếu, phân bố xã Cao Đại, Lý Nhân, An Tường, Vĩnh Thịnh, Phú Đa Đây loại đất tốt thích hợp với hầu hết loại trồng nông nghiệp, loại trồng ngắn ngày, cho suất cao - Đất phù sa không bồi
 • 92
 • 134
 • 0
1 2 3 4 .. >