Tổng hợp tài liệu :

CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Một số giải pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học trần đại nghĩa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học trần đại nghĩa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
. động đào tạo tại trường Đại học Trần Đại Nghĩa. - Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Trần Đại Nghĩa. . hiện đào tạo theo tín chỉ. Đề xuất một các giải pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ phù hợp với điều kiện giáo dục của trường Đại học Trần Đại Nghĩa.
 • 131
 • 804
 • 12

Biện pháp quản lý công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Biện pháp quản lý công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
MỤC LỤC Trang MỤC LỤC………………………………………………………………………….........1 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT........................................................3 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG4 MỞ ĐẦU5 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI5 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU7 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU7 3.1. Khách thể nghiên cứu7 3.2. Đối tượng nghiên cứu7 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU7 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU7 7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU8 8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN8 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈTRƯỜNG ĐẠI HỌC...................................................................................................................................................9 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề9 1.2. Đào tạo theo hệ thống tín chỉ .11 1.3. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.15 1.4. Những vấn đề lý luận về công tác Đảm bảo chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ22 TIỂU KẾT CHƯƠNG 129 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈTRƯỜNG ĐHNN - ĐẠI HỌC HUẾ.................................................................................................................................................30 2.1. Khái quát về quá trình khảo sát30 2.2. Khái quát về Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế32 2.3. Khái quát tình hình chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế33 2.4. Đánh giá chung: điểm mạnh - điểm yếu40 2.5. Thực trạng công tác quản lý ĐBCL ĐT theo hệ thống tín chỉTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế:41 TIỂU KẾT CHƯƠNG 257 CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ............................................................................................................................ 58 3.1 Những căn cứ có tính chất định hướng cho việc xây dựng các biện pháp.58 3.2. Các nguyên tắc xác lập biện pháp62 3.3. Các biện pháp63 3.4. Mối quan hệ giữa những biện pháp87 3.5. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ90 1. Kết luận90 1.1. Về lý luận90 1.2. Về thực trạng90 1.3. Về biện pháp90 2. Khuyến nghị91 2.1. Khuyến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo91 2.2. Khuyến nghị đối với Đại học Huế92 2.3. Khuyến nghị với trường ĐHNN93 TÀI LIỆU THAM KHẢO96 . pháp 10 0 3.5. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 10 0 12 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 10 2 1. Kết luận 10 2 1. Kết luận 10 2 1. 1. Về lý luận 10 2 1. 2. Về thực trạng 10 2 1. 3. Về. TẠO 41 THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈTRƯỜNG ĐHNN - ĐẠI HỌC HUẾ 41 4 2 .1. Khái quát về quá trình khảo sát 41 2 .1. 1. Mục đích khảo sát 41 2 .1. 2. Nội dung khảo sát 41 2 .1. 3. Phương pháp khảo sát 41 2 .1. 4 tín chỉ 30 1. 3.4 .1. Kiểm định chất lượng là gì 31 1.3.4 .1. Kiểm định chất lượng là gì 31 1.3.4.2. Kiểm định chất lượng có giá trị gì? 32 1. 3.4.2. Kiểm định chất lượng có giá trị gì? 32 1. 4. Những
 • 110
 • 862
 • 4

Biện pháp quản lý công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học ngoại ngữ đại học huế

Biện pháp quản lý công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học ngoại ngữ  đại học huế
Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, chất lượng giáo dục đại học (GDĐH) không chỉ đơn thuần đạt các chuẩn mực quốc gia mà dần tiến đến đạt các chuẩn mực trong khu vực và trên thế giới. Muốn vậy, chất lượng sản phẩm đào tạo của các trường đại học phải được đảm bảo hay nói cách khác các trường đại học cần triển khai công tác đảm bảo chất lượng toàn diện và hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng GDĐH nói riêng ở nước ta còn thấp. Nghị quyết số 37/2004 QH10 của Quốc hội chuyên về giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: "... Chất lượng giáo dục còn nhiều yếu kém, bất cập, hiệu quả giáo dục còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước ...". Một trong những nguyên nhân chính khiến cho chất lượng GDĐH còn thấp là do những yếu kém trong công tác quản lý trong đó có quản lý chất lượng, cụ thể là công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) ở các trường đại học chưa được quan tâm đúng mức và chưa thành hệ thống. ĐBCL giáo dục là vấn đề tuy không mới nhưng đang được cả xã hội quan tâm ở Việt Nam. Vì vậy, việc học hỏi kinh nghiệm của các trường đại học trên thế giới là hết sức cần thiết. Chất lượng giáo dục trong đó có chất lượng GDĐH luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của xã hội bởi sản phẩm của giáo dục là con người và nó ảnh hưởng gần như toàn bộ đến sự phát triển hay tụt hậu của một quốc gia. Chính vì vậy, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho sự phát triển bền vững.Với vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục, đòi hỏi các trường đại học phải có những biện pháp hữu hiệu và đầu tư thích đáng cho công tác này nếu như muốn tồn tại và phát triển, trong đó trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế cũng không phái là trường hợp ngoại lệ.Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đã vận hành hệ thống tín chỉ được hơn một khóa học. Mọi công đoạn từ “Vạn sự khởi đầu nan” đến nay đã dần rõ ràng và có khuynh hướng tốt lên đáng kể. Bên cạnh những thành công đã đạt được, Trường cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc về quản lý theo hệ thống tín chỉ trong những năm qua như: Cơ sở vật chất còn hạn chế, đội ngũ giáo viên còn thiếu hụt và chưa kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc quản lý sinh viên học theo chế tín chỉ, đội ngũ cố vấn còn chưa làm tròn nhiệm vụ, trình độ quản lý của cán bộ hành chính còn chưa chuyên sâu, tầm nhận thức của người học đối với việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ còn chưa rõ ràng, đặc biệt là chất lượng đào tạo vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.Trong những năm gần đây, nhận thức được vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ, nhà trường đã lên kế hoạch đầu tư chiều sâu phục vụ công tác kiểm định chất lượng đào tạo trong toàn trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Tuy nhiên, công tác quản lý đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo đối với một trường vừa mới thành lập như trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế không phải là một vấn đề dễ dàng giải quyết một sớm một chiều mà nó đòi hỏi một quá trình lâu dài và có lộ trình cụ thể. Nhìn nhận từ góc độ quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ, chúng tôi thấy nhà trường phần lớn chỉ dừng lại ở mức chủ trương hoặc thực hiện không thường xuyên, chưa sâu rộng, còn thiếu những biện pháp cụ thể, chưa tạo được động lực trong công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, chưa phù hợp phương thức đào tạo mới (theo hệ thống tín chỉ).Từ việc nhìn nhận và nghiên cứu công tác quản lý đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường Đại học trên thế giới và ở Việt Nam về đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã đặt ra cho trường ĐHNN – ĐH Huế một nhiệm vụ cấp bách, đó chính là tổ chức, thiết chế các tiêu chuẩn vững chắc, phù hợp với nhà trường dựa trên các tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT để từ đó triển khai và sử dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo theo hệ thống tín chỉTrường ĐHNN Huế, cải thiện các vấn đề đó được tốt hơn, phù hợp với phương thức đào tạo mới.Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp quản lý công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế”. . đảm bảo chất lượng đào tạotrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý công tác đảm bảo chất lượng đào tạotrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 4 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường ĐH. - Chương 2: Thực trạng về quản lý công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo hệ thống. cứu cơ sở lý luận công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường ĐH. 5.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác đảm bảo chất lượng đào theo hệ thống tín chỉtrường ĐHNN
 • 127
 • 720
 • 5

Một số giải pháp quản lí hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học vinh

Một số giải pháp quản lí hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học vinh
. 3. Giải pháp quản lí hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉTrường Đại học Vinh 65 3.1. Nguyên tắc đề xuất giải pháp quản lí hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo. trong đào tạo tín chỉTrường Đại học Vinh 65 3.2. Một số giải pháp quản lí hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học Vinh 66 3.2.1. Giải pháp 1: Nâng. Cơ sở lí luận về quản lí hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉcác trường đại học 6 Chương 2: Thực trạng quản lí hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo hệ
 • 127
 • 607
 • 6

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh
. trạng công tác sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉTrường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 42 2.2.1. Bộ máy công tác quản lý sinh viên của Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí. về nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ 26 1.4.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Minh trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ 51 2.3. Thực trạng nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉTrường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 53 2.3.1.
 • 121
 • 617
 • 1

ĐÔI điều NGHĨ về VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ NGHIÊN cứu và học tập CHỦ NGHĨA MAC LÊNIN, tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH; GIÁ TRỊ và bài học THỰC TIỄN đi với QUÁ TRÌNH đào tạo THEO hệ THỐNG tín CHỈ tại TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM

ĐÔI điều NGHĨ về VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ NGHIÊN cứu và học tập CHỦ NGHĨA MAC LÊNIN, tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH; GIÁ TRỊ và bài học THỰC TIỄN đi với QUÁ TRÌNH đào tạo THEO hệ THỐNG tín CHỈ tại TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM
.   - Lênin,    .    m - Lênin,     -  . -   -    Chí Minh.       .
 • 6
 • 577
 • 0

Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học công nghệ Vạn Xuân

Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học công nghệ Vạn Xuân
... lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân; - Đề giải pháp để quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công. .. "Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân" Mục đích nghiên cứu Đề xuất số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào. .. Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO THEO
 • 103
 • 327
 • 1

thực trạng quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học sư phạm thể dục thể thao thành phố hồ chí minh

thực trạng quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học sư phạm thể dục thể thao thành phố hồ chí minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Võ Thị Huyền THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH... lý thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI CHUƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN... trình thực thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 58 2.3 Thực trạng quản lý thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống
 • 143
 • 463
 • 0

Một số giải pháp đổi mới quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học vinh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp đổi mới quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học vinh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... đối quản lý đào tạo theo hệ thống tín trường đại học 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp đổi quản lý đào tạo theo hệ thống tín trường Đại học Vinh Giả thuyết khoa học Công tác đào tạo theo. .. xuất số giải pháp nhằm đổi quản lý đào tạo theo hệ thống tín trường Đại học Vinh 26 CHƯƠNG II THựC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 2ẻl Khái quát trường Đại học. .. cứu đề xuất giải pháp đổi quản lý đào tạo theo hệ thống tín trường Đại học Vinh Chính vậy, việc nghiên cứu đề xuất số giải pháp đổi quản lý đào tạo theo hệ thống tín trường Đại học Vinh quan trọng
 • 112
 • 351
 • 0

Một số mô hình hoạt động đoàn, hội trong đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học vinh

Một số mô hình hoạt động đoàn, hội trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học vinh
... tạo theo hệ thống tín với công tác Đoàn, Hội 2.3 Một số mô hình hoạt động Đoàn, Hội trờng đại học áp dụng đào tạo theo học chế tín Chơng III: Một số mô hình hoạt động Đoàn, Hội đào tạo theo hệ. .. khoa học nghiên cứu vấn đề tổ chức hoạt động Đoàn, Hội chuyển sang đào tạo theo học chế tín Vì vậy, lựa chọn đề tài "Một số mô hình hoạt động Đoàn, Hội đào tạo theo hệ thống tín Trờng Đại học Vinh" ... Trờng Đại học Vinh 3.3 Tìm hiểu vấn đề đào tạo theo học chế tín có liên quan đến ngời học hoạt động Đoàn, Hội 3.4 Tìm hiểu mô hình hoạt động Đoàn, Hội trờng đại học áp dụng mô hình đào tạo theo học
 • 62
 • 423
 • 1

Một số giải pháp quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thông tín chỉtrường đại học vinh

Một số giải pháp quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thông tín chỉ ở trường đại học vinh
... tác quản lý sinh viên đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Vinh 31 2.1 Khái quát Trường Đại học Vinh 31 2.2 Thực trạng công tác quản lý sinh viên Trường Đại học Vinh 38 2.3 Một số. .. động quản lý sinh viên đào tạo theo hệ thống tín thực Trường Đại học Vinh 59 2.4 Nguyên nhân thực trạng 64 CHƯƠNG 3: Một số giải pháp quản lý sinh viên đào tạo theo hệ thống tín Trường. .. Cơ sở lý luận đề tài 8 Chương II Thực trạng công tác quản lý sinh viên đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Vinh Chương III Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý sinh viên đào tạo
 • 104
 • 879
 • 2

Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học công nghệ vạn xuân

Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học công nghệ vạn xuân
... lý, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín 18 1.2.4 Giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín trirờng đại học 23 1.3 Một số. .. chỉ; - Khảo sát đánh giá thực trạng việc quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân; - Đe giải pháp đẻ quản lý ứng dụng công nghệ thông tin. .. Công tác quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 4 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận vấn đề quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín
 • 91
 • 337
 • 0

Quản lý đánh giá kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học Việt Nam

Quản lý đánh giá kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học Việt Nam
... công tác quản lý ĐGKQHT; Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 2.1 Khái quát đào tạo theo HTTC quản lý ĐGKQHT trường. .. đề tài: Quản lý đánh giá kết học tập đào tạo theo hệ thống tín trường đại học Việt Nam Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận thực tiễn quản lý ĐGKQHT SV đại học đào tạo theo HTTC kết hợp với... Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈTRƯỜNG ĐẠI HỌC 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý ĐGKQHT SV đào tạo theo HTTC trường ĐH 3.1.1
 • 27
 • 520
 • 3

Quản lý chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học Vinh

Quản lý chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Vinh
... lý chất lượng đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Vinh Chương 3: Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Vinh 10 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT... Đại học Vinh phải tiếp tục đổi toàn diện, có đổi công tác quản lý chất lượng đào tạo theo hệ thống tín Từ lý trên, chọn đề tài: Quản lý chất lượng đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Vinh ... có sở khoa học có tính khả thi nâng cao hiệu quản lý chất lượng đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Vinh Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận vấn đề quản lý chất lượng đào tạo theo
 • 91
 • 385
 • 2

quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học

quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học
khái niệm Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý đào tạo; Sự hình thành và phát triển của hệ thống đào tạo theo tín chỉ, Mục đích của việc triển khai đào tạo theo tín chỉtrường đại học, Các đặc điểm cơ bản của hệ thống tín chỉ, Những ưu nhược điểm của đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại họcMột số biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học ... khái niệm như: Quản lý, quản lý giáo dục, đào tạo, quản lý đào tạo, tín chỉ, quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đặc điểm ưu nhược điểm việc triển khai đào tạo theo tín Đây sở khoa học luận văn... dụng lý luận đào tạo theo tín - Khảo sát đánh giá thực trạng quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội - Đề xuất biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường. .. Đề tài Quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội” đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Tài nguyên Môi trường
 • 120
 • 403
 • 0

Sự hài lòng của các lớp sinh viên đại trà đối với chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học tài chính - marketing

Sự hài lòng của các lớp sinh viên đại trà đối với chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học tài chính - marketing
Sự hài lòng của các lớp sinh viên đại trà đối với chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học tài chính - marketing ... tài nghiên cứu "Sự hài lòng sinh viên lớp đại trà chương trình đào tạo theo hệ thống tín trường Đại Học Tài – Marketing 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, đo lường mức độ hài lòng sinh viên trường. .. rõ chương trình đào tạo theo hệ thống tín mức độ thỏa mãn sinh viên chương trình Tiếp nối nghiên cứu trước, nhóm tác giả thực đề tài Sự hài lòng sinh viên lớp đại trà chương trình đào tạo theo. .. trường đại học bao gồm khái niệm sự hài lòng , sinh viên , chương trình đào tạo , tín chỉ Tiếp theo đặc điểm chung chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, kèm theo ưu điểm nhược điểm chương
 • 81
 • 464
 • 0

luận văn quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học hà nội

luận văn quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học hà nội
... trạng quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội Chương 3: Một số biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội Chƣơng CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG... hưởng đến quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội 53 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 58 3.1 Cơ sở khoa học. .. pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội 62 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội
 • 111
 • 121
 • 0

Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Luận văn thạc sĩ)

Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Luận văn thạc sĩ)
Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Luận văn thạc sĩ) ... pháp quản lý hoạt động đào tạo theo tín trường đại học Tài - Quản trị kinh doanh .79 3.2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín cho cán quản lý, ... trị kinh doanh 47 2.3 Thực trạng Quản lý hoạt động đào tạo theo HTTC trường đại học Tài - Quản trị kinh doanh .51 2.3.1 Quản lý nội dung chương trình đào tạo 51 2.3.2 Quản lý hoạt. .. vii MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈTRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu QL hoạt động ĐT theo hệ thống TC 1.1.1
 • 125
 • 112
 • 0
1 2 3 4 .. >