Tổng hợp tài liệu :

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT học PHẦN i môn LUẬT tố TỤNG dân sự

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
5.1. Kiến thức:Người học biết và hiểu được các quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách cơ bản và có hệ thống.5.2. Kỹ năng:Sinh viên vận dụng, kết hợp với kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. . năm 2012 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Mã số học phần: VCP 131 - Số tín chỉ: 03 - Tính chất của học phần: bắt buộc - Học phần thay. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số tín chỉ: 03 Mã. chuyên đề về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội 2008. [5] Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước, NXB Chính trị Quốc
 • 11
 • 1,025
 • 3

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (I)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (I)
Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (HP2), Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; . THÁI NGUYÊN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA. NGHĨA MÁC – LÊNIN (I) Số tín chỉ: 02 Mã số: MLP 121 Thái Nguyên, tháng 10 năm 2012 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (I) - Mã số học phần: . KHOA KHOA HỌC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1) Số tín chỉ: 02 Mã số: MLP 121 Thái Nguyên, tháng 9 năm 2012 TRƯỜNG
 • 8
 • 782
 • 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (II)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (II)
Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin (II) nhằm giúp cho sinh viên: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên.
 • 8
 • 875
 • 3

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cung cấp cho người học hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh. Tiếp tục cung cấp kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin. Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin tạo lập hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng Việt nam
 • 12
 • 578
 • 2

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn tài chính tiền tệ (90 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn tài chính tiền tệ (90 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)
. BỘ MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NHẬP MÔN TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ 1. TÊN HỌC PHẦN: NHẬP MÔN TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 2. SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH: 06 ĐVHT 3. TRÌNH ĐỘ: SV năm. ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN  Kiểm tra hết học phần 70%  Kiểm tra quá trình: gồm các phần tự họchọc trên lớp 30% 10. THANG ĐIỂM: 10 11. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Qua học phần, sinh viên hiểu và nhận thức. ngành tài chính – ngân hàng. 12. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH (7 tiết) 1. Khái quát sự ra đời và phát triển
 • 10
 • 717
 • 2

Đề cương chi tiết học phần Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (45 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM

Đề cương chi tiết học phần Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (45 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM
. Đề cương chi tiết học phần Kế toán đơn vị hành chính - sự nghiệp Môn học bao gồm các nội dung: Tổ chức công tác kế toán đơn vị sự. Tiền tệ I & II  Quản lý NSNN I & II  Kế toán đại cương. Nghiệp vụ quản lý và kế toán KBNN.  Thuế I  MÔ TẢ VẮN TẮT HỌC PHẦN Môn học bao gồm các nội dung: Tổ chức công tác kế toán đơn vị. Một lần kiểm tra viết cuối kỳ. 70% tổng điểm môn học.  THANG ĐIỂM: 10  MỤC TIÊU HỌC PHẦN Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng: Hiểu đúng và có hệ thống những nội dung cơ bản của
 • 4
 • 994
 • 4

Đề cương chi tiết học phần Kế toán các tổ chức đầu tư tài chính (Học viện tài chính)

Đề cương chi tiết học phần Kế toán các tổ chức đầu tư tài chính (Học viện tài chính)
... PGS.TS HTCKT K toỏn Kiờm chc Thc s HTCKT K toỏn Ging viờn Nguyn Th Ngc Thch Thc s HTCKT K toỏn Ging viờn Bựi Th Thuý Thc s HTCKT K toỏn Ging viờn PGS.TS HTCKT K toỏn Kiờm chc Tin s HTCKT K toỏn... chc Tin s HTCKT K toỏn Ging viờn Thc s HTCKT K toỏn Kiờm chc Thc s HTCKT K toỏn Ging viờn Ngụ Xuõn T Thc s HTCKT K toỏn Ging viờn Nguyn Th Phng Tuyn Thc s HTCKT K toỏn Ging viờn HTCKT K toỏn Ging... Cỏc mụn hc tiờn quyt: Học phần đợc đa vào giảng năm th 3, th khóa học (thờng từ học kỳ năm học thứ ba), sau học xong học phần thuộc khối kiến thức sở, sớm sau học xong môn K toỏn hc phn 1; hoc
 • 7
 • 203
 • 0

Đề cương chi tiết học phần Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non (Đại học Hồng Đức)

Đề cương chi tiết học phần Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non (Đại học Hồng Đức)
... 2.4.Xõy dng k hoch phi m bo tớnh phỏp lnh ca k hoch Cỏc loi kế hoạch thực chơng trình, cu trỳc v ni dung ca tng loi k hoch: 3.1 Cỏc loi k hoch 3.1.1 K hoch di hn 3.2.2K hoch trung hn 3.3.3.K hoch ngn... KT ĐG Cỏc loi k hoch thc hin chng trỡnh,cu trỳc v ni dung ca tng loi k hoch +K hoch thc hin chng trỡnh theo nm hc cho tng tui +K hoch thc hin chng trỡnh theo thỏng nh tr, +K hoch thc hin theo... CHC THC HIN CHNG TRèNH Chng 1: Lp k hoch v t chc thc hin chng trỡnh Giỏo dc mm non Khỏi nim, ý ngha ca vic lp k hoch 1.1 Khỏi nim k hoch 1.2 í ngha ca vic lp k hoch 1.2.1.i vi giỏo viờn 1.2.2.i
 • 23
 • 505
 • 2

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành kế toán (Trường đại học phạm kĩ thuật TP.HCM)

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành kế toán (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
... pháp học tập hiệu trường đại học + Làm tập giao + Tiếp tục công tác chuẩn bị thuyết trình -Liệt kê tài liệu học tập cần thiết + Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Khoa Kinh tế, ĐH phạm Kỹ thuật. .. tóm tắt học phần + Làm tập giao + Tiếp tục công tác chuẩn bị thuyết trình Trang 5/11 -Liệt kê tài liệu học tập cần thiết + Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Khoa Kinh tế, ĐH phạm Kỹ thuật TPHCM... thêm luật kế toán cung chuẩn mực kế toán + Làm tập giao + Bắt đầu phân chia công việc để chuẩn bị cho thuyết trình -Liệt kê tài liệu học tập cần thiết: + Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán – Khoa
 • 11
 • 491
 • 6

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành may (Trường đại học phạm kĩ thuật TP.HCM)

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành may (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
... Liệt kê tài liệu học tập [1] Tài liệu giảng dạy: Trần Thanh Hương Nhập môn ngành may , Đại học phạm Kỹ thuật TP.HCM, 2014 [2] Sổ tay sinh viên khóa – Đại Học Phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh... tự học G1.1 Kỹ thuật TP.HCM Tìm hiểu thông tin CBVC Khoa (Tên, môn công tác, môn học đảm G2.4 nhiệm) C/ Liệt kê tài liệu học tập [1] Tài liệu giảng dạy: Trần Thanh Hương Nhập môn ngành may , Đại. .. Liệt kê tài liệu học tập [1] Tài liệu giảng dạy: Trần Thanh Hương Nhập môn ngành may , Đại học phạm Kỹ thuật TP.HCM, 2014 [12] Internet – Các tài liệu liên quan đên nội dung học tập Tuần thứ
 • 22
 • 408
 • 0

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành công nghệ thực phẩm (Trường đại học phạm kĩ thuật TP.HCM)

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành công nghệ thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
... số Sinh viên nghiên cứu chuẩn đầu ngành, nội dung môn học phân tích mối liên quan môn học chuẩn đầu ra? nhóm Tuần Bài tập nhỏ G1.2 10% Viết cảm nhận trường ngành chọn cá nhân Tuần 10 Bài tập... lớp G1.2 - Giới thiệu danh mục ngành nghề đào tạo ĐH, CĐ Bộ GDĐT - Giới thiệu Chuẩn đầu ngành CN Thực phẩm - Giới thiệu chuyên ngành hẹp hướng đào tạo chuyên sâu ngành Tóm tắt PPGD: + Thuyết trình... chức Đoàn – Hội CLB Trường, 1.1 Khoa Có khả trình bày chuẩn đầu ngành, G1.2 chương trình đào tạo, hướng đào tạo chuyên ngành 1.1 ngành theo học Có kiến thức kỹ mềm giao tiếp, làm việc G1 G1.3
 • 8
 • 731
 • 3

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (Trường đại học phạm kĩ thuật TP.HCM)

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
... Bài giảng nhập môn Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử, ĐHSPKT Tp Hồ Chi Minh, 2012 ĐHSPKT Tp Hồ Chi Minh, Sổ tay sinh viên, ĐHSPKT Tp Hồ Chi Minh, 201x Bài giảng “Giới thiệu ngành Công nghệ Kỹ... điện một chi u xác lập điều hòa 8.2/ Biết áp dụng biến đổi tương đương để giải mạch điện một chi u xác lập điều hòa 8.3/ Biết áp dụng phương pháp điện nút để giải mạch điện một chi u , xác... điện một chi u xác lập điều hòa 8.5/ Biết áp dụng định lý Thevenin- Norton để giải mạch điện một chi u xác lập điều hòa 8.6/ Biết áp dụng định lý xếp chồng để giải mạch điện một chi u xác
 • 320
 • 378
 • 2

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn lập trình (Trường đại học Phương Đông)

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn lập trình (Trường đại học Phương Đông)
... đạt Tài liệu học tập: - Học liệu bắt buộc: [1] Hoàng Hồng Lập trình Turbo Pascal, NXB Thống kê, 2003 - Học liệu tham khảo: [2] Tập giảng Tin học đại cương, Khoa CNTT – Trường Đại học Phương Đông... xử lý bảng 3.7 Thiết lập trang số chức khác Phần 2: Ngôn ngữ lập trình Pascal Chương Nhập môn 1.1 Những khái niệm mở đầu chung lập trình 1.1.1 Lập trình gì? 1.1.2 Chương trình gì? 1.2 Những khái... kết thúc học phần: 70% 11 Thang điểm: 10 12 Nội dung chi tiết học phần 12 Nội dung Phần 1: Tin học sở Chương Những khái niệm nhập môn tin học sở 1.1 Những khái niệm 1.2 Hệ đếm cách chuyển đổi
 • 4
 • 281
 • 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN ĐỘNG LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN ĐỘNG LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
... GV dạy HP dự kiến Thang điểm HP dựa ĐCHP Lưu ý chung: - Các học phần Thực hành độc lập phải có Đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP) riêng - Những nội dung “lấy từ ĐCHP” cần ghi lại ĐCCTHP để SV... tham khảo - ĐCCTHP cần Trưởng môn phê duyệt (lưu cứng môn) đưa file lên trang web mơn - ĐCCTHP cần (nhóm) GV dạy HP rà sốt, cập nhật hàng năm có điều chỉnh nội dung liên quan ĐCHP điều chỉnh ... Agerschou and et al Planning and 1985 design of ports and marine terminal John Wiley and Son x Thư viện Yêu cầu giảng viên học phần: Tuân thủ nghiêm túc đề cương chi tiết học phần chủ đề giao Đánh
 • 5
 • 121
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT học PHẦN i môn LUẬT tố TỤNG dân sự

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT học PHẦN i môn LUẬT tố TỤNG dân sự
... phí, chi phí tố tụng 13 2.1 Lệ phí - Kh i niệm lệ phí - Mức lệ phí - Chủ thể ph i chịu lệ phí 2.2 Chi phí tố tụng khác - Kh i niệm chi phí tố tụng khác - Các lo i chi phí tố tụng - Ngư i ph i nộp... Viện kiểm sát bắt buộc ph i tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, gi i việc dân trường hợp không bắt buộc - Quyền kháng nghị Viện kiểm sát nhân dân tố tụng dân 1.2 Ngư i tiến hành tố tụng tố tụng. .. Ngư i đ i diện đương - Kh i niệm - Đ i diện theo pháp luật, đ i diện theo ủy quyền đ i diện Tòa án định tố tụng dân - Phạm vi quyền, nghĩa vụ ngư i đ i diện - Những trường hợp không đ i diện
 • 15
 • 25
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I.THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN Tên học phần: Toán cơ sở

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I.THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN Tên học phần: Toán cơ sở
... mệnh đề p, q mệnh đề, kí hiệu p∧q pq (đọc “p q”) p ∧q hai mệnh đề p, q Ví dụ: p: “A học giỏi”; q: “B học giỏi”; Khi p ∧q: “A học giỏi B học giỏi”; 1.2.3 Phép tuyển Tuyển hai mệnh đề p, q mệnh đề, ... khơng chia hết cho a không chia hết cho 3”; (4): “Nếu a không chia hết cho a khơng chia hết cho 6”; Điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần đủ Trong toán học ta thường gặp mệnh đề toán học dạng... ĐCCT; thông qua chương trình mơn học; hướng dẫn tự học Chương 1: Một số vấn đề Logic Toán 1.1 Mệnh đề, Hàm mệnh đề 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Ví dụ 1.2 Các phép toán mệnh đề 1.2.1 Phép phủ định 1.2.2
 • 44
 • 21
 • 0
1 2 3 4 .. >