Tổng hợp tài liệu :

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)

luận án tiến sĩ hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp diệt may

luận án tiến sĩ hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp diệt may
luận án tiến sĩ hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp diệt may
 • 311
 • 588
 • 3

Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộcác doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam

Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ . doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam. Chương 3: Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộcác doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. . III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘCÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM 3.1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam .
 • 135
 • 500
 • 2

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam
Mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứuNền kinh tế nước ta đang vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng x• hội chủ nghĩa. Việc định hướng x• hội chủ nghĩa được thực hiện thông qua vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước. Để kinh tế Nhà nước phát huy được vai trò chủ đạo, hệ thống các Tổng Công ty Nhà nước đ• được thành lập và đi vào hoạt động ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, cung cấp các sản phẩm thiết yếu như sắt, thép, xi măng, giấy, cao su, cà phê… trong đó có Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.Sau một quá trình hình thành và phát triển, các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đ• đạt được các thành tựu đáng kể, phát huy được vai trò chủ đạo của mình trong việc cung cấp sản phẩm xi măng đáp ứng nhu cầu các công trình xây dựng công nghiệp, xây dựng cao ốc, nhà ở và các công trình trọng điểm quốc gia…, đem lại nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách, góp phần bình ổn vật giá… Bên cạnh những thành tựu quan trọng đ• đạt được, hoạt động của các doanh nghiệp này còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như trình độ quản lý của một số doanh nghiệp còn chưa cao, hiệu quả kinh doanh và khả năng hội nhập, cạnh tranh thấp, thiếu vốn, công nghệ lạc hậu… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên trong đó có một nguyên nhân quan trọng tính đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để đó là việc thiết kế và vận hành một hệ thống kiểm soát nội bộ thích hợp nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các mục tiêu đặt ra.Trong bối cảnh hiện nay, khi tốc độ phát triển của các dự án xi măng đạt ở mức kỷ lục thì sản lượng xi măng từ chỗ chỉ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ có thể chuyển sang trạng thái thừa. Do vậy các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam sẽ phải đối mặt với quá trình cạnh tranh vô cùng gay gắt. Để có thể cạnh tranh và tồn tại được, các doanh nghiệp này phải cải cách hành chính, chuyển đổi các mô hình kinh tế với phần lớn các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước dần chuyển sang doanh nghiệp đa sở hữu để thu hút vốn, kiểm soát được các rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước, nhiệm vụ và kỳ vọng đặt ra cho ngành xi măng Việt nam rất lớn đòi hỏi phải nhanh chóng xây dựng và phát triển các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam ngày một lớn mạnh. Để làm được việc đó đặt ra hàng loạt các vấn đề nghiên cứu và hoàn thiện trong đó có việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và trên cơ sở yêu cầu cấp thiết đặt ra trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam” để nghiên cứu.2. Mục đích nghiên cứu của đề tàiXuất phát từ sự cần thiết hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam nói riêng, việc nghiên cứu đề tài nhằm vào các mục tiêu cụ thể sau: Nghiên cứu, hệ thống hoá và góp phần làm sáng tỏ hơn các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất dưới góc độ quản trị doanh nghiệp nhằm định hướng cho các nội dung hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, phù hợp với đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc các Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Với các phương pháp khảo sát, đề tài tiến hành phân tích, đánh giá thực tế về hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam làm cơ sở cho việc đề ra các nội dung hoàn thiện. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các nội dung hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam phù hợp với định hướng tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước có tính đến những thay đổi về môi trường kinh doanh, môi trường công nghệ thông tin... trong giai đoạn hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tàiĐối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống kiểm soát nội bộ dưới góc độ kiểm soát là một chức năng quan trọng của quá trình quản lý doanh nghiệp từ đó đưa ra các nội dung hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam nhằm ngăn chặn các rủi ro trong từng khâu hoạt động để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra.3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Với đối tượng nghiên cứu trên, đề tài đi sâu nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. . về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp sản xuất. Chơng 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Chơng. 3: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. 3 Chơng 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội. từ sự cần thiết hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam nói riêng, việc
 • 201
 • 587
 • 3

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam
Từ lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và đặc thù của các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, Luận án đã khẳng định những yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ứng dụng trong các doanh nghiệp may mặc (may gia công xuất khẩu) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế:(1) Mục tiêu kiểm soát hàng đầu trong điều kiện kinh doanh theo chuỗi giá trị dệt may toàn cầu là đảm bảo hiệu quả kinh doanh trên cơ sở đạt được tiết kiệm trong mua sắm các yếu tố đầu vào, kiểm soát chi phí sản xuất theo định mức, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong quá trình sản xuất, nâng cao sức sản xuất trong sử dụng lao động, giảm thiểu rủi ro trong thanh toán với khách hàng;(2) Ngoài việc đảm bảo các mục tiêu truyền thống, hệ thống kiểm soát nội bộ cần hướng đến việc thực hiện giá trị đạo đức của doanh nghiệp liên quan đến trách nhiệm xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động. . lao ñộng như: tay nghề lao ñộng kém, khó tuyển dụng lao ñộng mới, tỷ lệ biến ñộng lao ñộng cao, lao ñộng làm việc trong tình trạng quá tải với năng suất lao ñộng thấp, thu nhập của người lao. tranh chấp giữa lao ñộng và người lao ñộng có xu hướng ngày càng tăng lên,… Phần lớn các doanh nghiệp may chưa áp dụng những hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội ñối với người lao ñộng theo. cho người lao ñộng, ñảm bảo thu nhập của người lao ñộng ngày càng tăng lên. Cần xây dựng các chiến lược về ñào tạo nguồn nhân lực ñáp ứng các yêu cầu sản xuất trong hiện tại và tương lai. Thiết
 • 12
 • 607
 • 1

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp HCM

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp HCM
. sách đường lối kinh doanh . - Đảm bảo an toàn tài sản 1.3 Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp Để đảm bảo việc xây dựng hệ thống KSNB tại doanh nghiệp được tiến hành. VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1 Khái niệm chung về Kiểm soát nội bộ. Kiểm soát nội bộ (KSNB) là một hoạt động thường nhật không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp, được áp dụng tại bất cứ doanh. kiểm soát các hệ thống ứng dụng.  Kiểm soát ứng dụng: là hoạt động kiểm soát áp dụng cho từng hệ thống cụ thể. Kiểm soát ứng dụng tập trung kiểm soát dữ liệu đầu vào, kiểm soát quá trình xử lý và
 • 61
 • 405
 • 0

Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc việt nam

Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc việt nam
... gồm: vùng trung du, miền núi phía Bắc; vùng ñồng sông Hồng; vùng Bắc Trung duyên hải; vùng Tây nguyên; vùng ðông Nam vùng ñồng sông Cửu Long Vùng trung du, miền núi Phía Bắc bao gồm 14 tỉnh: ... ðIỂM, ðỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN 138 MÔI TRƯỜNG ðẦU TƯ Ở CÁC TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC ðẾN NĂM 2020 138 4.1 Quan ñiểm cải thiện môi trường ñầu tư tỉnh TDMNPB 138 4.1.1 Vận... tính chất cải thiện ñược (môi trường mềm), hay không cải thiện ñược (môi trường cứng) yếu tố cấu thành Luận án ñánh giá thực trạng môi trường ñầu tư tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc - khu
 • 224
 • 377
 • 0

Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam

Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam
... gồm: vùng trung du, miền núi phía Bắc; vùng ñồng sông Hồng; vùng Bắc Trung duyên hải; vùng Tây nguyên; vùng ðông Nam vùng ñồng sông Cửu Long Vùng trung du, miền núi Phía Bắc bao gồm 14 tỉnh: ... ðIỂM, ðỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN 138 MÔI TRƯỜNG ðẦU TƯ Ở CÁC TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC ðẾN NĂM 2020 138 4.1 Quan ñiểm cải thiện môi trường ñầu tư tỉnh TDMNPB 138 4.1.1 Vận... tài nghiên cứu cách tổng hợp môi trường ñầu tư, ñưa cách ñầy ñủ yếu tố tác ñộng ñến môi trường ñầu tư, giải pháp cụ thể ñể cải thiện môi trường ñầu tư tỉnh trung du miền núi phía Bắc, ñây khu vực
 • 224
 • 130
 • 0

Luận án Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt Nam

Luận án Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt Nam
... pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu  Thực trạng kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam nào?  Các nhân... KSNB doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam  Cần hoàn thiện KSNB doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam nào? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Luận án Đối tượng nghiên cứu Luận án kiểm soát nội doanh nghiệp. .. soát nội doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tính hữu hiệu KSNB doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam - Đề xuất giải
 • 234
 • 83
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của việt nam tt

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia  rượu  nước giải khát của việt nam tt
... KSNB doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT BIA RƯỢU NGK CỦA VIỆT NAM 2.1 Tổng quan doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - NGK Việt Nam. .. KSNB doanh nghiệp sản xuất BRNGK tác giả làm xây dựng giải pháp hoàn thiện 20 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT CỦA VIỆT NAM 3.1... dung hoàn thiện kiểm soát nội bộ, phù hợp với đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu Nước giải khát Việt Nam - Đánh giá thực trạng kiểm soát nội doanh
 • 24
 • 68
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt Nam ... 172 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT BIA RƢỢU NƢỚC GIẢI KHÁT CỦA VIỆT NAM 172 3.1 Định hƣớng phát triển ngành SX Bia rƣợu nƣớc giải khát Việt Nam 172... 73 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT BIA RƢỢU NGK CỦA VIỆT NAM 73 2.1 Tổng quan doanh nghiệp sản xuất Bia - Rƣợu - NGK Việt Nam 73 2.1.1 Quá trình hình... hồn thiện kiểm sốt nội doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Từ tính cấp thiết đề tài, lỗ hổng nghiên cứu lĩnh vực này, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện kiểm sốt nội doanh nghiệp sản xuất
 • 234
 • 115
 • 1

LA02 225 hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của việt nam

LA02 225 hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia  rượu  nước giải khát của việt nam
... pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu  Thực trạng kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam nào?  Các nhân... 172 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT BIA RƢỢU NƢỚC GIẢI KHÁT CỦA VIỆT NAM 172 3.1 Định hƣớng phát triển ngành SX Bia rƣợu nƣớc giải khát Việt Nam 172... soát nội doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tính hữu hiệu KSNB doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam - Đề xuất giải
 • 234
 • 50
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy việt nam

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy việt nam
... trạng kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam + Chương 3: Hoàn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam 14 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘKIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG. .. HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VIỆT NAM 119 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, YÊU CẦU VÀ NGUN TẮC HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ HƯỚNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC... đến quản trị rủi ro DN sản xuất giấy Việt Nam 107 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HƯỚNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VIỆT NAM 109 2.4.1
 • 254
 • 24
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy việt namtom tat luan an

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy việt namtom tat luan an
... luận chung kiểm soát nội doanh nghiệp + Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam + Chương 3: Hoàn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam 9 CHƯƠNG... đề xuất giải pháp hoàn thiện KSNB hướng đến quản trị rủi ro DNSXG Việt Nam 14 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VIỆT NAM 2.1 SƠ LƯỢC VỀ NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY... HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ HƯỚNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VIỆT NAM 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện mơi trường kiểm sốt hướng đến QTRR Hồn thiện mơi trường kiểm soát
 • 41
 • 15
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam
MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Kiểm soát nội bộ (KSNB) là các qui định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, để ngăn chặn, phát hiện và sửa chữa gian lận, sai sót, phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn tài sản, thông tin và hiệu quả hoạt động trong đơn vị. Trong điều kiện nền kinh tế phát triển mạnh theo hướng hội nhập quốc tế và khu vực, vấn đề KSNB ngày càng được các nhà khoa học, các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu về KSNB trong doanh nghiệp (DN), hiện đã có rất nhiều công trình khoa học, bài viết được công bố trên các sách báo, tạp chí … Qua tìm hiểu các nghiên cứu về KSNB trong DN, nghiên cứu sinh (NCS) nhận thấy bên cạnh một số điểm tương đồng, các nghiên cứu này vẫn còn những quan điểm khác biệt đáng kể, do vậy vấn đề lý luận về KSNB trong DN vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ. Về thực tiễn, từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm hơn tới KSNB trong DN và ngày càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc thiết kế và thực hiện các quy chế và thủ tục KSNB thích hợp và hiệu quả đối với quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, quan điểm, nhận thức và hành động đối với KSNB trong DN của một số nhà quản trị DN, trong đó có nhà quản trị trong các DN sản xuất giấy cũng khác nhau, thậm chí còn những điểm hạn chế và bất cập. Mặt khác, theo tìm hiểu của NCS thì cho đến nay vẫn chưa có công trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu về KSNB trong các DN sản xuất giấy Việt Nam để góp phần hoàn thiện KSNB trong các DN này. Ngành giấy là một trong những ngành được hình thành từ rất sớm tại Việt Nam, khoảng năm 284, trải qua quá trình hình thành và phát triển, hiện nay ngành giấy đã có những bước phát triển vượt bậc, là một trong những ngành công nghiệp quan trọng cung cấp nhiều loại SP khác nhau cho nền kinh tế như giấy dùng cho in, viết (giấy in báo, giấy in và viết…), giấy dùng trong công nghiệp (giấy bao bì, giấy chứa chất lỏng…), giấy dùng trong gia đình (giấy ăn, giấy vệ sinh…), giấy dùng cho văn phòng (giấy fax, giấy in hóa đơn…)…Cho đến nay, ngành giấy Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp sản xuất giấy của Việt Nam nói riêng đã đạt được các thành tựu đáng kể, đem lại nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách, giúp cung cấp các SP giấy đa dạng cho thị trường... Qua khảo sát ban đầu tại các DN sản xuất giấy ở Việt Nam hiện nay, NCS nhận thấy: bên cạnh những doanh nghiệp sản xuất giấy thành công, còn không ít DN sản xuất giấy tại Việt Nam hiện nay còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, trình độ quản lý của một số DN còn chưa cao, hiệu quả kinh doanh và khả năng hội nhập, cạnh tranh thấp, thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, khó khăn trong việc tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, khả năng cạnh tranh thấp ngay trong thị trường nội địa... Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, hội nhập quốc tế thành công cũng như có thể cạnh tranh với các DN sản xuất giấy nước ngoài, các DN sản xuất giấy Việt Nam cần phải cải cách, chuyển đổi các mô hình quản lý, chú trọng KSNB trong DN, đặc biệt phải đảm bảo kiểm soát được các rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển bền vững. ... trạng kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam + Chương 3: Hồn thiện kiểm sốt nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam 14 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘKIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG. .. sách doanh nghiệp sản xuất giấy nói chung, DN sản xuất giấy Việt Nam nói riêng Qua phân tích trên, NCS nhận thấy việc lựa chọn nghiên cứu đề tài Hoàn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy. .. HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VIỆT NAM 119 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ HƯỚNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
 • 252
 • 31
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam
... trạng kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam + Chương 3: Hoàn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam 14 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘKIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG. .. HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VIỆT NAM 119 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, YÊU CẦU VÀ NGUN TẮC HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ HƯỚNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC... đến quản trị rủi ro DN sản xuất giấy Việt Nam 107 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HƯỚNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VIỆT NAM 109 2.4.1
 • 254
 • 18
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam_2

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam_2
... Lý luận chung kiểm soát nội doanh nghiệp + Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam + Chương 3: Hồn thiện kiểm sốt nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam Footer... sách doanh nghiệp sản xuất giấy nói chung, DN sản xuất giấy Việt Nam nói riêng Qua phân tích trên, NCS nhận thấy việc lựa chọn nghiên cứu đề tài Hoàn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy. .. HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VIỆT NAM 119 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ HƯỚNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
 • 254
 • 18
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia, rượu, nước giải khát của việt nam

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia, rượu, nước giải khát của việt nam
ên cạnh đó, qua nghiên cứu tổng quan có một số công trình trong và ngoàinước nghiên cứu về kiểm soát nội bộ tại một số ngành, lĩnh vực cụ thể tuy nhiên chưa có công trình nào đề cập đến hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất Bia Rượu Nước giải khát. Từ tính cấp thiết của đề tài, và lỗ hổng trong nghiên cứu ở lĩnh vực này, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất Bia Rượu – Nước giải khát của Việt Nam” ... pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu  Thực trạng kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam nào?  Các nhân... 172 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT BIA RƢỢU NƢỚC GIẢI KHÁT CỦA VIỆT NAM 172 3.1 Định hƣớng phát triển ngành SX Bia rƣợu nƣớc giải khát Việt Nam 172... soát nội doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tính hữu hiệu KSNB doanh nghiệp sản xuất BRNGK Việt Nam - Đề xuất giải
 • 234
 • 68
 • 0
1 2 3 4 .. >