Tổng hợp tài liệu :

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2219 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2219 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
... UBND tỉnh; - Như Điều 2; - TTTU, TTHĐND thành phố Đà Lạt; - TTHU, TTHĐND huyện Đơn Dương; - Phòng TN&MT thành phố Đà Lạt huyện Đơn Dương; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT Đoàn Văn... tịch UBND thành phố Đà Lạt huyện Đơn Dương thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan định thi hành kể từ ngày ký TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như... Nghĩa Lập 1,2 Các nội dung khác Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3 /2016 Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 26/4 /2016 UBND tỉnh không thay đổi Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, ngành: Tài
 • 2
 • 64
 • 0

Quyết định 2134 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2134 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
... Minh Gia Nơi nhận: - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như Điều 2; - TTHU, TTHĐND thành phố Đà Lạt; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Phòng TN&MT thành phố Đà Lạt; - Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT https://luatminhgia.com.vn/
 • 2
 • 67
 • 0

Quyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
... chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 09/CH KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND... HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND ngày 06/9 /2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT TƯ VẤN PHÁP... 03/KH -2016 KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1154/ QĐ-UBND ngày 06/9 /2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Đơn vị tính: Ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT
 • 9
 • 52
 • 0

Quyết định 1143 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1143 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
... nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 08/CH-05KH KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình Đơn... đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn - Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch. .. nghiệp khác lại Đất chưa sử dụng Đất đô thị* Ghi chú: * Không tổng hợp tính tổng diện tích tự nhiên Biểu 07/CH-04KH KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH Ban hành
 • 9
 • 64
 • 1

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế
... tinh truyền phát nước quốc tế Mạng Internet phát triển mạnh, số thuê bao tăng nhanh, số điểm Internet công cộng tăng phổ biến rộng khắp địa bàn thành phố Đến có 500 điểm kinh doanh dịch vụ Internet... mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 thành phố Huế; - Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 địa bàn thành phố Huế đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; phù... minh Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 gồm phần sau: Đặt vấn đề I Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội II Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm trước III Kế hoạch sử dụng đất năm 2017
 • 73
 • 16
 • 0

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 THÀNH PHỐ TRÀ VINH – TỈNH TRÀ VINH

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 THÀNH PHỐ TRÀ VINH – TỈNH TRÀ VINH
... nhiên Phân bố địa hình cao vàn cao, hàng năm không bồi đắp phù sa Thành phần giới từ thịt trung bình đến thịt nặng, có khả giữ nước, giữ màu tốt Đây loại đất có giá trị cao sản xuất nơng nghiệp... Pác Nặm - Đội quản lý tổng hợp Cao Tân 0,02 Một số cơng trình khác dự kiến thu hồi đất trồng hàng năm khác chưa thực như: Đường liên thôn Cao Tân - Nà Lài, xã Cao Tân; Đường liên thôn Lủng Phặc... tổng hợp Cao Tân 0,04 Nhiều cơng trình, dự án không thực theo kế hoạch chưa bố trí nguồn vốn như: Đường liên thơn Khuổi Lính - Khuổi Khí, xã Bằng Thành; Đường liên thơn Cao Tân - Nà Lài, xã Cao Tân;
 • 67
 • 7
 • 0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế
... hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 3- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1/10.000 Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2018. .. minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Sản phẩm kế hoạch sử dụng đất năm 2018. .. 2050; - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (201 1-2 015) tỉnh Thừa Thiên Huế (Nghị số 53/NQ-CP ngày 17 tháng năm 2013 Chính phủ); - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch
 • 69
 • 15
 • 0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang
... kế hoạch 2018 .44 Bảng 3.5.1 Diện tích đất cần thu hồi kỳ kế hoạch 2018 44 Danh mục công trình, dự án năm kế hoạch 2018 48 Bảng 3.6.1 Danh mục công trình, dự án thực năm 2018 48... năm 2018 huyện Tân Hiệp phân theo đơn vị hành 36 Diện tích loại đất cần chuyển mục đích năm kế hoạch 2018 41 Bảng 3.4.1 Diện tích loại đất cần chuyển mục đích năm kế hoạch 2018. .. đai năm kế hoạch 2018 59 Bảng 3.7 Dự kiến khoản thu, chi kế hoạch sử dụng đất năm 2018 59 PHẦN IV 61 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2018 61 Giải pháp
 • 63
 • 72
 • 0

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN THẠNH PHÚ – TỈNH BẾN TRE

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN THẠNH PHÚ – TỈNH BẾN TRE
... Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN THẠNH PHÚ – TỈNH BẾN TRE Ngày tháng năm 2018 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ngày tháng năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN... ĐẤT NĂM 2018 36 I CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 36 Định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2018 36 1.1 Mục tiêu tổng quát 36 1.2 Dự kiến tiêu chủ yếu năm 2018 ... cát khoảng 2,0 - 2,2 m có khuynh hướng cao dần từ hướng Đông sang hướng Tây Từ Mỹ Hưng - Bình Thạnh đến Thạnh Phong - Thạnh Hải, cao trình cao dần đến độ cao 1,7 - 1,8 m với độ chia cắt lớn hệ
 • 92
 • 13
 • 0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang
... kế hoạch 2018 .44 Bảng 3.5.1 Diện tích đất cần thu hồi kỳ kế hoạch 2018 44 Danh mục công trình, dự án năm kế hoạch 2018 48 Bảng 3.6.1 Danh mục công trình, dự án thực năm 2018 48... năm 2018 huyện Tân Hiệp phân theo đơn vị hành 36 Diện tích loại đất cần chuyển mục đích năm kế hoạch 2018 41 Bảng 3.4.1 Diện tích loại đất cần chuyển mục đích năm kế hoạch 2018. .. đai năm kế hoạch 2018 59 Bảng 3.7 Dự kiến khoản thu, chi kế hoạch sử dụng đất năm 2018 59 PHẦN IV 61 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2018 61 Giải pháp
 • 63
 • 14
 • 0

lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn thành phố nha trang

lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn thành phố nha trang
... dụng đất địa bàn thành phố Nha Trang năm 2017 Chương 3: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 địa bàn thành phố Nha Trang Kết luận kiến nghị CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA KẾ HOẠCH SỬ DỤNG... kế hoạch sử dụng đất năm 2017 40 Tiểu kết chƣơng 40 CHƢƠNG LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG 42 3.1 Định hƣớng sử dụng đất năm. .. Luật Đất đai năm kế hoạch 2018 đến đơn vị hành cấp xã Lập đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Đề xuất giải pháp thực kế hoạch sử dụng đất 1.6 Những bất cập việc lập kế hoạch sử dụng đất
 • 66
 • 3
 • 0

xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận bình tân, thành phố hồ chí minh

xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận bình tân, thành phố hồ chí minh
... kế hoạch sử dụng đất năm 2018 địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu, nhiệm vụ - Mục tiêu + Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. .. đất năm 2018 địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 21 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Khái quát địa bàn quận Bình. .. quy hoạch sử dụng đất đai - Chương 2: Đánh giá thực trạng sử dụng đất đai địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh - Chương 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 địa bàn quận Bình Tân, thành
 • 106
 • 2
 • 0

xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận 12, thành phố hồ chí minh

xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận 12, thành phố hồ chí minh
... việc 56 thực kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 56 CHƯƠNG LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 58 3.1 Định hướng sử dụng đất 58 3.2... đất cho mục đích sử dụng đất năm 2018 63 3.4.1 Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 63 3.4.2 Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018 63 3.5 Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất. .. quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 18 1.2.1.Các quy định chung 18 1.2.2.Các pháp lý lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 19 1.2.3 .Các văn pháp lý địa bàn Quận 12, Thành phố Hồ Chí
 • 88
 • 4
 • 0

xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận tân bình, thành phố hồ chí minh

xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận tân bình, thành phố hồ chí minh
... tài Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 địa bàn Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cần thiết Mục tiêu nhiệm vụ luận văn 2.1 Mục tiêu Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 nhằm... 32 2.2.3 Kết thực KHSDĐ năm 2017 35 TIỂU KẾT CHƯƠNG 44 CHƯƠNG 45 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ .45... loại và nhu cầu sử dụng đất năm 2018 sẽ được trình bày chương sau 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM 2.1 Thực trạng điều kiện
 • 75
 • 19
 • 0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang
... sử dụng đất năm 2018 huyện - Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện - Xác định nhu cầu sử dụng đất cấp, ngành năm 2018 để đưa phương án kế hoạch mang tính khả thi cao - Phân bổ diện... dụng đất năm 2018 địa bàn huyện Tân Hiệp sau: Bảng 3.2.1 Kế hoạch sử dụng đất 2018 so với trạng 2017 Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích trạng năm 2017** (1) (2) (3) (4) Tổng diện... hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang - Đất sở sản xuất phi nông nghiệp: Năm 2018, diện tích 28,93 ha, ổn định so với năm 2017 - Đất phát triển hạ tầng: Năm 2018, diện tích 915,77
 • 62
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >