Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4 (Luận văn thạc sĩ)

Báo cáo " Nghiên cứu tổng hợp khảo sát hoạt tính xúc tác của cobaltetrasulfophthalocyaine trên chất mang TiO2 " potx

Báo cáo
. NGHIEN CTRU TONG HOP VA KHAO SAT HOAT TINH XUC TAC COA COBALTETRASULFOPHTHALOCYANINE TREN CHAT MANG TIO2 De'n Tda sogn 17-7-2008 LE THANH MINH', PHAN THANH THAO', PHAN MINH . cdu diiu che he xde tie di thi cobalt (Il)-tetrasulfophthalocyanin 338 (CoTSPc) gin tren chat mang T1O2 trong phan dng oxi hda hgp chat sunfit. 11 - NGUYEN LIEU VA PHUONG PHAP PHAN TICH. 750 nm, td dudng chuan suy ra ndng dd S^" cdn lai [3]. Tai lugng CoTSPc gan tren chat mang TiOj dugc xic dinh thdng qua do ham lugng kim loai Cobah tu do bang phuang phap cue phd
 • 4
 • 459
 • 0

nghiên cứu tổng hợp đánh giá khả năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính

nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính
. HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC TRẦN THỊ BÍCH HẠNH NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHỬ KHUẨN CỦA VẬT LIỆU NANO BẠC MANG TRÊN THAN HOẠT TÍNH. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC TRẦN THỊ BÍCH HẠNH NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHỬ KHUẨN CỦA VẬT LIỆU NANO BẠC MANG TRÊN THAN HOẠT TÍNH . bc ht khong 50 nm [27]. 1.1.4. Một số nghiên cứu vật liệu nano bạc Tc ta cu v ch to nano bc thc t mc trin khai ti mt s viu
 • 77
 • 550
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất xúc tác quang hóa của vật liệu xốp TiO2-CeO2.PDF

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất xúc tác quang hóa của vật liệu xốp TiO2-CeO2.PDF
. / / ■ — HÀ NỘI - 2009 B Á O CAo TÓ M T Ắ T /. Tên đê tài: Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất xúc tác quang hóa của vát liệu xốp Ti02-Ce02 MÃ SỐ: QT-08-21 2. Chủ trì đê tài: ThS. PHẠM. nghiên cứu mới vể vật liệu xốp. Còn tại Việt Nam hướng nghiên cứu vật liệu xốp chủ yếu đang tập trung vào điều chế các vật liệu mao quản trung bình trên cơ sở silica làm chất mang xúc tác, chất. ■ • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN -5003- T êii đ ể tà i NGHIÊN cúu TỔNG HỢP KHẢO SÁT TÍNH CHẤT m XÚC TÁC QUANG HÓA CỦA VẬT LIỆU XÔPTiOe-CeO. MÃ S ố: QT-OS-Xl CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI: T hS. PHẠM
 • 64
 • 371
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TiO2 TẠP CHẤT V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ PHẢN ỨNG MAGNETRON DC

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TiO2 TẠP CHẤT V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ PHẢN ỨNG MAGNETRON DC
. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO V KHẢO SÁT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TiO 2 :V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ PHẢN ỨNG MAGNETRON DC. Nguyễn Hữu Kế, Lê V Tuấn Hùng. Trường Đại Học. Tắt: Màng mỏng TiO 2 :V được chế tạo bằng phương pháp đồng phún xạ phản ứng magnetron DC trên đế thủy tinh v i những nồng độ pha tạp vanadium khác nhau v bề dày khác nhau. Tính quang xúc tác của. tiếp xúc của màng TiO 2 thuần (M48) v TiO 2 :V Hình 9: Góc tiếp xúc của màng TiO 2 thuần v TiO 2 :V Từ hình v ta thấy mẫu M66 ứng v i công suất phún của bia V là 80W, có tính quang xúc tác
 • 6
 • 356
 • 0

nghiên cứu tổng hợp khảo sát cấu trúc, tính chất của vật liệu nano nife2o4

nghiên cứu tổng hợp và khảo sát cấu trúc, tính chất của vật liệu nano nife2o4
... 32 2.2 Tổng hợp vật liệu nano NiFe O phương pháp lòng trắng trứng 32 2.3 Tổng hợp vật liệu nano NiFe O phương pháp đồng kết tủa 33 2.4 Cấu trúc tính chất vật liệu nano NiFe O tổng hợp phương... motor điện cỡ nano + Vật liệu nano ba chiều vật liệu dạng khối cấu tạo từ hạt nano tinh thể Vật liệu có cấu trúc nano hay nanocomposite có phần vật liệu có kích thước nm, cấu trúc có nano không... từ lớn vật liệu có tính tương hợp sinh học (không có độc tính) .Vật liệu sắt từ phân thành hai nhóm vật liệu từ mềm vật liệu từ cứng Vật liệu từ mềm vật liệu từ hóa khử từ dễ dàng Vật liệu từ
 • 53
 • 289
 • 0

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA MgAl HYDROTALCITE CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA MỠ BÒ BẰNG METANOL

TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA  MgAl HYDROTALCITE CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA MỠ BÒ BẰNG METANOL
MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN .................................................................................... 2 1.1. Nhiên liệu sinh học: ....................................................................................... 2 1.2. Phân loại: ....................................................................................................... 2 1.3. Biodiesel: ....................................................................................................... 3 1.3.1. Ưu điểm của biodiesel so với diesel hóa thạch: ...................................... 3 1.3.2. Nhược điểm của biodiesel so với diesel hóa thạch: ................................ 4 1.4 Một số hướng chuyển hóa dầu, mỡ động thực vật thành nhiên liệu: ............. 5 1.5. Phương pháp este chéo hóa sản xuất biodiesel: ............................................. 7 1.5.1. Phản ứng este chéo hóa tổng hợp biodiesel ............................................ 7 1.5.2. Cơ chế của phản ứng este chéo hóa......................................................... 7 1.6. Các hệ xúc tác cho phản ứng este chéo hóa: ............................................... 10 1.6.1. So sánh ưu, nhược điểm các hệ xúc tác cho phản ứng este chéo hóa: .. 12 1.6.2. Một số hệ xúc tác axit rắn ..................................................................... 14 1.6.3. Xúc tác thế hệ mới đa oxit kim loại Zn, LaγAl2O3............................ 17 1.7. Vật liệu Hydrotalcite: .................................................................................. 18 1.7.1. Đặc điểm cấu tạo: .................................................................................. 19 1.7.2. Một số tính chất của hydrotalcite. ......................................................... 20 1.7.3. Các phương pháp điều chế hydrotalcite: ............................................... 22 1.8. Hướng nghiên cứu của đề tài: ...................................................................... 24 1.8.1. Mỡ bò: .................................................................................................. 24 1.8.2. Metanol: ................................................................................................. 25 CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM ...................................................................... 26 5 2.1. Tổng hợp xúc tác: ........................................................................................ 26 2.2. Phương pháp nhiễu xạ tia X: ....................................................................... 29 2.3. Phản ứng este chéo hóa:............................................................................... 30 2.4. Đo diện tích bề mặt phân bố mao quản: ................................................. 33 2.5. Đánh giá thành phần sản phẩm: ................................................................... 33 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THẢO LUẬN ........................................................... 35 3.1. Đặc trưng xúc tác: ........................................................................................ 35 3.2. Kết quả diện tích bề mặt phân bố mao quản của hydrotalcite: ............... 36 3.3. Phản ứng este chéo hóa mỡ bò: ................................................................... 38 3.3.1. Xác định chỉ số axit của mỡ bò: ............................................................ 38 3.3.2. Kết quả phản ứng este chéo hóa mỡ bò:................................................ 40
 • 51
 • 509
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác quang của vật liệu MIL 101 trong xử lý môi trường

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác quang của vật liệu MIL 101 trong xử lý môi trường
MOFs (Metal Organic Frameworks) là nhóm vật liệu lai mới được sản xuất từ kim loại các hợp chất hữu cơ có khả năng lưu trữ an toàn hyđro metan. Nó là vật liệu được quan tâm nhất hiện nay đang làm thay đổi diện mạo của hóa học chất rắn khoa học vật liệu trong 10 năm gần đây 9. Theo Quỹ tài trợ Khoa học châu Âu, MOFs hiện là một trong những bước tiến triển lớn nhất về khoa học vật liệu ở trạng thái rắn do khả năng ứng dụng của MOFs rất rộng rãi như hấp phụ lưu trữ khí, tách chất, trao đổi ion dược phẩm.Với khả năng lưu trữ khí của MOFs lớn nên một trong các ý tưởng được đề xuất là dùng MOFs để lưu trữ khí hydrô dùng làm nhiên liệu cho các loại động cơ trong tương lai lưu trữ khí cacbonic, một trong những khí chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính hiện nay. MOFs là những vật liệu xốp có các lỗ nhỏ li ti với cấu trúc giống như hình tổ ong, vì vậy, các phân tử khí có thể khuếch tán vào MOFs được giữ lại trong các lỗ xốp trong cấu trúc của nó. Một số nghiên cứu công bố gần đây cho biết, với cấu trúc lỗ xốp tự nhiên của MOFs nên chúng được ứng dụng làm chất xúc tác trong một số phản ứng hóa học liên quan đến công nghệ sản xuất vật liệu dược phẩm. Ngoài ra, tùy thuộc vào cấu trúc khung kim loại cấu tử hữu cơ (organic ligand) mà khả năng ứng dụng của MOFs cũng khác nhau. Với diện tích bề mặt riêng lớn, có trật tự xốp nên MOFs có tiềm năng ứng dụng lớn trong lĩnh vực hấp phụ, đặc biệt là khả năng lưu trữ một lượng lớn hydro 10 ứng dụng của chúng cho việc làm sạch khí 11.Một số loại vật liệu MOFs đã được các nhà khoa học trên thế giới chú ý do những khả năng ứng dụng tính chất đặc trưng của chúng đó là: MIL53 (Al), MIL53 (Cr), MIL53 (Fe), MIL88 (A,B,C,D), MIL100, MIL101, HKUST1, MOF5, MOF177, UiO6. Trong đó, vật liệu MIL101 hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học bởi các đặc tính của nó. Ngoài khả năng lưu trữ khí CO2 với một lượng lớn đã được công bố, gần đây MIL101 còn được biết đến là xúc tác có hoạt tính cao đối với phản ứng cyanosilylation, có thể mang paradium giúp cho phản ứng hydro hóa có hoạt tính cao hơn khi mang trên than hoạt tính 1213. Với kích thước mao quản của MIL101 khoảng 30Ao giúp cho khả năng khuếch tán di chuyển của các phân tử chất vào mao quản tương đối dễ dàng. Khả năng này giúp cho các phân tử chất phản ứng tiếp cận dễ dàng với các tâm hoạt động. So sánh hoạt tính xúc tác của MIL101 với Cu3(BTC)2 các vật liệu thuộc họ MOFs khác, MIL101.Vật liệu MIL101 với cấu trúc đa mao quản diện tích bề mặt rất lớn, khoảng từ 3000 ÷ 5500 m2g sẽ là vật liệu có tiềm năng ứng dụng lớn trong lĩnh vực xúc tác hấp phụ. Vì vậy, chuyên đề: “NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XÚC TÁC QUANG CỦA VẬT LIỆU MIL101 TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG” nhằm nghiên cứu quá trình tổng hợp vật liệu MIL101.
 • 63
 • 1,042
 • 2

DSpace at VNU: Nghiên cứu tổng hợp đánh giá khă năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính

DSpace at VNU: Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khă năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính
... chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: "Nghiên cứu tổng hợp đánh giá khả khử khuẩn vật liệu nano bạc mang than hoạt tính' ' Mục tiêu đề tài tổng hợp bạc có kích thước nano phương pháp khử hóa học có... âm phương pháp khử hóa xạ đồng thời đánh giá khả khử khuẩn bạc mang than hoạt tính nồng độ bạc khác Nghiên cứu góp phần hồn thiện cơng nghệ chế tạo vật liệu nano bạc chất mang đưa vào ứng dụng... dịch nano bạc điều chế hai phương pháp Các hạt nano bạc phân tán đồng chất mang không bị co cụm Khảo sát đánh giá khả diệt khuẩn mẫu vật liệu nano bạc mang than hoạt tính sử dụng dung dịch nano bạc
 • 5
 • 104
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất phát quang của vật liệu quang BaMgAl10O17 :eu2+

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất phát quang của vật liệu quang BaMgAl10O17 :eu2+
Nghiên cứu vật liệu quang phát quang trên nền vật liệu Oxit BaMgAl10O17 pha tạp đất hiếm Europi 2+ , vật liệu được chế tạo bằng phương pháp Nổ với cacbon làm vật liệu khử để chuyển Eu3+ về Eu2+ cho ánh sáng phát quang màu xanh ở đỉnh phổ 445 nm. Các kết quả được khảo sát với XRD, SEM, phổ PL các phép đo khác ... để khảo sát vi cấu trúc, vi hình thái tính chất quang vật liệu Chương 3: Kết thảo luận: tiến hành khảo sát cấu trúc mẫu, hình thái mẫu, tính chất quang mẫu vật liệu chế tạo  Kết luận  Hướng nghiên. .. động) từ phát xạ dịch chuyển trạng thái Những chất có tính chất gọi chất phát quang tượng xạ gọi tượng phát quang Như vậy, tượng phát quang cung cấp lượng cho vật chất, phần lượng vật chất hấp... thiết bị phòng thí nghiệm vật lý chất rắn, Khoa LýKTCN, Trường Đại học Qui Nhơn, chúng tơi chọn vấn đề Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất phát quang vật liệu quang BaMgAl10O17:Eu2+” làm đề
 • 47
 • 113
 • 0

LUẬN văn CÔNG NGHỆ hóa TỔNG hợp KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ của ZEOLITE ZSM 5

LUẬN văn CÔNG NGHỆ hóa TỔNG hợp và KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ của ZEOLITE ZSM 5
... KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA Độc lập – Tự – Hạnh phúc //*// - NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Cán hướng dẫn: Th.S Phan Thế Duy Đề tài: “TỔNG HỢP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG... mục đích đề tài Tổng hợp khảo sát khả hấp phụ zeolite ZSM5”,được hực cách tổng hợp loại zeolit ZSM-5 phòng thí nghiệm phương pháp thủy nhiệt với thay đổi tỷ lệ Si/Al Mẫu tổng hợp đem phân tích... cấp zeolite không giới hạn thời gian tổng hợp rút ngắn so với zeolite thiên nhiên từ 50 đến 50000 năm Các loại zeolite tổng hợp: zeolite A, zeolite X, zeolite Y, zeolite ZSM-5, … 1.1.3 Cấu trúc zeolite
 • 117
 • 41
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất hấp phụ của vật liệu khung hữu cơ kim loại (co zn) ZIF (tt)

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất hấp phụ của vật liệu khung hữu cơ kim loại (co zn) ZIF (tt)
... nghiên cứuNghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất hấp phụ vật liệu khung hữu kim loại (Co- Zn)- ZIF Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt ZIF- 67 - Tổng hợp vật liệu. .. - Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu kim loại (Co- Zn)- ZIF với tỉ lệ (Co/ Zn )ZIF( 10/0), (Co/ Zn )ZIF( 8/2), (Co/ Zn )ZIF( 5/5), (Co/ Zn )ZIF( 2/8) - Nghiên cứu động học hấp phụ phẩm màu công gô đỏ vật. .. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ VĂN THỊ MỸ LIÊN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KHẢO SÁT TÍNH CHẤT HẤP PHỤ CỦA VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI (Co- Zn)- ZIF Chun ngành: HĨA HỌC VƠ CƠ Demo Version - Select.Pdf SDK Mã
 • 12
 • 93
 • 0

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA ZIFSH TRONG PHẢN ỨNG HENRY

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA ZIFSH TRONG PHẢN ỨNG HENRY
... survey of ZIF-SH in the Henry reaction" were done at the laboratory center material structure Manar Vietnam, the period from 03/2012 to 08 / 2012 under the guidance of Assoc Dr Nam Phan Thanh Son,... 50 PHỤ LỤC 52 vii Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AAS Atomic Absorption Spectrophotometric BET Brannaur-Emmett-Teller BDC 1,4 – benzenedicarboxylic acid BTC 1,3,5 –... tert-butyl hydroperoxide TEM Transmission Electron Microscopy TGA Thermogravimetric analysis TOF turnover frequency TON turnover number UCLA University of California, Los Angeles America XRD X-ray diffraction
 • 67
 • 61
 • 0

TỔNG HỢP KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU CÓ BỀ MẶT RIÊNG LỚN (MOF199)

 TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU CÓ BỀ MẶT RIÊNG LỚN (MOF199)
... cứu cải tiến tính vật liệu có tìm loại vật liệu với tính vượt trội hẳn vật liệu có Một loại vật liệu có cấu trúc tinh thể có bề mặt riêng lớn hẳn vật liệu truyền thống vật liệu có cấu trúc xốp...TỔNG HỢP KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU CÓ BỀ MẶT RIÊNG LỚN (MOF-199) Tác giả Lê Văn Sang Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu... hữu ích vật liệu xốp kĩ thuật phân riêng , xúc tác, hấp phụ lưu trữ khí Một loại vật liệu có cấu trúc tinh thể xốp quan tâm hàng đầu giới vật liệu MOFs (Metal oganic frameworks _ vật liệu có khung
 • 84
 • 1
 • 0

TỔNG HỢP KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU ZIF 8 TRONG PHẢN ỨNG FRIEDEL CRAFTS

  TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU ZIF 8 TRONG PHẢN ỨNG  FRIEDEL CRAFTS
... lần Việt Nam, trình tổng hợp tinh thể ZIF- 8 khảo sát hoạt tính xúc tác vật liệu phản ứng Friedel – Crafts anisole benzyl bromide Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan vật liệu MOFs Trong năm đầu thập...TỔNG HỢP KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU ZIF- TRONG PHẢN ỨNG FRIEDEL - CRAFTS Tác giả NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành... tích hình thái bề mặt vật liệu ZIFs 64 4.3 Khảo sát hoạt tính xúc tác vật liệu ZIF – phản ứng Friedel – Crafts 65 4.3.1 Giới thiệu chung 65 4.3.2 Cơ chế phản ứng alkyl hóa
 • 99
 • 1
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng diệt khuẩn của oligome trên cơ sở guanidin trong xử lý nước nhiễm khuẩn

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng diệt khuẩn của oligome trên cơ sở guanidin trong xử lý nước nhiễm khuẩn
... án Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả diệt khuẩn oligome sở guanidin xử lý nước nhiễm khuẩn * Mục tiêu nghiên cứu luận án: + Tổng hợp thành công làm rõ sở khoa học điều kiện tổng hợp oligome diệt. .. tổng hợp oligome diệt khuẩn sở hợp chất guanidin + Kết nghiên cứu đánh giá khả diệt khuẩn oligome tổng hợp xử lý nguồn nước nhiễm khuẩn, cho thấy tính hiệu thân thiện môi trường so với chất diệt. .. oligome diệt khuẩn sở guanidin, nhằm thu sản phẩm có hiệu suất cao, có khối lượng phân tử phù hợp cho mục đích xử lý nước nhiễm khuẩn 3 + Nghiên cứu đánh giá khả diệt khuẩn oligome tổng hợp xử lý nước
 • 127
 • 13
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng diệt khuẩn của oligome trên cơ sở guanidin trong xử lý nước nhiễm khuẩn tt tiếng anh

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng diệt khuẩn của oligome trên cơ sở guanidin trong xử lý nước nhiễm khuẩn tt tiếng anh
... bactericidal oligomers based on guanidine compounds Oligomer bactericides based on guanidine namely oligo (hexamethylene) guanidine hydrochloride - OHMG.HCl, IUPAC nomenclature are guanidine hydrochloride... and classification of bactericidal oligomer based on guanidine to be applied in pratice + Evaluation of the efficiency, bactericidal activity of guanidine oligomer synthesized in treatment of... compounds based on guanidine These are the bases for PhD students to select and propose thesis topic “Synthesis and investigate the antiseptic activity of oligomer based on guanidine for treating
 • 27
 • 12
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng diệt khuẩn của oligome trên cơ sở guanidin trong xử lý nước nhiễm khuẩn tt

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng diệt khuẩn của oligome trên cơ sở guanidin trong xử lý nước nhiễm khuẩn tt
... nà Đâ ch nh c đ nghiên c u sinh lựa chọn đ uất đ tài luận án Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả diệt khuẩn oligome sở guanidin xử lý nước nhiễm khuẩn Mục tiêu luận án + T ng hợp thành công làm... l nước thải CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu tổng hợp oligome OHMG.HCl 3.1.1 Nghiên cứu khảo sát khả tổng hợp OHMG.HCl phương pháp trùng ngưng nóng chảy 3.1.1.1 Khảo. .. hoạt tính diệt khuẩn OHMG.HCl tổng hợp ược xử lý nguồn nước nhiễm khuẩn 3.3.1 Kết xử lý nước thải sơng Tơ Lịch 3.3.1.1 Thành phần, tính chất nước thải sơng Tơ Lịch Bảng 3.15: Đặc tính nước sông
 • 27
 • 8
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng diệt khuẩn của oligome trên cơ sở guanidin trong xử lý nước nhiễm khuẩn.

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng diệt khuẩn của oligome trên cơ sở guanidin trong xử lý nước nhiễm khuẩn.
MỞ ĐẦ ấn đề vệ sinh môi trường đ đang được x hội đặc iệt quan tâm do liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người sinh thái môi t rường. ự ô nhiễm nguồn nước do nước thải của các nhà máy nước thải sinh hoạt chứa các vi sinh vật gây ệnh là nguyên nhân chính gây ra các ổ dịch ệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Một trong các cách hiệu quả để khống chế các ệnh truyền nhiễm là tiếp cận nhằm kiểm soát sự lây nhiễm phát triển vật liệu để ngăn chặn sự cư trú của vi khuẩn trên ề mặt vật liệu trong nỗ lực ngăn ngừa sự tăng trưởng tràn lan của chúng [1], [16]. Hiện nay, người ta chủ yếu dùng các chất diệt khuẩn truyền thống như: ác muối hypoclorit, khí clo, cloramin … Tuy nhiên, các chất diệt khuẩn này thường phải sử dụng với hàm lượng lớn, đặc biệt khi khử trùng nước chúng thường sinh ra các hợp chất chứa clo có hại trực tiếp đến sức khỏe của người sinh vật sử dụng nguồn nước đó [2], [4]. ì vậy, các sản phẩm diệt khuẩn mới, có hiệu lực diệt khuẩn cao, ít độc hại, không tạo ra các sản phẩm phụ nguy hiểm trong quá trình xử lý, dễ sử dụng thân thiện với môi trường đ đang là mục tiêu nghiên cứu của nhiều đơn vị trong ngoài nước. Gần đây, có ba loại siêu phân tử kháng khuẩn đang được nghiên cứu nhiều gần đây, ao gồm peptidomimetic kháng khuẩn, polyme oligome kháng khuẩn amphiphilic các loại polyme sinh học không ion [51]. rong đó, Hexametylen guanidin hydroclorit (OHMG.HCl) là một loại oligome cation đang được nghiên cứu, áp dụng làm chất diệt khuẩn trong y tế công nghiệp, do có phổ diệt khuẩn rộng, nồng độ sử dụng thấp hoạt tính diệt khuẩn cao. Cụ thể, đã có một số kết quả thử nghiệm đánh giá khả năng diệt khuẩn của polyhexametylen guanidin hydroclorit. Năm 2008, Bộ Y tế Liên bang Nga đ ra chỉ định sử dụng chất diệt khuẩn này vào thực tế theo hướng dẫn của ác sĩ . Onishchenco thuộc hiệp hội ác sĩ Liên bang Nga [52]; ở nh có đăng ký phát minh được công bố vào tháng 3 năm 2011 ( K patent 2341352) của tác giả Thomas Brian Chapman [93]; nhóm tác giả Mathias K. Oulé, Richard Azinwi, Anne-MarieBernier, ano Ka lan... được công bố trên tạp chí Y sinh quốc tế năm 2012 [73] gần đây nhất (năm 201 ) nhóm tác giả Firdessa, Amstalden, Chindera, Kamaruzzaman đ đưa vào phân loại thuốc chữa vết thương của FDA [49]. Ở nước ta hiện nay đ có những ứng dụng chất diệt khuẩn trên cơ sở hợp chất guanidin ước đầu cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, chưa có công ố nào về phương pháp, điều kiện tổng hợp oligome diệt khuẩn của các hợp trên cơ sở hợp chất guanidin này. ây chính là các căn cứ để nghiên cứu sinh lựa chọn đề xuất đề tài luận án “Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng diệt khuẩn của oligome trên cơ sở guanidin trong xử lý nước nhiễm khuẩn”. * Mục tiêu nghiên cứu của luận án: + Tổng hợp thành công cũng như làm rõ được cơ sở khoa học về điều kiện tổng hợp oligome diệt khuẩn trên cơ sở guanidin. + ánh giá được hiệu quả, khả năng diệt khuẩn của oligome guanidin tổng hợp trong xử lý nước nhiễm khuẩn. ... án Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả diệt khuẩn oligome sở guanidin xử lý nước nhiễm khuẩn * Mục tiêu nghiên cứu luận án: + Tổng hợp thành công làm rõ sở khoa học điều kiện tổng hợp oligome diệt. .. tổng hợp oligome diệt khuẩn sở hợp chất guanidin + Kết nghiên cứu đánh giá khả diệt khuẩn oligome tổng hợp xử lý nguồn nước nhiễm khuẩn, cho thấy tính hiệu thân thiện môi trường so với chất diệt. .. oligome diệt khuẩn sở guanidin, nhằm thu sản phẩm có hiệu suất cao, có khối lượng phân tử phù hợp cho mục đích xử lý nước nhiễm khuẩn 3 + Nghiên cứu đánh giá khả diệt khuẩn oligome tổng hợp xử lý nước
 • 127
 • 19
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano znfe2o4

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano znfe2o4
... hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tìm kiếm ứng dụng chúng, thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả xúc tác oxit nano ZnFe2O4 Chương TỔNG QUAN 1.1 Cấu trúc, tính chất oxit hỗn hợp kiểu...ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ MAI LOAN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA OXIT NANO ZnFe2O4 Ngành: Hóa vơ Mã ngành: 8.44.01.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA... 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu ZnFe2O4 ZnFe2O4 nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu nhiều phương pháp khác Tác giả Chu Xiangfeng cộng [11] cơng trình nghiên cứu tổng hợp ZnFe2O4 kích thước nanomet
 • 72
 • 18
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4 (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4 (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4 ... hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tìm kiếm ứng dụng chúng, thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả xúc tác oxit nano ZnFe2O4 Chương TỔNG QUAN 1.1 Cấu trúc, tính chất oxit hỗn hợp kiểu... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ MAI LOAN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA OXIT NANO ZnFe2O4 Ngành: Hóa vơ Mã ngành: 8.44.01.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ HĨA HỌC Người hướng dẫn khoa học:... 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu ZnFe2O4 ZnFe2O4 nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu nhiều phương pháp khác Tác giả Chu Xiangfeng cộng [11] cơng trình nghiên cứu tổng hợp ZnFe2O4 kích thước nanomet
 • 69
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >