Tổng hợp tài liệu :

Giáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 ở các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lơp 10 trường trung học phổ thông hiện nay

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lơp 10 ở trường trung học phổ thông hiện nay
. vấn đề: Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần Công dân với đạo đức môn GDCD lớp 10 trường Trung học phổ thông. phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần Công dân với đạo đức môn GDCD lớp 10 trường Trung học phổ thông hiện nay (Qua
 • 65
 • 785
 • 1

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học phần I môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học phần I môn Giáo dục công dân lớp 10 ở trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiĐể đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, cũng như xuthế hội nhập quốc tế hoá, toàn cầu hoá. Nhận thức rõ tầm quan trọng của sự nghiệpgiáo dục và đào tạo, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủtrương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.Trong thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 242-TB/TW ngày 15 tháng 4năm 2009 khẳng định: "Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, khắc phục cơbản lối truyền thụ một chiều. Phát huy phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo,hợp tác; giảm thời gian giảng lý thuyết tăng cường thời gian tự học, tự tìm hiểucho học sinh, sinh viên; gắn bó chặt chẽ giữa học lý thuyết và thực hành, đào tạogắn với nghiên cứu khoa học, sản xuất và đời sống”. Như vậy, để thực hiện chiếnlược phát triển giáo dục thì đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó đổi mớiphương pháp là một yêu cầu tất yếu đang đặt ra với tất cả các cấp học của hệthống giáo dục phổ thông nước ta hiện nay.Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá X Nghị quyết về đổi mới chương trình giáodục phổ thông nước ta đã được thông qua. Nghị quyết nhấn mạnh: "Mục tiêucủa việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là xây dựng nội dung chươngtrình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chấtlượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lựcphục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyềnthống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông các nước phát triển trongkhu vực và thế giới".Đối với môn GDCD trường THPT là môn học trang bị cho HS một hệ thốngnhững tri thức cơ bản về: thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận của chủnghĩa Mác – Lênin; chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là cơ sở trựctiếp cho sự hình thành nhân cách của con người mới: con người chủ nghĩa xã hội.Do đó, việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCD các trường THPT làmột trong những nhân tố cần thiết góp phần đào tạo ra những con người có khảnăng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH. Từ thực tế dạy học môn GDCDnói chung và phần I môn GDCD lớp 10 nói riêng, đã có sự đổi mới về phươngpháp dạy học, song vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó đã dẫn đến bài giảng mônGDCD của GV chưa phát huy hết được tính tích cực, chủ động, sáng tạo… củaHS.Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCD nói chung vàphần I môn GDCD lớp 10 nói riêng các trường THPT cũng như trường THPTChu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, chúng tôi đã lựa chọn vấn đề: “Kếthợp phương pháp thuyết trình với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy họcphần I môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Chu Văn Thịnh, huyệnMai Sơn, tỉnh Sơn La” làm khóa luận nghiên cứu (nhằm đáp ứng yêu cầu về lýluận và thực tiễn đối với việc dạy học phần I môn GDCD lớp 10).2. Tình hình nghiên cứu vấn đềVấn đề nâng cao chất lượng dạy học, phát huy vai trò, đổi mới phương phápdạy học truyền thống (thuyết trình) và vận dụng phương pháp dạy học tích cực(thảo luận nhóm) đã được nhiều tác giả nghiên cứu.Theo tác giả Phùng Văn Bộ trong cuốn “Lý luận dạy học môn Giáo dục côngdân trường phổ thông trung học” (2005), đã viết: “Trong hệ thống dạy họctruyền thống, thì phương pháp thuyết trình gần như một vị trí then chốt. Bởi vìmột bài giảng, thuyết minh, diễn giải của giáo viên, cái đó là chủ đạo”.Đề xuất quan điểm đổi mới phương pháp thuyết trình Vũ Hồng Tiến trongcuốn “Một số phương pháp dạy học tích cực” (2007), nhấn mạnh: “Để đổi mớiphương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinhkhông có nghĩa là gạt bỏ, loại trừ, thay thế hoàn toàn các phương pháp dạy họctruyền thống, hay phải “nhập nội” một số phương pháp dạy học xa lạ vào quátrình dạy học. Vấn đề là chỗ cần kế thừa, phát triển những mặt tích cực, học hỏi,vận dụng một số phương pháp dạy học mới một cách linh hoạt nhằm phát huytính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, phù hợp với hoàncảnh, điều kiện dạyhọc nước ta hiện nay”.Kết quả nghiên cứu của các tác giả cho thấy, phương pháp thuyết trình chỉcho phép người học đạt đến trình độ tái hiện của sự lĩnh hội tri thức mà thôi. Dođó, theo hướng hoạt động hóa người học, cần phải hạn chế phương pháp thuyếttrình thông báo – tái hiện, tăng cường phương pháp thuyết trình giải quyết vấnđề.Như vậy, các tác giả đều khẳng định những mặt mạnh của phương phápthuyết trình trong dạy học các môn khoa học nói chung và môn GDCD nói riêng.Đồng thời, đưa ra quan điểm cần thiết phải đổi mới phương pháp thuyết trình, kếthợp với phương pháp dạy học tích cực khác, mà trong đó đặc biệt là phươngpháp thảo luận nhóm.Khi bàn về nhóm phương pháp dạy học tích cực, tác giả Phùng Văn Bộ trongcuốn “Lí luận dạy học môn Giáo dục công dân” (2005), cho rằng: “Sử dụngphương pháp thảo luận nhóm sẽ làm cho bài giảng thêm sinh động, phong phú.Vì lúc đó, sự tác động của chủ thể tới khách thể không phải đi theo một côngthức đơn điệu, mà thay đổi kiểu tác động, gây ấn tượng mới. Chính do sự thayđổi tác động, mà gây những động hình mới, tạo ra những liên hệ tạm thời (trongóc), kích thích hứng thú, say mê của đối tượng”.
 • 58
 • 1,134
 • 4

Kết hợp phương pháp tuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

Kết hợp phương pháp tuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
. HỢP PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH VỚI PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH. Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần Công dân với đạo 8 đức môn Giáo dục công dân lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Cửa. việc kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần Công dân với đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông, trên địa bàn thị xã Cửa
 • 106
 • 379
 • 0

Sử dụng phương pháp nêu gương trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 6 các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện kỳ anh, tỉnhtĩnh

Sử dụng phương pháp nêu gương trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 6 ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh
. VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU GƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1. Cở sở lý luận của việc sử dụng phương pháp nêu gương trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp. cao hiệu quả sử dụng phương pháp nêu gương trong dạy học môn Giáo dục công dân các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 14 B. NỘI DUNG Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ HỒNG THỦY SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU GƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KỲ ANH,
 • 95
 • 1,751
 • 6

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT thành phố thái nguyên

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 ở trường THPT  thành phố thái nguyên
... việc vận dụng phương pháp hợp tác nhóm vào dạy học môn giáo dục công dân trường này, luận văn đề số giải pháp vận dụng phương pháp hợp tác nhóm để nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công. .. chế vận dụng PPDH hợp tác dạy học môn GDCD lớp 10 các trường THPT Thành phố Thái Nguyên Bốn là: Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác dạy học môn. .. GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 10 TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN .83 3.1 Quy trình thực việc sử dụng PPDH hợp
 • 117
 • 348
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 ở trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT - thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ) ... việc vận dụng phương pháp hợp tác nhóm vào dạy học môn giáo dục công dân trường này, luận văn đề số giải pháp vận dụng phương pháp hợp tác nhóm để nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công. .. chế vận dụng PPDH hợp tác dạy học môn GDCD lớp 10 các trường THPT Thành phố Thái Nguyên Bốn là: Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác dạy học môn. .. GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 10 TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN .83 3.1 Quy trình thực việc sử dụng PPDH hợp
 • 117
 • 112
 • 0

Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 ở các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)
Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ... học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Thực nghiệm biện pháp tích hợp giá trị đạo đức truyền thống dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 trường THPT huyện Phú Bình,. .. tích hợp đạo đức truyền thống dạy học phần công dân với đạo đức Giáo dục công dân lớp 10 Giả thuyết nghiên cứu Nếu tích hợp nội dung giá trị đạo đức truyền thống dạy học Giáo dục Công dân lớp. .. dục công dân lớp 10 trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Thực nghiệm biện pháp tích hợp giá trị đạo đức truyền thống dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT huyện Phú Bình,
 • 145
 • 22
 • 0

Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh

Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 ở các trường trung học phổ thông thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh
... TRÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 32 2.1 Thực trạng công tác giáo dục pháp luật dạy học Giáo dục công dân lớp 12 theo hướng. .. tác giả lựa chọn đề tài Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển lực học sinh dạy học Giáo dục công dân lớp 12 trường Trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh làm đề tài luận văn... sở lý luận thực tiễn công tác giáo dục pháp luật qua môn Giáo dục công dân lớp 12 cho học sinh Trung học phổ thông địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển lực người học
 • 123
 • 27
 • 0

Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 ở trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)
Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ... pháp tích hợp nội dung văn hóa ứng xử dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TÍCH HỢP NỘI DUNG VĂN HĨA ỨNG XỬ TRONG DẠY HỌC GIÁO... giáo dục văn hóa ứng xử dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Giả thuyết khoa học Nếu tích hợp nội dung văn hóa ứng xử dạy học giáo dục công dân lớp 10 thông qua... việc tích hợp nội dung văn hóa ứng xử dạy học GDCD lớp 10 trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 35 2.2 Đề xuất biện pháp tích hợp nội dung văn hóa ứng xử dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường
 • 136
 • 62
 • 0

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 trường trung học phổ thông hòn gai, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 ở trường trung học phổ thông hòn gai, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh
... đoan kết đề tài Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề dạy học giáo dục công dân lớp 10 Trường trung học phổ thơng Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cơng trình. .. việc kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề vào dạy học phần Công dân với đạo đức”, Giáo dục công dân lớp 10 trường Trung học phổ thơng Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng. .. KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH VỚI PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC PHẦN CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC” GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HỊN GAI, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
 • 157
 • 12
 • 0

Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 ở các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tích hợp giá trị đạo đức truyền thống trong dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 các trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ) ... học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Thực nghiệm biện pháp tích hợp giá trị đạo đức truyền thống dạy học Giáo dục Công dân lớp 10 trường THPT huyện Phú Bình,. .. tích hợp đạo đức truyền thống dạy học phần công dân với đạo đức Giáo dục công dân lớp 10 Giả thuyết nghiên cứu Nếu tích hợp nội dung giá trị đạo đức truyền thống dạy học Giáo dục Công dân lớp. .. dục công dân lớp 10 trường THPT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Thực nghiệm biện pháp tích hợp giá trị đạo đức truyền thống dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT huyện Phú Bình,
 • 145
 • 30
 • 0

Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 ở các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ) ... TRÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 32 2.1 Thực trạng công tác giáo dục pháp luật dạy học Giáo dục công dân lớp 12 theo hướng. .. chọn đề tài Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển lực học sinh dạy học Giáo dục công dân lớp 12 trường Trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên... sở lý luận thực tiễn công tác giáo dục pháp luật qua môn Giáo dục công dân lớp 12 cho học sinh Trung học phổ thông địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển lực người học
 • 121
 • 37
 • 0

Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 ở các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)
Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 các trường trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ) ... TRÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 32 2.1 Thực trạng công tác giáo dục pháp luật dạy học Giáo dục công dân lớp 12 theo hướng. .. chọn đề tài Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển lực học sinh dạy học Giáo dục công dân lớp 12 trường Trung học phổ thông thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên... triển lực người học qua môn Giáo dục công dân lớp 12 trường Trung học phổ thông địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Đề tài đề xuất quy trình giáo dục pháp luật theo hướng phát triển lực học
 • 121
 • 41
 • 0

Giáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường trung học phổ thông thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Giáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 ở các trường trung học phổ thông thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên
... hóa học đường dạy học Giáo dục công dân lớp 10 - Đề xuất quy trình Giáo dục văn hóa học đường dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. .. TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, 47 TỈNH THÁI NGUYÊN 47 2.1 Nguyên tắc giáo dục văn hóa học đường dạy học Giáo dục công. .. công dân lớp 10 trường THPT thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 47 2.2 Quy trình giáo dục văn hóa học đường dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • 151
 • 10
 • 0

Giáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Giáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 ở các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)
Giáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênGiáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênGiáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênGiáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênGiáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênGiáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênGiáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênGiáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênGiáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênGiáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênGiáo dục văn hóa học đường trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 các trường Trung học Phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ... hóa học đường dạy học Giáo dục công dân lớp 10 - Đề xuất quy trình Giáo dục văn hóa học đường dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. .. cơng dân lớp 10 trường THPT thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 47 2.2 Quy trình giáo dục văn hóa học đường dạy học Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. .. ĐƯỜNG TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, 47 TỈNH THÁI NGUYÊN 47 2.1 Nguyên tắc giáo dục văn hóa học đường dạy học Giáo dục
 • 142
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >