Tổng hợp tài liệu :

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn kiểm toán

bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn kiểm toán
. A. Khi công ty kiểm toán có sự liên lạc với khách hàngB. Khi công ty kiểm toán lập xong kế hoạch kiểm toán cho khách hàngC. Khi công ty kiểm toán kí. trong công tác kiểm toán, cho cuộc kiểm toán mà còn là nguyên tắc cơ bản trong công tác kiểm toán đã được quy định thành chuẩn mực và đòi hỏi các kiểm toán
 • 18
 • 4,515
 • 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
. CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM KỸ THUẬT AN TOÀN ( dùng cho kỳ kiểm tra ATLĐ – VSLĐ năm 2009 ) Câu 1: Điện cao áp được quy ước: a- Từ 500V trở lên. hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn đối với dây mới thì thời gian thử nghiệm là bao nhiêu? a- 3 phút b- 5 phút c- 7 phút d- 10 phút Câu 34: Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn đối. phải có: a- bậc 4 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt b- bậc 5 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt c- bậc 4 an toàn và được giám đốc duyệt d- bậc 5 an toàn và được giám đốc duyệt Câu 202: Để chuẩn
 • 31
 • 17,374
 • 140

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THUẾ THI CÔNG CHỨC MỚI

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THUẾ THI CÔNG CHỨC MỚI
. như sau: a. Được lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định. b. Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi trên hoá đơn. c. Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định. d. Không. thế nào?. a. Được lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định. b. Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi trên hoá đơn. c. Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định. d. Không. bán lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định và được kê khai bổ sung. b. Khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn c. Được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định d.
 • 63
 • 912
 • 2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015
. Lý luận - tư tưởng, nhận thức - học vấn và tổ chức. B. Lý luận - tư tưởng, giáo dục - tư tưởng, nhận thức - học vấn và tổ chức. C. Lý luận - tư tưởng, giáo dục - tư tưởng, nhận thức - học vấn,. của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc nào? A- Tự phê bình và phê bình; B- Tập trung dân chủ; C- Đảng hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật; D- Cả 3 phương án đã nêu. Câu 78. Đảng viên vi phạm. viên các cấp. B. Mỗi nhiệm kỳ đổi mới 20% - 30% cấp uỷ viên các cấp. C. Mỗi nhiệm kỳ đổi mới 30% - 40% cấp uỷ viên các cấp. D. Mỗi nhiệm kỳ đổi mới 40% - 50% cấp uỷ viên các cấp. Câu 81. Ban thường
 • 82
 • 6,953
 • 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành nội vụ thi công chức 2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành nội vụ thi công chức 2015
. mac hinh thin* luat dang thi hanh. Neu có hanh vi vi pham pilaf) luat bi xi)' 11 k9 luat a hinh thirc Wang han so yeti hinh thac k9 luat clang thi hanh thi Ap dyng hinh thirc k9 luat. thi hanh thi ap dyng hinh thirc ki lust ding met hinh thet k9 lust dang thi hanh. Neu c6 hanh vi vi phem phap luat bj xt7r19 k9 luat 6 hinh thet nhe han so vai hinh thet k9 luat Hang thi. xe , I9k9 luat a hinh thirc bang so vol hinh thCrc k9 luat Bang thi hanh thi ap dyng hinh thirc 4 luat ding met hinh that k9 luat Hang thi hanh. Page 15 of 32 STT Cau hol Phwang An A Phut:mg
 • 32
 • 1,010
 • 2

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội
... quyn xác định tỷ lệ suy giảm khả lao động t 21% trở lên, đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thương binh ? a Quân nhân, công an nhân dân; b Cán công chức Nhà n-ớc; c Thanh niờn xung phong... m bo ỳng thi gian th vic theo qui nh ca B lut Lao ng.) c c kộo di thi gian th vic ln mt (thi gian kộo di thờm hai ngi lao ng v ngi s dng lao ng tha thun) 65 Khi hp ng lao ng xỏc nh thi hn t 12... lao ng l mt b phn ca hp ng lao ng v cú hiu lc nh hp ng lao ng b Ph lc hp ng lao ng l mt bn c lp vi hp ng lao ng, ú khụng cú hiu lc nh hp ng lao ng c Ph lc hp ng lao ng l mt bn c lp vi hp ng lao
 • 20
 • 1,017
 • 3

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch
... 100% thành viên Ủy ban nhân dân có mặt biểu tán thành B Khi có 2/3 tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu tán thành C Khi có nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu tán thành Câu 81: Hội... quy định Câu 18: Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã không lập biên vi phạm hành hành vi sau đây? A Hành vi ép buộc người khác nhận cha, mẹ, B Hành vi cố ý trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật... nhiệm kỳ quan có thẩm quyền ban hành văn B Theo năm ban hành, tên loại văn quan ban hành văn C Theo năm ban hành, nhiệm kỳ quan ban hành tên loại văn Câu 54: Thời điểm hệ thống hóa văn kỳ đầu
 • 20
 • 461
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi nâng ngạch chuyên viên chính cvc

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi nâng ngạch chuyên viên chính cvc
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi nâng ngạch chuyên viên chính
 • 82
 • 2,456
 • 9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015
Câu 1. Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành?A. Đủ 18 tuổi (tính theo tháng)B. Đủ 18 tuổi (tính theo năm)C. Đủ 20 tuổi (tính theo tháng)D. Đủ 20 tuổi (tính theo năm)Câu 2. Theo Quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây:A. Làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.B. Nêu ý kiến khác nhau trong các cuộc hội thảo khoa học, cuộc họp, hội nghị, được các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội có thẩm quyền tổ chức hoặc cho phép tổ chức theo quy định
 • 82
 • 1,289
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016

Câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016
... Nông dân Câu 156 Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam hành, chi trực thuộc đảng uỷ sở tổ chức đại hội năm lần? A Một năm lần B Hai năm lần C Năm năm hai lần D Năm năm lần Câu 157 Đảng viên bị kỷ... viên kiểm tra kỹ thuật theo định kỳ năm lần? A năm lần B năm lần C năm lần D năm lần Câu 184 Cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét, định đồng ý không đồng ý kết nạp đảng viên xét công nhận đảng viên. .. A Mỗi nhiệm kỳ đổi 10% - 20% cấp uỷ viên cấp B Mỗi nhiệm kỳ đổi 20% - 30% cấp uỷ viên cấp C Mỗi nhiệm kỳ đổi 30% - 40% cấp uỷ viên cấp D Mỗi nhiệm kỳ đổi 40% - 50% cấp uỷ viên cấp Câu 198 Ban
 • 104
 • 797
 • 1

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM kỳ thi nâng ngạch chuyên viên

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM kỳ thi nâng ngạch chuyên viên
... Đảng viên thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời, đảng viên dự bị C Đảng viên thức, đảng viên dự bị D Đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời Câu 54 Ở đại hội đảng viên, đảng viên tham gia ban... thức trở lên C 11 đảng viên thức D 13 đảng viên thức Câu 21 Đảng ủy sở có ủy viên bầu ban thường vụ ? A ủy viên trở lên B ủy viên C ủy viên D ủy viên Câu 22 Theo công văn Văn phòng Trung ương... cấp 18 Câu 82 Nhiệm kỳ Ủy ban Kiểm tra cấp tính? A Theo nhiệm kỳ cấp ủy cấp B Theo nhiệm kỳ cấp ủy cấp C Theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc D Cả phương án Câu 83 Đảng viên vi phạm thời kỳ mang
 • 50
 • 468
 • 0

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017
Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017 ... việc Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên 2017 D: Trong thời hạn 60 ngày làm việc Câu 30: Đảng ủy sở có ủy viên bầu ban thường vụ? A: ủy viên trở lên B: ủy viên C: ủy viên. .. viên dự bị? Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên 2017 A: Có 100% số thành viên biểu đồng ý xố tên B: Có 3/4 số thành viên trở lên biểu đồng ý xố tên C: Có 2/3 số thành viên. .. D: Chi xem xét, định Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên 2017 Câu 14: Điều lệ Đảng hành quy định cấp có thẩm quyền xóa tên danh sách đảng viên đảng viên bỏ sinh hoạt đảng
 • 134
 • 996
 • 0

Công văn về việc đăng thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp CV so 2986

Công văn về việc đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp CV so 2986
... II THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP Về đối tượng dự thi Đối tượng dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên (mã số 01.002) lên ngạch chuyên viên cao cấp (mã... Miễn thi môn tin học công chức tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên Hồ sơ đăng dự thi Hồ sơ đăng dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên cao. .. lên chuyên viên chuyên viên cao cấp 2011-2012, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chuyên viên cao cấp, Bộ Nội vụ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể để tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên
 • 10
 • 169
 • 0

bo cau hoi thi trac nghiem ky thi nang ngach chuyen vien chinh

bo cau hoi thi trac nghiem ky thi nang ngach chuyen vien chinh
... phải tinh giản tối thi u phần trăm biên chế? A: Tinh giản tối thi u 0,5% biên chế B: Tinh giản tối thi u 10% biên chế C: Tinh gian tối thi u 12% biên chế D: Tinh giản tối thi u 15% biên chế Câu... Hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thi u chung; B: Hưởng hệ số 0,4 mức lương tối thi u chung; C: Hưởng hệ số 0,3 mức lương tối thi u chung; D: Hưởng hệ số 0,2 mức lương tối thi u chung Câu 110: Theo quy... kế hoạch hóa gia đình B: Gây đoàn kết nội nghiêm trọng C: Có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ D: Lạm dụng quyền hạn, chức vụ chiếm đoạt tiền, ngân sách nhà nước Câu 24: Tổ chức
 • 155
 • 306
 • 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính
... Mỗi nhiệm kỳ đổi 10% - 20% cấp uỷ viên cấp B: Mỗi nhiệm kỳ đổi 20% - 30% cấp uỷ viên cấp C: Mỗi nhiệm kỳ đổi 30% - 40% cấp uỷ viên cấp D: Mỗi nhiệm kỳ đổi 40% - 50% cấp uỷ viên cấp Câu 76: Ban... đảng viên dự bị D: Đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời Câu 83: Ở đại hội đảng viên, đảng viên tham gia ban kiểm phiếu? A: Đảng viên thức B: Đảng viên sinh hoạt tạm thời C: Đảng viên. .. đảng ủy sở quyền định kết nạp đảng viên thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên khi? A: Có 100 đảng viên B: Có 200 đảng viên C: Có 300 đảng viên D: Có 400 đảng viên Câu 53: Trong thời hạn ngày làm việc,
 • 147
 • 162
 • 0
1 2 3 4 .. >