Tổng hợp tài liệu :

Bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn đếm được các ánh xạ không giãn (Luận văn thạc sĩ)

Bất đẳng thức biến phân với ràng buộc là phương trình toán tử đơn điệu.

Bất đẳng thức biến phân với ràng buộc là phương trình toán tử đơn điệu.
Bất đẳng thức biến phân với ràng buộc là phương trình toán tử đơn điệu.
 • 26
 • 282
 • 0

Bất đẳng thức biến phân với toán tử nhiễu đơn điệu và không đơn điệu

Bất đẳng thức biến phân với toán tử nhiễu đơn điệu và không đơn điệu
Bất đẳng thức biến phân với toán tử nhiễu đơn điệu và không đơn điệu . Nguyễn Tuấn Anh BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VỚI TOÁN TỬ NHIỄU ĐƠN ĐIỆU VÀ KHÔNG ĐƠN ĐIỆU Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG Mã số: 60.46.36 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG
 • 40
 • 299
 • 0

Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với toán tử loại đơn điệu

Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với toán tử loại đơn điệu
Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với toán tử loại đơn điệu . Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân loại đơn điệu 26 2.1. Bất đẳng thức biến phân với tập ràng buộc chính xác . . 26 2.1.1. Sự hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh . . . . . . . . . . 26 2.1.2. Tham số hiệu. lục 1 Bất đẳng thức biến phân loại đơn điệu 7 1.1. Toán tử đơn điệu cực đại . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.1 Một số tính chất hình học của không gian . . . . . 7 1.1.2 Toán tử đơn điệu. bày phương pháp hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với tập ràng buộc xấp xỉ và phần cuối của chương là kết quả về bất đẳng thức biến phân với toán tử nhiễu không đơn điệu của Liskovets. Tôi xin
 • 45
 • 462
 • 0

phương pháp hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với p0 ánh xạ

phương pháp hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với p0 ánh xạ
. http://www.lrc-tnu.edu.vn Chương 2 Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với P 0 ánh xạ Trong chương này chúng tôi trình bày phương pháp hiệu chỉnh Browder- Tikhonov cho các bài toán bất đẳng thức biến phân với P 0 ánh xạ trên những. 1 Bất đẳng thức biến phân 1.1 Một số khái niệm cơ bản Trong chương này chúng tôi trình bày khái quát những kiến thức về toán tử đơn điệu, bất đẳng thức biến phân, bài toán đặt không chỉnh và phương. trong phương trình thứ hai kéo theo những thay đổi đáng kể của nghiệm. Đây là một bài toán đặt không chỉnh. 1.2.2 Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với toán tử đơn điệu Xét bài toán bất đẳng thức
 • 29
 • 324
 • 1

về bài toán bất đẳng thức biến phân với toán tử giả đơn điệu mạnh

về bài toán bất đẳng thức biến phân với toán tử giả đơn điệu mạnh
. chương với tiêu đề: Chương 1: Bài toán bất đẳng thức biến phân. Chương 2: Một số phương pháp chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân với toán tử giả đơn điệu mạnh. Nội dung chính của các chương. hướng. • .: Chuẩn. • V IP : Bài toán bất đẳng thức biến phân. • SOL − V IP : Tập nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân. 1 MỞ ĐẦU Bài toán Bất đẳng thức biến phân được giới thiệu lần đầu. và giải các bài toán cân bằng trong kinh tế tài chính, vận tải, lí thuyết trò chơi và nhiều bài toán khác. Trong bài toán bất đẳng thức biến phân thì lớp bài toán bất đẳng thức biến phân với toán
 • 49
 • 443
 • 2

Bất đẳng thức biến phân với biến số rời rạc

Bất đẳng thức biến phân với biến số rời rạc
... bất đẳng thức biên phân rời rạc, ký hiệu DVIP(F, X) 2.2 Một số tính chất đơn giản toán bất đẳng thức biến phân rời rạc 2.2.1 Bài toán Nh mục 2.1.2.6 nêu, toán bất đẳng thức biến phân rời rạc. .. đầu Một số kiến thức Tập hợp lồi Các tính chất tập lồi Hàm lồi Các tính chất hàm lồi Về toán bất đẳng thức biến phân rời rạc Phát biểu toán Một số tính chất bất đẳng thức biến phân rời rạc 3.3... điểm bất động, nghĩa tồn x X, cho F(x) = x 2.1.1.3 Bất đẳng thức F(x), y - x 0, với x, y X (2.1) đợc gọi bất đẳng thức biến phân Việc tìm x X, cho (2.1) thoả mãn với y X gọi toán bất đẳng thức
 • 24
 • 111
 • 0

Luận văn Thạc sĩ Toán học Bất đẳng thức biến phân với toán tử nhiễu đơn điệu và không đơn điệu

Luận văn Thạc sĩ Toán học Bất đẳng thức biến phân với toán tử nhiễu đơn điệu và không đơn điệu
... ệ ỉ trì t tử ự tr ệ tì tử ự tể x ủ ế F (x) = A(x) f + x x ết q ủ ệ ỉ ề ệ t t tử A ọ t số ệ ỉ tí ợ tử ự tể x ỉ tốt ệ ị ý {xk } x0 ủ t ó ị ý s A ột t tử tụ ó ế... } ộ tụ ế tử x0 S0 ó f X x t tứ ế r ế x ỏ t h+ , tì X t U s ột hemi ứ tụ ì Ah + U s ũ ột t tử ệ hemi tụ từ X X t U s t tử ứ ỗ > t tử Ah + U s ũ ột t tử ứ t t... t H tử PM ế H M ột t tử ệ tỏ ề ệ PM (x) PM (y), x y PM (x) PM (y) , x, y H, ó ĩ PM t tử ợ ệ PM ệ trừ ế M H A ột t tử tế tí t tụ tự ợ ị tr rt H tì A t tử ợ ệ
 • 40
 • 262
 • 0

Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ đếm được các ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)

Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ đếm được các ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)
Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ đếm được các ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ đếm được các ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ đếm được các ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ đếm được các ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ đếm được các ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ đếm được các ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ đếm được các ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ đếm được các ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ đếm được các ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ) ... để giải toán bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động chung họ hữu hạn hay hạn ánh xạ không giãn Mục đích luận văn trình bày phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động chung. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ KIM CHUNG PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN TRÊN TẬP ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CỦA MỘT HỌ ĐẾM ĐƯỢC CÁC ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN Chuyên... bất đẳng thức biến phân 15 1.3.1 Bất đẳng thức biến phân không gian Hilbert 15 1.3.2 Bất đẳng thức biến phân không gian Banach 16 Bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động ánh xạ
 • 36
 • 310
 • 0

Bất đẳng thức biến phân với toán tử nhiễu đơn điệu và không đơn điệu

Bất đẳng thức biến phân với toán tử nhiễu đơn điệu và không đơn điệu
... inf F (x) xX x x ủ t {F (x) : x X} I ị AT tr ể ị ủ tr ab a t b A t tử ợ ủ t tử D(A) ề ị ủ t tử R(A) ề trị ủ t tử xk x xk x S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn A A A A {xk }... X X t tử ệ trị K ột t ó ủ X t t tứ ế ệ ợ t ể s tì tử f X trớ x0 K s Ax0 f, x x0 0, x K, x , x í ệ trị ế tế tí tụ x X t x X ế K X tì t ó trì t tử A(x) =... ột t tử ệ hemi tụ tr X tì demi tụ A : X X ột t tử ệ trị K t ó ủ s X t t tứ ế ệ ợ t ể f X tì x0 K s Ax0 f, x x0 0, x K ổ ề A : X X X ột tự ột t tử ệ hemi
 • 27
 • 71
 • 0

Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ)

Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ)
Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ)Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ)Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ)Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ)Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ)Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ)Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ)Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ)Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ)Định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc (Luận văn thạc sĩ) ... 1.7 Một số định lí thác triển hội tụ kiểu Noguchi ánh xạ chỉnh hình 10 CHƢƠNG 2: ĐỊNH LÍ THÁC TRIỂN HỘI TỤ ĐỐI VỚI HỌ CÁC ÁNH XẠ CHUẨN TẮC 16 2.1 Ánh xạ chuẩn tắc số tính chất... ánh xạ chỉnh hình Chương 2: Định lí thác triển hội tụ họ ánh xạ chuẩn tắc Đây nội dung luận văn Phần đầu chương trình bày ánh xạ chuẩn tắc số tính chất Phần số định lí thác triển hội tụ họ ánh xạ. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM Vilaisavanh LEUANGLITH ĐỊNH LÝ THÁC TRIỂN HỘI TỤ ĐỐI VỚI HỌ CÁC ÁNH XẠ CHUẨN TẮC Chun ngành: Tốn giải tích Mã số: 60.46.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
 • 40
 • 34
 • 0

Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn tt

Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn tt
... lữủng cho hằ thống mÔng viạn thổng CDMA v kắ thuêt xỷ lẵ tẵn hiằu tƯn câ thº ùng dưng b i to¡n b§t ¯ng thùc bián phƠn v o thỹc tiạn, ỏi họi phÊi cõ nhúng ph÷ìng ph¡p gi£i sè hi»u qu£ cho b... phong phú v ho n thiằn thảm cho lỵ thuyát vã b i toĂn quan trồng n y Vẳ nhỳng lẵ  phƠn tẵch trản, chúng tổi lỹa chồn ã t i nghiản cựu cho luên Ăn l "XĐp x nghiằm cho bĐt ng thực bián phƠn vợi... nh lẵ dữợi Ơy nh lẵ 1.12 Cho E l khổng gian Banach phÊn xÔ thỹc lỗi cht, cõ chuân khÊ vi GƠteaux ãu Cho F : E ! E l Ănh xÔ j-ỡn iằu mÔnh vỵi h» sè v -gi£ co ch°t vỵi + > Cho fTig l hồ vổ hÔn ám
 • 41
 • 30
 • 0

Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)

Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)
Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ) ... ♠ët ✈➜♥ ✤➲ ✤➦t r❛ ❧➔ ①→❝ ✤à♥❤ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❧➦♣ ①➜♣ ①➾ ♥❣❤✐➺♠ ❝❤♦ ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ Luận án đủ file: Luận án full
 • 111
 • 43
 • 0

Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (tt)

Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (tt)
Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (tt)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (tt)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (tt)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (tt)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (tt)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (tt)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (tt)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (tt)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (tt)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ hạn các ánh xạ không giãn (tt)
 • 27
 • 34
 • 0

Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (Luận văn thạc sĩ)

Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (Luận văn thạc sĩ)
Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ ánh xạ không giãn (LV thạc sĩ) ... 12 Bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động chung họ ánh xạ không giãn 2.1 23 Bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động chung họ ánh xạ không giãn 24 2.2 2.1.1 Bài... bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động ánh xạ không giãn 11 1.2.1 Bất đẳng thức biến phân j-đơn điệu 11 1.2.2 Phương pháp lặp hội tụ 12 Bất đẳng thức biến phân. .. đích đề tài luận văn nhằm tổng hợp trình bày lại hai phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động chung ánh xạ không giãn, họ hạn đếm ánh xạ không giãn không gian Banach
 • 35
 • 38
 • 0

Bất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãn

Bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn đếm được các ánh xạ không giãn
... nghiệm toán bất đẳng thức biến phân khơng gian Hilbert Chương trình bày phương pháp lai ghép đường dốc giải bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động chung họ hạn đếm ánh xạ không giãn không gian... − y với x, y ∈ C Đặc biệt, PC (I − ρA) ánh xạ co từ C vào C 1.2 1.2.1 Bài toán bất đẳng thức biến phân không gian Hilbert Bài toán bất đẳng thức biến phân Bài toán bất đẳng thức biến phân không. .. lặp lai ghép đường dốc giải bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động chung họ hạn đếm ánh xạ không giãn {Ti }∞ i=1 không gian Hilbert H Bài toán bất đẳng thức biến phân trường hợp phát biểu
 • 40
 • 5
 • 0

Bất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãn (Luận văn thạc sĩ)

Bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn đếm được các ánh xạ không giãn (Luận văn thạc sĩ)
Bất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãnBất đẳng thức biến phân với họ hạn đếm được các ánh xạ không giãn ... − y với x, y ∈ C Đặc biệt, PC (I − ρA) ánh xạ co từ C vào C 1.2 1.2.1 Bài toán bất đẳng thức biến phân không gian Hilbert Bài toán bất đẳng thức biến phân Bài toán bất đẳng thức biến phân không. .. lặp lai ghép đường dốc giải bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động chung họ hạn đếm ánh xạ không giãn {Ti }∞ i=1 không gian Hilbert H Bài toán bất đẳng thức biến phân trường hợp phát biểu...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ——————–o0o——————– TRẦN THỊ QUỲNH TRANG BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VỚI HỌ HẠN ĐẾM ĐƯỢC CÁC ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN Chuyên ngành: Toán
 • 40
 • 9
 • 0
1 2 3 4 .. >