Tổng hợp tài liệu :

Nhận diện cấu trúc vốn của tập đoàn HAGL

Xác định các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam.pdf

Xác định các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam.pdf
Xác định các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam. . nhắm đến các mục tiêu sau: (1) Phân tích thực trạng cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam. (2) Xác định các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các. cứu: (1) Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam? (2) Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất có cấu trúc vốn khác các doanh nghiệp
 • 47
 • 3,044
 • 54

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại SGD TpHCM

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại SGD TpHCM
Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại SGD TpHCM . quan đến cấu trúc vốn và các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các Công ty. - Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các Công ty niêm yết tại Sở. Tổng quan về cấu trúc vốn và các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Chương 2: Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các Công ty niêm yết trên
 • 79
 • 1,991
 • 43

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại SGD TpHCM.pdf

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại SGD TpHCM.pdf
Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại SGD TpHCM . quan đến cấu trúc vốn và các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các Công ty. - Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các Công ty niêm yết tại Sở. Tổng quan về cấu trúc vốn và các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Chương 2: Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các Công ty niêm yết trên
 • 79
 • 3,386
 • 21

Nhân tố tác động cấu trúc vốn của doanh nghiệp Việt Nam.pdf

Nhân tố tác động cấu trúc vốn của doanh nghiệp Việt Nam.pdf
Nhân tố tác động cấu trúc vốn của doanh nghiệp Việt Nam.pdf . trạng cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam. (2) Xác định các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam. (3) So sánh cấu trúc vốn. (1) Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam? (2) Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất có cấu trúc vốn khác các doanh nghiệp
 • 47
 • 1,420
 • 25

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
LỜI MỞ ðẦU Sự phát triển của các Tập ñoàn kinh tế Nhà nước ở Việt Nam (“Tập ñoàn”) là hết sức cần thiết và ñã có ñóng góp rất lớn cho nền kinh tế và toàn xã hội, tuy nhiên trong thời gian qua thực tế cho thấy còn tồn tại khá nhiều bất cập trong quản lý và vận hành tài chính tại các Tập ñoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam, ñặc biệt là tồn tại những sự bất hợp lý trong cấu trúc vốn của các Tập ñoàn. Lấy Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam như một trường hợp ñiển hình,việc tồn tại một cấu trúc vốn không hợp lý, không ñược xây dựng dựa trên những cơsở khoa học mà chủ yếu xuất phát từ nhu cầu sử dụng vốn không những tạo nên sự kém hiệu quả trong hoạt ñộng của Tập ñoàn mà còn tiềm ẩn những rủi ro. Tạo ra sự cân bằng hợp lý giữa phát huy hiệu quả củacấu vốn, giảm tỷ trọng sử dụng vốn chủ sở hữu với việc ñảm bảo cấu trúc vốn an toàn cho hoạt ñộng của doanh nghiệp, có tỷ lệ vốn vay phù hợp với ñặc thù của doanh nghiệp là một vấn ñề hết sức quan trọng tại mỗi Tập ñoàn kinh tế. Trong thời gian qua, với chủ trương phát triển thành một Tập ñoàn kinh tế “ña ngành, ña lĩnh vực”, như hầu hết các Tập ñoàn kinh tế Nhà nước khác tại Việt Nam, Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ñã mở rộng hoạt ñộng với việc thành lập, góp vốn vào nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, mỗi doanh nghiệp này cấu vốn khác nhau hầu như cấu vốn tại các doanh nghiệp chủ yếu ñược xác lập theo nhu cầu vốn cho hoạt ñộng của bản thân từng doanh nghiệp thành viên mà chưa có các nghiên cứu và xây dựng một cách bài bản dựa trên những cơ sở lý thuyết và thực tiễn khoa học, chính ñiều này ñang tiềm ẩn những rủi ro cho hoạt ñộng của Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ñồng thời cũng làm ảnh hưởng ñến hiệu quả hoạt ñộng của bản thân từng doanh nghiệp nói riêng và của cả Tập ñoàn nói chung. Với sứ mệnh quan trọng là “Góp phần ñảm bảo an ninhnăng lượng quốc gia và là ñầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển ñất nước”, và mục tiêu trở thành “Tập ñoàn kinh tế dầu khí hàng ñầu trong khu vực Niềm tự hào của dân tộc Việt 2Nam, Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hiện ñang phải thực hiện việc tái cấu trúc ñể phát triển một cách lành mạnh, ổn ñịnh và vững chắc. Tuy nhiên hiện nay quá trình tái cấu trúc Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam mới chủ yếu ñược thực hiện ở một số nội dung như: Hoàn thiện mô hình Tập ñoàn với cơ cấu tổ chức hợp lý của Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên; ðổi mới sắp xếp, tái cấu trúc các doanh nghiệp thuộc Tập ñoàn, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi. Các nội dung tái cấu trúc liên quan ñến làm lành mạnh hóa tình hình tài chính và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại doanh nghiệp trong Tập ñoàn và ñặc biệt là tái cấu trúc vốn tại các doanh nghiệp thuộc Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chưa ñược ñặt ra một cách ñầy ñủ và triển khai tại các doanh nghiệp thuộc Tập ñoàn. Như vậy cần xác ñịnh tái cấu trúc vốn tại các doanhnghiệp thuộc Tập ñoàn là một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tái cấu trúc Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ñể ñảm bảo cho sự phát triển của Tập ñoàn ñược lành mạnh, ổn ñịnh và vững chắc. Nhiệm vụ này phải ñược thực hiện một cách khoa học trên cơ sở những nghiên cứu ñầy ñủ cả về lý luận cũng như thực tiễn ñể có ñược hệ thống lý thuyết hoàn thiện phương pháp tiếp cận khoa học về cấu trúc vốn, các nhân tố ảnh hưởng ñến cấu trúc vốn từ ñó ñưa ra các giải pháp ñồng bộ ñể thực hiện việc tái cấu trúc vốn tại Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Chính vì vậy, ñề tài nghiên cứu “Tái cấu trúc vốn tại Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia ViệtNam” ñã ñược lựa chọn ñể ñáp ứng yêu cầu lý luận và thực tiễn ñó . HIỆN TÁI CẤU TRÚC VỐN TẠI TẬP ðOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 122 4.1. ðịnh hướng phát triển và quá trình tái cấu trúc Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 122 4.2. Quan ñiểm về tái cấu trúc vốn. cho một Tập ñoàn kinh tế như Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, do vậy tái cấu trúc vốn tại Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chính là tái cấu trúc vốn tại từng doanh nghiệp thuộc Tập ñoàn thuộc Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 108 3.3.1. Những ưu ñiểm của cấu trúc vốn tại các doanh nghiệp thuộc Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 108 3.3.2. Những hạn chế trong cấu trúc vốn tại
 • 182
 • 736
 • 9

Nhận diện năng lực động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Nhận diện năng lực động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội
. ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015) 11-21 11 Nhận diện năng lực động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Bùi Quang Tuyến * Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tòa nhà Viettel, số 1. cơ bản về năng lực động, những nhân tố cấu thành và nội hàm của năng lực động. Với phương pháp nghiên cứu định tính, bài viết nhận diện năng lực động thông qua thực tiễn phát triển của Viettel,. tranh, năng lực động, Tập đoàn Viễn thông Quân đội. 1. Tổng quan nghiên cứu ∗ ∗∗ ∗ Các trường phái lý thuyết về cạnh tranh truyền thống như mô hình 5 lực lượng cạnh tranh, mô hình kim cương của
 • 11
 • 301
 • 1

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2013.PDF

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2013.PDF
. hi sau: - Các nhân t nh hng đn cu trúc vn  các nc phát trin có tác đng tng t ti cu trúc vn ca các công ty niêm yt trên TTCK Vit Nam? - Mc đ nh hng ca các nhân t. LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan lun vn Các nhân t nh hng đn cu trúc vn ca các công ty niêm yt ti Vit Nam giai đon 200 9- 2013 lƠ công trình nghiên cu ca chính tôi di s. V Hình 2.1 - ánh đi chi phí và li ích 9 Hình 4.1 - T l n tng th trung bình giai đon 200 9- 2013 38 Hình 4.2 - T l n dài hn trung bình giai đon 200 9- 2013 39 Hình 4.3 - T l n
 • 104
 • 405
 • 2

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2012.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2012.PDF
. *** NGUYN TH  NGHIÊN CU CÁC NHÂN T NG CU TRÚC VN CA CÁC CÔNG TY NIÊM YT TRÊN TH NG CHNG KHOÁN VIT NAM N 2009-2012 LU. MINH *** NGUYN TH  NGHIÊN CU CÁC NHÂN T NG CU TRÚC VN CA CÁC CÔNG TY NIÊM YT TRÊN TH NG CHNG KHOÁN VIT NAM N 2009-2012 Chuyên ngành: Tài chính. khi các công ty tr thành công ty đi chúng. D liu nghiên cuăđc ly t hnă1000 công ty niêm yt ca Trung Quc thi gian t nmă1994ăđnănmă2000. Các binăđc dùng đoălng cu trúc
 • 71
 • 219
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2011.PDF

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2011.PDF
. THÚY AN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T TÁC NG N CU TRÚC VN CA CÁC CÔNG TY NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM GIAI ON 2008 - 2011 LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH - NM 2013 B. 60340201 3.  tài nghiên cu: Phân tích các nhân t tác đng đn cu trúc vn ca các công ty niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam giai đon 2008 - 2011 . 4. H và tên Ngi hng. OAN Tôi xin cam đoan lun vn Phân tích các nhân t tác đng đn cu trúc vn ca các công ty niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam giai đon 2008 - 2011 , đc thc hin di s hng
 • 81
 • 439
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 - 2011.PDF

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 - 2011.PDF
. cu trúc vn. Chngă2:ăC s nghiên cu v cu trúc vn ca các ngơnăhƠngăthngămi ti Vit Nam giai đon t nm 2007 - 2011 Chng 3: Phân tích các nhân t tác đngăđn cu trúc vn ca các. Vit Nam. Trên c s đó,ăbƠiănƠyăs tp trung tr li cho các câu hi sau:  Thc tin cu trúc vn ca các NHTM ti Vit Nam?  Các nhân t tác đng đn cu trúc vn ti các NHTM Vit Nam, . cu trúc vn và giúp các NHTM Vit Nam trong vic hoch đnh CTV cho mình 2.ăMCăTIểUăNGHIểNăCUă Mc tiêu nghiên cu caăđ tài là phân tích các nhân t tác đng đn cu trúc vn ca các NHTM
 • 64
 • 269
 • 1

Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty ngành công nghệ thông tin trong giai đoạn 2008-2010

Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty ngành công nghệ thông tin trong giai đoạn 2008-2010
. V NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TIN TI VIT NAM 32 2.2 PHÂN TÍCH THC TRNG CU TRÚC TÀI CHÍNH CA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TIN 38 2.2.1 Phân tích n trên vn ch s hu 38 2.2.2 Phân tích. Nguyn Hà Thch 1 LI M U  tài: Phân tích các nhân t tác đng đn cu trúc vn ca các công ty ngành công ngh thông tin trong giai đon 2008-2010 1. MC TIÊU NGHIÊN CU Mc tiêu. chng: Chng 1: Các lỦ thuyt v cu trúc vn. Chng 2: Phân tích các nhân t tác đng đn cu trúc vn các công ty ngành công ngh thông tin. Chng 3: Hoàn thin cu trúc vn cho chin
 • 137
 • 185
 • 0

Tác động của thuế thu nhập cá nhân lên cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Bằng chứng thực nghiệm từ cắt giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2011 ở Việt Nam

Tác động của thuế thu nhập cá nhân lên cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Bằng chứng thực nghiệm từ cắt giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2011 ở Việt Nam
. LÊ MINH TRÍ TÁC ĐỘNG CỦA THU THU NHẬP CÁ NHÂN LÊN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP. BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CẮT GIẢM THU THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2011 Ở VIỆT NAM. LUẬN VĂN. với tỷ suất thu thu nhập doanh nghiệp và tỷ suất thu thu nhập cá nhân đánh lên thu nhập từ vốn cổ phần, nhưng nó giảm cùng chiều với tỷ suất thu thu nhập cá nhân đánh lên thu nhập từ lãi vay trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp khi lý thuyết cho rằng giảm thu thu nhập cá nhân sẽ làm giảm tỷ số đòn bẩy của doanh nghiệp. Theo cơ sở lý thuyết, khi thu thu nhập cá nhân đánh lên thu nhập
 • 79
 • 255
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2009 2011

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2009 2011
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ω TRẦN NGUYỆT QUẾ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009- 2011. .. yếu tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt yếu tố tâm lý hành vi nhà quản lý, lựa chọn đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty niêm yết thị trường chứng khoán. .. cạnh cấu trúc vốn 7 2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn: Trong nghiên cứu thực nghiệm, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn xét đến nhìn chung có hai nhóm nhân tố vi mô nhân tố
 • 76
 • 139
 • 0

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam( Luận án tiến sĩ)

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam( Luận án tiến sĩ)
Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam( Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam( Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam( Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam( Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam( Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam( Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam( Luận án tiến sĩ) ... động Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ảnh hưởng ñến cấu trúc vốn Tập đồn 55 3.2 Thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 59 3.2.1 Khái quát cấu trúc. .. thuộc Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam .116 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TÁI CẤU TRÚC VỐN TẠI TẬP ðỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM .122 4.1 ðịnh hướng phát triển trình tái cấu trúc Tập. .. Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam .90 3.3 ðánh giá cấu trúc vốn doanh nghiệp thuộc Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 108 3.3.1 Những ưu ñiểm cấu trúc vốn doanh nghiệp thuộc Tập
 • 182
 • 84
 • 0

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của công ty cổ phần sản xuất nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam giai đoạn 2009 2015

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của công ty cổ phần sản xuất nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam giai đoạn 2009  2015
... cam đoan luận văn: Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn cơng ty cổ phần sản xuất: nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam giai đoạn 2009- 2015 cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các thơng tin sử... nhân tố tác ñộng ñến cấu trúc vốn công ty cổ phần sản xuất: nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam giai ñoạn 2009- 2015 với kỳ vọng xác ñịnh ñược mức ñộ tác ñộng nhân tố ñến việc lựa chọn cấu trúc vốn công. .. .50 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Tác giả tìm hiểu nhân tố tác động ñến cấu trúc vốn công ty cổ phần sản xuất niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009- 2015 Có tổng cộng 10 nhân tố tác giả ñưa
 • 88
 • 59
 • 0

Nhận diện cấu trúc vốn của tập đoàn HAGL

Nhận diện cấu trúc vốn của tập đoàn HAGL
... phải trả vốn chủ sở hữu (%) 105% 166% 221.00% 132.00% 137.60% 202.65% Nhóm Trang GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn NHẬN DIỆN CẤU TRÚC VỐN CỦA HAGL I Phân tích cấu trúc vốn tập đoàn HAGL Cấu trúc vốn HAGL Nợ... Hòa Phát, CTCP Tập đồn Hoa Sen, Tập đoàn HiPT, CTCP Tập đoàn HANAKA, FBA International Group Corporation, Tập đoàn COTEC, CTCP Tập đoàn CMC 3.1 Phân tích hệ số nợ đối thủ với tập Đoàn Hoàng Anh... liệu thực vốn đầu tư HAGL nằm ảnh hưởng lạm phát với nguồn lực thị trường rộng lớn nên HAGL huy động nguồn vốn tài trợ từ vay nợ dài hạn ngân hàng BIDV Điều làm tác động đến cấu trúc vốn HAGL, tỷ
 • 21
 • 18
 • 0

СÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA СÔNG TY ĐA QUỐC GIА: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẬP ĐOÀN FРT

СÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA СÔNG TY ĐA QUỐC GIА: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẬP ĐOÀN FРT
... chịu rủi ro cao Chính vậy, bên cạnh tỉ lệ nợ tăng, chi phí đại lí khoản nợ đồng thời tăng lên (Myers; 1977) b Lý thuyết đánh đổi động Trong cơng trình nghiên cứu thời gian gần bên cạnh việc ứng... có mặt thị trường bao gồm thi trường tài phi hồn hão bên cạnh chi phí giao dịch Trong mơ hình mà Myers (1984) xây dựng, suốt quãng thời gian công tу điều chỉnh cấu vốn nhằm đạt mức tối 19 ưu, ln... tài trợ nội ưu tiên mang sử dụng đầu tiên, sau chứng khốn nợ, cuối phương án phát hành cổ phần (Myers&Majluf, 1984).Trong trường hợp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tiến triển tốt lợi nhuận
 • 86
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >